Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na"— Transkript prezentace:

1 Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na http://k126.fsv.cvut.cz/?p=lide&uid=16 http://k126.fsv.cvut.cz/?p=lide&uid=16

2 Odborný profil Frkové vzhledem k předmětu Členka hodnotící komise programu OPPI Bývalá členka Monitorovacího výboru OPPI Členka External Expert Panel Brusel programu COST (COST EEP) - Externí hodnotitelka projektů Řešitelka za ČR mezinárodního projektu ENESCOM financovaného z programu IEE (Inteligent Energy Europe) 2009 - 2012 Řešitelka projektu Zavedení výuky Evropská integrace na ČVUT financovaného z programu Jean Monnet (2006 – 2010) Spoluřešitelka za ČR mezinárodního projektu SME and regional development financovaného z programu COST

3 Podmínky absolvování předmětu Úspěšné zpracování „individuálního projektu“ spolufinancovaného z programu Nová zelená úsporám Úspěšné zpracování „týmového projektu“ – projekt spolufinancovaný z OP a prezentace projektu v ppt. Úspěšné zvládnutí testu znalostního minima. Účast na povinné přednášce na téma Cash Flow projektu. Předmět ukončen klasifikovaným zápočtem.

4 Obsah přednášek Operační program ŽP, Nová zelená úsporám Ostatní OP a jiné programy podpory Evropské fondy, princip financí EU Struktura projektu jako přílohy k žádosti o dotaci Finanční plán projektu Prezentace studentských projektů

5 Pro pojem životní prostředí existuje několik definic - definice dynamická od norského profesora Wika, přijatá na konferenci UNESCO v Paříži v roce 1967: "životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý organismus ve stálé interakci, to znamená, kterou používá, mění a které se musí přizpůsobovat", - definice uvedená v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí: "vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie", - definice uvedená v normě ČSN EN ISO 14001: "prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy".

6 Orgány státní správy v ochraně přírody Podle zákona o ochraně přírody a krajiny, vykonávají státní správu Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí (37 regionálních pracovišť: 24 správ CHKO a 13 krajských středisek.) a vedle těchto specializovaných úřadů vykonávají státní správu krajské úřady a tři typy obecních úřadů, existujících v České republice (obecní úřady, pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností).

7 Legislativa http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/ Categories?OpenView&Start=1&Count=30&Ex pand=1.2#1.2

8 Legislativa a EU fondy Na úrovni EU jsou vytvářeny tzv. Evropské strukturální a investiční fondy (díky příspěvkům členských zemí). Z těchto fondů pak plynou peníze do tzv. OPERAČNÍCH PROGRAMŮ jednotlivých zemí. OPERAČNÍ PROGRAMY si země definují podle svých priorit a potřeb (s respektem ke strategii definovanou na úrovni EU). Všechny OP programovacího období 2014-2020 jednotlivých zemí jsou definovány a odsouhlaseny v tzv. Dohodě o partnerství mezi vládou země a Evropskou Komisí („vláda EU“). OP ŽP v ČR pak dále vychází z: „Národního programu reforem ČR 2013“ (který vznikl na základě Strategie „Evropa 2020“), „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 až 2020“ „Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR“. OP ŽP 2014-2020 je v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020, schválenou vládou ČR dne 9. 1. 2013.

9 Podpora projektů ochrany a tvorby ŽP Projekty na ochranu a tvorbu ŽP jsou odkázány na podporu z veřejných prostředků (dotace EU, státní podporu) a soukromé donátory. Pro komerční investory nejsou z důvodu finanční návratnosti zajímavé. Projekty mají z valné části podobu veřejně prospěšných projektů. Realizací veřejně prospěšných projektů je dosahováno široké škály efektů, které jsou nefinanční povahy. Mezi takové efekty patří např. uspořené lidské životy, snížení počtu zraněných, čistší životní prostředí, úspora času a další kladné externality.

10 Operační program životní prostředí Jeden z nejvýznamnějších dotačních programů financovaný z fondů EU OP ŽP bude mít vlastní přednášku. V samostatné přednášce budou uvedeny i další podpůrné programy týkající se ŽP


Stáhnout ppt "Projekt - Evropské fondy pro životní prostředí Jana Frková – B 426 Přednášky uloženy na"

Podobné prezentace


Reklamy Google