Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 OBLASTI STRATEGIE S – sociální prostředí a lidské zdroje  S - 1. Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti  S -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 OBLASTI STRATEGIE S – sociální prostředí a lidské zdroje  S - 1. Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti  S -"— Transkript prezentace:

1 1

2 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 OBLASTI STRATEGIE S – sociální prostředí a lidské zdroje  S - 1. Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti  S - 2. Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva  S - 3. Spolková činnost  S – 4. Volnočasové aktivity Z – životní prostředí  Z – 1. Rozvoj systému zeleně v obci, úspora energií 2

3 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 OBLASTI STRATEGIE I – INFRASTRUKTURA  I – 1. Územní a technická příprava rozvojových ploch pro podnikání, služby a bydlení  I – 2. Rozvoj kulturní infrastruktury  I – 3. Podpora pěší dopravy, dopravní infrastruktura 3

4 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ SOCIÁLNÍ OBLASTI Priorita S 1 – Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti  Bezbariérový přístup občanů do zdravotního střediska - projekt ukončen  Bezbariérový přístup občanů na MěÚ - projekt ukončen, nutno řešit bezbariérové sociální zázemí Priorita S 2 – Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva  Rekonstrukce a obnova zařízení MŠ, ZŠ a výchovně vzdělávacího centra – A jednalo se o tříletý program v rámci finančních mechanizmů EHP Norsko - projekt ukončen  Modernizace infrastruktury pro vzdělávání ZŠ Šenov – B - bezbariérový přístup do školy, výtah na 1.pavilónu ZŠ, modernizace učeben, rekonstrukce kotelen a regulace topení, oprava sportovišť – projekt ukončen 4

5 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ SOCIÁLNÍ OBLASTI Č – P spolupráce škol - probíhají společné projekty ZŠ Šenov a Gymnázium Strumieň – dokončeno budování arboreta před ZŠ v centru města – osazena socha STROM POZNÁNÍ Č – S spolupráce škol  Rekonstrukce MŠ - provedena výměna oken v obou MŠ – projekt ukončen, dokončena rekonstrukce sociálního zařízení ve všech odděleních MŠ, nutno řešit zateplení objektů  Rekonstrukce asfaltové plochy a okolí za 2.pavilonem ZŠ – zkvalitnění výuky žáků  Vybudování nové třídy v ZŠ na ul. Těšínská - nedostatečná kapacita - dokončeno  Nástavba 2.pavilonu ZŠ střed – vliv demografického vývoje v našem městě – zpracována projektová dokumentace, proběhlo ÚŘ a vydáno SP, podány žádosti o dotace  Rekonstrukce zahrad při MŠ v přírodním stylu – MŠ Lipová, MŠ Lapačka dokončeno 06/2015 5

6 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ SOCIÁLNÍ OBLASTI Priorita S 3 – Spolková činnost  Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti – Slovensko - projekt život u nás a u sousedů proběhl – nyní udržitelnost 5 let Priorita S 4 – Volnočasové aktivity  Dokončení 3.etapy sportovního areálu SK - oprava střechy, nová tribuna a sociální zařízení pro rozhodčí a veřejnost - ukončeno  Dokončení 4.etapy sportovního areálu SK - rekonstrukce atletické dráhy – 01/2015 podána žádost o dotaci – neschválená dotace  Prevence kriminality - v roce 2013 schválen plán prevence kriminality - podána žádost o dotaci na oplocení staré školy – neschválená dotace  Využití bývalé staré školy pro zájmovou činnost spolků a organizací - v roce 2013 dodatečně zařazeno mezi dotace ROP a SFŹP – stavba dokončena 08/2014, vybudováno hřiště 6

7 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY Priorita 1 – Územní a technická příprava rozvojových ploch pro podnikání, služby a bydlení  Kanalizace Jih – dokončena 2014, v roce 2015 napojeno cca 450 RD  Rozšíření kanalizace Sever - zahájení 09/2014, dokončení stavby 08/2015, v roce 2015 zkolaudována oblast k Petřvaldu, vytvořeny podmínky k napojení cca 200 RD  Obnova ekologické stability krajiny (čištění koryt) – zatím není vhodný dotační titul, zpracována PD na omezení erozní činnosti Frýdeckého potoka na ul. Okrajové  Sanace bývalého areálu JZD pro následné využití – sanaci zahájil soukromý investor, v roce 2015 se v sanaci nepokračovalo 7

