Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00."— Transkript prezentace:

1 Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha listopadu 2012, 10: :00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

2 D2 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP LZZ D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek D10 Pokyny pro vyplnění MZ o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh Podporujeme Vaši budoucnost Projektová část

3 D2 – I. Nepodstatné změny: Změna ve způsobu provádění klíčových aktivit a jejich obsahu, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu ! Příjemci, kteří mají v PA v části II bodu 15 KA projektu, musí dodržet administraci změny ve způsobu provádění KA v něm stanovenou s tím, že mohou případně požádat o změnu PA Změna v klíčových osobách a ve složení RT ! Příjemci, kteří mají v PA v části I bodu 15 klíčové osoby nebo složení RT projektu, musí dodržet administraci změny v klíčových osobách a složení RT v něm stanovenou s tím, že mohou případně požádat o změnu PA Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

4 D2 – II. Nepodstatné změny: Zrušení závaznosti jednotkových cen -jednotkové ceny obsažené v rozpočtu jsou orientační -navýšení musí být v souladu s obvyklými cenami, mzdami a platy s výjimkou opodstatněných a odůvodněných případů -ceny snížené hodnotící komisi musí zachovány -každá změna musí být řádně zdůvodněná Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

5 D 2 – III. Audit: u grantových projektů zrušena povinnost závěrečného auditu individuální projekty s rozpočtem nižším než 100 mil. Kč nemají povinnost provedení auditu !!! u projektů s uzavřením PA před zrealizují audit pouze ti příjemci, kteří mají již uzavřenou smlouvu s auditorem. Ostatní příjemci mohou požádat podstatnou změnou o vypuštění povinnosti auditu z PA. prostředky určené na audit projektu zůstávají na příslušné položce nedočerpány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

6 D2 – IV. Databáze produktů ESF: Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na Podporujeme Vaši budoucnost Uchování dokumentů: Upraven výčet dokumentů, které je nutno uchovat

7 D2 – V. Podporujeme Vaši budoucnost Nesrovnalosti: Dle § 3 písm. e) a § 26 rozpočtových pravidel představuje každé porušení podmínek či zákona porušení rozpočtové kázně, a to již v momentě uskutečnění neoprávněného výdaje či porušení povinnosti plynoucí z podmínek → od jsou veškerá porušení podmínek u ex-post projektů hlášena jako podezření na nesrovnalost

8 D2 – VI. Kontrola na místě: Možnost zahájení kontroly na „dálku“ a vyžádání dokladů a informací jako přípravu před samotnou kontrolu na místě Upraveno pořizování kopií dokumentů/zajištění originálů dokumentů při kontrole na místě –Kontrolovaná osoba musí při poskytnutí kopií potvrdit soulad s originálem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

9 D 5 – I. Individuální projekty: Pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektu, jsou na jeho úvazek u daného zaměstnavatele aplikovány následující limity: Projekty s vydaným PA po již musí mít max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele. Projekty s vydaným PA před musí mít max. 1,2 úvazku u zaměstnavatele s platností od Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

10 Grantové projekty: Pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektů, jsou na jeho úvazek u daného zaměstnavatele aplikovány následující limity: Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po : max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po : max. 1,2 úvazku u daného zaměstnavatele s platnosti od Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace před : 1,6 úvazku na ESF projektech Podporujeme Vaši budoucnost D 5 – II.

11 D 5 – III. Nákup zařízení, vybavení pro RT: Od pro nákup zařízení a vybavení pro RT projektu platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu. Např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

12 D 5 – IV. Pracovní výkazy: Pracovní výkazy se nevyplňují pro pozice, jejichž vytvoření a/nebo zajištění výkonu pracovní činnosti patři mezi cíle projektu a nijak nesouvisí se samotnou administrací a řízením projektu (lektoři předkládají PV vždy) Příjemce nemá povinnost předkládat PV, pokud způsobilá část mzdy nepřevyšuje ,- Kč  nárokována mzda se uvede v Rozpisu, PV se nadále vyplňuje, slouží ke kontrole na místě. (Doporučení ZS: předložení PV v elektronické formě již v MZ eliminuje riziko nesrovnalostí při následné kontrole na místě.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

