Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektů podpořených ze SF EU Miroslav Kotoun, BBS. České Budějovice 26.5.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektů podpořených ze SF EU Miroslav Kotoun, BBS. České Budějovice 26.5.2011."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektů podpořených ze SF EU Miroslav Kotoun, BBS. České Budějovice 26.5.2011

2 Rámcový obsah  Zaměření na Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP)  Způsob výběru projektů  Pojmy související s ROP, kvalitou a hodnocením (bodováním) projektů  Povinnosti příjemců dotace  Problémy při realizaci projektů  Problémy při výběru dodavatelů  Diskuse

3 Regionální operační program Spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence Je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje Je pro něj vyčleněno 619,65 mil. € (cca 17 mld. Kč)

4 Regionální operační program NUTS II Jihozápad Specifické cíle ROP Jihozápad: Zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu, z center mimo region a také zlepšit vazby uvnitř regionu Prioritní osa 1 Dostupnost center. Stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídleních funkcí měst a obcí Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Zlepšit využití primárního potenciálu území a posílit ekonomický význam udržitelného cestovního ruchu Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu. Horizontální téma Udržitelný rozvoj Horizontální téma Rovné příležitosti Horizontální téma Rozvoj informační společnosti

5 Regionální operační program NUTS II Jihozápad Prioritní osy ROP Jihozápad: Osa 1 Dostupnost center Příklady projektů: silnice II. a III.třídy, zastávky, přestupní parkoviště, letiště, modernizace vozového parku, místní komunikace Osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Příklady projektů: revitalizace center, obnova občanské infrastruktury, modernizace škol, školek, domovů pro seniory, investice do nemocnic Osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Příklady projektů: ubytovací kapacity, cyklo a další stezky, wellness a podobná zařízení, obnova památek, produkty, služby a marketing Osa 4 Technická pomoc

6 Regionální operační program NUTS II Jihozápad Finanční plán 2007 - 2013: P1 Dostupnost center 324 mil. EUR P2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí237 mil. EUR P3 Rozvoj cestovního ruchu146 mil. EUR P4 Technická asistence22 mil. EUR

7 Regionální operační program NUTS II Jihozápad Finanční plán 2007 - 2013:

8 Regionální operační program Regionální operační program ROP JZ: druhý nejnižší objem prostředků ze sedmi ROPů Největší zájem o prostředky v porovnání s ostatními regiony Suverénně nejvíce neuspokojených žadatelů oproti dalším ROPům Odlišnost přístupů a pravidel v každém z regionů

9 Regionální operační program Regionální operační program Monitorovacím výborem jsou schválena Výběrová kritéria (v něm zasedají a kritéria tedy nastavují a schvalují např. řídící orgán ROP Jihozápad, Sdružení a Svaz měst a obcí obou krajů, hospodářské komory, univerzity, agrární komory, neziskové organizace, ministerstva apod.) předložené projekty procházejí 4 stupni hodnocení: 1.hodnocení formálních náležitostí 2.hodnocení přijatelnosti 3.věcné hodnocení 4.analýza rizik včetně kontrol ex-ante

10 Regionální operační program Regionální operační program Věcné hodnocení: 40 % tvoří vhodnost záměru (indikátory, místo realizace, specifické věcné požadavky dle oblastí podpory) 40 % tvoří kvalita projektu tj. jeho zpracování a podklady (finanční a ekonomická kvalita, udržitelnost, řízení rizik, aktivity, harmonogram, provázanost, veřejné zakázky) 10 % tvoří hodnocení předkladatele (finanční zdraví, zkušenosti, projektový tým) 10 % tvoří horizontální kritéria (informační společnost, životní prostředí, sociální rovnost)

11 Regionální operační program Regionální operační program výběrová kritéria se na základě získaných zkušeností z každé výzvy vyvíjejí Velké množství neuspokojených, ale zároveň kvalitních projektů (omezená alokace a velký zájem) projekty se dále zkvalitňují tj. roste počet bodů projektu potřebný k tomu, aby byl schválen finanční zdraví tvoří velmi důležitou částí výběrových kritérií (např. obecně nelze přidělit dotaci obci či jakémukoliv žadateli, která disponuje malým rozpočtem, má aktuálně nějaké další významné závazky a mohla by tak následně mít problémy se spoluf. dotace z ROPu.