8 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY  Nový územní plán města – realizace z rozpočtu města – proveden výběr zpracovatele a probíhá vypracování, z důvodů připomínek MSK nebyl dokončen v roce 2015  Zahuštění kanalizační sítě – prodloužení stok do lokalit, které v době podávání žádosti o dotace nebyly zastavěné, formou studie vytipované vhodné lokality pro možnou dostavbu stok  Plynofikace okrajových částí města – pokračování plynofikace  Podpora SDH - provedena výměna garážových vrat, oken a otopné soustavy z vlastních finančních prostředků obnoven vozový park, celková oprava budovy (střecha a zateplení) – po vypsání vhodného dotačního titulu, posouzen stav budovy projektantem – nevhodné pro dotaci OPŽP, zpracována PD na výměnu střešních plášťů, zateplení určených obvodových konstrukcí a půdního prostoru 8

9 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY  Zkvalitnění nakládání s odpady – sběrný dvůr – částečné vyasfaltování plochy a rozšíření recyklace odpadů ve sběrném místě – objemný odpad, separovaný odpad, ZO elektrozařízení, NO, oděvy, snížení počtu kontejnerů na komunální odpad v obci, rozšíření sběrných nádob na separovaný odpad, občanům zapůjčeno 1000 kompostérů, zpracována studie zkvalitnění nakládání s odpady s následnou žádosti o dotaci, v roce 2015 zapůjčeno občanům dalších 350 kompostérů Priorita 2 – Rozvoj kulturní infrastruktury  Rekonstrukce chrámu Prozřetelnosti Boží - církvi poskytnuta dotace z ROP – realizováno 2012 - 2013  Vybudování muzea v chrámu Prozřetelnosti Boží - zpřístupněna panská oratoř v kostele - splněno 9

10 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY Priorita 3 – Podpora pěší dopravy, dopravní infrastruktura  Rekonstrukce chodníků Těšínská, Kaštanová - realizováno v roce 2007 za přispění SFDI  Pasivní bezpečnost Těšínská ul. - realizováno v roce 2008 a 2009 za přispění SFDI  Oprava komunikací v Šenově - akce je naplánována po výstavbě kanalizace v jižní i severní části města, Jih již realizován, provedena oprava MK po kanalizaci sever  Zámecký park – chodníky - zpracována PD na rozšíření chodníků, vydáno stavební povolení - realizace po získání státní dotace  Lávka přes silnici I/11 s napojením na stávající cyklostezky - pro finanční náročnost bude jak PD tak vlastní stavba realizována později, umístění lávky součástí nového územního plánu, zahájeny práce na studii 10

11 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY  Zklidnění dopravy – dopravní značení – provedeno v centrální části města  Narovnání vlastnických stavů pod MK - pokračují výkupy pozemků pod MK v místech, kde se buduje kanalizace  Budování autobusového zálivu na AZ Tichá – připravena PD – nevhodný dotační titul  Vybudování chodníků podél komunikací Václavovická, Škrbeňská, Petřvaldská – zpracování PD chodník Václavovická  Vybudování semaforu pro chodce před základní školou v centru města – zpracována PD  Opatření k omezení nákladní dopravy na silnici II/473  Vybudování přechodu přes ulici Frýdeckou poblíž AZ Škrbeň – zpracována PD – akce realizována 09/2015  Úpravy přechodu na ulici Těšínská při ZŠ – realizováno 06/2015 11

12 STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 VYHODNOCENÍ ŽP Z 1 – Rozvoj systému zeleně v obci, úspora energií  Zateplení základní školy - 2008 provedeno částečné zateplení ZŠ střed a výměna oken a dveří v ZŠ Podlesí, 2012 provedena částečná výměna oken v 1.pavilonu ZŠ Podlesí  Snížení energetické náročnosti budov a zařízení v majetku města – opatření ke snížení spotřeby tepla a elektřiny – MěU – 2013 dokončena výměna oken s podáním žádosti na OPŽP zateplení – realizováno 2015, DPS – 2014 provedena výměna oken a zateplení, MěPOS a zdravotní středisko - zateplení budovy – realizováno 2015, následně řešit budovy MŠ – zpracována PD na zateplení a rekonstrukci  Obnova krajinných struktur – přiznána dotace na obnovu aleje Volenská – realizace dokončena 2014 12

13 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Kanalizace sever  Zpracování PD:2014  Žádost o dotaci:2013 OPŽP  Realizace:09/2014 – 08/2015  Náklady:skutečnost 55,376 mil. Kč  Financování : dotace EU 33,546 mil. Kč, vlastní 21,830 mil. Kč 13

14 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Kanalizace sever a následné opravy MK  Zpracování PD:2014  Žádost o dotaci:2013 OPŽP  Realizace:09/2014 – 08/2015  Náklady:4,654 mil. Kč  Financování : rozpočet města 14

