Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti získání dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem Ing. Markéta Bajerová, Ing. Tomáš Vacek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti získání dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem Ing. Markéta Bajerová, Ing. Tomáš Vacek."— Transkript prezentace:

1 Možnosti získání dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem Ing. Markéta Bajerová, Ing. Tomáš Vacek

2 Zdroje dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem Národní zdroje Národní dotace (MZe ČR) Zdroje z Fondů EU (2007 – 2013) Operační program Podnikání a inovace Operační program Životní prostředí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Rybářství Program rozvoje venkova

3  Národní dotace (MZe ČR) Zásady pro poskytování dotací, podle § 2 a §2d zákona o zemědělství, jsou vydávány Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu Účel: Zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků, resp. krmiv na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost, nezávadnost a dohledatelnost výrobků. Zabezpečení funkčnosti a účinnosti jakostních systémů (včetně Integrované prevence a omezování znečištění).

4 Národní dotace (MZe ČR) Subjekt: výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % nebo registrovaný výrobce hotových krmiv pro zvířata poskytující potraviny podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržby za prodej krmiv ku tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb je vyšší než 50 % a který zaměstnává více než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a zaměstnává méně než 750 osob a/nebo jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR. Výše dotace: do 25 % prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu.

5 Národní dotace (MZe ČR) Předmět dotace Dotaci lze poskytnout pro: modernizace výrobních zařízení, zavádění nových technologií, zlepšení a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů, investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských výrobků, resp. krmiv, zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí, zavádění technologií souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků, resp. krmiv.

6 Operační program Podnikání a inovace Základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v letech 2007 – 2013 s celkovou alokací téměř 100 mld. CZK Celkem 15 programů podpory Financováno z 85% ze strukturálních fondů EU a 15% ze státního rozpočtu ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM a VYHLAŠOVATEL VÝZEV: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Informace: www.mpo-oppi.cz, www.czechinvest.orgwww.mpo-oppi.czwww.czechinvest.org

7 Operační program Podnikání a inovace Prosperita Nemovitosti (11. červen 2012) Školící střediska Spolupráce Start Progres Rozvoj Marketing (2. květen 2012) Inovace Eko-energie ICT a strategické služby ICT v podnicích Záruka Potenciál Poradenství Programy :

8 Operační program Podnikání a inovace Příjemce dotace: Malý a střední podnik (MSP), tj. podnik, který splňuje podmínky stanovené v příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Velký podnik Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti vykonává podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A 01 a 03) Výše dotace: do 60% způsobilých výdajů

9 Operační program Životní prostředí Nabízí možnost získat finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu a zlepšování životního prostředí z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Podpora projektů v 7 oblastech (tzv. prioritních osách) Výše dotace pro dále uvedené oblasti podpory OPŽP do 85% celkových způsobilých výdajů na projekt. ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM a VYHLAŠOVATEL VÝZEV: Ministerstvo životního prostředí ČR ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: Státní fond životního prostředí Informace: www.opzp.cz, www.sfzp.czwww.opzp.czwww.sfzp.cz

10 Operační program Životní prostředí Oblasti podpory a typy projektů, na které mohou získat dotace podnikatelé a živnostníci: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1.1.2 Snížení znečištění z průmyslových zdrojů – příjem Žádostí o dotaci: listopad, prosinec 2012) Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (2.1 Zlepšení kvality ovzduší a 2.2 Omezování emisí – kontinuální příjem Žádostí o dotaci 2.1. a 2.2.: březen až srpen 2012) Zkvalitnění nakládání s odpady (4.1 - příjem Žádostí o dotaci: červen, červenec 2012)

11 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti, prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále je zaměřen na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM a VYHLAŠOVATEL VÝZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Informace: www.mpsv.czwww.mpsv.cz Prioritní osa I – Adaptabilita profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.

12 Operační program Rybářství Je střednědobý programový dokument, na základě něhož je čerpána podpora pro oblast rybářství z Evropského rybářského fondu (EFF). Program slouží k prosazování cílů Společné rybářské politiky ES. Pokrývá oblasti, na které se vztahuje cíl „Konvergence“ (tj. celé území České republiky, vyjma hlavního města Prahy) ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM a VYHLAŠOVATEL VÝZEV: Ministerstvo zemědělství ČR ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: Akreditovaná platební agentura a zprostředkovatel finanční podpory z EU a národních zdrojů - Státní zemědělský intervenční fond Informace : www.mze.cz, www.szif.czwww.mze.czwww.szif.cz

13 Operační program Rybářství Cíle Operačního programu Rybářství: udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností, v odvětví rybářství, na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

14 Operační program Rybářství OSA II - Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh Opatření - 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh zaměřeno na rozšíření, vybavení a modernizaci podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury a na zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií v těchto podnicích.