12 Regionální operační program Regionální operační program při vyhlášení výzvy - vše na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz v průběhu výzvy probíhají semináře pro žadatele od 1. výzvy jsou v Oznámení o zamítnutí projektu zasílány heslovitě důvody neúspěchu projektu dále od 3. výzvy také možnost Rozšířeného stanoviska pro věcné hodnocení třetí výzvy ROP Jihozápad od další výzvy - rozšířené stanovisko pro věcné hodnocení projektů standardní součástí Oznámení o zamítnutí projektu pro příjemce jsou pořádány semináře k podpoře bezchybné a úspěšné realizace projektů

13 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy De Minimis celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR (100 000 EUR v případě subjektu působícího v odvětví silniční dopravy) během tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. EIA Posuzování vlivů na životní prostředí – proces posuzování vlivů na životní prostředí

14 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Etapa projektu Soubor jednotlivých kroků (aktivit) projektu, které tvoří jednotný celek (etapu). Minimální výdaje každé etapy jsou stanoveny na 2 mil Kč. Expert Spolupůsobí v etapě hodnocení projektů jako nezávislý odborný poradce Elektronická žádost Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně slouží příjemci k podání žádosti o platbu.

15 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Finanční mezera Při projektech, které vytvářejí příjmy, je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Hodnocení projektu Proces, kterž sestává z kontroly: –formálních náležitostí (úplnosti a správnosti projektové žádosti a příloh) –kontroly přijatelnosti (souladu s legislativou, zaměřením oblastí podpory, definicemi uzn. výdajů atd.) a –bodového hodnocení projektu.

16 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Indikátory (výstupů a výsledků) Indikátorový systém ROP JZ vychází z „Národního číselníku indikátorů“. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů ROP JZ. Kofinancování (spolufinancování) Obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85% celkových veřejných způsobilých výdajů (zbylých 15 % veřejných způsobilých výdajů pochází z veřejných zdrojů ČR). Pokud investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší.

17 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Kontrola Ex-ante Předběžná kontrola, která se provádí před tím, než je projekt realizován a než je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kontrola Interim Kontrola, která se provádí v průběhu realizace projektu. Cílem průběžné kontroly je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. Kontrola Ex-post Kontrola prováděná poté, co je projekt zrealizován, která zjišťuje, zda došlo k naplnění původně stanovených cílů.

18 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Malé a střední podniky (MSP) Od 1.1.2005 nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a přiklání se k aktuální definici MSP platné v EU. Střední podnik hranice obratu = 50 mil. EUR hranice aktiv = 43 mil. EUR méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný prac. úvazek kritérium nezávislosti = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP

19 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Malý podnik hranice obratu = 10mil. EUR, hranice aktiv = 10mil. EUR méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný prac. úvazek kritérium nezávislosti = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP Drobný podnikatel (mikropodnik) hranice obratu = 2mil. EUR, hranice aktiv = 2mil. EUR méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný prac. úvazek kritérium nezávislosti = 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik nebo více podniků, které nesplňují kritéria MSP

20 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Pravidlo N + 2, N + 3 2007 – 2010: pravidlo n + 3 (rok zahájení realizace projektu + 3 následující roky), 2011 – 2013: pravidlo n + 2 Nesrovnalost Jde o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky ze strukturálních fondů EU poskytnuty ČR, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům. Pojištění majetku Pojištění nemovitostí (např. staveb) Pojištění movitých věcí (např. vybavení)

21 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Partnerství Jeden partner (příjemce) přijímá pomoc z evropských fondů. Zahrnutí partnera – bodový přínos. Dodavatel není partner. Příručka pro žadatele Obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z operačního programu. Příručka pro příjemce Příručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení.