15 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Zvýšení kapacity základní školy  Zpracování PD:zpracována studie, DUR + DSP 12/2015, vydáno SP  Žádost o dotaci:MŠMT – 08/2014, MF – 01/2015 Aktualizace MŠMT 12/2015, MF 01/2016  Realizace:04/2016 – 12/2016  Náklady:35 mil. Kč  Financování : dotace – 25 mil. Kč, vlastní – 10 mil. Kč 15

16 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Zateplení budovy MěÚ  Zpracování PD:zpracována 2014  Žádost o dotaci:2014 OPŽP  Realizace:05/2015 – 11/2015, skutečnost 05/2015 – 12/2015  Náklady:9 mil. Kč, skutečnost - 7,443 mil. Kč  Financování : dotace 2,5 mil. Kč, vlastní 6,5 mil. Kč skutečnost dotace 2,861 mil. Kč, vlastní 4,582 mil. Kč 16

17 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Zateplení budovy MěPOS  Zpracování PD:02/2015  Žádost o dotaci:předpoklad 03/2015 OPŽP  Realizace:předpoklad 09/2015 – 12/2015  Náklady:3 mil. Kč, skutečnost - 2,801 mil. Kč  Financování : dotace 1,5 mil. Kč, vlastní 1,5 mil. Kč skutečnost - dotace 1,769 mil. Kč, vlastní 1,032 mil. Kč 17

18 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Zateplení budovy zdravotního střediska  Zpracování PD:02/2015  Žádost o dotaci:předpoklad 03/2015 OPŽP  Realizace:předpoklad 05/2015 – 10/2015  Náklady:3,0 mil Kč, skutečnost - 2,602 mil. Kč  Financování : dotace 1,5 mil. Kč, vlastní 1,5 mil. Kč skutečnost - dotace 1,450 mil. Kč, vlastní 1,152 mil. Kč 18

19 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Oprava střechy SDH + zateplení objektu  Zpracování PD:04/2015  Žádost o dotaci:nevhodné OPŽP, po vypsání dotačního titulu MAS, MV, IROP  Realizace:etapy předpoklad 05/2015 – 10/2016  Náklady:2 mil. Kč  Financování : rozpočet města 19

20 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Zateplení budov mateřské školy  Zpracování PD:12/2015 – splněno, vydáno SP  Žádost o dotaci:předpoklad 12/2015 OPŽP bude podáno 04/2016  Realizace:předpoklad 04/2017 – 10/2017 realizace po etapách  Náklady:15 mil. Kč  Financování : dotace 5 mil. Kč, vlastní 10 mil. Kč 20

21 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Sběrné místo + svoz odpadů  Zpracování PD:předpoklad 05/2015 – probíhá výběr zhotovitele PD  Žádost o dotaci:předpoklad 06/2015 OPŽP – posun 09/2016  Realizace:01/2016 – 12/2016 – posun 2017  Náklady:8 mil. Kč  Financování : dotace 6,5 mil. Kč, vlastní 1,5 mil. Kč 21

22 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Vodovod v ulici Do Dědiny  Zpracování PD:2014  Žádost o dotaci:malý rozsah - nevhodné  Realizace:03/2015 – 05/2015 - realizováno  Náklady:0,4 mil. Kč skutečnost 0,263 mil. Kč  Financování : rozpočet města 22

23 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Modernizace přechodu ZŠ Podlesí  Zpracování PD:02/2015  Žádost o dotaci:malý rozsah - nevhodné  Realizace:03/2015 – 06/2015 – skutečnost 06/2015  Náklady:0,4 mil. Kč - skutečnost 0,272 mil Kč  Financování : rozpočet města 23

24 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Modernizace přechodu Škrbeň  Zpracování PD:2014  Žádost o dotaci:malý rozsah - nevhodné  Realizace:06/2015 – 10/2015 – skutečnost 09/2015  Náklady:0,4 mil. Kč – skutečnost 0,293 mil. Kč  Financování : rozpočet města 24

25 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Výstavba chodníku Václavovická  Zpracování PD:DÚR zpracována, zpracovává se DSP  Žádost o dotaci:12/2015 SFDI – nešlo podat bez stavebního povolení, bude podáno 04/2016 – IROP, MAS  Realizace:08/2016 – 12/2016 – I. etapa  Náklady:6 mil. Kč  Financování : dotace 3 mil. Kč, vlastní 3 mil. Kč 25

26 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Modernizace atletické dráhy hřiště Lipová  Zpracování PD:zpracována studie  Žádost o dotaci:podána 01/2015 MŠMT – nebyla přiznána dotace  Realizace:09/2015 – 12/2015  Náklady:7,1 mil. Kč  Financování : dotace 4 mil. Kč, vlastní 3,1 mil. Kč 26

