Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Administrace projektů PO4 OPŽP Schválením žádosti projekt nekončí

2 2 Představení prioritní osy 4 Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. V rámci prioritní osy 4 jsou podporovány následující oblasti:  Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady (520 mil EUR)  Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží (256 mil EUR)

3 PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.1  Integrované systémy nakládání s odpady (ZEVO,MBÚ)  Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, kompostárny, BPS  Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (překladiště)  Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek. 3

4 PODPOROVANÉ PROJEKTY 4.2  inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,  realizace průzkumných prací, analýz rizik,  sanace vážně kontaminovaných lokalit. 4

5 SRUKTURA PODPORY Celkové způsobilé (uznatelné) výdaje projektu 100%  Příspěvek Společenství výše příspěvku z FS max. 85 %  Příspěvek SFŽP ČRa SR max. 5 %  Spoluúčast příjemce podpory min. 10 % ------------------------------------------------------------------------------------------  Pravidla pro poskytování veřejné podpory (regionální podpora, MSP, de_minimis, Pokyny pro ŽP)  Mimo rámec VP projekty generující příjem – Provozní ztráta (vyplývá z Obecného nařízení, čl. 55. Odstavec 1)  Mimo rámec VP - projekty negenerující příjmy 5

6 Projektový cyklus  příjem žádostí  akceptace žádosti po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu  hodnocení projektu – výběrová kritéria ­technické (váha 50%) ­ekologické (váha 50%) ­Bonus pro projekty v rámci IPRM a strukturálně slabé regiony  Registrační list, Rozhodnutí ministra  zpracování podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (důraz kladen na kvalitní výběrové řízení)  Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpis Smlouvy o podpoře  realizace projektu – průběžné financování a kontroly na místě  závěrečné vyhodnocení akce  Doba udržitelnosti, následný monitoring 6

7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a smlouva s fondem  Vydání RoPD – po uzavření smluv s dodavateli a předložení na fond s ostatními podklady.  Předložení podkladů do 12 měsíců od vydání Registračního listu (podmínka Registr. Listu)  Prodloužení možné v odůvodněných případech  Projekty spolufinancované ze SFŽP - současně s RoPD uzavřena Smlouva s fondem (oblast podpory 4.1)  Oblast podpory 4.2 – pouze vydání RoPD s podmínkami poskytnutí podpory.

8 8 Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá.  Blíže specifikovány v Příloze č.1 Směrnice č. 12/2012  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, vybrané dodavatele a uzavřené smlouvy  Po schválení projektovým manažerem zanést definici objektů pro jednotlivé zakázky.

9 9 Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL.  Zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou.  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou.

10 10 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy (v 4.2 pouze RoPD):  Projektová dokumentace – pokud nebyla dodána již k žádosti v dostatečném stupni (aktualizace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace).  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – s informací, zda má žadatel nárok na odpočet DPH, zda jde o ekonomickou činnost!  Stavební povolení s nabytím právní moci nebo (pro oblast podpory 4. 2.) rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami s nabytím právní moci – je-li relevantní.

11 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu – na všechny části realizace (stavby, dodávky).  Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy (organizace výběrového řízení, zpracování žádosti, zpracování zadávací dokumentace, nebo analýzy rizik atd.).  Kupní smlouva/y v případě nákupu nemovitostí/pozemku. 11

12 12 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce – kapitola Zadávací řízení (konečné verze ZD, záznam z otevírání obálek, protokol o hodnocení nabídek, vyrozumění uchazečů, vítězná nabídka případně všechny obdržené nabídky, vypořádání námitek apod.). Nejen na realizaci, i na dozor, projektovou přípravu…  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění – autorizace/ oprávnění/ kvalifikace k provádění dozoru.  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou.  Návrh podmínek pro výběr provozovatele – podmínky pro zadávací řízení, pokud neprovozuje sám žadatel.

13 13 Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Aktualizace realizačních termínů – v souladu se smlouvami o dílo.  Aktualizace dokladů k veřejné podpoře  Ekonomické doklady pro finančního manažera: ­kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu, ­doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů, ­doklady nutné pro zajištění pohledávek.