22 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Je řídícím orgánem ROP JZ a nese celkovou zodpovědnost za jeho realizaci. Regionální rada zodpovídá zejména za transparentní výběr a monitorování projektů. Rovné příležitosti Neexistence překážek pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví, zdravotního stavu, věku, sexuální orientace, barvy pleti… Řízení rizik (fin. a ek. hodnocení projektu) Identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření,která vedou k jejich omezení.

23 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Udržitelnost projektu Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po určitou dobu v souladu s předem danými pravidly. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Úřad RR je výkonným orgánem RR – změny, zprávy atd. Povinná publicita Loga a věty ROP Pamětní deska Billboard Medializace

24 Regionální operační program - pojmy Regionální operační program - pojmy Vedení úč. projektu Příjemce pomoci je povinen vést samostatnou analytickou účetní evidenci na projekt v souladu se zákonem Způsobilý výdaj Způsobilý výdaj musí vzniknout po datu registrace žádosti o podporu ROP (x veřejná podpora) musí být řádně doložen účetním dokladem a musí být prokazatelně uhrazen. Věcná a časová způsobilost, maximální finanční limity a další kritéria způsobilých výdajů pro danou výzvu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele.

25 Regionální operační program – povinné přílohy Regionální operační program – povinné přílohy Doklad o právní subjektivitě Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Doklad o prokázání vlastnických vztahů Posouzení vlivu projektu na životní prostředí (doklady) Územní rozhodnutí (popř. SP) s nabytou právní moci Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí včetně rozpočtu (položkový x objemový) Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení Doklad o finančním krytí (popř. 2 etap)

26 Nejčastější chyby žadatelů Fáze Hodnocení formálních náležitosti projektu žadatelé nemají zpravidla žádný problém zajistit formální správnost projektové žádosti Např. v 5. výzvě bylo vyřazeno pouze 13 projektů z celkového počtu 670 předložených projektů. Např. v 6., 7. a 10. výzvě nebyl vyřazen žádný projekt Je možné doplnění do 2 prac. dnů Nejčastějšími přílohami, které chybí z důvodu neschopnosti žadatele přílohu včas získat, jsou např. stavební povolení s nabytou právní mocí nebo územní rozhodnutí

27 Nejčastější chyby žadatelů Fáze Hodnocení přijatelnosti projektu Např. v 5. výzvě bylo vyřazeno 39 projektů z celkového počtu 670 předložených projektů Např. v 6. výzvě bylo vyřazeno 6 projektů Nejčastější důvody: –nesoulad s oprávněnými aktivitami –nesoulad se zaměřením ROP –nesoulad s legislativou ČR a EU –porušení struktury způsobilých výdajů a jejich limitů –nesoulad indikátorů s cíli projektu

28 Nejčastější chyby žadatelů – 5. výzva

29 Statistika vyřazených projektů

30

31 Nejčastější chyby žadatelů Fáze Věcné hodnocení všechny projekty v této fázi jsou obodovány žádné nejsou vyřazeny z výsledného seznamu, seřazeného dle počtu bodů, jsou vybírány projekty dle nejvyššího bodového ohodnocení až do dosažení výše alokace pro danou výzvu a oblast podpory nebo do dosažení eliminační hranice nelze jednoznačně určit, které kritérium je důvodem nezískání dotace (multikriteriální hodnocení)

32 Nejčastější chyby žadatelů Fáze Věcné hodnocení nedostatečně uvedená výchozí situace projektu, jeho výstupy a cílové skupiny nedostatečně doložený soulad s rozvojovými dokumenty kraje, obce či mikroregionu nedostatečně doložený vliv na horizontální témata nezahrnutí klíčových aktivit v harmonogramu projektu (nejsou např. uvedena zadávací řízení) nenaplňování indikátorů a cílů programu finanční zdraví žadatele vazba na další předkládaný projekt