27 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Vybavení venkovních prostor Staré školy + zámeckého parku  Zpracování PD: studie 02/2015  Žádost o dotaci:03/2015 Mittal  Realizace:05/2015 – 10/2017  Náklady:3 mil. Kč – rok 2015 0,950 mil Kč  Financování : dotace 1 mil. Kč, vlastní 2 mil. Kč Dotace Mittal 0,250 mil. Kč, vlastní 0,700 mil. Kč 27

28 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Dokončení modernizace hřišť mateřských škol  Zpracování PD: 2014  Žádost o dotaci:přiznána dotace 2014 OPŽP  Realizace:08/2014 – 05/2015  Náklady:3,5 mil. Kč – skutečnost 3,749  Financování : dotace 3 mil. Kč, vlastní 0,5 mil. Kč Skutečnost dotace 3,320 mil. Kč, vlastní 0,429 mil Kč. 28

29 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Rozšíření kanalizace v okrajových částech  Zpracování PD:zpracována studie, DUR 10/2015  Žádost o dotaci:2016 OPŽP  Realizace:2017  Náklady:50 mil. Kč  Financování : dotace 30 mil. Kč, vlastní 20 mil. Kč 29

30 AKČNÍ PLÁN  Název aktivity: Vybudování sociálního zařízení ve sportovním areálu Lapačka  Zpracování PD:zpracována 2014  Žádost o dotaci:nevhodný titul  Realizace:02/2015 – 06/2015 - realizováno  Náklady:0,6 mil. Kč – skutečnost 0,550 mil. Kč  Financování : rozpočet města 30

31  Název aktivity: Bezbariérové WC v budově MěÚ  Zpracování PD:01/2015  Žádost o dotaci:podána 01/2015 MMR – nebyla přiznána dotace, musí být řešena celková koncepce bezbariérovosti města  Realizace:05/2015 – 10/2015  Náklady:2,0 mil. Kč  Financování : dotace 1 mil. Kč, vlastní 1 mil. Kč 31 AKČNÍ PLÁN

32  Název aktivity: Oplocení areálu staré školy  Zpracování PD:01/2015  Žádost o dotaci:podána 01/2015 MV – dotace nebyla přiznána  Realizace:06/2015 – 08/2015  Náklady:0,35 mil. Kč  Financování : dotace 0,3 mil. Kč, vlastní 0,05 mil. Kč 32 AKČNÍ PLÁN

33 AKČNÍ PLÁN 2015  Název aktivity: Kamerový systém vytipovaných lokalit  Zpracování PD:studie 05/2015 – zpracováno, nebylo trvale sledování kam.  Žádost o dotaci:01 /2016 MV  Realizace:06/2016 – 08/2016  Náklady:1,5 mil Kč  Financování : dotace 1,0 mil Kč, vlastní 0,5 mil Kč 33

34 AKČNÍ PLÁN 2015  Název aktivity: Revitalizace vodních toků Frýdecký potok  Zpracování PD:2014  Žádost o dotaci:03/2015 OPŽP – není podporováno z OPŽP  Realizace:06/2015 – 10/2016  Náklady:7 mil Kč  Financování : dotace 100% 34

35 AKČNÍ PLÁN 2015  Název aktivity: Separace bioodpadů II. etapa  Zpracování PD:únor 2015  Žádost o dotaci:03/2015 OPŽP  Realizace:06/2015 – 10/2016 - realizováno  Náklady:2 mil Kč – skutečnost 1,796 mil. Kč  Financování : dotace 1,5 mil Kč, vlastní 0,5 mil skutečnost dotace 1,595 mil Kč, vlastní – 0,201 mil. Kč 35

36 USNESENÍ: Změ bere na vědomí:  Plnění Strategie rozvoje města Šenov k 31.12.2015 a plnění Akčního plánu investičních akcí připravovaných v roce 2015 bylo schváleno usnesením zastupitelstva na 11. zasedání dne 16.2.2016 36

37 STRATEGIE ROZVOJE 2016 – 202? Dosavadní průběh  Podnikatelský sektor – setkání, dotazník  Spolky – setkání, dotazník  Obyvatelé – anketa  - komise strategie rozvoje města – 29.2.2016 - postoupení  - projednání v jednotlivých komisích – březen  - projednání v RMě 6.4.2016  - schválení strategie v ZMě 19.4.2016 37

38 Děkuji za pozornost 38


Stáhnout ppt "1. STRATEGIE ROZVOJE 2007 – 2015 OBLASTI STRATEGIE S – sociální prostředí a lidské zdroje  S - 1. Rozvoj sociální infrastruktury a soudržnosti  S -"

Podobné prezentace


Reklamy Google