Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody vzdělávání. Metoda Metoda - methodos – cesta, postup - methodos – cesta, postup – způsob jakým dosáhneme – způsob jakým dosáhneme výchovně vzdělávacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody vzdělávání. Metoda Metoda - methodos – cesta, postup - methodos – cesta, postup – způsob jakým dosáhneme – způsob jakým dosáhneme výchovně vzdělávacích."— Transkript prezentace:

1 Metody vzdělávání

2 Metoda Metoda - methodos – cesta, postup - methodos – cesta, postup – způsob jakým dosáhneme – způsob jakým dosáhneme výchovně vzdělávacích cílů výchovně vzdělávacích cílů

3 Metody vzdělávání Z hlediska zdroje získávání poznatků Z hlediska aktivity a samostatnosti žáků Z hlediska výukových forem a prostředků

4 I. Metody z hlediska zdroje získávání poznatků 1. Metody slovní 1. Metody slovní 2. Metody názorně demonstrační 2. Metody názorně demonstrační 3. Metody praktické 3. Metody praktické

5 1. Metody slovní - monologické – přednáška,vyprávění, vysvětlování atd. vysvětlování atd. - dialogické – rozhovor, dramatizace, diskuze diskuze - písemné práce – písemná cvičení, kompozice kompozice - práce s učebnicí, s knihou

6 Metody slovní Metody slovní - tradiční, nejvíce frekventovaná metoda - používá se samostatně nebo doplňuje jinou metodu jinou metodu

7 - rozhovor – základem rozhovoru je otázka – „most od učitele otázka – „most od učitele k žákovi“ k žákovi“ - jedná se o podnět, impuls, - jedná se o podnět, impuls, přemýšlení, otázka přemýšlení, otázka aktivizuje aktivizuje - přednáška – delší soustavný a souvislý projev, materiál má být uspořádán logicky materiál má být uspořádán logicky a přehledně (úvod, výkladová a přehledně (úvod, výkladová část, závěr) část, závěr) - využívat tabule – psaní cizích - využívat tabule – psaní cizích a neznámých slov a neznámých slov

8 - diskuze – plně rozvinutý rozhovor, vzájemný rozhovor mezi vzájemný rozhovor mezi všemi členy skupiny všemi členy skupiny - úvod – krátký výklad - úvod – krátký výklad zvolené problematiky zvolené problematiky - závěr – po ukončení diskuze - závěr – po ukončení diskuze - práce s učebnicí – výběr hlavních myšlenek myšlenek

9 - 2.Metody názorně demonstrační - pozorování - předmětů a jevů - předvádění - předmětů, modelů, pokusů, činností pokusů, činností - demonstrace obrazu statických - projekce statická a dynamická

10 Metody názorně demonstrační - zajišťují, aby byla výuka zajímavá, srozumitelná, názorná - - veškeré poznání začíná prožitkem a vjemem - předkládat předměty co největšímu počtu smylů

11 Demonstrace – možno před výkladem nového učiva nového učiva Exkurze – důraz kladen na pozorování a demonstraci s poznávací aktivitou demonstraci s poznávací aktivitou Práce s obrazem – nejstarší didaktické postupy postupy - kresby na tabuli, ilustrace - kresby na tabuli, ilustrace v učebnici, nástěnné i pomocí v učebnici, nástěnné i pomocí počítačové grafiky vzniklé obrazy počítačové grafiky vzniklé obrazy

12 3. Metody praktické - nácvik pohybových a pracovních dovedností - žákovské laborování - pracovní činnosti – dílny, pozemek - výtvarné činnosti

13 Metody praktické - přímý styk s předmětem skutečnosti a manipulace s ní - rozlišujeme tři základní etapy: a) teoretické seznámení a) teoretické seznámení a názorné ukázky a názorné ukázky b) první vlastní pokusy b) první vlastní pokusy c) cvičení a opakování c) cvičení a opakování

14 II. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti 1. Diskuzní metody 1. Diskuzní metody 2. Situační metody 2. Situační metody 3. Inscenační metody 3. Inscenační metody 4. Didaktické hry 4. Didaktické hry 5. Projektové metody 5. Projektové metody

15 Diskuzní metody - navazují na metodu rozhovoru - předmětem komunikace je nějaký problém - žáci se učí obhajovat své názory, argumentovat, naslouchat druhým a rozvíjí volní vlastnosti naslouchat druhým a rozvíjí volní vlastnosti

16 Burza nápadů (brainstorming) – ve velmi krátké době vyprodukují účastníci co nejvíce spontánních vyprodukují účastníci co nejvíce spontánních nápadů, které se zapisují. I zdánlivě nápadů, které se zapisují. I zdánlivě nesmyslné řešení se zapisují a hledá se nesmyslné řešení se zapisují a hledá se racionální jádro. racionální jádro. Panelová diskuze – této diskuze se účastní žáci i odborníci na určité téma. Na začátku se každý na určité téma. Na začátku se každý odborník vyjádří k tématu připravenou prezentací a odborník vyjádří k tématu připravenou prezentací a následuje diskuze účastníků. následuje diskuze účastníků.