14 14 Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL

15 15 Nejčastější chyby při dodávání podkladů k RoPD  Dlouhý proces postupného dodávání podkladů.  Porušení pravidel pro zadávací řízení – může proces vydání RoPD protáhnout o několik měsíců (rušení zakázek, ÚOHS …).  Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.  Nevyplněný IS BENE-FILL – nutné sledovat úkoly žadatele.

16 Kontroly na místě, schvalování faktur  Schvalování faktur probíhá na základě fyzických kontrol na místě, ověření věcného provedení díla a dodávky předmětů podpory  Účast PM dle vzájemné dohody (kontrolní dny nebo individuálně)  Výstupem z každé kontroly je Kontrolní protokol  PM posuzuje faktury z věcné stránky a určuje způsobilé náklady 16

17 Monitorování projektu  Průběžné monitorovací zprávy  Vyplňovat dle pravdy – hlavně průběh realizace, monitorovací ukazatele, údaje o publicitě projektu.  Vždy úkol v BENE_FILLU  Není nutné tisknout, jen odeslat elektronicky ke schválení 17

18 Závěrečné vyhodnocení akce  Předložení podkladů pro závěrečnou zprávu - závazný termín – uvedený v podmínkách RoPD!  Nesplnění předložení podkladů = nahlášení na nesrovnalost!  V odůvodněných případech – možné zažádat o změnu podmínek RoPD – dodatek. Žádost nutná před vypršením termínu ZVA, před dofinancováním, případný posun termínu dokončení realizace nesmí porušovat podmínky zadávacího řízení. 18

19 Závěrečné vyhodnocení akce  Předložení podkladů k ZVA – dle přílohy č. 2 směrnice 12/2012.  V BENE-FILLU vyplnit požadované údaje o povinných dokladech ZVA, tisk soupisu faktur – vše odeslat v listinné podobě na fond v termínu!  Vygenerování Závěrečné monitorovací zprávy projektu odeslání elektronické i podepsané verze. 19

20 Podklady pro ZVA  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Soupis faktur včetně jejich věcné náplně – vygenerovat z BENE-FILLU  Aktualizace Finanční analýzy - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES)  Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;  Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.  Stanovisko ČIŽP k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti); 20

21 Podklady pro ZVA  Provozní smlouvu – u oblasti podpory 4.1, pokud příjemce není provozovatelem;  Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele – u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem;  Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace (v případě ukazatele plocha doložit geodetické zaměření, v případě ukazatele kapacita doložit / vysvětlit splnění projektované kapacity zařízení, u projektů SEZ v oblasti podpory 4.2 doložit množství odtěženého materiálu (v případě, kde je relevantní).  Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM – u projektů typu rekultivace starých skládek a odstranění černých skládek 21

22 Podklady pro ZVA  V oblasti podpory 4.2:  Stanovisko MŽP – Odboru ekologických škod k dokončené akci (bylo-li vyžadováno k žádosti) u 4.2;  Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) a aktualizovaná analýza rizika – u projektů oblasti podpory 4.2.  Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí – u dokončených projektů SEZ oblasti podpory 4.2 po vysanování. 22

23 Doba udržitelnosti projektů  5 let od ukončení realizace  Příjemce podpory musí být vlastníkem předmětu podpory po celou dobu udržitelnosti  Příjemce podpory musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k dotčeným pozemkům (vlastnictví či nájem) po dobu 5 let od ukončení projektu (neplatí pro rozmístění nádob pro oddělený sběr – jen souhlasy vlastníků a sanace do doby ZVA)  Následný monitoring  Plnění ukazatelů projektu (projektovaná kapacita X skutečné plnění kapacity) 23

