Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Knížák Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně-vzdělávacího procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Knížák Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně-vzdělávacího procesu."— Transkript prezentace:

1 Pavel Knížák Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně-vzdělávacího procesu

2 Charakteristika osobnosti učitele Požadavky na profesi a osobnost u č itele U č itel musí: vychovávat (m ě l by znát psychiku žák ů ) vyu č ovat (m ě l by znát sv ů j obor) znát a um ě t používat psychologické poznatky p ů sobit vhodn ě svým chováním

3 Osobnost učitele 6 oblastí pro popis osobnosti u č itele Motivace k u č itelskému povolání Charakterov ě - volní vlastnosti Dynamické vlastnosti, temperament Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti a dovednosti u č itele Vlastnosti psychických proces ů a stav ů Osobnost u č itele v sociálním klimatu t ř ídy, u č itelského sboru č i v interakci s rodi č i

4 1. Motivace k učitelskému povolání Typy u č itel ů (Casselmannova typologie; podrobn ě jší typologie: M. Langová) Logotrop - u č itel zam ěř ený na sv ů j obor, na obsah svého p ř edm ě tu filozoficky orientovaný – seznamuje žáky s nejr ů zn ě jšími filozofickými sm ě ry v ě decky orientovaný – zam ěř ený na poznatky exaktních v ě d, který ovliv ň uje životní rozhodování Paidotrop - u č itel orientovaný spíše na žáky, na jejich problémy, zájmy individuáln ě psychicky orientovaný – citlivý a chápavý p ř ístup k jednotlivým žák ů m sociáln ě psychicky orientovaný – zam ěř ený na žáky jako na ur č itou sociální skupinu

5 2. Charakterově-volní vlastnosti Vztah k sob ě zdravá sebed ů v ě ra = základ úsp ě chu ř ídícího pracovníka (tedy i u č itele) sebepojetí – soubor postoj ů jedince k sob ě, má 3 složky kognitivní (sebepoznání) emo č n ě hodnotící (sebehodnocení) kognitivn ě -volní (seberealizace) Vztah k druhým vztah k žák ů m vztah ke koleg ů m vztah k ř editeli vztah k rodi čů m

6 2. Charakterově-volní vlastnosti Vztah k práci zodpov ě dnost a sv ě domitost Vztah k hodnotám postoj u č itele k materiálním i duchovním hodnotám (peníze, majetek, kultura, v ě da, pravda) Volní vlastnosti žáci nejvíce oce ň ují: sebeovládání, trp ě livost, rozhodnost, d ů slednost, vytrvalost, houževnatost…

7 3. Dynamické vlastnosti, temperament Klasická typologie sangvinik úkoly sebevýchovy: p ě stovat v ě tší vytrvalost, d ů slednost, soust ř ed ě ní… cholerik nau č it se více ovládat, nedávat p ř íliš najevo své prožívání flegmatik zvýšit pružnost, aktivitu, p ř ekonat pohodlnost, rozvíjet tvo ř ivost melancholik zaujmout reálný postoj k životu, neidealizovat si skute č nost

8 3. Dynamické vlastnosti, temperament Jungova typologie extrovert družný, spole č enský, má hodn ě p ř átel, cítí pot ř ebu být obklopen lidmi, nerad sám č te a studuje, touží po vzrušení, rád riskuje, je impulsivní, snadno se rozhn ě vá, má sklon k agresivnosti, je bezstarostný, nenucený, optimistický, veselý, lehkomyslný introvert klidný, introspektivní, nesm ě lý, zdrženlivý a uzav ř ený v ůč i lidem, nemá rád vzrušení, bere vážn ě každodenní povinnosti, oce ň uje spo ř ádaný zp ů sob života, p ř ísn ě kontroluje své city, málokdy se rozzlobí, je spolehlivý, trochu pesimistický, klade velký d ů raz na estetiku

9 3. Dynamické vlastnosti, temperament Eysenckova typologie dopl ň uje Jungovu typologii o škálu neuroticismu labilita náladovost, nedostatek sebeovládání a sebejistoty, nadm ě rná vzrušivost i na podn ě ty menší intenzity, spole č enská plachost, neklid stabilita opa č né vlastnosti lability Další typologie I.P.Pavlova (Kretschmera, Guilforda, Jaenschova, Scheldona)

10 3. Dynamické vlastnosti, temperament Eysenckova typologie dopl ň uje Jungovu typologii o škálu neuroticismu labilita náladovost, nedostatek sebeovládání a sebejistoty, nadm ě rná vzrušivost i na podn ě ty menší intenzity, spole č enská plachost, neklid stabilita opa č né vlastnosti lability Další typologie I.P.Pavlova (Kretschmera, Guilforda, Jaenschova, Scheldona)

11 4. Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele Obecné schopnosti inteligence (ovšem vysoké IQ nezaru č uje úsp ě ch u č itelského povolání) p ř edpoklady rychle a lehce si osvojit poznatky a dovednosti, které jsou pot ř ebné k u č itelskému povolání vztah k d ě tem ur č itý stupe ň nadání (talentu) k didaktickým dovednostem

12 4. Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele Speciální schopnosti didaktické schopnosti (volba vhodné vyu č ovací metody) konstruktivní schopnosti (umož ň ují formulovat postupy na základ ě anticipace jejich výsledk ů ) percep č ní schopnosti (sociální vnímání žák ů, citlivé poznávání jejich pot ř eb, úmysl ů...) expresivní schopnosti (herecké dovednosti - mimika, gesta, práce s hlasem, živá a obrazná ř e č )

