Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Realizace veřejné zakázky

2 Úvod Vymezení základních pojmů Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - oprava Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup Kontrolní činnost v oblasti veřejných zakázek Závěr

3 Realizace veřejné zakázky Úvod Cílem přednášky je objasnit realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na opravu vojenské techniky a nákup materiálu. Realizace veřejných zakázek patří mezi prioritní logistické procesy, které souvisejí se zásobováním majetkem v Armádě České republiky.

4 Realizace veřejné zakázky Úvod Aby pracovníci odpovědní za nákup majetku a služeb u nákladového střediska mohli kvalitativně plnit své úkoly, je nutné vytvořit takové pracovní podmínky, které bude odrážet určitou proporcionalitu znalostí právních norem a předpisů, logistických procesů a civilního sektoru, ve kterém se veřejná zakázka realizuje.

5 Vymezení základních pojmů Pořízení (nabývání) majetku a služeb se v Armádě České republiky provádí centrálním a decentrálním způsobem. Při centrálním nabývání majetku a služeb (podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky) jsou požadavky realizovány dle akvizičního plánu.

6 Vymezení základních pojmů Decentrální nabývání majetku představuje proces pořizování majetku a služeb definované v rozkaze Ministra obrany (RMO) č. 52/2013. Decentrální pořizování majetku a služeb se dosud řeší dvěma způsoby, dle nichž se odvíjí rozsah zpracované a zakládané dokumentace.

7 Vymezení základních pojmů Jedná se o pořízení majetku a služeb cestou veřejné zakázky nepatrného rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 5.000 Kč bez DPH, jedná-li se o veřejnou zakázku na dodávky nebo služby, nebo 15.000 Kč bez DPH, jedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce.

8 Vymezení základních pojmů Druhý možný způsob představují veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena bez DPH u jednoho organizačního celku resortu obrany ČR nepřesáhne částku 2.000.000 Kč za jeden kalendářní rok a v případě stavebních prací částku 3.000.000 Kč za jeden kalendářní rok.

9 Vymezení základních pojmů V následující části budou definovány základní pojmy z probírané tématiky: veřejná zakázka dokumentace k veřejné zakázce žadatel osoba pověřená hospodařením s majetkem u jednotky zadavatel majetkový (materiální) orgán útvaru

10 Vymezení základních pojmů správce majetkových uskupení majetkový manažer zpracovatel veřejné zakázky nabídka zájemce dodavatel rámcová smlouva akviziční pracoviště

11 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky Vysvětlit studentům realizaci veřejné zakázky na konkrétním příkladu opravy kolové techniky, která je naúčtovaná na rotě logistiky modelově vytvořeného nákladového střediska. V uvedené části nebude řešen systém vyžadování opravy z jednotky - skupiny logistiky - četu oprav techniky.

12 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky Období definování požadavku na opravu Pracovník odpovědný za provádění vojskových a mimovojskových oprav zpracuje Požadavek na opravu, který postupuje, v případě schválení nadřízeným stupněm, cestou ISL k provedení opravy mimovojskovým opravcem. Mimovojsková oprava vyžaduje zpracování Požadavkového listu.

13 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky Období zpracování (přípravy) veřejné zakázky V přípravném období se zpracovává specifikace, která je součástí zadávací dokumentace výběrového řízení. V případě nekvalifikovaného zpracování může být negativně ovlivněna realizovaná dodávka nebo služba i případná reklamace. Specifikace přesně vymezuje předmět opravy.

14 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky TENDERMARKET je nové elektronické tržiště veřejné správy, webová aplikace umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek v některém ze stanovených zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách i mimo jeho rámec (způsob hodnocení ukázat na příkladech).

15 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky Kritérium ekonomické výhodnosti lze označit za vícekriteriální hodnocení variant, přičemž hlavní kritérium cena má přiděleno více než 50 % celkové váhy ze všech kritérií. Další kritéria jsou stanovena podle důležitosti. Podstata kritéria nejnižší ceny je založena na posouzení cenové nabídky, kdy se vítězem stává dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou veřejné zakázky.

16 Realizace veřejný zakázky malého rozsahu - oprava vojenské techniky Období realizace veřejné zakázky v TENDERMARKET Popis činnosti ukázat v prostředí TENDERMARKET. Veškerá dokumentace k veřejným zakázkám se zakládá do sběrného archu (sběrače) Evidence veřejných zakázek a Evidenční knihy decentrálně nabývaného majetku. Vysvětlit význam Státní pokladny.

17 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Žadatel (např. velitel roty, náčelník skupiny,…) vyplní Požadavkový list na pořízení majetku/služby. Osoba odpovědná za evidenci decentrálních nákupů majetku a služeb doplní číslo Požadavkového listu podle Evidenční knihy decentrálně nabývaného majetku. V případě odsouhlasení požadavku, majetkový (materiální) orgán útvaru postoupí požadavek na nadřízený stupeň.

18 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Pokud je žadatelem velitel útvaru, provede vyplnění výše uvedených částí náčelník logistiky nebo majetkový (materiální) orgán. Náčelník logistiky předá schválený Požadavkový list odpovědnému majetkovému (materiálnímu) orgánu. Majetkový (materiální) orgán na Požadavkovém listě vyplní část Záznam o převzetí požadavku a žádá materiál cestou ISL.

