Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé právní aspekty čerpání dotací z evropských fondů JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé právní aspekty čerpání dotací z evropských fondů JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Některé právní aspekty čerpání dotací z evropských fondů JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. e-mail: brodec@akbrodec.cz

2 Dotační proces z pohledu Regionálních rad Tři hlavní fáze dotačního procesu: 1.Fáze před rozhodnutím o podpoře projektu a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 2.Fáze po podpisu smlouvy a před vyplacením dotace 3.Fáze po vyplacení dotace Stěžejní právní předpisy: Zákon o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.) Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.) – malá rozpočtová pravidla („MRP“) Daňový řád (č. 280/2009 Sb.) Správní řád (č. 500/2004 Sb.) * Tato prezentace je zaměřená pouze na čerpání dotací ve vztahu k Regionálním radám – shrnuje dosavadní praxi.

3 Fáze před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace finanční prostředky poskytuje EU ze strukturálních fondů podmínky pro jejich využití stanovují přímo použitelná nařízení v programovém dotačním období 2007 – 2013 se v ČR dotace z EFRR v rámci regionálních programů přerozdělovaly prostřednictvím: 7 regionálních operačních programů (řídicí orgány - Regionální rady regionů soudržnosti) – řídící orgán dle nařízení EU není právní předpis, který by stanovil jednoznačná pravidla pro rozhodování o výběru projektů uplatní se základní zásady rozhodování v oblasti veřejné správy (transparentnost, rovnost, přezkoumatelnost)

4 Fáze před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na dotaci není právní nárok zájemce o dotaci musí podat žádost o poskytnutí dotace na základě výzvy Regionální rady příslušný orgán Regionální rady (Výbor) následně rozhoduje o jejich podpoře v případě schválení projektu následuje uzavření smlouvy o (podmínkách) poskytnutí dotace, která stanoví podmínky, za nichž je možné dotační prostředky využít

5 Charakter smlouvy o poskytnutí dotace dlouhou dobu panovala nejistota, jaký je právní charakter smlouvy o poskytnutí dotace, neboť její povaha má významné důsledky zejména z hlediska obrany příjemce proti postupu poskytovatele Nejvyšší správní soud přistoupil na výklad, že jde o veřejnoprávní smlouvu (např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2014 sp. zn. 2 Afs 75/2013) veřejnoprávní smlouvy (a zejména řešení sporů z nich) se řídí částí pátou správního řádu – smlouva uzavíraná v oblasti veřejné správy

6 Krácení dotace před jejím vyplacením Poskytovatel dotace zjistí pochybení na straně příjemce při administraci projektu a vyhotoví protokol o kontrole proti závěrům uvedeným v protokolu o kontrole může příjemce podat námitky, které jsou vypořádány ve formě rozhodnutí Rozhodnutí o námitkách NENÍ přezkoumatelné ve správním soudnictví, protože nejde o rozhodnutí v materiálním smyslu (nezakládá práva a povinnosti příjemce)

7 Krácení dotace před jejím vyplacením pokud má kontrolní zjištění povahu tzv. nesrovnalosti, vydá poskytovatel dotace oznámení o krácení dotace Nesrovnalost (stručně) = porušení práva EU nebo ČR příjemcem dotace, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě ve veřejném rozpočtu Veřejný rozpočet = rozpočet ČR nebo EU

8 Krácení dotace před jejím vyplacením Příjemce nebo poskytovatel má možnost vyvolat spor ze smlouvy o poskytnutí dotace podle správního řádu, dle ustanovení o veřejnoprávních smlouvách v případě námitky porušení smlouvy, nesouhlasu s jejím výkladem nebo při neplnění smlouvy samotné spor iniciuje ta ze stran, která nesouhlasí s postupem druhé smluvní strany – nejčastěji příjemce nesouhlasí s krácením dotace pro iniciaci sporu neexistuje lhůta → lze vyvolat kdykoliv K řešení sporu z dotační smlouvy, kde smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy je Regionální rada, je příslušné Ministerstvo financí Rozhodnutí ve sporu z veřejnoprávní smlouvy je přezkoumatelné ve správním soudnictví

9 Krácení dotace po jejím vyplacení Úřad Regionální rady v této situaci vystupuje na základě MRP jako správce daně ve smyslu daňového řádu a zahajuje daňovou kontrolu dle DŘ na závěr daňové kontroly vyhotoví správce daně zprávu z daňové kontroly pokud správce daně dospěje k závěru, že byly porušeny podmínky pro poskytnutí dotace ze strany příjemce, uvede to ve zprávě a konstatuje, že došlo k porušení rozpočtové kázně porušení rozpočtové kázně = každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace nebo návratná finanční výpomoc z rozpočtu Regionální rady [§ 22 odst. 1 písm. c) MRP] na žádost příjemce stanoví správce daně přiměřenou lhůtu k vyjádření k výsledku kontrolního zjištění a navržení doplnění; nezmění-li se kontrolní závěr, nelze již následně dále navrhovat jeho změnu následuje uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve formě platebního výměru

10 Krácení dotace po jejím vyplacení Platební výměr = vyměření odvodu (a penále) za porušení rozpočtové kázně penále – platba za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; výše 1 promile ze každý den zpoždění, nejvýše ale do výše samotného odvodu Obrana proti platebnímu výměru 1.Odvolání 2.(Správní žaloba) 3.Žádost o prominutí odvodu 4.Žádost o posečkání odvodu

11 Krácení dotace po jejím vyplacení Odvolání lze podat do 30 dní ode dne doručení platebního výměru ke správci daně který o odvodu rozhodl (§ 109 DŘ) – tj. Regionální radě příslušné Ministerstvo financí ČR Správní žaloba podává se proti rozhodnutí odvolacího orgánu (MF) lze podat do 2 měsíců od oznámení rozhodnutí odvolacího orgánu (dle § 65 soudního řádu správního) případně je možné podat následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, pokud jsou splněny důvody pro její podání např. nesprávné právní posouzení, zmatečnost, vady řízení apod.

12 Krácení dotace po jejím vyplacení Žádost o prominutí odvodu příjemcova možnost žádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo jeho části (včetně penále) prominutí je možné na základě „okolností hodných zvláštního zřetele“ v případě Regionálních rad rozhoduje orgán, který o poskytnutí dotace rozhodl → Výbor Regionální rady, protože rozhoduje o podpoře jednotlivých projektů žádost je nutné podat ve lhůtě do 1 roku od nabytí právní moci platebního výměru byla-li žádost o prominutí daně zamítnuta, lze podat novou žádost nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí v této nové žádosti je daňový subjekt povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní

13 Krácení dotace po jejím vyplacení Žádost o posečkání odvodu (daně) = Regionální rada může povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky správce daně může vyhovět, pokud existují důvody uvedené v § 156 DŘ např. neprodlená úhrada by znamenala pro subjekt vážnou újmu; dá se důvodně očekávat částečný nebo úplný zánik povinnosti uhradit daň apod. správce daně o žádosti rozhodne do 30 dnů pokud správce daně žádosti vyhoví, musí stanovit lhůtu posečkání Nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně (obecně 6 let)

14 Děkuji za pozornost. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. e-mail: brodec@akbrodec.cz


Stáhnout ppt "Některé právní aspekty čerpání dotací z evropských fondů JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google