Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba v MSK v odvětví sociálních věcí 4. 4. 2016 Ing. Hana Doleželová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba v MSK v odvětví sociálních věcí 4. 4. 2016 Ing. Hana Doleželová,"— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba v MSK v odvětví sociálních věcí 4. 4. 2016 Ing. Hana Doleželová, Ph.D.

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Povaha poskytování sociálních služeb Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ):  Každá ekonomická činnost, která spadá pod závazek veřejné služby, tzn. závazek poskytovatele, který jej přijal ve veřejném zájmu a který by jej jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal (nebo přijal pouze z části).  Za závazek poskytovateli může být poskytnuta veřejná podpora (např. finanční z veřejných rozpočtů)  Je dán zájem EU/členského státu, aby byly (ko)financovány z veřejných zdrojů.

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora Není veřejnou podporou  Veřejná zakázka s otevřeným zadávacím řízením  V režimu „de minimis“ (200 tis. EUR za poslední 3 roky)  V režimu „de minimis“ pro SOHZ (rozšířené, až 500 tis. EUR za poslední 3 roky) Je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem EU  S pověřením k výkonu SOHZ formou vyrovnávací platby

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejná podpora a MPSV 2016+ Předpokladem:  stanovená krajská síť sociálních služeb (součást SPRSS, vícestupňová)  dle předpokladů MPSV má být pro služby v síti „jednotné“ pověření k výkonu SOHZ (formou smlouvy o závazku veřejné služby) – přistoupení ostatních zadavatelů služeb (obce) a poskytovatelů finanční podpory k tomuto pověření (pověření na IČ a identifikátory)  jednotný způsob výpočtu vyrovnávací platby pro všechny služby v krajské síti

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu VZOR PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE A PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ KRAJE V DOTAČNÍ SMLOUVĚ OBCE 1. Příjemce prohlašuje, že služby (činnosti) podpořené dotací dle této smlouvy jsou vykonávány v režimu závazku veřejné služby na základě pověření Moravskoslezského kraje (ev.č. smlouvy ………….., dále jen „pověření“) dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 2. Poskytovatel dotace přistupuje k výše uvedenému pověření Moravskoslezského kraje a poskytuje příjemci finanční prostředky jako vyrovnávací platbu dle podmínek pověření.

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu VZOR PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ KRAJE V USNESENÍ O ZVÝŠENÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE VZOR PŘISTOUPENÍ K POVĚŘENÍ KRAJE VE SDĚLENÍ ZVÝŠENÍ ZÁVAZNÉHO UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBCE 1. Příjemce byl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. …. ze dne …. pověřen poskytovatelem výkonem služby v obecném hospodářském zájmu a příjemce na sebe vzal závazek poskytovat tuto službu za podmínek uvedených ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřené dne…, ev. č. …………… (dále jen „Smlouva o závazku veřejné služby“). Službou v obecném hospodářském zájmu se rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby v rozsahu zařazeném do základní krajské sítě sociálních služeb, schválené radou kraje. 2. Finanční prostředky jsou poskytovány jako vyrovnávací platba v rámci výše uvedeného pověření Moravskoslezského kraje. Mechanismus posuzování vyrovnávací platby se řídí stanovenými podmínkami dle podmínek pověření. 1)schvaluje závazný ukazatel „příspěvek na provoz“/“investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 20.. organizaci (subjekt)……………………., příspěvková organizace, IČ ………………., na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. xxx, ve výši …………………………………. Kč, účelově určený/s účelovým určením na realizaci projektu/akce "……………………………………." s časovou použitelností od…do …

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Finanční podpora služeb nezařazených v krajské síti Finanční prostředky poskytované v režimu „de minimis“ – formulace do smlouvy 1.Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de minimis ve výši Kč...,-- ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352). Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti. 2.Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp. subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Finanční podpora služeb nezařazených v krajské síti Finanční prostředky poskytované v režimu „de minimis pro SOHZ“ – formulace do smlouvy 1.Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím podpory de minimis ve výši Kč...,-- ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. 4. 2012 v částce L 114). Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti. 2.Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012, zejména že poskytnutím této dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3 účetních obdobích příjemci, resp. subjektům, které jsou spolu s příjemcem považovány za jeden podnik, nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení MSK (kapitola MPSV) 2016 +  Obdobný mechanismus výpočtu dotace jako v předchozím roce.  Dotace je jedním ze zdrojů sociální služby a vstupuje do posouzení vyrovnávací platby.  Stěžejní úprava v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu: Podmínky dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dostupné na http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/podminky_ppss_schvalene_1.doc) http://www.msk.cz/assets/socialni_oblast/podminky_ppss_schvalene_1.doc Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 (konkretizace pro daný rok) dostupné na http://www.msk.cz/verejna_sprava/-56716