15 Operační program Rybářství Příjemce dotace: mikropodniky, malé a střední podniky (prioritou jsou mikropodniky a malé podniky) podniky, které nespadají pod definici mikropodniků, malých a středních podniků, pokud mají méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200 milionů EUR fyzické nebo právnické osoby, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko Výše dotace: pro fyzické nebo právnické osoby vyhovující definici mikropodniku, malého a středního podniku, činí dotace 60 % způsobilých výdajů pro fyzické nebo právnické osoby, které nespadají pod definici mikropodniků, malých a středních podniků, avšak mají méně než 750 zaměstnanců nebo roční obrat nižší než 200 milionů EUR činí dotace 30 % způsobilých výdajů

16 Program rozvoje venkova Program zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje politiku rozvoje venkova v ČR v období 2007 – 2013 ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO PROGRAM a VYHLAŠOVATEL VÝZEV: Ministerstvo zemědělství ČR ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT : Akreditovaná platební agentura a zprostředkovatel finanční podpory z EU a národních zdrojů - Státní zemědělský intervenční fond Informace : www.mze.cz, www.szif.czwww.mze.cz www.szif.cz

17 Program rozvoje venkova Cíle Programu rozvoje venkova: Rozvoj venkovského prostoru Zlepšení životního prostředí Zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských komodit Diverzifikace zemědělských aktivit na venkově

18 Program rozvoje venkova OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Opatření - I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Podopatření – I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (v průběhu r. 2012 se nepředpokládá spuštění příjmu žádostí k tomuto podopatření) Podopatření – I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (MZe zvažuje otevření příjmu žádostí k tomuto podopatření v průběhu r. 2012; konkrétní termín není znám)

19 Program rozvoje venkova I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Dotace je zaměřena na rozvoj inovací v rámci zemědělsko – potravinářské výroby spoluprací se subjekty podílející se na výzkumu a vývoji

20 Program rozvoje venkova Inovací se rozumí: vytvoření a zavedení nové technologie nového výrobního postupu či výrobku zlepšení stávající technologie výroby nebo produktu Cíle inovace: zvýšení efektivity výroby (nejen z hlediska produkovaného množství) zvýšení konkurenceschopnosti eliminaci rizika snížení bezpečnosti a jakosti produktu

21 Program rozvoje venkova I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. Dotaci lze poskytnout žadateli, který splňuje Obecné i Specifické podmínky Pravidel platných pro dané kolo příjmu žádostí. Příjemce dotace: výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu výrobce krmiv zemědělský podnikatel Výše dotace: do 50% způsobilých výdajů, na které lze poskytnout dotaci

22 Program rozvoje venkova Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství).

23 Příčiny neúspěchů a časté chyby při předkládání žádostí o dotaci a při realizaci projektů v rámci PRV Nedostatek zkušeností s realizací podobných projektů Příliš obecný či nekompaktní popis projektu Nepodložená fakta Nesoulad mezi údaji v Žádosti o dotaci a projektové dokumentaci Nepřiměřený rozpočet projektu Neodůvodněná či nedoložená potřebnost (popř.inovace) projektu

24 Příčiny neúspěchů a časté chyby při předkládání žádostí o dotaci a při realizaci projektů v rámci PRV !!! Nepodepisovat žádné smlouvy o dodávkách, službách či stavebních pracích bez řádně provedeného zadávacího řízení !!! Chybně realizované zadávací řízení vede ke kritickému ohrožení realizace celého projektu, resp. úspěšného proplacení dotace!

25 Příčiny neúspěchů a časté chyby při předkládání žádostí o dotaci a při realizaci projektů v rámci PRV Neprokázání způsobilosti výdajů Oprávněnost dodavatele Nedodržování publicity Personální zajištění projektu Nenahlášení změny v projektu !!! Postupovat v souladu s příslušnými Pravidly PRV a Dohodou nejen během realizace projektu, nýbrž i po dobu vázanosti projektu na účel !!!

26 Výzkum, vývoj a inovace – cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti Účinná spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi Cílem aplikace získaných poznatků v podobě inovací je posílení výkonnosti ekonomických subjektů a růst konkurenceschopnosti přínosem je zvýšení efektivity výzkumu a vývoje a zavádění výsledků s vysokým potenciálem pro uplatnění v nových produktech, výrobních postupech (popř. službách) do praxe

27 Výzkum, vývoj a inovace – cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti Inovace na základě aplikací výsledků výzkumu a vývoje : progresivní technologie, materiály a systémy ochrana zdraví (bezpečnost potravin) energetické zdroje ochrana a tvorba životního prostředí, včetně udržitelného rozvoje

28 Výzkum, vývoj a inovace – cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti Podmínky: odborná způsobilost výzkumného týmu ekonomická způsobilost investora (popř. žadatele) k řešení projektu materiální a technické zázemí znalost situace problematiky existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí využít ekonomická efektivnost projektu (přiměřenost nákladů x výsledky projektu)

29 Novela zákona o veřejných zakázkách Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů s účinností od 1. dubna 2012 vyhlášen zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Rozšíření okruhu dotovaných zadavatelů Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby

30 Děkuji Vám za pozornost.

31 Kontakt: Poradenské centrum projektů ČTPP Počernická 96/272 108 03 Praha 10 – Malešice Tel.: 296 411 191, 296 411 182 bajerova@foodnet.cz vacek@foodnet.cz


Stáhnout ppt "Možnosti získání dotačních prostředků na investiční záměry potravinářských firem Ing. Markéta Bajerová, Ing. Tomáš Vacek."

Podobné prezentace


Reklamy Google