Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výzvy OP pro obce. OPŽP 5.1.20101.1 Snížení znečištění vod 5.1.2010 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výzvy OP pro obce. OPŽP 5.1.20101.1 Snížení znečištění vod 5.1.2010 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové."— Transkript prezentace:

1 Aktuální výzvy OP pro obce

2 OPŽP www.opzp.cz 5.1.20101.1 Snížení znečištění vod 5.1.2010 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 5.1.2010 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. Aktuální výzvy OP pro obce

3 OPŽP www.opzp.cz 5.1.2010 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření. 5.1.2010 5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 5.1.2010 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci env. vzdělávacích programů, poskytování env. poradenství a env. informací

4 Aktuální výzvy OP pro obce OPPI www.czechinvest.org 30.6.20105.3 Infrastruktura pro podnikání – PROSPERITA 31.3.20105.3 Infrastruktura pro podnikání – NEMOVITOSTI

5 Aktuální výzvy OP pro obce OP LZZ www.esfcr.cz 31.1.2013 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 2.2.2010 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 15.1.2010 5.1 Mezinárodní spolupráce

6 IOP www.strukturalni-fondy.cz/iop 30.6.20133.1 Služby v oblasti sociální integrace není stanoveno5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 30.6.20125.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Aktuální výzvy OP pro obce

7 ROP JV www.jihovychod.cz 6.1.2010 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch - velké projekty se strategickým významem

8 OP Přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR Aktuální výzvy –Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshr. regionu a spolupráce I.2 Spolupráce a zasíťování I.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost I.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí –Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí II.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí II.2 Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny II.3 Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí –Příjem žádostí do 5. 2. 2010, www.sk-cz.euwww.sk-cz.eu

9 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR Priorita 1 „Socio-ekonomický rozvoj, cest. ruch a transfer know-how“ Oblasti podpory: –1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním –2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času –3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce,vzdělání a kvalifikace –4 Sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik Priorita 2 „Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj“ Oblasti podpory: –5 Doprava a regionální dostupnost –6 Životní prostředí a prevence rizik –7 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

10 Termín odevzdávání pro nejbližší monitorovací výbor: – do 23. 3. 2010 www.at-cz.euwww.at-cz.eu www.kr-jihomoravsky.cz » Granty a dotace »www.kr-jihomoravsky.cz » Granty a dotace EU OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR Podrobnější informace o aktuálních výzvách OP

11 Program rozvoje Jihomoravského kraje

12 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013 Základní střednědobý koncepční dokument kraje. Zpracovatel: VUT Brno, Masarykova univerzita, GaREP, spol. s r. o. –Zpracování duben 2009 až prosinec 2009 Tři základní části programu: –Analytická: profil, územní disparity, zhodnocení PRJMK 2006–2009, SWOT analýza (zpracováno) –Návrhová: priority, opatření, aktivity, finanční plán (zpracováno) –Monitorovací a řídící: kontrola, naplňování a řízení (finalizace) Do tvorby programu byly zapojeni mj. vybraní zástupci obcí, zástupci svazků obcí, neziskových organizací a podnikatelů z Jihomoravského kraje V současnosti byl zahájen proces posouzení vlivu koncepce na životní prostředí Další informace na http://vyzva.partnerstvi-jmk.czhttp://vyzva.partnerstvi-jmk.cz

13 PRIORITA I. – KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL PRIORITA II. – ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – VĚDA, VÝZKUM, INOVACE PRIORITA III. – DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST PRIORITA IV. – ATRAKTIVNOST DESTINACE PRIORITA V. – KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY Atraktivní a inovativní Jihomoravský kraj – v čele středoevropského regionu Motto a priority Programu rozvoje JMK

14 Připravované a realizované aktivity v rámci Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji Připravované a realizované aktivity v rámci Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji ORR KrÚ JMK 4/2009

15 Financování ORR KrÚ JMK 4/2009 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Novinkou pro rok 2010 je zvýšení příspěvku SFDI z 65 % na 75 % skutečně vynaložených nákladů stavební části projektu. Zájemci o příspěvek mohou využít také nové nabídky odborné konzultace, kde jim koordinační tým SFDI poradí s přípravou projektu. Nová pravidla http://www.sfdi.cz/CZ/cyklisticke-stezky.phphttp://www.sfdi.cz/CZ/cyklisticke-stezky.php Operační program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013 Ministrestvo výstavby a regionálního rozvoje SR, 5.11.2009 zveřejněna průběžná výzva na předkládání projektů, více informací na www.sk-cz.eu v sekcii „ aktuálne výzvy“, Ing. arch. Paulíková Šárka – paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 347www.sk-cz.eupaulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013 více informací na www.at-cz.eu, tel.: 541 651 228www.at-cz.eu Možnost financování realizace cyklostezek Jihomoravský kraj Připravovaný rozpočet pro rok 2010 – podpora rozvoje cyklistiky

16 ORR KrÚ JMK 10/2009 Mezináordní koridory, EV 4, EV9,

17 Prezentace cykloturistiky JMK Logo cykloturistiky JMK ORR KrÚ JMK 4/2009 Možnost publikování aktuálních informací z oblasti cykloturistiky na webu, zahájení sezóny, otvírání cyklostezek Po přidělení hesla přímo pracovníky jednotlivých obcí

