Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvůr Králové nad Labem 5.4.2012.  MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce)  MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvůr Králové nad Labem 5.4.2012.  MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce)  MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových."— Transkript prezentace:

1 Dvůr Králové nad Labem 5.4.2012

2

3  MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce)  MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného venkovského regionu.

4  Metoda Leader, kterou MAS pro svoji práci využívají, podněcuje k aktivitě a spoluodpovědnosti veřejnosti za dění v obcích a v regionech.  Hnutí LEADER je celoevropská aktivita, která podporuje propojování místních aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova.

5  Každá MAS motivuje své občany k aktivitě, při které si lidé vytváří společně strategii svého rozvoje, ve které si odpoví na otázky:  Jaké stavby budou stavět nebo rekonstruovat? Jaké hospodářské odvětví bude region podporovat? Jak zlepšit infrastrukturu v obcích? Jak skloubit činnost obce, NNO a podnikatelů?

6  místní přístup (place-based)  vytváření partnerství zdola (bottom-up)  místní akční skupina  inovativní přístup  strategický a koncepční přístup  síťování a spolupráce  transparentnost  efektivita, potřebnost, hospodárnost  integrovaný přístup a vícesektorový přístup – vyšší účinnost

7  místní přístup (place-based)  partnerství utvořené zdola (bottom-up)  strategický a koncepční přístup  transparentnost  efektivita, potřebnost, hospodárnost  integrovaný přístup a synergie – vyšší účinost

8  mezisektorové partnerství na místní úrovni  otevřená a transparentní struktura ◦ vhodné právní formy: o.p.s., o.s. či z.s.p.o.  kompaktní venkovský region ◦ velikost dosud limitována na 10 – 100 tis. obyv. ◦ území MAS se nesmí navzájem překrývat ◦ o zařazení do územní působnosti rozhodují obecní zastupitelstva veřejný sektorpodnikatelský sektorneziskový sektor obce DSO příspěvkové organizace státní instituce obchodní spol. (s.r.o., a.s.) živnostníci (OSVČ) samostatně hospodařící rolníci občanská sdružení obecně prospěšné společnosti farnosti aktivní jednotlivci

9

10

11

12

13 ČLENOVÉ VÝBOR VÝBĚROVÁ KOMISE MONITOR. KOMISE SPRÁVNÍ RADA KONTROLNÍ ORGÁN VEŘEJNÝ SEKTOR PODNIK. SEKTOR NEZISK. SEKTOR ZAKLADATELÉ

14  Možnosti zapojení do programu LEADER: ◦ Připojení ke stávajícím sousedním MAS  Sousední MAS (Podchlumí, o.s., Království-Jestřebí hory, o.p.s., Hradecký venkov, o.p.s.) ◦ Založení nové MAS  Nové opatření PRV III.4.1. na osvojování schopností, příjem žádostí říjen 2012 – viz dále

15  Souhlas obce se zapojením a zahrnutím jejího území do působnosti dané MAS (umožní čerpat i podnikatelům, NNO a dalším subjektům z území)  Souhlas nejvyššího orgánu pro SPL dané MAS s připojením území  Administrativní souhlas SZIF  Alokace 2013 navýšena MAS při administrativním souhlasu do konce srpna t.r.  Společná příprava další strategie od 2013

16  Území s min. 10 000 a max. 100 000 obyvateli a města s max. 25 000 obyvateli  Území MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků  Partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem  Tvoří a naplňuje strategický plán  Má rozhodovací orgány a manažera pro realizaci strategického plánu

17 ÚVOD - PŘEDSTAVENÍ MAS  identifikace MAS (název, IČ, právní forma)  přehled členů MAS  historie a zkušenosti MAS  způsob zpracování ISRÚ  řešitelský tým ANALYTICKÁ ČÁST  vymezení území (rozloha, počet obyvatel, obce, shodné charakteristiky, specifika)  vyhodnocení stávajícího potenciálu  analýza rozvojových potřeb  lidský a finanční kapitál  návaznost na jiné strategické dokumenty  SWOT analýza STRATEGICKÁ ČÁST  stanovení cílů a priorit, návaznost na priority EU  integrační a inovativní prvky  akční plán (popis způsobu dosahování cílů a priorit)  finanční plán (resp. rámcový rozpočet)  kvantifikované a měřitelné indikátory výsledku IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  organizační struktura, rozdělení odpovědnosti  management a personální zázemí  technické zázemí  propis standardizovaných procesů ◦ administrativní a organizační postupy apod.  hospodaření ◦ samofinancování, fundraising, vnitřní finanční zdroje,...  monitoring a evaluace  plán vnitřního rozvoje organizace POŽADAVKY NA STRUKTURU ISRÚ BY MĚLY BÝT STANOVENY DO KONCE ROKU 2012.