33 Nejčastější chyby žadatelů Fáze Věcné hodnocení Zkušenosti žadatele Fáze Analýza rizik ex-ante a vyřazení projektu před podpisem Smlouvy Analýza rizik ex-ante probíhá u všech projektů, které jsou doporučeny k financování Výstupem je seznam projektů, které byly shledány rizikovými - fyzická kontrola ex-ante (vzorek) Příčinou vyřazení již schváleného projektu může být nedodání povinných příloh před podpisem Smlouvy (např. stavební povolení)

34 Nejčastější chyby realizátorů Fáze realizace Nesoulad mezi formuláři žádost o platbu (dále jen „ŽoP“), Přehled o čerpání prostředků a Změny v rozpočtu dokládaných k monitorovací zprávě. Špatně vyplněná Benefitová žádost o platbu především v částce celkových způsobilých výdajů. Chybně vyplněno křížové financování (v rámci ROP JZ není křížové financování možné). Nedoložení samost. úč. evidence projektu a směrnice. Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury.

35 Nejčastější chyby realizátorů Fáze realizace Příliš stručný popis realizace projektu v MZ. Neuvádění popisu zapojení partnera do projektu v MZ. Neuvedení veškerých změn projektu do MZ. Nedoložení příloh k fakturám (např. soupis prací). Nesoulad částky faktury se soupisem prací Nedoložení výpisů z bankovního účtu. Nedokládání pojištění majetku pořízeného z dotace. Nedoložení změnových listů (drobné stavební změny). Nedodržení pravidel publicity Porušení pravidel udržitelnosti a povinnosti archivace

36 Výběrová řízení / zakázky Pochybení při VŘ – korekce dotace (až 100 %) Podezření na nesrovnalost – ÚRR, VRR, ÚOHS VŘ dle zákona X VŘ mimo režim zákona Možné chyby - příklady: Chybně zvolený typ zadavatele Chybně zvolený druh řízení Neoprávněné dělení nebo sloučení zakázky Nedostatečná specifikace předmětu Doklad o stanovení předpokládané hodnoty zakázky Nesprávně stanovené požadavky na kvalifikaci

37 Výběrová řízení / zakázky Nedodání kompletní dokumentace k VŘ (přílohy zadávací dokumentace, tj. např. neoceněný výkaz výměr, platební a obchodní podmínky, technická zpráva apod.) Uvádění konkrétních názvů ve výkazu výměr či v položkovém rozpočtu stavby bez možnosti použití kvalitativně a technicky obdobných řešení Hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky bez konkrétního způsobu určení, které bude v rámci tohoto kritéria posuzováno Rozpor návrhu smlouvy o dílo s uzavřenou smlouvou Chybějící či nesprávně zadané CPV kódy

38 Výběrová řízení / zakázky Nepřiměřené náklady na reprodukci zad. dokumentace Chybně stanovené lhůty (pro podání, pro odvolání, pro podání žádosti o doplňující informace apod.) Nepovolené připouštění změn oproti návrhu SOD Chybějící doklady u hodnocení nabídek (např. ustavení komisí a jejich jednání, chybějící či chybné protokoly apod.) Chyby v plnění informační povinnosti zadavatele (povinnost zveřejnění) Neoslovení stanoveného min. počtu zájemců Nedoložení vyrozumění všech uchazečů Atd.

39 Děkuji za pozornost BBS. Miroslav Kotoun KP projekt s.r.o KP projekt s.r.o. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.kpprojekt.cz www.dfkgroup.cz Email: kotoun@kpprojekt.cz @kpprojekt.cz Tel: 728 228 039


Stáhnout ppt "Realizace projektů podpořených ze SF EU Miroslav Kotoun, BBS. České Budějovice 26.5.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google