Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 Strategie jako dlouhodobý koncepční dokument Strategie jako společný konsensus rozvoje území Tvorba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 Strategie jako dlouhodobý koncepční dokument Strategie jako společný konsensus rozvoje území Tvorba."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 Strategie jako dlouhodobý koncepční dokument Strategie jako společný konsensus rozvoje území Tvorba založena na principu partnerství Aktivní zapojení 500 regionálních aktérů MISE

2 S Krajská koordinační skupina Pracovní skupina Podnikání Pracovní skupina Lidské zdroje Pracovní skupina Venkov a zemědělství Pracovní skupina Infrastruktura Tajemník - koordinátor Realizační tým Zpracovatel SRK Zastupitelstvo Rada Královéhradeckého kraje Politik: náměstek hejtmana Zpracovatel SEA Zpracovatel ex-ante Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje Euromanažeři Odborníci z regionu Veřejnost

3 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2010 Využití fungujících struktur – regionálních aktérů Krajská koordinační skupina Výbory Expertní týmy Vize Královéhradeckého kraje globální cíl 4 priority prioritní cíl specifické cíle Priorita Opatření Cíl Vymezení opatření Cílové skupiny Realizační nástroje Implementující subjekty Možnosti financování Opatření Finanční řízení Monitoring – indikátorová sestava Evaluace Implementace

4 2004 - zahájení - definování potřeb 2005 - zahájení procesu tvorby SRK, aktivace regionálních účastníků 2006 - pokračování zpracování Strategie, projednávání 2007 jaro - schválení SRK 2007 – 2015 2007 podzim - schválení postupu zpracování PRK 2008-2010 2007 zima - zpracování PRK 2008 jaro - projednávání PRK 2008 léto - schválení Programu rozvoje kraje 2008 léto - vymezení venkova 2008 podzim/zima - návrh indikátorové sestavy 2009 jaro - nastavení procesu monitoringu PRK 2009 léto - 1.monitorovací zpráva PRK 2009 zima - závěr průběžné evaluace PRK … Jak dlouho:

5 Vymezení venkovských obcí Královéhradeckého kraje Vymezení, definice: Městským prostorem je obec, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: 1.má statut města 2.má více jak 2000 obyvatel 3.její hustota obyvatel je vyšší než 150 obyv./km 2 a současně hodnota souhrnného indikátoru je vyšší než 190 bodů Ostatní obce tvoří venkovský prostor. Schválen Zastupitelstvem Do městského prostoru je zařazeno 56 obcí, z nichž 48 obcí má statut města. Venkovský prostor tvoří zbývajících 392 obcí.

6 Monitoring a indikátorová sestava Průběžné sledování naplňování cílů a opatření PRK v jednotlivých letech, jež bude podkladem pro jeho průběžné a konečné hodnocení (evaluaci). Paralelně 4 úrovně: 1) Monitoring indikátorů SRK a PRK 2007 – 15 2) Monitoring dotačních a grantových programů KH kraje 2008 - 10 3) Monitoring projektů financovaných z krajských prostředků 2008 - 10 4) Monitoring projektů z financovaných z prostředků EU (OP 2007 – 13) na území KH kraje Sběr dat a informací v průběhu a na závěr jeho implementace v období 2008 – 2010 Monitorovací zpráva předkládána každoročně do 30.6. následujícího roku

7 Monitorovací sestavy Počet indikátorů (hlavní poskytovatelé dat): Celkem cca 320 indikátorů (kontextu, dopadu, výsledku, výstupu) Královéhradecký kraj – cca 90 (odbory KÚ) Řídící orgány OP – cca 130 (přepočet na kraj) Ostatní (ČSÚ, ÚP, Czechinvest,…) – cca 100 Indikátorová sestava:

8 Monitorovací sestavy  Struktura databáze: Název OP, Priorita a oblast podpory, Název projektu, Stav projektu, Název žadatele, Typ žadatele, Místo realizace projektu, Datum zahájení projektu, Celkový finanční objem projektu, Celková výše poskytnuté dotace z prostředků Projekty realizované na území KH kraje a spolufinancované z prostředků EU (operační programy 2007 – 2013)

9 Monitorovací sestavy Dotační a grantové programy KH kraje za rok 2008 dle odborů KÚ Struktura databáze: Odbor KÚ, Rok vypsání programu, Název programu, Název projektu, Název žadatele, Typ žadatele, Místo realizace, Celkové náklady v Kč, Požadovaná částka v Kč, Poskytnutá dotace v Kč

