Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektová činnost na VOŠE Zlín Ing. Hana ŠEDOVÁ, Ph.D. 04.11.2013 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektová činnost na VOŠE Zlín Ing. Hana ŠEDOVÁ, Ph.D. 04.11.2013 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Projektová činnost na VOŠE Zlín Ing. Hana ŠEDOVÁ, Ph.D. 04.11.2013 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Úvod Schválení žádosti Začátek práce Začátek problémů Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Pravidla projektové činnosti a pravidla EU vybrat řádně dodavatele zboží, služeb a prací v souladu se ZVZ či podle pravidel příslušného OP, zajistit potřebnou publicitu projektu, vést důkladné účetnictví a na analytických účtech rozlišovat výdaje a příjmy projektu, dodržet výstupy a harmonogram projektu v pravidelných intervalech informovat poskytovatele o průběhu projektu a jeho výsledcích. navíc se realizátoři projektů se musí pravidly dotačních programů bezpodmínečně řídit, i když výsledek hodnocení ještě není znám! Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 pokračování každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla realizace projektu a vlastní povinnosti příjemců dotací tato pravidla liší mezi dotačními programy navzájem, ale také může docházet k odlišnostem mezi různými koly výzev v rámci jednoho programu, popř. dokonce mezi různými verzemi týž příruček v rámci jedné výzvy! prvním důležitým krokem při správné realizaci projektu je tedy výběr relevantních příruček a pokynů, kterými se bude příjemce dotace při realizaci projektu řídit. stejně tak je nutné sledovat vývoj případných změn v administraci projektu či v povinnostech příjemců v průběhu realizace. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 pokračování pro úspěšné žadatele o dotaci, kteří se již stali příjemci dotací, je základním dokumentem tzv. příručka pro příjemce dotace tato bývá dále rozvedena a vysvětlena pro klíčové oblasti ve zvláštních příručkách (např. pro způsobilé výdaje projektu a jejich vykazování, pravidla pro výběr dodavatelů, pravidla pro povinnou publicitu projektu) pro příjemce dotace je znění smlouvy závazné a příjemce jej musí plně respektovat a dodržovat. při neplnění povinností sankce za neplnění, a to nepřidělení, krácení či odebrání již přidělené dotace, v horším případě potom spojeno s vyměřením penále. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

6 Základní povinnosti příjemce dotace řídit se platnou dokumentací OP – zejména příručky, metodické pokyny či pravidla zahájit fyzickou realizaci projektu v určitém stanoveném časovém limutu od podpisu smlouvy hlásit vzniklé změny v průběhu realizace projektu informovat ŘO o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv dodržovat harmonogram projektu a naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě a udržet je po dobu udržitelnosti vést oddělenou účetní evidenci a dodržovat pravidla pro publicitu archivovat dokumentaci projektu po stanovenou dobu Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

7 Monitorování projektu Povinností příjemce je předkládat informace o stavu realizace projektu prostřednictvím monitorovacích zpráv. V případě aktualizace pravidel příjemce vždy postupuje dle platné aktualizované verze Metodiky. příjemce zadává monitorovací zprávy elektronicky do webové žádosti BENEFIT7, a zároveň je odevzdává v tištěné podobě (výstup z BENEFIT7). Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 Monitorování projektu pokračování informace o projektu informace o monitorovací zprávě popis realizace projektu a problémů při realizaci za monitorované období včetně informace o aktivitách projektu zajištěných formou přímého nákupu a včetně změn, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období další plán realizace projektu plnění finančního plánu informace o monitorovacích indikátorech Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 Účetnictví projektu Příjemce je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinen plnit zejména následující požadavky: doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

10 Zjednodušená žádost o platbu administraci žádostí provádí ZS nebo ŘO v žádosti jsou vždy uvedeny uskutečněné výdaje, které se vztahují k projektové žádosti v daném monitorovacím období před předložením žádosti je nutno ověřit, zda byly do žádosti o platbu zahrnuty všechny výdaje za všechny uskutečněné aktivity v dané etapě. žádost se zpracovává v aplikaci BENEFIT7 a následně ji žadatel v jednom podepsaném výtisku předloží s požadovanými dokumenty ZS/ŘO Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

