Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00."— Transkript prezentace:

1 Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 D2 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP LZZ D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek D10 Pokyny pro vyplnění MZ o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost Projektová část

3 D2 – I. Nepodstatné změny: Změna ve způsobu provádění klíčových aktivit a jejich obsahu, která nemá negativní dopad na plnění cílů projektu ! Příjemci, kteří mají v PA v části II bodu 15 KA projektu, musí dodržet administraci změny ve způsobu provádění KA v něm stanovenou s tím, že mohou případně požádat o změnu PA Změna v klíčových osobách a ve složení RT ! Příjemci, kteří mají v PA v části I bodu 15 klíčové osoby nebo složení RT projektu, musí dodržet administraci změny v klíčových osobách a složení RT v něm stanovenou s tím, že mohou případně požádat o změnu PA Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 D2 – II. Nepodstatné změny: Zrušení závaznosti jednotkových cen -jednotkové ceny obsažené v rozpočtu jsou orientační -navýšení musí být v souladu s obvyklými cenami, mzdami a platy s výjimkou opodstatněných a odůvodněných případů -ceny snížené hodnotící komisi musí zachovány -každá změna musí být řádně zdůvodněná Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 D 2 – III. Audit: u grantových projektů zrušena povinnost závěrečného auditu individuální projekty s rozpočtem nižším než 100 mil. Kč nemají povinnost provedení auditu !!! u projektů s uzavřením PA před 1. 10. 2012 zrealizují audit pouze ti příjemci, kteří mají již uzavřenou smlouvu s auditorem. Ostatní příjemci mohou požádat podstatnou změnou o vypuštění povinnosti auditu z PA. prostředky určené na audit projektu zůstávají na příslušné položce nedočerpány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 D2 – IV. Databáze produktů ESF: Před předložením ZMZ je nutné nahrát produkty MI 07.57.00 „Počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů“ do Databáze produktů ESF, která je dostupná na http://esfdb.esfcr.cz/ http://esfdb.esfcr.cz/ Podporujeme Vaši budoucnost Uchování dokumentů: Upraven výčet dokumentů, které je nutno uchovat www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 D2 – V. Podporujeme Vaši budoucnost Nesrovnalosti: Dle § 3 písm. e) a § 26 rozpočtových pravidel představuje každé porušení podmínek či zákona porušení rozpočtové kázně, a to již v momentě uskutečnění neoprávněného výdaje či porušení povinnosti plynoucí z podmínek → od 1. 11. 2012 jsou veškerá porušení podmínek u ex-post projektů hlášena jako podezření na nesrovnalost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 D2 – VI. Kontrola na místě: Možnost zahájení kontroly na „dálku“ a vyžádání dokladů a informací jako přípravu před samotnou kontrolu na místě Upraveno pořizování kopií dokumentů/zajištění originálů dokumentů při kontrole na místě –Kontrolovaná osoba musí při poskytnutí kopií potvrdit soulad s originálem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 D 5 – I. Individuální projekty: Pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektu, jsou na jeho úvazek u daného zaměstnavatele aplikovány následující limity: Projekty s vydaným PA po 1. 11. 2012 již musí mít max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele. Projekty s vydaným PA před 1. 11. 2012 musí mít max. 1,2 úvazku u zaměstnavatele s platností od 1. 1. 2013. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Grantové projekty: Pokud je pracovník zapojen do realizace ESF projektů, jsou na jeho úvazek u daného zaměstnavatele aplikovány následující limity: Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po 1. 11. 2012: max. 1,0 úvazku u daného zaměstnavatele Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace po 1. 1. 2011: max. 1,2 úvazku u daného zaměstnavatele s platnosti od 1. 1. 2013 Projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace před 1. 1. 2011: 1,6 úvazku na ESF projektech Podporujeme Vaši budoucnost D 5 – II. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 D 5 – III. Nákup zařízení, vybavení pro RT: Od 1. 11. 2012 pro nákup zařízení a vybavení pro RT projektu platí, že nárokovat a proplácet lze pouze takovou výši nákladů, která odpovídá předpokládané výši úvazku člena RT ve vztahu k jeho zapojení do realizace projektu. Např. 1 notebook dohromady pro dva členy týmu pracující na 0,5 úvazku. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 D 5 – IV. Pracovní výkazy: Pracovní výkazy se nevyplňují pro pozice, jejichž vytvoření a/nebo zajištění výkonu pracovní činnosti patři mezi cíle projektu a nijak nesouvisí se samotnou administrací a řízením projektu (lektoři předkládají PV vždy) Příjemce nemá povinnost předkládat PV, pokud způsobilá část mzdy nepřevyšuje 10 000,- Kč  nárokována mzda se uvede v Rozpisu, PV se nadále vyplňuje, slouží ke kontrole na místě. (Doporučení ZS: předložení PV v elektronické formě již v MZ eliminuje riziko nesrovnalostí při následné kontrole na místě.