10 Evaluace Předběžné (ex-ante) hodnocení SRK v roce 2006 Průběžné (mid-term) v roce 2009 a konečná (ex-post) v roce 2011 hodnocení věcného naplňování cílů a opatření PRK v období let 2008 – 2010 (na základě výstupů z monitoringu PRK) Obsahem evaluace programu bude zejména hodnocení naplňování cílů z hlediska: - naplňování hodnot indikátorů jednotlivých opatření a cílů priorit, - naplňování hodnot indikátorů jednotlivých opatření a cílů priorit, - věcného naplňování cílů programu konkrétními aktivitami/projekty - věcného naplňování cílů programu konkrétními aktivitami/projekty - výše výdajů na realizované aktivity/projekty v rámci jednotlivých opatření, - výše výdajů na realizované aktivity/projekty v rámci jednotlivých opatření, - struktury výdajů na jednotlivá opatření dle zdrojů jejich financování - struktury výdajů na jednotlivá opatření dle zdrojů jejich financování Zapojení zainteresovaných subjektů: evaluační skupina, odbory krajského úřadu, politická reprezentace, semináře, dotazníky,… Evaluační zpráva předkládána do 31.12. následujícího roku

11 Analýza čerpání finančních prostředků EU (2004 – 2008) Analýza dotačních titulů KÚ (2004 – 2008) Cíle: - zmapovat dotační a grantové programy vyhlašované a financované KHK - vytvořit jednotnou databázi dotací a grantů za období 2004-2008 (11 367 žádostí/projektů) - podklad pro Dotační strategii KHK 2010 - 13

12 Ukázky výstupů analýz Přehled dostupnosti dat za jednotlivé dotační tituly EU Přehled počtu schválených projektů a výše poskytnuté dotace z ROP SV v jednotlivých obcích v Královéhradeckém kraji (dle místa realizace projektu)

13 Dotace z POV KHK 2004-08 dle místa realizace v ORP (přepočet na 1 obyvatele obce s méně než 2 000 obyvateli)

14 Přehled počtu schválených projektů a výše poskytnuté dotace z PRV v jednotlivých obcích v okrese Náchod (dle místa realizace projektu zahájených do 31.12. 2008)

15 Struktura poskytnutých dat za dotační a grantové programy KHK členěná dle odborů KÚ Souhrn všech dotací Královéhradeckého kraje za sledované období dle obcí, kde byly podpořené projekty realizovány

16 Dotační strategie Vstupy: Dotazníkové šetření (příjemci dotací) Analýza čerpání finančních prostředků EU (2004 – 2008) Analýza dotačních titulů KÚ (2004 – 2008) Činnost pracovní skupiny Proč: P otřeba zkoordinovat a optimalizovat dotační politiku kraje s ohledem na výstupy z analýz čerpání dotací a poptávky potenciálních žadatelů Cíl: Z pracovat koncepční dokument určující hlavní směry dotační politiky Královéhradeckého kraje, včetně systému řízení dotační politiky, finančních toků, kontrolních mechanismů, monitoringu atd.

17 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 řešena v následující struktuře: Globální cíl Priority Každá priorita rozpracována do těchto úrovní: Cíl Opatření Vymezení opatření Zdůvodnění opatření Aktivity Dotační strategie V následujících etapách práce bude zpracována implementační část včetně zásad poskytování finanční podpory z prostředků Královéhradeckého kraje Globální cíl Efektivní využití finančních prostředků v Královéhradeckém kraji s cílem naplnění vize kraje: Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní život [1] [1] Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní region s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy a s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje a s úctou k tradicím Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje A.Regionální rozvoj a venkov B.Cestovní ruch a kultura C.Podnikání D.Životní prostředí E.Školství a volnočasové aktivity F.Sociální oblast

18 Provázanost výstupů

19 www.kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.cz rozvoj kraje koncepční dokumenty Kontakty: zpracovatel: RNDr. Zita Kučerová, Centrum EP GSM: 724 540 546 e-mail: kucerova@cep-rra.cz zadavatel: MgA. Martina Kulhavá, KÚ Královéhradeckého kraje odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury tel: 495 817 180, GSM: 736 521 859 e-mail: mkulhava@kr-kralovehradecky.cz kucerova@cep-rra.czmkulhava@kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.czkucerova@cep-rra.czmkulhava@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 Strategie jako dlouhodobý koncepční dokument Strategie jako společný konsensus rozvoje území Tvorba."

Podobné prezentace


Reklamy Google