Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Pracovní skupina k přímým platbám 23/9/2015 Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Pracovní skupina k přímým platbám 23/9/2015 Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Pracovní skupina k přímým platbám 23/9/2015 Ministerstvo zemědělství

2 Body k jednání SAPS: – Aktivní zemědělec a zemědělský podnikatel – Minimální činnosti na TTP – Mladý zemědělec DISKUSE Greening –Pásy podél vodních útvarů a podél lesů –Ekvivalentní postupy –Úhor DISKUSE Ostatní –Technické úpravy VCS –Nový krajinný prvek – mokřad –Technické úpravy NV CC DISKUSE

3 Žadatel o přímé platby - § 2 a § 3 Aktivní zemědělec nemění se postup prokazování podmínky auditorskou zprávu předkládalo < 2% žadatelů Změna: upřesnění lhůty pro plnění podmínek - do 15/10 Zemědělský podnikatel Změna: upřesnění lhůty pro plnění podmínek - do 15/10 Mladý zemědělec (§ 33) Technická upřesnění – postavení mladého zemědělce v rámci právnické osoby, co se rozumí zřízením zemědělského podniku

4 Podmínka poskytnutí SAPS na TTP - § 7 Stanovení minimálních činností dle N 1307 pastva a/nebo seč s odklizem biomasy z pozemku navrhovaný termín do 31/7 mulčování jen doplňkově ! Minimální činnost = způsobilost plochy pro SAPS DISKUSE

5 EFA - § 12 až 18 doplněn termín evidence EFA na žadatele – úhor – evidence na žadatele od 1.1. do 31.října příslušného kalendářního roku – plocha s RRD - evidence na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku – zalesněná plocha - evidence na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku – plocha s meziplodinami - evidence na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku – plocha s plodinami, které vážou dusík - evidence na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku

6 EFA

7 EFA – černý úhor - § 12 ! Vypuštění černého úhoru z EFA plocha deklarovaných černých úhorů 8630 ha převažuje nad úhorem zeleným (7548 ha) velikost půdních bloků s černým úhorem v některých případech dosahovala 100 ha erozní ohrožení velkých DPB s černým úhorem riziko zhoršení bilance půdní vody z důvodu absence vegetačního pokryvu

8 EFA – zelený úhor - § 12 ! zelený úhor na ploše max. 5 ha celkem 2195 DPB / zelený úhor 1759 DPB ha do 5 ha = 80,1 % cílem - podporovat biodiverzitu venkovské krajiny rozčleněním jednolitých velkých bloků na menší k diskuzi: ! omezení plodin na úhoru a souvrati: jetel alexandrijský, jetel plazivý, vikev, štírovník, hořčice, svazenka

9 EFA – souvratě - § 14 Technické upřesnění: (2) Souvrať je plocha části dílu půdního bloku, která se zde nachází od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku… k diskuzi ! Omezení plodin (zákaz produkce) jetel alexandrijský, jetel plazivý, vikev, štírovník, hořčice, svazenka EFA –zalesněné plochy- § 16 Technické upřesnění: (5) úprava JŽ: odstraněna podmínka uvádět rok zalesnění

10 EFA – plochy s meziplodinami - § 17 Technické upřesnění: (1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění souvislého pokryvu půdy……. (2) rozšíření seznamu o nové plodiny: čirok dvoubarevný, hořčice hnědá, jetel alexandrijský, jetel perský, lupina úzkolistá, lupina bílá, vikev setá, vikev huňatá (5) úprava JŽ: odstraněna povinnost uvádět názvy plodin k diskuzi ! Omezení na pouze ozimou variantu meziplodin

11 EFA – plochy s plodinami, které vážou dusík - § 18 Technické upřesnění: (1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, za předpokladu, že je zajištěn souvislý pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku a po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října posledního kalendářního roku trvání plochy s dusík vázající plodinou dojde k zapravení porostu víceletých plodin, je do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny. (2) rozšíření seznamu o nové plodiny: čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha, tolice (3) úprava JŽ: odstraněna povinnost uvádět, zda je plodina, případně směs využita jako jednoletá nebo víceletá

12 EFA – rovnocenné postupy ! rovnocenné postupy k EFA nebudou zavedeny odlišné kontrolní termíny AEKO = výrazné zpoždění výplaty povinnost plnit 100 % EFA ekvivalentním postupem nejasný výklad EK = prozatím nevyjasněny důležité otázky k nastavení postupů (nesoulad sankčního systému, využitelnost existujícího závazku)

13 EFA – ochranné pásy podél vod a lesů ! Ochranné pásy nebudou zavedeny nepřesná podkladová data - odchylka až 10 m (dle EU max.1-2m) rozdíly mezi mapovými podklady a terénem kontrolní nálezy vůči žadatele i vůči systému problém se založením pásu u meandrujících toků negativní zkušenosti se zavedením u jiných členských států - Dánsko zvažuje zrušení v příštím roce