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 D 9 -Limity zakázek: - I. Kategorii do 500.000,- (kap. 2.1.1, do 200.000,- lze bez smlouvy) -II. kategorii od 500.000,- do 1.000.000,- (kap. 2.1.2) -úprava hodnoticích kritérií (kap. 2.2) -změna podmínek výzvy k předkládání nabídek (kap. 2.2) -stanovení sankcí při porušení podmínek (kap. 4.1.3) -Veřejný zadavatel zveřejňuje smlouvy nad 500 000 Kč bez DPH na profilu zadavatele V případě dalších dotazů se prosím obraťte na právníky OSF: Mgr. Marat Saber, marat.saber@mvcr.czmarat.saber@mvcr.cz Mgr. Radoslav Lukovič, radoslav.lukovic@mvcr.czradoslav.lukovic@mvcr.cz Tel.: 974 818 495 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 D 10 Doplněny nové funkcionality a upraven a doplněn text na jednotlivých záložkách Nemožnost mazání příloh – je nutné nahrát znovu a označit, o jakou verzi se jedná Úprava povinných příloh k MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Dotazy k projektové části Ing. Michaela Kočnerová Projektová manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 531 michaela.kocnerova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Finanční část D2 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP LZZ D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D10 Pokyny pro vyplnění MZ o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 D2 – I. Projektový účet Příjemce nemusí mít samostatný BÚ pro projekt Kreditní úroky již nejsou příjmem projektu, tzn. nesnižují hodnotu způsobilých výdajů (Ex-ante) Bankovní poplatky za vedení BÚ projektu jsou způsobilý výdaj (platí jen pro IP, u GP se hradí z Nepřímých nákladů a nevykazují se) Platí stále zákaz použití veřejných prostředků na operace nesouvisející s projektem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 D2 – II. Účetní doklady Jen nad 10.000,- Kč nárokované částky (nikoliv částky na dokladu) U faktur do 200.000,- Kč se nedokládá smlouva ani objednávka U faktur od 200.000,- Kč – 500.000,- Kč doložte objednávku nebo smlouvu Při KnM budou doklady vyžadovány Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 D2 – III. Osobní náklady PV se dokládá k administrativní kontrole, jen pokud je hodnota superhrubé mzdy dané položky v daném měsíci na Rozpise mzdových nákladů vyšší než 10.000,- Kč (při KnM bude PV vyžadován) Do Rozpisů mzdových nákladů se uvádí stále všechny pozice RT bez ohledu na výši jejich způsobilých výdajů (tedy i do 10.000,- Kč) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 D2 – IV. Investice (modernizace/rekonstrukce) Dokumentace se předkládá až po ukončení realizace Investice, příjemce ji jen oznamuje Dokládá se kolaudační rozhodnutí, faktury, fotodokumentace aj. Před revizí příjemce předkládal projektovou dokumentaci, stavební povolení aj. před zahájením a čekal na její schválení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 D5 – I. Pracovní úvazky IP + GP s PA vydaným po 1. 11. 2012 max. úvazek 1,0 u daného zaměstnavatele IP s PA vydaným před 1. 11. 2012 max. úvazek 1,2 (platnost od 1. 1. 2013) GP s PA vydaným 1. 1. 2011 – 31. 10. 2012 max. úvazek 1,2 (platnost od 1. 1. 2013) GP s PA vydaným před 1. 1. 2011 max. úvazek 1,6 (platnost od 1. 1. 2013) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 D5 – II. Pracovní úvazky Na základě auditu EK došlo k omezení úvazků zaměstnanců zapojených do projektů u jednoho zaměstnavatele Platí pouze pro projekty, které se dle PA řídí aktuální verzí příruček Projekty, které mají v PA uvedeny konkrétní verze příruček se omezení netýká Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 D5 – III. PS, DPČ, DPP od 1. 1. 2013 PS, DPČ dáno úvazkem - dle uvedených maxim DPČ, DPP dáno hodinovou sazbou – řešit !!! -Na začátku 2013 vyčíslit max. počet hodin -V průběhu počty hodin sledovat -Na konci realizace zkontrolovat počty hodin Je nutné udělat přepočty hodin do max. úvazků a poté zpět do hodin, které se budou sledovat Vyrovnávací období = max. kalendářní rok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 D10 Příloha č. 9 – Přehled čerpání -Doplněn sloupec „Definitivně nezpůsobilé výdaje v Kč“ -Nezpůsobilé výdaje nelze znovu nárokovat Ostatní -Nemožnost mazat již nahrané Přílohy -Všechny verze opravených Příloh jsou již dohledatelné (nikoliv jen poslední verze) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Dotazy k finanční části Ing. Petra Vorlíková Finanční manažerka Oddělení realizace OP LZZ Tel. 974 818 514 petra.vorlikova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Hotel Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4 22. listopadu 2012, 10:00."

Podobné prezentace


Reklamy Google