19 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Po provedeném průzkumu trhu v případě, že uvedený materiál není v zásobách AČR, vyplní v Požadavkovém listu část Dílčí návrh majetkového (materiálního) orgánu/osoby pověřené pro příkaz operace a poté předloží Požadavkový list spolu s Výpisem z ISL a písemným Zápisem o provedení průzkumu trhu zpět náčelníkovi logistiky. Náčelník logistiky předkládá Požadavkový list k vyjádření finančnímu orgánu, který doplní část Vyjádření finančního orgánu.

20 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Náčelník logistiky po odsouhlasení nákupu majetku/služby velitelem útvaru seznámí majetkový (materiální) orgán s rozhodnutím velitele a společně vyplní na Požadavkovém listu část Realizaci uvedené žádosti řešit a část Nákup majetku/služby/opravy realizovat. Majetkový (materiální) orgán s osobou odpovědnou za evidenci decentrálních nákupů majetku a služeb zápis do Evidenční knihy decentrálně nabývaného majetku do části Datum zápisu a Název zakázky.

21 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Majetkový (materiální) orgán/osoba pověřená pro příkaz operace seznámí žadatele se způsobem řešení jeho požadavku a předběžným termínem pořízení majetku/služeb, využije již zpracovaný Výpis z ISL. Je nezbytné do smlouvy také zapracovat doložku o platbě penalizace z prodlení v případě nedodržení termínu stanoveného v zadání výběrového řízení, která bývá obvykle 0,1 – 0,5 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den.

22 Realizace veřejné zakázky malého rozsahu - nákup materiálu Dokumentace veřejné zakázky musí být doplněna výpisem z Obchodního rejstříku k prokázání oprávněnosti firmy k podnikání v předmětu zakázky. Majetkový (materiální) orgán/osoba pověřená pro příkaz operace po obdržení potvrzené Kupní smlouvy/Objednávky provede seznámení správce příslušného skladu/žadatele s ujednáními uvedenými v kupní smlouvě/objednávce.

23 Kontrolní činnost veřejných zakázek V oblasti nabývání majetku a pořizování služeb je hlavním cílem kontrolní činnosti posoudit efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených finančních prostředků na zabezpečení jednotky (útvaru) majetkem nebo službami. Při jakékoliv kontrolní činnosti se kromě zjištění skutečného stavu posuzuje, zda je pochybení způsobeno systémem nebo selháním jednotlivce. Případ selhání jednotlivce nelze vyloučit, ale je možné eliminovat výběrem vhodného personálu a komplexně nastaveným vzdělávacím systémem.

24 Kontrolní činnost veřejných zakázek Základní činnosti v oblasti kontroly: při kontrole úplatného nabývání majetku a pořizování služeb přezkoumat, zda byla splněna povinnost dodržení zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti uskutečněných výdajů a zda majetek nebyl součástí skladových zásob (ověřit v ISL u vysvětlující osoby)

25 Kontrolní činnost veřejných zakázek prověřit dodržování rozpočtové kázně, provést kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace k úplatnému nabývání majetku a pořizování služeb v souladu s právními předpisy a interními odbornými nařízeními zkontrolovat, zda byly vybrané hospodářské operace zaúčtovány správně a ve stanovené lhůtě

26 Kontrolní činnost veřejných zakázek Porušení rozpočtové kázně znamená nedodržení zásad vymezujících použití neinvestičních prostředků (např. k pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku).

27 Kontrolní činnost veřejných zakázek Zákon č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů § 44 definuje porušení rozpočtové kázně jako neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu, neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem, atd.

28 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 52/2013. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. NV MO č. 68/2013. Zpracování specifikace majetku v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. NV MO č. 69/2013. Zpracování akvizičních plánů v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Literatura

29 NV MO č. 69/2013. Zpracování akvizičních plánů v rezortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. S-3847/1. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1-část I. Brno: UO, 2013. Literatura

30 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

31 1.Prostudovat NV MO č. 67 a NV MO č. 68/2013. 2.Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit dokumentaci k veřejný zakázce malého rozsahu. Úkoly pro samostatnou práci Téma 6

32 3.Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit realizaci veřejný zakázky na opravu níže uvedené techniky: a)T 815 6x6 VPZ 060-50-40, kdy předmětem opravy je spojka; b) Land Rover VPZ 050-40-20, kdy předmětem opravy je motor. Úkoly pro samostatnou práci Téma 6

33 4.Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit realizaci veřejný zakázky na nákup níže uvedených náhradních dílů (materiálu): a)nákup předního skla na T 815 8x8 b) b) nákup pravých předních dveří na T 810 c) nákup bubnu na zadní brzdy na Š - Octavia Úkoly pro samostatnou práci Téma 6

34 5.Na modelovém příkladu nákladového střediska podrobně vysvětlete postup při tematické kontrole, veřejné zakázky na opravu T 815 8x8, VPZ 060-40-15. Na technice byla provedena oprava pravých předních dveří a celková cena za veřejnou zakázku byla 8000,- Kč. Úkoly pro samostatnou práci Téma 6

35 6.Na modelovém příkladu nákladového střediska podrobně vysvětlete postup při tematické kontrole veřejné zakázky, na nákup majetku majetkového uskupení 4.1, kdy předmětem zakázky byla zelená nátěrová barva o celkovém množství 40 kg v celkové výši 8000,- Kč. Úkoly pro samostatnou práci Téma 6

36 7.Uveďte příklady porušení rozpočtové kázně při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na opravu a nákup majetku (od každé varianty 5 příkladů). Úkoly pro samostatnou práci Téma 6


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google