11 Změny projektu Za nepodstatné změny projektu se považuje např.: změna manažera projektu, kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce apod.; nákladové změny etap projektu Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 Změny projektu Za podstatné změny projektu se považují např.: změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a jeho indikátory; změna statutárního zástupce; změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu; změny termínů ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce; Zařazení nových rozpočtových položek. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Řádné ukončení realizace projektu ukončením realizace projektu se míní prokazatelné uzavření všech aktivit projektu je to den, kdy je dokončena fyzická realizace projektu nebo je ukončeno poskytování služeb financovaných z projektu tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými důkazy dosažení cílů projektu datum ukončení realizace projektu je podstatné při proplácení finanční pomoci a pro počítání lhůty, ve které musí příjemce podpory odevzdat závěrečnou monitorovací zprávu. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Archivace Příjemce je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací projektu včetně dokumentace vztahující se k zadávacím/výběrovým řízením v rámci projektu včetně veškerých souvisejících originálů účetních dokladů, v souladu s čl. 90 obecného nařízení, tedy minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

15 Udržitelnost projektu Příjemce je povinen zachovat výsledky projektu v nezměněné podobě po dobu stanovenou v Podmínkách … Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

16 Publicita projektu poskytnutí podpory pro realizaci projektu EU a Českou republikou musí být dostatečně zviditelněno a propagováno volba vhodných prostředků a opatření pro zajištění publicity projektu a jejich věcné a organizační zajištění závisí na rozhodnutí realizátora projektu konkrétní nástroje k zajištění publicity projektu jsou specifikovány v projektové žádosti o finanční podporu finanční spoluúčast EU, resp. ERDF, musí být zdůrazněna během celé doby realizace a udržitelnosti projektu. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

17 Projektová činnost na VOŠE Zlín Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín oznamuje, že ukončila v dubnu 2008 projekt Finance a my, reg.č. CZ 04.1.03/3.3.13.3/0002. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na základě pilotního ověření 5 vzdělávacích modulů, je nyní možné tyto programy nabídnout firmám, případně široké veřejnosti. Jedná se o následující kurzy profesního vzdělávání: Daně, Finance podniku, Banky, bankovní produkty a služby, Formy a možnosti platebního styku, Anglická korespondence a bankovní produkty a služby pro firmy. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

18 Projektová činnost na VOŠE Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.09/01.0018 Název projektu: Finanční gramotnost ve školách Zlínského kraje Název a číslo globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19 Projektová činnost na VOŠE Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Název projektu: STUDENTI a PRAXE - Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín http://studenti-praxe.vosezlin.cz/ http://studenti-praxe.vosezlin.cz/ Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

20 Rizika a chyby projektové činnosti stručný popis realizace projektu, který neobsahuje veškeré realizované aktivy projektu neuvedení popisu zapojení partnera v rámci projektu neuvedení veškerých vzniklých změn projektu chybně uvedený termín skutečného předložení monitorovací zpráv opomínání uvedení informace o dodatku ke Smlouvě o dotaci Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

21 Rizika a chyby - pokračování nesoulad mezi předkládanými dokumenty špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu (částka celkových způsobilých výdajů, křížové financování ad.) nedoložení samostatné účetní evidence včetně sestavy z níž je patrné rozdělení investičních a neinvestičních výdajů nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

22 Druhy kontrol administrativní (dokladová) kontrola – kontrola předložených dokumentů (Žádost o dotaci vč. příloh, MZ, ŽoP, MH, Oznámení o změnách, a další) fyzická kontrola (kontrola na místě) – kontrola fyzického stavu projektu a dokumentace s projektem související Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

23 Kdo může kontrolovat zaměstnanci nebo zmocněnci poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo financí ČR Auditní orgán Evropská komise Evropský účetní dvůr Nejvyšší kontrolní úřad Evropská protikorupční služba OLAF další oprávněné orgány státní správy a Evropské unie Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

24 Co může způsobit problém proplacení výdajů z jiného než projektového (případně úvěrového) účtu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) nesprávné prokazování způsobilých výdajů (absence bankovních výpisů, pokladních dokladů apod.) neoznámení nebo nesprávný výpočet příjmů projektu v souladu se Smlouvou; nevedení příjmů projektu na projektovém účtu proplacení výdajů v hotovosti nad 10.000 Kč Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

25 Největší problém nenaplnění cílů a účelu projektu Porušení rozpočtové kázně Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

26 Něco ze života Chyby MŠMT Chyby zřizovatele Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

27 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Projektová činnost na VOŠE Zlín Ing. Hana ŠEDOVÁ, Ph.D. 04.11.2013 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google