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Obecně:  VP = pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby.  VP slouží jako kompenzace poskytovateli sociální služby, tzn. celková výše prostředků z veřejných rozpočtů (včetně prostředků z ESF), kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (k dokrytí svých provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba  V případě jednotného pověření ze strany kraje, je kraj orgánem, který musí zamezit vzniku nadměrné vyrovnávací platby.  Po ukončení dotačního roku bude provedeno „vyúčtování“ a posouzení vyrovnávací platby na úrovni kraje – posouzení veškerých nákladů a zdrojů ve vztahu k základním činnostem sociální služby (jejichž realizací je poskytovatel pověřen v rámci závazku veřejné služby).  Případná nadměrná vyrovnávací platba musí být vrácena do rozpočtu pověřovatele (kraje) – Fond sociálních služeb

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba v MSK  Modelujeme náklady sociální služby (tj. činnosti, kterými je subjekt pověřen), ne zdroje (výnosy)  Strop oprávněných provozních nákladů (viz dále)  Investiční náklady – není limitována výše  Následně stanovena částka limitu vyrovnávací platby za „celé pověření“ (za všechny služby, jejichž poskytováním je poskytovatel pověřen) a tato částka bude po ukončení dotačního roku posuzována se skutečnými náklady a zdroji

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba – provozní náklady  Limit maximálně přípustných provozních nákladů k adekvátnímu poskytování služby Na základě mediánu nákladů pro druh služby (dle cílové skupiny, kapacity) za předchozí období + inflace (1 %) Možnost individuálního navýšení  Maximální poměr pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků Na základě výstupů projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“  Maximální strop pro správní režii (12 % celkových nákladů), nájemné, osobní náklady

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Investiční náklady budou považovány za oprávněné, pokud budou promítnuty ve:  snížení provozních nákladů (úspory spojené s provedenou investicí),  zvýšení kapacity služby,  nárůst personálního zabezpečení služby, příp. zvýšení mzdového ohodnocení pracovníků (max. do výše přípustného limitu),  jiné zdůvodněné zvýšení kvality poskytované služby.

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Posouzení vyrovnávací platby:  Po ukončení dotačního roku a provedení účetní závěrky – nejpozději do 30.6. následujícího roku  Pro jednotlivé sociální služby (v pověření závazkem veřejné služby): Posouzení skutečných nákladů – do výše maximálně přípustných provozních nákladů + příp. investiční náklady Porovnání se skutečně obdrženými zdroji

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba Rozdíl mezi skutečnými zdroji a náklady v jednotlivých službách může být:  nulový – skutečné náklady související s poskytováním služby jsou ve stejné výši jako skutečné příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,  záporný – skutečné náklady související s poskytováním služby jsou vyšší než skutečné příjmy (zdroje) služby, nejedná se o nadměrnou vyrovnávací platbu,  kladný – skutečné náklady související s poskytováním služby nižší než skutečné příjmy (zdroje) služby, může se jednat o nadměrnou vyrovnávací platbu. Tyto rozdíly u jednotlivých služeb jsou následně posuzovány společně v rámci jednoho pověřovacího aktu (za jednoho poskytovatele). Kladný výsledek i v rámci společného posouzení = nadměrná vyrovnávací platba VRACÍ SE DO ROZPOČTU POVĚŘOVATELE

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Finanční podpora služeb nezařazených v krajské síti A.Sociální služby zařazené do jiné než krajské sítě MSK, s pověřením k výkonu SOHZ dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU  Např. síť služeb s celostátní a nadregionální působností s pověřením MPSV, síť jiného kraje než MSK, pověření k výkonu SOHZ vydané obcí  Lze se připojit k příslušnému právnímu aktu, kterým se subjekt pověřuje k výkonu SOHZ a potažmo připojit svůj zdroj k posouzení vyrovnávací platby dle pravidel pověřovatele (MPSV, jiný kraj, příp. obec)  Připojení lze provést tak, že bude do právního aktu, kterým se finanční podpora poskytuje přidán obdobný odstavec, jehož vzor je formulován pro připojení se k pověření MSK (viz slide 4: Pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu)

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Finanční podpora služeb nezařazených v krajské síti B.Sociální služby nezařazené v krajské síti, bez smlouvy o závazku veřejné služby  V případě systémové opakující se podpory lze vydat vlastní pověření k výkonu SOHZ dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU s vlastním výpočtem vyrovnávací platby  V opačném případě lze finanční prostředky poskytnout v režimu tzv. podpor malého rozsahu (de minimis, příp. de minimis pro SOHZ) – podpory malého rozsahu musí být zadány do Centrálního registru podpor malého rozsahu (https://vpn.mze.cz )https://vpn.mze.cz  Limit podpory de minimis: 200.000 EUR za předchozí 3 roky  Limit podpory de minimis pro SOHZ: 500.000 EUR za předchozí 3 roky

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vyrovnávací platba v MSK v odvětví sociálních věcí 4. 4. 2016 Ing. Hana Doleželová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google