18  osobní konzultace a přípravné semináře pro žadatele  veřejná výzva k předkládání žádostí  srozumitelná a předem známá kvalitativní výběrová kritéria  transparentní způsob hodnocení  oznámení seznamu vybraných projektů na PA  metodická pomoc při realizaci projektů

19 INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV PROGRAMOVÝ RÁMEC ERDF PROGRAMOVÝ RÁMEC ESF PROJEKTOVÉ OPATŘENÍ GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT PROJEKTOVÉ OPATŘENÍ INTEGROVANÝ PROJEKT

20 INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV PROGRAMOVÝ RÁMEC ERDF PROGRAMOVÝ RÁMEC ESF PROJEKTOVÉ OPATŘENÍ GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT GRANTOVÉ SCHÉMA INTEGROVANÝ PROJEKT PROJEKTOVÉ OPATŘENÍ INTEGROVANÝ PROJEKT propojování jednotlivých projektů napříč = integrace

21  demarkační linie mezi fondy a mezi přístupem LEADER a centrální administrací navrhujeme stanovit dle témat a velikosti projektu – viz graf  pro administraci přes LEADER doporučujeme vyčlenit 10 – 25% z každého fondu

22  VÝBĚR NA PRINCIPU SOUTĚŽE > POSUZOVÁNÍ  1. kolo – posouzení ISRÚ ◦ společná hodnotící komise posoudí splnění kritérií (ANO/NE), reálnost cílů, schopnost MAS realizovat ISRÚ, záruky transparentnosti a rovného přístupu ◦ pokud ISRÚ splní tyto požadavky, bude MAS udělen SOUHLAS S PŘEDLOŽENÍM PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ ◦ pokud ISRÚ nesplní požadavky, možnost opakovaného předložení  2. kolo – posouzení Programových rámců ◦ samostatné výzvy pro každý fond ◦ v případě splnění požadavků fondu uzavření DOHODY O IMPLEMENTACI a následně vyhlašování výzev k příjmu projektů na MAS

23  2012 ◦ schválení závazné osnovy Integrované strategie rozvoje území  2013 ◦ informační kampaň pro MAS – semináře, školení ◦ 1. výzva k předkládání ISRÚ a jejich posouzení ◦ 1. výzva k předkládání Programových rámců do PRV, případně i dalších již připravených fondů  2014 ◦ 2. a 3. výzva k předložení ISRÚ a Programových rámců do všech fondů  2015 ◦ případné další výzvy  rezerva – posuzování musí být ukončeno do 31. 12. 2015

24  příjem Žádostí o dotaci na CP SZIF předpokládá MZe v říjnu 2012 ◦ MV EAFRD v harmonogramu opatření stanovil červen 2012 za předpokladu uzavření vyjednávání o zavedení opatření s EK  vše dále uvedené závisí na výsledku konzultací s Evropskou komisí

25  pouze pro dosud nepodpořené MAS v rámci IV.1.1. – tzv. „místní partnerství“ ◦ předpokládáme cca 50 – 60 žadatelů ◦ aktuální disponibilní alokace je cca 28 mil. Kč  v závislosti na kurzu Kč/EUR  stejná výše dotace pro všechny žadatele ◦ cca 500 tis. Kč ◦ 100% podíl dotace  časová způsobilost výdajů ◦ diskutováno omezení na období 1. 1. – 31. 12. 2013  žadatel musí mít navázáno partnerství s min. jednou „spolupracující zkušenou MAS“ ◦ umístila se v hodnoceních v kategoriích A/B

26  ZV 001 - studie a externí poradenské služby ◦ přípravou a zpracováním ISÚ (studie, koncepce, analýzy, dotazníky, …) ◦ další poradenské, konzultační a odborné služby ◦ limit na kód – max. 15% celkového rozpočtu (cca 75 tis. Kč)  ZV 002 - Vzdělávání zaměstnanců a členů rozhodovacích orgánů ◦ účast a pořádání vzdělávacích akcí, seminářů, exkurzí apod. ◦ nákup literatury, publikací a výukového softwaru  ZV 003 - Informační opatření a propagační akce ◦ informačních a propagační předměty, materiály a tiskoviny, internetová prezentace ◦ informačních a propagačních akce  ZV 004 - Osobní a cestovní náklady, PHM ◦ mzdy pro dosažení cílů projektu ◦ cestovné, PHM do služebního auta  ZV 005 - Metodické poradenství/koučing spolupracující zkušené MAS ◦ kompenzace nákladů spolupracující zkušené MAS na poskytování konzultací, předávání zkušeností, koučing, výměnné stáže a metodického poradenství ◦ limit na kód – max. 15% celkového rozpočtu (cca 75 tis. Kč)

27  podklady pro zpracování analytické a strategické části ISÚ  kompletně zpracovaná implementační část ISÚ  dokumentace participativního/komunitního procesu přípravy a schvalování těchto podkladů  minimálně 2 informační nebo propagační akce pro veřejnost  funkční internetové stránky  realizace tréninkové výzvy ◦ jedná se vpodstatě o výběr dodavatelů na realizaci měkkých akcí „na klíč“ za použití principů běžně používaných pro výběr projektů (tj. zveřejnění výzvy, příjem žádostí, hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií výběrovou komisí MAS, zveřejnění výsledků, uzavření smlouvy) ◦ nebo výzva na vlastní grantový program financovaný ze zdrojů mimo III.4.1.

28  Mgr. Petr Kulíšek místopředseda NS MAS ČR t 604 201 113 e petr.kulisek@nadorlici.cz www.nsmascr.czpetr.kulisek@nadorlici.cz www.nsmascr.cz  Ing. Tereza Peterová MAS Podchlumí, o.s. t 776 303 652 e mas@podchlumi.cz www.mas.podchlumi.czmas@podchlumi.cz www.mas.podchlumi.cz  Jana Kuthanová MAS Hradecký venkov, o.p.s. t 724 186 825 e kuthanova@horineves.cz www.hradeckyvenkov.czkuthanova@horineves.cz www.hradeckyvenkov.cz  Mgr. Jan Balcar, PhD. MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. t 777 851 871 e balcar@kjh.cz www.kjh.czbalcar@kjh.cz www.kjh.cz


Stáhnout ppt "Dvůr Králové nad Labem 5.4.2012.  MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce)  MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových."

Podobné prezentace


Reklamy Google