13 4. Výkonové vlastnosti, speciální schopnosti učitele Speciální schopnosti komunika č ní dovednosti (interakce u č itele s žáky, navázat vztahy porozum ě ní, respektu...) organiza č ní schopnosti ( ř ízení pedagogické práce, organizace školních i mimoškolních aktivit žák ů ) schopnost sebereflexe (znát sám sebe, mít zp ě tnou vazbu od žák ů ) pedagogický takt (správné, citlivé a pohotové vedení žák ů )

14 5. Typologie učitelovy osobnosti Döringova typologie Ideový (náboženský) typ snaží se vychovávat žáka podle vlastních p ř edstav charakterov ě uzav ř ený, vážný, má tvrdé morální zásady žák ů m se jeví jako nudný, bez smyslu pro humor Estetický typ p ř evaha emo č ní složky nad racionální dbá na rozvoj fantazie, preferuje tvo ř ivý p ř ístup d ě tí výklad je emocionáln ě zabarvený Sociální typ zam ěř uje se na t ř ídu jako celek trp ě livý a tolerantní d ě tmi oblíben, ale mívá problémy s kázní

15 5. Typologie učitelovy osobnosti Döringova typologie Teoretický typ je zam ěř en spíše na vyu č ovací p ř edm ě t než na žáka neusiluje o rozvoj žákovy osobnosti, ale o všt ě pování v ě domostí Ekonomický typ zam ěř uje se na ekonomi č nost vyu č ovacího procesu, na dosažení optimálních výsledk ů Mocenský typ prosazuje svoji osobnost na úkor kladného vztahu u č itel-žák používá ve velké mí ř e trest ů, jeho autorita je založena na strachu

16 5. Typologie učitelovy osobnosti Lukova typologie Podle reakce na podn ě ty Naivn ě reproduktivní typ reaguje instinktivn ě, žáky vede k mechanickému osvojování v ě domostí oblíben mladšími žáky Naivn ě produktivní typ reaguje pohotov ě, na základ ě logického úsudku žáky vede k samostatnému ř ešení problém ů oblíben u žák ů st ř edního a staršího školního v ě ku

17 5. Typologie učitelovy osobnosti Lukova typologie Podle zpracování vn ě jších podn ě t ů Reflexivn ě reproduktivní typ t ě žkopádný v rozhodování nezvyklé situace mu č iní obtíže nemá autoritu a bývá neoblíben Reflexivn ě produktivní typ nemá pochopení pro problémy svých žák ů náro č né situace ř eší zp ů soby, které nevedou k pozitivním výsledk ů m bývá neoblíben

18 5. Typologie učitelovy osobnosti Casselmannova typologie Podle zam ěř enosti Logotrop zam ěř ený na u č ební p ř edm ě t, na odbornost, podce ň uje vztah k žák ů m nebere dostate č n ě v úvahu žákovu osobnost Paidotrop zam ěř en na žákovu osobnost, na pedagogicko-psychologickou stránku vyu č ovacího procesu

19 5. Typologie učitelovy osobnosti Casselmannova typologie Podle stylu vedení Autoritativní typ vyžaduje d ů sledné pln ě ní svých p ř íkaz ů jako výchovný prost ř edek p ř evažuje trest Sociální typ respektuje samostatné rozhodování žák ů, podporuje jejich iniciativu p ř átelský k d ě tem, dá jim možnost projevit jejich osobnost

20 5. Typologie učitelovy osobnosti Casselmannova typologie Podle použití pedagogických postup ů V ě decko-systematický typ vysv ě tluje správn ě, srozumiteln ě a systematicky probíranou látku rozvíjí logické myšlení žák ů Um ě lecký typ dovede upoutat pozornost snaží se rozvíjet kladnou motivaci k p ř edm ě tu Praktický typ dovede dob ř e zorganizovat hodinu, využívá názorné pom ů cky snaží se hodn ě nau č it, m ů že dojít až k p ř ehnanému prakticismu

21 5. Typologie učitelovy osobnosti Learyho typologie Autokratická osobnost mocenské, energetické a kompetentní chování, vede a radí autoritu získává schopnostmi Egocentrická osobnost orientuje se na vlastní osobu tendence k sobeckému chování u druhých vyvolává ned ů v ě ru Agresivní osobnost nep ř átelství k druhým, má tendenci druhé trestat Podezíravá osobnost kritický postoj k druhým až skepse zklamání, zaho ř klost, kriti č nost u druhých vyvolává odmítavé až trestající chování

22 5. Typologie učitelovy osobnosti Learyho typologie Ponížená osobnost skromnost, plachost, poníženost vyvolává u druhých snahu vést ji, ale také arogantní chování Hyperkonformní osobnost závislé, poddajné chování, m ě kkost, obdiv vyžaduje od druhých radu a pomoc v interakci je bojácná, bezradná a závislá Hyperafiliativní osobnost pozitivní vztah k ostatním, p ř átelství, spolupracuje, má sklon ke kompromis ů m za každé situace se usmívá, kooperuje a snaží se uspokojit pot ř eby druhých vyvolává lásku a n ě žnost

23 5. Typologie učitelovy osobnosti Learyho typologie Hyperprotektivní osobnost prezentuje sílu a nezávislost p ř átelskou formou ohleduplná, pomáhá, radí a podporuje vzbuzuje d ů v ě ru a pozitivní postoj k sob ě

24 Použitá literatura Prunner, P. a kol.: Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie, Z Č U 2003


Stáhnout ppt "Pavel Knížák Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně-vzdělávacího procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google