Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k financování sociálních služeb v roce 2015 a 2016 Brno, 31. 3. 2015 Ing. Linda Maršíková Oddělení koncepce financování sociálních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k financování sociálních služeb v roce 2015 a 2016 Brno, 31. 3. 2015 Ing. Linda Maršíková Oddělení koncepce financování sociálních služeb."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k financování sociálních služeb v roce 2015 a 2016 Brno, 31. 3. 2015 Ing. Linda Maršíková Oddělení koncepce financování sociálních služeb 1

2 O čem budeme hovořit? Nové povinnosti ze zákona Plánování sociálních služeb Národní strategie rozvoje sociálních služeb Financování sociálních služeb 2

3 Nové povinnosti dané zákonem o sociálních službách 3

4 Co znamenají úpravy financování sociálních služeb dané novelou Upravila povinnost krajů určovat síť sociálních služeb na svém území Zajistila transparentnější financování sociálních služeb Přechod financování na kraje Stabilizoval poměr směrných čísel přímo v zákoně Důraz na provázání financování a plánování Novinky v zákoně od 1. 1. 2015 4

5 Novinky v oblasti inspekcí od 1. 1. 2015 Inspekce přešla z Úřadu práce ČR na MPSV Cíl:  Navrátit Úřadu práce jeho původní poslání - realizace politiky zaměstnanosti.  Zajištění jednotného způsobu výkonu inspekční činnosti. 5

6 Jak byl zajištěn převod agendy inspekce? Proběhla jednání v těchto oblastech: Personální záležitosti Spisová rozluka, OK centrum (informační systém, který byl na GŘÚP) Materiálně technické vybavení inspektorů, zajištění prostor ve stávajících budovách 6

7 A od 1. 1. 2017 další.. V rámci novely vložena povinnost tvorby 3 vyhlášek  K materiálně technickému standardu  K tvorbě a obsahu střednědobých plánů  K obvyklým nákladům služeb 7

8 Plánování sociálních služeb 8

9 Zvyšuje se provázanost financování a plánování § 95 písm. g) zákona o sociálních službách  Kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. § 101a  K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb. Dotaci poskytuje ministerstvo kraji podle zvláštního právního předpisu 9

10 Jaké jsou základní dokumenty, na kterých je postaveno financování sociálních služeb? Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje (SPRSS) Síť sociálních služeb na území kraje Ošetřeno zákonem, ale ne dostatečně – každý kraj ke tvorbě dokumentů přistupuje jinak – nutná úprava Kritéria kvality plánování Metodika síťování 10

11 Kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni Text vzniká v rámci pracovní skupiny Sjednocení pohledu na proces, výstupy a výsledky střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Vodítko pro kraje při realizaci procesu plánování a při přípravě SPRSS Ukotvení hlavních principů a postupů uvedených v Kritériích v prováděcí vyhlášce 5/2015 11

12 Metodika pro vytváření krajské sítě sociálních služeb Umožní plánovat finanční prostředky v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb Blíže popíše principy tvorby, naplňování a úpravy krajské sítě sociálních služeb 3Q/2015 12

13 Národní strategie rozvoje sociálních služeb 13

14 Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 Na počátku roku schválena vládou První národní dokument k sociálním službám Pro nesoulad s Metodikou pro tvorbu veřejných strategií zkráceno období účinnosti 14

15 Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro roky 2016 – 2020 V únoru zahájeny práce Řídící a pracovní skupina Reflektuje změny dané novelou V souladu s Metodikou tvorby veřejných strategií Nezastřešuje SPRSS jednotlivých krajů Obsahuje síť služeb s celostátní a nadregionální působností 15

16 Financování sociálních služeb 16

17 Rok 2015 – tedy rok NV, VP a OPZ NV – tvorba nařízení vlády k §101a zákona o sociálních službách VP – příprava zavedení financování sociálních služeb v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory OPZ – Operační program zaměstnanost, který bude financovat také sociální služby, a to  Koordinovaně  Za stejných podmínek jako u státních dotací  Se stejnou úrovní obvyklých nákladů 17

18 Jaký bude obsah nařízení vlády? Bude vycházet ze schválené Metodiky MPSV Obsah je definován odstavcem 7 §101a zákona o sociálních službách čerpání dotace, lhůty pro výplatu dotace, formu a obsah žádosti a lhůtu pro její podání, formu a obsah přehledu NV 18

19 Proč se zabýváme veřejnou podporou? Sociální služby můžeme považovat za služby v obecném hospodářském zájmu Podmnožina hospodářských činností Zvláštní význam pro občana Bez zásahu poskytovatele podpory by neexistovala/existovala za horších podmínek Proč je tento režim skvělý? Prověří, zda službu nezajistí trh Omezí negativní dopad finančních podpor státu/veřejných rozpočtů na existující trh Šetří výdaje státu/veřejných rozpočtů a stanoví výdajové limity prostřednictvím VYROVNÁVACÍ PLATBY VP 19

20 Máme štěstí, že některé kraje tento režim zavádějí již pro rok 2015 Aplikace pravidel v jiných odvětvích již probíhá Lze vyjít ze zkušeností několika poskytovatelů dotace (krajů) v oblasti sociálních služeb Pro rok 2016 bude zavedeno plošně  Pro oblast státních dotací poskytovaných kraji a Hlavním městem Prahou  Pro oblast dotací z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost VP 20

21 Základní dokumenty Nového programového období Evropa 2020 – základní dokument EK pro programové období 2014-2020 Dohoda o partnerství – zpracováno členským státem EU o využívání ESIF, vyjednáno s EK, zastřešuje jednotlivé OP Operační programy – rozpracovávají Dohodu pro určité oblasti podpory do podoby implementační dokumentace Metodika finančních toků – pravidla MF pro poskytovaní dotací z ESIF 2014 - 2020 21

22 Jaké jsou Jednotlivé fondy?  Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  Evropský sociální fond (ESF)  Fond soudržnosti - doprava (FS)  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)  Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)  Fond evropské pomoci nejvíce deprivovaným (FEAD) – není zahrnut do ESIF 22 2014 - 2020

23 Kde se nyní nacházíme? 27. srpna byla EK schválena Dohoda o partnerství mezi EU a ČR Pro ČR vyčleněno 22 mld EUR pro OP a 2,17 mld EUR z EZFRV (zemědělství a rozvoj venkova) – ČR je nadále čistým příjemcem 23,3 mil EUR Fond evropské pomoci pro nejvíce deprivované pro ČR – zaměstnávání mladých lidí Všechny operační programy byly schváleny vládou ČR 27. listopadu proběhl formální dialog s EK První výzvy koncem prvního pololetí až v druhém pololetí 2015 Možnost výzev před schválení OP Evropskou komisí - schvaluje vláda 2014 - 2020 23

24 Jak budou sociální služby financovány z OPZ – PO2? Koordinovaný přístup s dotacemi ze státního rozpočtu Shodné obvyklé náklady služeb Shodný obsah pověřovacích aktů Poskytovatel dotace (kraj) určí, na které služby v rámci sítě na území využije státní prostředky a na které Evropské OPZ 24

25 A další podmínky? Výzvy pro kraje na podporu služeb sociální prevence budou vyhlášeny v polovině roku Budou schváleny vládou před schválením OPZ Rozdělení alokace mezi kraje bude dle podílu směrných čísel 25 OPZ

26 Děkuji za Vaši pozornost. Máte otázky? 26


Stáhnout ppt "Aktuální informace k financování sociálních služeb v roce 2015 a 2016 Brno, 31. 3. 2015 Ing. Linda Maršíková Oddělení koncepce financování sociálních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google