14 Souvrať jako alternativa k pásům podél vod a okraje lesa souvrať lze využít jako pás podél vodního útvaru a lesa na okraji přiléhajícího pozemku jednoduchý zákres v předtisku LPIS stejný váhový faktor jako u pásů okolo vodního útvaru a lesa možnost šířky pásu až 20m variabilita délky trvání souvratě široká škála druhu plodin pro osetí souvratě

15 Zákres souvratě podél vodního útvaru v předtisku

16 Statistika deklarací souvratí pro EFA Celková výměra 1593,1 ha Počet žadatelů 470 Počet DPB 1614 Podíl z celkových EFA ploch 0,53% Největší četnost výměry 0,01-1ha Průměrná výměra DPB 0,98 ha

17 Stav půdy na souvratích utužení půdního profilu od frekventovaných přejezdů techniky kumulace škodlivých látek a solí z minerálních hnojiv kumulace reziduí pesticidů (plnění postřikovačů na okraji pole) snížený výnos na souvrati o 25 – 50% souvratě zaujímají minimálně 8 – 10 % plochy orné půdy

18 Funkce souvratě jako EFA ochranná funkce pro sousedící vodní útvary a les, podpora biodiversity zlepšení půdního profilu omezením přejezdů a kořenovým systémem vhodných plodin - jeteloviny, traviny, jetelotravní směsi, svazenka vratičolistá, luskoviny a jejich směsi, lupina, slunečnice roční a jiné. obohacení organické složky půdy a podpora biologické funkce, protierozní funkce, zasakovací pás omezení vstupů do půdy a eliminace škodlivých látek na souvratích

19 Funkce souvratě jako EFA DISKUSE K TÉMATU GREENING

20 VCS Brambory určené na výrobu škrobu - § 21 Technické upřesnění: doplněny daňové doklady prokazující použití uznané sadby v případě dovozu sadby ze zemí EU – úřední návěska VCS – Konzumní brambory - § 24 Technické upřesnění: doplněny daňové doklady prokazující použití uznané sadby v případě dovozu sadby ze zemí EU – úřední návěska

21 VCS – ovoce VVP a VP - § 22 a § 23 Technické upřesnění: povinnost žadatele evidovat sad v evidenci sadů byla časově dána do souladu s povinností evidence v LPIS, tj.do 31.8. minimální počet životaschopných jedinců/ha - možno vztáhnout na část DPB na úrovni odrůdové skladby; provázanost na evidenci sadů. zrušení podmínky stáří jahodníku tří let od data výsadby, podmínka prokázání vlastní sklizené produkce zůstává

22 VCS – zelenina VVP a VP - § 25 a 26 a příloha Technické upřesnění: doplněny daňové doklady prokazující nákup osiva nebo sadby explicitně vyloučeny druhy tykví, které nepatří do kategorie konzumních zelenin zrušení nevyužívaných hodnot HTS pro zeleniny pouze vysazované doplnění některých minimálních počtů vysetých a vysázených ks/ha (řepa salátová, cibule, šalotka, celer naťový, petržel naťová) úprava minimálních délek vegetační doby (česnek jarní, kedluben, hrách, celer naťový, petržel naťová)

23 Změna nařízení vlády č. 309/2014 (CC) Bod 1: § 2 odst. 3 NV CC - technické doplnění pro vyhodnocování SZIF více kontrolních bodů u jednoho standardu, Bod 2: § 2 nový odst. 5 - doplnění výjimky z porušení z důvodu vědecko - výzkumné činnosti - žadatel bude muset prokázat, že jednání, které vedlo k porušení, souvisí s prováděným výzkumem a k nedodržení podmínek došlo na vyhrazeném pozemku pro účely výzkumu, Bod 3: Příloha č. 1, akt 7 - technická oprava vymezení požadavku SMR 7, Bod 4: Příloha č. 2, bod 6 písm b) - doplnění plodin „čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha a tolice“. – soulad seznamů plodin vázající dusík (§ 18).

24 Změna nařízení vlády č. 307/2014 (LPIS) Bod 1: v §5 odst. 2 písm. a) se doplňuje bod „8. mokřad“ Bod 2: § 5 se doplňuje odstavec (11) ve znění „11. Mokřadem se rozumí útvar, v němž hladina vody trvale nebo dočasně vystupuje k terénu a nad terén, a který slouží k zajištění retence vody v krajině a podpoře biodiverzity a je vymezen Agenturou ochrany přírody a krajiny nebo správou národního parku –v řešení postupy zákresu a postupy pro kontroly na místě

25 Poskytování záloh na přímé platby výjimečně pro 2015 záloha 70 % SAPS (cca 2 450 Kč/ha) vydávání rozhodnutí SZIF předpokládá od počátku listopadu 2015 doplatek v průběhu prosince výplata greeningové platby začátkem roku 2016 realizovatelné pouze při včasném zveřejnění příslušného evropského legislativního předpisu

26 Děkuji za pozornost. DISKUSE


Stáhnout ppt "PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Pracovní skupina k přímým platbám 23/9/2015 Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google