18 Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova

19 Probíhá příprava nových zásad Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2010 Předpokládané zdroje pro příští rok činí 80 mil. Kč Schválení Zásad 2010 v prosinci 2009 Podávání žádostí od 1.1.2010 do 15.2.2010 prostřednictvím webového formuláře, na který bude uveřejněn odkaz na stránkách www.kr- jihomoravsky.czwww.kr- jihomoravsky.cz Příprava PRV JMK pro rok 2010

20 Informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

21 Základní informace o nové oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání - nová oblast podpory 1.4 byla schválena dne 6. listopadu 2009 na mimořádném zasedání Monitorovacího výboru -smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách („ZŠ“) -celková alokace na výzvu je 4,5 miliardy Kč, přičemž rozpočet každé ZŠ je stanoven na minimálně 300 tisíc Kč plus 4 464 Kč na každého žáka školy (k fixnímu datu 30. září 2009)

22 Další informace: - po schválení novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.. Parlamentem ČR by v případě rychlé varianty mohla být výzva vyhlášena v lednu 2010 -plánované ukončení výzvy je do konce roku 2012 -cílové skupiny jsou omezeny výhradně na mimopražské základní školy (tzn. na žáky a pedagogické pracovníky ZŠ) -typ podporovaných projektů je specifikován odlišně za účelem zjednodušení prostřednictvím metody jednotkových nákladů (unit costs) -nebude uplatněno křížové financování

23 -každá ZŠ si může v rámci výzvy zažádat o jeden projekt, který bude realizován v průběhu 30 měsíců, z čehož je 5 měsíců vyhrazeno na přípravu a ukončení realizace projektu -monitorování projektu bude probíhat na základě stanovených monitorovacích indikátorů -hodnocení projektu je oproti standardnímu procesu hodnocení v ostatních výzvách zjednodušeno -časový interval mezi podáním žádosti a vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace by neměl překročit dva měsíce

24 Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat: čtenářská a informační gramotnost cizí jazyky využívání ICT matematika přírodní vědy finanční gramotnost inkluzivní vzdělávání

25 Šablony v rámci projektových žádostí: Každou klíčovou aktivitu podrobně popisuje tzv., šablona, která je jednotná pro všechny základní školy. Šablony klíčových aktivit definovalo MŠMT tak, aby popsané činnosti, minimální počty zapojených žáků a učitelů či výsledky klíčových aktivit byly dostatečně jasné, ale přitom aby poskytovaly prostor pro vlastní realizaci na škole, tedy aby byly přijatelné pro všechny základní školy. Celkem je připraveno 22 šablon, z nich je 5 šablon zaměřeno na individualizaci (např. půlení vyučovacích hodin), 6 na zvyšování kvality ve výuce (např. učební materiály), 8 na vzdělávání pedagogů a 3 na prevenci a inkluzi (tzn. pro žáky se speciálními potřebami)

26 Pro oblast podpory 1.4 je určena speciální velmi jednoduchá elektronická žádost v systému Benefit7 (https://www.eu-zadost.cz)https://www.eu-zadost.cz Více informací naleznete na: -seminářích pořádaných MŠMT ve spolupráci s kraji (leden 2010) -nově zřízené informační telefonické lince pro ZŠ, kde budou dotazy zodpovídat zaměstnanci MŠMT -na stránkách www.msmt.cz – „EU peníze školám“www.msmt.cz -na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz – „Granty a dotace“www.kr-jihomoravsky.cz

27 Shrnutí 1. výzvy - prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení -realizováno 65 projektů -u všech projektů provedena metodická dohlídka (cíl = metodická podpora projektů ze strany ZS) -v současnosti probíhá předkládání a administrativní kontrola druhých monitorovacích zpráv -problém = řešení nesrovnalostí

28 Shrnutí 2. výzvy - prioritní osa 1 – oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3: -výzva ukončena 4.6.2009 -předloženo celkem 287 žádostí (179; 40; 68) -k dispozici je 395 mil. Kč x je požadováno 1.350 mil. Kč -do fáze věcného hodnocení postoupilo 204 projektů -končí hodnocení věcné individuálními hodnotiteli, bude následovat výběrová komise -věcné hodnocení bylo časově náročnou záležitostí

29 1. výzva pro oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání -cílové skupiny (lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí, účastníci dalšího vzdělávání) -oprávnění žadatelé (vzdělávací instituce, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora, města, obce a svazky obcí) -projekty zakládají veřejnou podporu -100% způsobilých výdajů projektu -min. a max. limity - 400 tis. až 15 mil. Kč/projekt -částka alokovaná na 1. výzvu – 70 mil. Kč -nepřímé náklady

30 1. výzva pro oblast podpory 3.2 – Další vzdělávání -datum vyhlášení výzvy – 30.9.2009 -datum ukončení výzvy – 25.11.2009 -v současnosti tedy byl ukončen příjem žádostí Konzultace poskytuje: Ing. Erika Dittrichová, projektová manažerka – 541 651 231 Ing. Jiří Michna, finanční manažer – 541 651 242

31 Více informací: www.kr-jihomoravsky.cz -www.msmt.czwww.msmt.cz -pracovníci oddělení evropských dotací

32 Děkuji za pozornost Ing. Ivo Minařík vedoucí odboru regionálního rozvoje


Stáhnout ppt "Aktuální výzvy OP pro obce. OPŽP 5.1.20101.1 Snížení znečištění vod 5.1.2010 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové."

Podobné prezentace


Reklamy Google