24 Výsledky výzev v Prioritní ose 4 I. Výzva – podzim 2007 4.1 schváleno 145 žádostí (cca 2,3 mld.Kč celkové náklady) 4.2 schváleno 9 žádostí (968 mil.Kč celkové náklady) V. Výzva – podzim 2008 4.1 schváleno 262 žádostí (necelé 4 mld.Kč celkové náklady) 4.2 schváleno 23 žádostí (430 mil.Kč celkové náklady) XI. Výzva – podzim 2009 4.1 hodnoceno 440 žádostí, schváleno 169 (alokace 1,5 mld Kč) 4.2 hodnoceno 53 žádostí, schváleno 30 (alokace 1,5 mld Kč) 24

25 Výsledky výzev v Prioritní ose 4 XV. Výzva (EVO a MBÚ) – od 01/2010 do 06/2011 (alokace 6 mld Kč) Podány 3(2) projekty na ZEVO a 5(3) žádostí na MBÚ (alokace 6 mld. nepřekročena) XIX. Výzva 05/2010 4.1 hodnoceno 234 žádostí, schváleno 202 (alokace 1,5 mld Kč) - zaměřena na separace KO a nakládání s BRO 4.2 hodnoceno 47 žádostí, schváleno 44 (alokace 0,5 mld Kč) - zaměřena na projekty AR XXVII. Výzva od poloviny 05/2011 do poloviny 07/2011 4.1 hodnoceno 472 žádostí, schváleno 269 (alokace 1 mld Kč) - zaměřena na separace a materiálové využití KO a nakládání s BRO 4.2 hodnoceno 36 žádostí, schváleno 34 (alokace 1,5 mld Kč) 25

26 Poslední výzvy v Prioritní ose 4 XL. Výzva 20.7.2012 – 20.9.2012 4.1 alokace 1 mld. Kč - zaměřena na separaci a materiálové využití KO včetně BRKO Neakceptováno 36 projektů, Hodnoceno 434, z toho 3 nedořešeny, celkem za 1,7 mld. Kč z FS 4.2 alokace 0,5 mld. Kč – zaměřena pouze na sanace (ne doprůzkum a zpracování AR) Neakceptovány 2 projekty, Hodnoceno a doporučeno 16 projektů, celkem za 765 mil. Kč z FS XLV. Výzva 14.3.2013 – 12.4.2013 zrychlená Pouze Oblast podpory 4.1, alokace nestanovena, podáno cca 300 projektů celkem za 707 mil. Kč Poslední Výzva ??? – bude vycházet z posledních výzev, dostatek času na přípravu? ? Alokované prostředky na velké projekty ? Přesun prostředků z PO4 ? Zbývající prostředky (XLV. Výzva, kurz EUR, úspory na VŘ, zásobník projektů …) 26

27 27

28 Předpoklad přípravy OPŽP 2014+ Přípravou a řízením OPŽP 2014+ bylo usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 pověřeno Ministerstvo životního prostředí. Zpracování bylo zahájeno v návaznosti na přijetí usnesení vlády ČR č. 867/2012 a další zpracování se předpokládá v těchto fázích:  do konce května 2013 předložit 1. draft OPŽP 2014+ včetně ostatních programových dokumentů pro informaci vlády,  na podzim 2013 bude OPŽP 2014+ dopracován a znovu předložen na jednání vlády,  následně bude program předložen a oficiálně projednán s EK, upraven a poté bude konečná verze programu předložena EK ke schválení (konec roku 2013),  průběžně bude probíhat ex-ante a SEA hodnocení v souladu s čl. 48 návrhu obecného nařízení a se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 28

29 Návrh prioritních os OPŽP 2014+  PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu  PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory  PRIORITNÍ OSA: Technická pomoc 29

30 Hlavní cíle PO 3  Uplatňovat hierarchii nakládání s odpady.  Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů.  Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj a které vedou ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu.  Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.  Splnit cíl spočívající v omezení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky.  Pro dosažení cíle EU stát se „recyklační společností“ naplnit požadavky směrnic se stanovenými cíli recyklace a využití. 30

31 Navržené specifické cíle PO 3  3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů  3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace  3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin  3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady  3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky  3.6 Odstraňování a inventarizace ekologických zátěží  3.7 Snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení 31

32 32 Děkuji za pozornost Ing. Petr Stejskal petr.stejskal@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google