13 D 9 -Limity zakázek: - I. Kategorii do ,- (kap , do ,- lze bez smlouvy) -II. kategorii od ,- do ,- (kap ) -úprava hodnoticích kritérií (kap. 2.2) -změna podmínek výzvy k předkládání nabídek (kap. 2.2) -stanovení sankcí při porušení podmínek (kap ) -Veřejný zadavatel zveřejňuje smlouvy nad Kč bez DPH na profilu zadavatele V případě dalších dotazů se prosím obraťte na právníky OSF: Mgr. Marat Saber, Mgr. Radoslav Lukovič, Tel.: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

14 D 10 Doplněny nové funkcionality a upraven a doplněn text na jednotlivých záložkách Nemožnost mazání příloh – je nutné nahrát znovu a označit, o jakou verzi se jedná Úprava povinných příloh k MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

15 Dotazy k projektové části Ing. Michaela Kočnerová Projektová manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

16 Finanční část D2 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP LZZ D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D10 Pokyny pro vyplnění MZ o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

17 D2 – I. Projektový účet Příjemce nemusí mít samostatný BÚ pro projekt Kreditní úroky již nejsou příjmem projektu, tzn. nesnižují hodnotu způsobilých výdajů (Ex-ante) Bankovní poplatky za vedení BÚ projektu jsou způsobilý výdaj (platí jen pro IP, u GP se hradí z Nepřímých nákladů a nevykazují se) Platí stále zákaz použití veřejných prostředků na operace nesouvisející s projektem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

18 D2 – II. Účetní doklady Jen nad ,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) U faktur do ,- Kč se nedokládá smlouva ani objednávka U faktur od ,- Kč – ,- Kč doložte objednávku nebo smlouvu Při KnM budou doklady vyžadovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

19 D2 – III. Osobní náklady PV se dokládá k administrativní kontrole, jen pokud je hodnota superhrubé mzdy dané položky v daném měsíci na Rozpise mzdových nákladů vyšší než ,- Kč (při KnM bude PV vyžadován) Do Rozpisů mzdových nákladů se uvádí stále všechny pozice RT bez ohledu na výši jejich způsobilých výdajů (tedy i do ,- Kč) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

20 D2 – IV. Investice (modernizace/rekonstrukce) Dokumentace se předkládá až po ukončení realizace Investice, příjemce ji jen oznamuje Dokládá se kolaudační rozhodnutí, faktury, fotodokumentace aj. Před revizí příjemce předkládal projektovou dokumentaci, stavební povolení aj. před zahájením a čekal na její schválení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

21 D5 – I. Pracovní úvazky IP + GP s PA vydaným po max. úvazek 1,0 u daného zaměstnavatele IP s PA vydaným před max. úvazek 1,2 (platnost od ) GP s PA vydaným – max. úvazek 1,2 (platnost od ) GP s PA vydaným před max. úvazek 1,6 (platnost od ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

22 D5 – II. Pracovní úvazky Na základě auditu EK došlo k omezení úvazků zaměstnanců zapojených do projektů u jednoho zaměstnavatele Platí pouze pro projekty, které se dle PA řídí aktuální verzí příruček Projekty, které mají v PA uvedeny konkrétní verze příruček se omezení netýká Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

23 D5 – III. PS, DPČ, DPP od PS, DPČ dáno úvazkem - dle uvedených maxim DPČ, DPP dáno hodinovou sazbou – řešit !!! -Na začátku 2013 vyčíslit max. počet hodin -V průběhu počty hodin sledovat -Na konci realizace zkontrolovat počty hodin Je nutné udělat přepočty hodin do max. úvazků a poté zpět do hodin, které se budou sledovat Vyrovnávací období = max. kalendářní rok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

24 D10 Příloha č. 9 – Přehled čerpání -Doplněn sloupec „Definitivně nezpůsobilé výdaje v Kč“ -Nezpůsobilé výdaje nelze znovu nárokovat Ostatní -Nemožnost mazat již nahrané Přílohy -Všechny verze opravených Příloh jsou již dohledatelné (nikoliv jen poslední verze) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

25 Dotazy k finanční části Ing. Petra Vorlíková Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

26 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00."

Podobné prezentace


Reklamy Google