Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. předsedkyně Centra nadání tel.: 224 323 970, 608 41 00 94 Šumperk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. předsedkyně Centra nadání tel.: 224 323 970, 608 41 00 94 Šumperk."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. předsedkyně Centra nadání www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970, 608 41 00 94 Šumperk 23. 6. 2011

2 - aktivity pro nadané děti, jejich rodiče a učitele jejich rodiče a učitele aktivity pro učitele  Centrum nadání : aktivity pro učitele Centrum nadání  akreditovaná vzdělávací nabídka kurzů DVPP  podpůrná databáze výukových aktivit  interaktivní dílny, supervizní činnost  letní soustředění, publikace, konference  spolupráce s institucemi zřízenými MŠMT a kraji (NIDM, PPP, školy, MŠ)  spolupráce s MÚ a PPP Šumperk Poslání Centra nadání

3

4 Platná legislativní opatření  Školský zákon č. 561/2004 Sb., §17 a §18  Novela školského zákona č. 49/2009 Sb.  Vyhláška o poradenských službách ve školství č. 72/2005 Sb.  Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č. 73/2005 Sb.  Vyhláška č. 147/2011 Sb. (novela vyhlášky č. 73/2005 Sb.)  Informace ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků na ZŠ a SŠ – Věstník MŠMT 12/2006  RVP ZV – kapitola 9

5 ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI ROZUMOVĚ NADANÉ DĚTI X DĚTI Z PODNĚTNÉHO PROSTŘEDÍ

6 Oblasti vrozeného nadání  Po zkušenostech z testování více než 1000 dětí v našem Centru nacházíme zajímavé informace o povaze projevů dětí v předškolním věku.  Některé projevy jsou důsledkem kvalitní péče rodičů, edukativnímu výchovnému stylu a snaze o kvalitní výkon dětí.  Jiné oblasti jsou však výsledkem schopností, se kterými si dítě narodilo nebo si samo osvojilo – tedy důsledkem nadání.

7 Dítě z podnětného prostředí  má širokou slovní zásobu, používá mnoho cizích slov, ne vždy jim rozumí  rodiče jej vodí na mnoho zajímavých míst (muzea, hrady a zámky, výstavy, science centra, výlety a exkurze)  je aktivní a sebevědomé, dobře se pohybuje mezi dospělými  má široké spektrum koníčků a odpoledních aktivit  rodiče velmi pečlivě vybírají školu a vhodné sociální kontakty pro dítě, rodiče kladou na učitele vysoké nároky  bývá aktivně zapojeno ve sportovních a výtvarných aktivitách  takové dítě má pracovní výdrž, umí se soustředit, má zájem o předkládané činnosti, dobře spolupracuje

8 Dítě mimořádně nadané  samo objevuje principy, aktivně se zajímá o vzdělávací činnosti  má výborné logické myšlení, zajímá se o hlavolamy a logické hry  má výbornou plošnou a prostorovou orientaci, orientuje se v mapě, umí stavit složité modely dle návodu  samo se naučí číst, počítat, vyvozuje si složitější matematické operace logicky bez znalosti početních operací  rozumí významu složitých slov a slovních spojení, správně je používá  má výbornou paměť, dává si věci do souvislostí (minulé zkušenosti a informace aplikuje na současné)  v chování projevuje vývojové disproporce, má problémy s navazováním sociálních vztahů, komunikace, patří mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami

9

10 Fáze identifikace  Nominace rodičem  Pedagogický screening (pracovní listy, didaktické hry  Pedagogická nominace (dotazníky)  Psychologický screening  Závěrečné hloubkové vyšetření v PPP  Doporučení pro IVP, další vzdělávání

11 Nominace rodičem 1. Možné sestavit nový či využít již existující nominační dotazník pro rodiče 2. Strukturovaný rozhovor nebo dotazník o rodinné anamnéze (může být volná esej psaná rodičem nebo rozhovor s psychologem, pedagogem – mělo by být dobrovolné)

12 Pedagogický screening Tj. plošná metoda, kterou mohou provádět učitelky MŠ se všemi dětmi – např. v nějakém jednotném předem stanoveném dni, čase Může jít o kombinaci pracovního listu + didaktická hra Nemělo by být dlouhé a náročné Je třeba jasných instrukcí k zadání pro učitelku, může být více úrovní pro různé věkové skupiny dětí – např. 1. sada pro věk 3-4 a 2. sada pro věk 5-6 let

