Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 18. ročník konference „Regenerace bytového fondu“ Ostrava, výstaviště Černá Louka 25. 2. 2016 Politika bydlení 2015 až.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 18. ročník konference „Regenerace bytového fondu“ Ostrava, výstaviště Černá Louka 25. 2. 2016 Politika bydlení 2015 až."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 18. ročník konference „Regenerace bytového fondu“ Ostrava, výstaviště Černá Louka 25. 2. 2016 Politika bydlení 2015 až 2020 splněné úkoly, aktivity roku 2016, dlouhodobé vize

2  Schválení zákona č. 104/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. (Zákon o službách – mj. zmocnění MMR pro vydání „rozúčtovací“ vyhlášky);  Schválení vyhlášky č. 269/2015 Sb. („rozúčtovací“ vyhláška);  Schválení NV č. 308/2015 Sb. („drobné opravy v bytech“);  Schválení návrhu nové programové dokumentace Programu podpora bydlení 2016+, včetně úpravy starých, zavedení nových dotačních nástrojů, jako např. KoDuS a bytové domy bez bariér, rozšíření dotačního titulu regenerace sídlišť i na sídliště nepanelová;  Úspěšné obhájení aktivit MMR v oblasti nástrojů bytové politiky v rámci kontrol NKÚ (národní dotační tituly, finanční nástroje SFRB, související aktivity IOP);  Včasné vyhlášení dotačních titulů v kontextu Programu podpora bydlení 2016;  Vyhlášení výzvy v rámci IROP pro specifický cíl 2.1. – BD mimo Prahu, vědomé energetické úspory, dotace; P OLITIKA BYDLENÍ – HLAVNÍ ÚSPĚCHY ROKU 2015

3  Vydání Metodického pokynu k „rozúčtovací“ vyhlášce (ukončeno a zveřejněno v lednu 2016)  Zpracování materiálu pro jednání vlády ČR „Zprávy o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020“ (ukončeno VPŘ);  Projednání a schválení vládou návrhů NV o poskytování úvěrů pro mladé do 36 let pečující o dítě do 6 let a návrhu NV o poskytování úvěrů na výstavbu nájemních bytů pro mladě do 30 let a pro seniory 65+ (schváleno dne 24. 2. 2016);  Zahájení II. etapy prací na revizi Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (usnesení vlády 330/2015) – I. etapa ukončena (aktualizace socio-ekonomických ukazatelů, vyhodnocení hlavních nedostatků a přínosů a existujících opaření pro plnění původní Koncepce s ohledem na dostupnost, stabilitu a kvalitu ve změněných ekonomických a legislativních podmínkách po roce 2011):  přesnější zacílení na problematiku dostupnosti bydlení mladých domácností a seniorů, kvalita nikoliv pouze kvantita, odstraňování bariér, zhodnocení možných dopadů implementace Směrnice EU II/2011 od roku 2018 do oblasti běžné bytové výstavby a návrhy řešení,  návrhy nových způsobů financování bydlení (pořízení, zajištění, údržba) formou doposud nevyužívaných nástrojů – bytová sociální družstva, co-housing „zdola“, realitní zprostředkovatelské agentury, dopracování Konceptu dostupného bydlení, P OLITIKA BYDLENÍ – AKTIVITY 1. POLOVINY ROKU 2016

4  v rámci zásadního cíle Koncepce bydlení důraz na Stabilitu – stabilitu právního prostředí. Zapracování úkolu navržení potřebných změn nového Občanského zákoníku v oblastech, které jsou kompetenčně v působnosti MMR, totéž pak u Zákona o obchodních korporacích (družstva),  zvážení možnosti využití netradičních nebankovních systémů, šance pro SFRB, odlišení od bankovního sektoru;  Ukončení vyhodnocování žádostí o dotace u národních programů v oblasti podpory bydlení (3. 3. 2016 je 1. jednání hodnotitelské komise), zrychlení zpětné vazby směrem ke kladným žadatelům;  V případě realizace záměru částečného zapojení SFRB do struktury IROP 2.1. (pověření, kontrola plnění podmínek, včetně hodnocení a výpočtu míry překompenzace SGEI apod.) zpracování případného návrhu změny zákona o SFRB;  Prostřednictvím TA ČR zadání projektu „Metodika tvorby map nájemného“ pro účely „sociálního bydlení“ (předjednáno s ORP). P OLITIKA BYDLENÍ – AKTIVITY 1. POLOVINY ROKU 2016

5  Realizace úkolů pro rok 2016 z revidované Koncepce bydlení ČR do roku 2020:  záměrem je především předložení návrhu změny dílčích ustanovení Občanského zákoníku (dodatečné zařazení do PLP na základě úkolu z revidované Koncepce schválené vládou – dohoda s OLP) – cíl Stabilita.  V souvislosti s předpokladem schválení návrhu změny rozpočtových pravidel zahájení činnosti na tzv. vyvazování z podmínek udržitelnosti (vázací doba) u nájemních bytů financovaných MMR v letech 1999 – 2000 (cca 1 600 akcí – cca 30 000 bytů);  Vydání publikace „Vybrané údaje o bydlení za rok 2015“ (určeno odborné veřejnosti), včetně zúžené orientační brožurky. Uspořádání série seminářů zacílených na problematiku služeb, rozúčtování tepla a teplé vody, provádění a hrazení drobných oprav v bytech apod. (mj. povinná účast zástupců NNO financovaných ze zdrojů MMR);  Před vyhlášením národních dotačních titulů v oblasti bydlení na rok 2017 jejich revize z pohledu odstranění umělých limitujících prvků omezujících realizaci aktivit žadatelů;  Zahájení činnosti poradního orgánu ministryně pro místní rozvoj pro oblast bytového práva (platforma pro řešení otázek teorie a praxe). P OLITIKA BYDLENÍ – AKTIVITY 2. POLOVINY ROKU 2016

6  Pokračování trendu naplňování hlavních cílů bytové politiky, tedy přispívat k vytvoření právního a institucionálního systému provázaného dostupného bydlení, kvalitního bydlení, to vše ve stabilním prostředí;  V souladu s kompetenčním zákonem zvýšení důrazu na roli MMR jako koordinátora všech záměrů (včetně zákona o sociálním bydlení) v této oblasti (především tedy u oblasti investic a práva);  Pokračovat ve snaze o vyšší zapojení SFRB do aktivit v oblasti bydlení, částečné využití provázaného systému finančních nástrojů SFRB a dotačních nástrojů MMR (oblast nájemního bydlení);  Pokračovat v trendu maximální a rychlé informovanosti veřejnosti;  Dodržování zásady, že „princip a cíl bytové politiky spočívá pouze ve vytváření právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty, nepřipustit vznik uměle vytvořených negativních externalit, nepřekážet ekonomickému fungování trhu s byty a formou intervencí reagovat pouze tam, kde to je nezbytně nutné nebo lze očekávat, že bude“. P OLITIKA BYDLENÍ – VIZE, ZACÍLENÍ

7 Děkuji za pozornost RNDr. Jiří Klíma, ředitel OPB-84


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 18. ročník konference „Regenerace bytového fondu“ Ostrava, výstaviště Černá Louka 25. 2. 2016 Politika bydlení 2015 až."

Podobné prezentace


Reklamy Google