Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdy volit nástup do speciální školy?. Kteří žáci spadají do kategorie SVP? 1. Žák se zdravotním postižením: zrakové, sluchové, tělesné, porucha dorozumívacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdy volit nástup do speciální školy?. Kteří žáci spadají do kategorie SVP? 1. Žák se zdravotním postižením: zrakové, sluchové, tělesné, porucha dorozumívacích."— Transkript prezentace:

1 Kdy volit nástup do speciální školy?

2 Kteří žáci spadají do kategorie SVP? 1. Žák se zdravotním postižením: zrakové, sluchové, tělesné, porucha dorozumívacích schopností, souběžné postižení VV, AUS, … mentální postižení: LMP, STMP a TMP 2. Žák se zdravotním znevýhodněním 3. Žák se sociálním znevýhodněním 4. Žák mimořádně nadaný  Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  Školní vzdělávací programy pro jednotlivé stupně MP  Základní školy praktické vzdělávají žáky s LMP  Základní školy speciální vzdělávají žáky se STMP, TMP

3 Legislativa:  ŠZ - § 49 převedení žáka do vzdělávacího programu ZV pro žáky se ZP nebo do vzdělávacího programu ZŠS: 1. na základě písemného doporučení ŠPZ 2. s předchozím písemným souhlasem ZZ žáka 3. povinnost ŘŠ informovat ZZ žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech  Vyhláška 73/2005 Sb. - § 9 zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání 1. dtto ŠZ 2. po projednání se ZZ žáka včetně poskytnutí srozumitelného poučení 3. s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem

4 Co nabízí škola samostatně zřízená pro žáky se SVP (s LMP)?  Počet žáků ve třídě 6 – 14  Vyučovací předměty jsou totožné s běžnou ZŠ (vyjma DV, FG a druhého cizího jazyka), s tím, že učivo je v jednotlivých předmětech modifikované  Individuální přístup  Přítomnost asistenta pedagoga  Zvýšený počet VH pracovních činností  Vybavenost dřevo, kovo dílen, kuchyňky, dílna šití, dílna pro domácí práce (praní, žehlení, péče o dítě)  Speciální učební pomůcky, rehabilitační pomůcky (často „šité žákům na tělo“)  Individuální logopedickou péči

5  Speciální učebny pro výuku logopedie, muzikoterapie, arteterapii, ….  Snoezelen  Odpočinkové, hrací kouty ve třídách i chodbách  Domácí, komornější prostředí  Bližší vztah žák – učitel - rodič  Příležitost zapojit se do soutěží, olympiád, různých aktivit  Zažití úspěchu ve výtvarných, pracovních, hudebních, sportovních oblastech

6 Pozice asistenta pedagoga  Pomáhá PdP při výchovné a vzdělávací činnosti především u žáků se ST a TMP  U žáků s LMP pouze v případech imobilních zvláště při sebeobslužných činnostech, pohybu během výuky a při akcích školy; u žáků např. AUS, DMO dle individuální potřeby žáka  Pomáhá při přípravě na výuku, v průběhu výuky, ale nedělá „věci“ za žáky  Dohlíží nad průběhem činností  Podporuje žáky v samostatnosti

7 ZŠP a ZŠS Otrokovice UČEBNÍ PLÁN ZŠP VE ŠKOLNÍM ROCE Vzdělávací oborVyučovací předmětZkratka Časová dotace ve stupni a ročníku 1. stupeň 2. stupeň 1.2.3.4.5.celkem 6.7.8.9.celkem Český jazyk a literaturaČeský jazykČJ666+17733 5+25+15422 Cizí jazykAnglický jazykAJ 11114 Matematika a její aplikace MatematikaM4455+1524 5+155420 RýsováníRÝS 112 Informační a komunikační technologie InformatorikaICT 0+1113 11114 Člověk a jeho svět PrvoukaPRV332+1 9 VlastivědaVL 11+13 PřírodopisPŘS 11+13 Člověk a společnost Občanská výchovaOV 111+1VZ4 DějepisD 1111+15 Člověk a příroda FyzikaF 1113 ChemieCH 11 ZeměpisZ 11114 PřírodopisPŘS 1+122+1VZ18 Umění a kultura Hudební výchovaHV111115 11114 Výtvarná výchovaVV111115 11114 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví(VZ) PŘS 8.OV 9. Tělesná výchovaTV 3333315 333312 Člověk a svět prácePracovní činnostiPČ333+1 18 5+1 5+225 Celková povinná časová dotace21 25 26118 30 31 122

8 Možnosti dalšího vzdělávání žáků ZŠP  OU s výučním listem – 3 roky, E obor (např. obor tesař, truhlář, zedník, malíř – natěrač, strojírenské práce, práce ve zdravotnictví, potravinářské práce, švadlena, kuchařka, cukrářka, zahradnic e ….)  Praktická škola dvouletá bez výučního listu - cílem je umožnit žákům získat základní vědomosti, dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života  Možnost SOU s maturitou

9 Cíle vzdělávání  Důsledná podpora v samostatnosti a soběstačnosti  Pevný řád a organizace  Zaměření na utváření a upevňování základních pracovních návyků  Podpora v sebeobslužných činnostech, tak, aby žáci dokázali aplikovat praktické dovednosti i teoretické znalosti do běžného života  Od prvopočátku zaměření na profesní orientaci žáků  Výchova pro život

10 Naše zkušenosti s integrací  Nesamostatnost žáků  Chybějící základní návyky (přichystat si školní pomůcky před vyučováním, …)  Nedokáží, neumí vnímat, porozumět pokynům  Očekávají neustálou pomoc od AP, učitelů a spoléhají na ně ve všech činnostech, často i v oblasti osobní hygieny  V předmětu pracovní výchovy velmi zaostávají, jsou nezruční  Často se v učební látce vracíme k učivu, které již má žák umět (chybí fixace)  Nízká účast na různých školních aktivitách  Mnohdy zažívají úspěch až s nástupem na školu našeho typu

11  Psychické problémy z nezvládnutí učiva, z prostředí, (noční děsy, pomočování) – trpí celá rodiny  Nemají adekvátní kamarády – snadno zmanipulovatelní, hrozí využívání, zneužívání  Nerozumí spolužákům  Často vyčleněn z výuky – je separován nikoliv integrován  Jsou hodnoceni podle jiných kritérií než jejich vrstevníci – pedagogům chybí srovnání  Zkrátka dítě s LMP je v nerovném postavení s ostatními  Ctíme integrací MP opravdu zájem dítěte ?

12 Kdy volit nástup do ZŠP ? V případě mentálního postižení

13 A na závěr pár otázek k zamyšlení?  Co s žáky, kteří se nevejdou do žádné „škatulky“? – vzdělávání v ZŠ i ZŠP je nevyhovující (hraniční případy) - běžný intelekt + závažný typ zdravotního postižení (psychiatrické problémy, AUS, …), vyžadující speciální podpůrná opatření  Nebylo by částečným řešením:  ŠVP pro ZV ve speciální škole pro vyjmenované skupiny žáků? Tzv. opačná integrace - využití odborné kvalifikace speciálních pedagogů, specializovaných učeben, úspora finančních prostředků

14 Děkujeme za pozornost. Krásný zbytek dne Vám přejí Mgr. Pavlína Frdlíková Mgr. Jana Šindelková


Stáhnout ppt "Kdy volit nástup do speciální školy?. Kteří žáci spadají do kategorie SVP? 1. Žák se zdravotním postižením: zrakové, sluchové, tělesné, porucha dorozumívacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google