13 UKÁZKA DIAGNOSTICKÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ A HER

14 PRACOVNÍ LIST 1PRACOVNÍ LIST 2

15 PRACOVNÍ LIST 1 S INSTRUKCÍ PRO UČITELKU PRACOVNÍ LIST 2 S INSTRUKCÍ PRO UČITELKU

16 HRY Z ŘADY SMART GAMES, THINK FUN (výrobci a distribuce pro ČR firmy MINDOK, CORFIX, Malý Génius) Svět deskových her – Ladislav Smejkal

17

18

19

20 Pedagogická nominace Existují již hotové dotazníky k využití (především ze zahraničí, ale již se tvoří i v ČR – např. IPPP, MŠ Kopřivnice atp.) Možnost vytvoření vlastního dotazníku pro pedagogy: Vhodná je strukturace do více oblastí projevů chování dítěte (např. perfekcionismus, práce s informacemi atp.) Nutné ověření na určitém vzorku dětí – min. 50 dětí + sběr zpětné vazby od učitelek, které ověření s dětmi provedou Musí být připojené vyhodnocování, nestačí samotný dotazník!

21 Psychologický screening Vhodné administrovat přímo v MŠ psychologem z PPP po předchozím souhlasu rodičů Nutné mít v patrnosti, že jde stále o předvýběr, filtr, až hloubkové vyšetření v PPP může být bráno jako směrodatné pro potvrzení identifikace

22 Hloubkové vyšetření v PPP  Testy inteligence (nejlépe individuální formou)  SON-R 2,5-7, TM, PDW, WISC III.(až od 6 let), KABC  u starších dětí i test tvořivosti, motivace, profil osobnosti A co se dá vlastně měřit?  Verbální schopnosti, slovní zásoba  Matematické představy (pojem č. řady, základní mat. operace s přechodem přes 10  Logické myšlení  Analyticko-syntetická složka (pojem plochy, prostoru, částí a celku  Všeobecné vědomosti, přehled  Praktické myšlení, orientace v běžných soc. situacích  Grafomotorika (abstraktní předloha, volná kresba) Školní připravenost/zralost  Držení tužky, základní předškolní vědomosti, sociální návyky, spolupráce s cizí autoritou, koncentrace pozornosti, úroveň výslovnosti atp.

23

24 Obsahová náplň klubu Malý šikula Herní program opřený o několik pilířů:  1. dobře vybrané deskové hry, hlavolamy a stavebnice, které umož- ňují rozvoj rozumového nadání a jeho realizaci  2. autorské pracovní listy spjaté s probíranou tematikou  3. pokusy, poznávání světa vlastní zkušeností  4. netradiční výtvarné aktivity pro upevnění zájmu a motivace  5. relaxace, uvolnění napětí pohybem  6. prvky metody NTC systém učení  7. doplňkové činnosti (ranní kruh - nácvik komunikace a naslouchání, čtení příběhů po obědě, výlety a exkurze)

25 Úskalí a přednosti specializovaného předškolního zařízení pro nadané děti  Proškolený personál  Materiály a pracovní listy pro výuku  Možnost zohlednit individualitu a specifické potřeby nadaného dítěte

26 PEDAGOGICKÉ ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ

27 ŠESTERKA MALÉHO ŠIKULY 1. Právo na rozvoj rozumových schopností na vlastní úrovni a vlastním tempem 2. Možnost realizovat své zájmy a témata 3. Podpořit komunikační a sociální dovednosti 4. Kompenzovat slabé oblasti a harmonizovat osobnostní specifika 5. Neautoritativní jednání a respektování 6. Umožnit vyniknout a naučit prohrát

28 Co s nadanými dětmi ve školce?  Možnost pracovat rychlejším tempem  Méně procvičování, spíše umožnit postup dopředu  Náročnější výuka  Více nezávislosti  Divergentní úkoly  Abstraktní úkoly  Kontakt s intelektovými vrstevníky  Kreativní úkoly  Zkušenostní učení


Stáhnout ppt "PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. předsedkyně Centra nadání tel.: 224 323 970, 608 41 00 94 Šumperk."

Podobné prezentace


Reklamy Google