17 Heuristické metody - heuréka – objevil jsem - žáci jsou vedeni k tomu, aby poznatky samostatně objevovali - jsou kladeny problémové otázky - žáci mají poznatky samostatně objevit - za nejpropracovanější je uznávaná problémová metoda metoda vytvořena otcem pragmatické pedagogiky J. Deweyem

18 Situační metody - vycházejí z nějaké konkrétní situace - žáci jsou seznámeni se situací - žáci navrhují řešení pro danou situaci - vznik této metody je spojován s harvardskou vysokou obchodní školou, zde byla uplatňována v právních disciplínách a ekonomických oborech v právních disciplínách a ekonomických oborech

19 Didaktické hry - pomocí herních situací mohou žáci řešit i složitější problémy, poněvadž hra působí velmi motivačně - prostředek všestranného rozvoje osobnosti - zahrnují velké množství různorodých aktivit - interakční hry – společenské hry, hračky, stavebnice - simulační hry – simulace situace, hraní rolí - scénické hry – rozlišení mezi hráči a diváky, podstatou je návaznost na divadelní hry – rekvizity, jeviště je návaznost na divadelní hry – rekvizity, jeviště

20 Inscenační metody - byly používány již ve starém Římu ke školení rétorů - jde o hraní zvolených či přidělených rolí - inscenace představuje reálnou situaci - žáci si fixují osvojené učivo, učí se empatii pomocí vlastního jednání a prožívání - využívají se při rozborech literárních děl, při rozvoji komunikativních dovedností v cizím jazyce, při přípravě na výkon některých povolání

21 Projektové metody - komplexní pracovní úkol, kdy si žáci osvojují vědomosti a dovednosti vědomosti a dovednosti - tato metoda vede žáky k samostatnému zpracování úkolu - učí se spolupráci - projekty mají různou podobu – př. praktická činnost, jejímž výsledkem je nějaký produkt

22 III. Metody z hlediska výukových forem a prostředků 1. Kombinace metod s vyučovacími formami 2. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami

23 Závěr Závěr Učitel zodpovídá za volbu nejvhodnější vzdělávací metody. O tom se rozhoduje při plánování a přípravě výuky. Učitel zodpovídá za volbu nejvhodnější vzdělávací metody. O tom se rozhoduje při plánování a přípravě výuky. Důležitým bodem je přitom výchovně vzdělávací cíl a obsah výuky. Musí brát v úvahu i věk žáků, zvláštnosti třídního kolektivu. Neméně důležité jsou předpoklady i samotného učitele – jeho předcházející zkušenosti, schopnost ovládat určitou metodu, osobní vlastnosti atd. Důležitým bodem je přitom výchovně vzdělávací cíl a obsah výuky. Musí brát v úvahu i věk žáků, zvláštnosti třídního kolektivu. Neméně důležité jsou předpoklady i samotného učitele – jeho předcházející zkušenosti, schopnost ovládat určitou metodu, osobní vlastnosti atd.

24 Stodůlková, E., Zapletalová, E.: Pedagogika pro střední školy. 1.vyd. Beroun: Machart, 2011. 214s. ISBN 987-80-87517-22-2 Maňák, J.: Nárys didaktiky. 1.vyd. Brno: ediční středisko MU, 1992. s.111. ISBN 80-210-0210-7 s.111. ISBN 80-210-0210-7 Ducháčková, O. a kol.: Pedagogika pro střední pedagogické školy. 1.vyd. Brno: SPN, 1979. 263s. ISBN 14-688-79 http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/15017/vyukove-metody- aktivizujici.html / Použitá literatura a zdroje http://www.uniedu.vutbr.cz/Vzdlvac%20materily/T%C3%BDm%20nastupuj%C3%ADc %C3%ADch%20akademick%C3%BDch%20pracovn%C3%ADk%C5%AF%20- %20Modern%C3%AD%20v%C3%BDukov%C3%A9%20metody%20s%20efekty.ppt#3 08,44,Snímek 44


Stáhnout ppt "Metody vzdělávání. Metoda Metoda - methodos – cesta, postup - methodos – cesta, postup – způsob jakým dosáhneme – způsob jakým dosáhneme výchovně vzdělávacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google