Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kodex Charity ČR Velehrad, 22.-23. 4. 2010 Michal Umlauf, CMTF UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kodex Charity ČR Velehrad, 22.-23. 4. 2010 Michal Umlauf, CMTF UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Kodex Charity ČR Velehrad, 22.-23. 4. 2010 Michal Umlauf, CMTF UP Olomouc

2 K čemu je takový dokument?  Profil organizace  Sdělení směrem VEN a DOVNITŘ  Prostředek identifikace spolupracovníků  Stanovení ideálů (ideál x realita)  Možnost dialogu o profilu Charity na vlastním pracovišti (Kodex jako ukazatel)  Kodex není zákoník, ale ukazatel cesty

3 Obsah Kodexu 1. Preambule 2. Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se řídí 3. Specifický charakter charitní služby 4. Odborné a osobnostní kvality pracovníků Charity 5. Práva a povinosti 6. Uvedení Kodexu do praxe

4 Charita nese poslání, je tedy poslaná VYSÍLAJÍCÍ POSEL ADRESÁT

5 Povaha poslání  Každé poslání má své zásady (principy), kterým je podřízena jakákoli další aktivita  Každé poslání je postaveno na určitých hodnotách a směřuje k nim  Zásady a hodnoty tvoří rámec poslání a určují jeho dynamiku (Exodus nachází své naplnění v daru Zákona, jakožto programu života společnosti – 40 let na poušti...)

6 Vztah mezi zásadami a hodnotami  Zásady i hodnoty poskytují Charitě etické a strategické východisko práce (jak pracovat, proč daným způsobem, k čemu směřovat)  Nelze je od sebe oddělovat, je však vhodné je odlišit  Zásady jsou základním měřítkem hodnocení společenských jevů a i charitních služeb  Jejich praktické uplatňování je předpokladem pro naplňování hodnot Charity

7 Vztah mezi zásadami a hodnotami - Naplňování zásad přivádí k uskutečňování hodnot (hodnoty jsou cílem zásad) - Hodnoty ovlivňují způsob realizace zásad, jsou měřítkem zásad a orientačními body jejich autenticity ZÁSADY HODNOTY

8 Původ zásad a hodnot  pramení z evangelijního poselství  a sociálního učení katolické církve  Charita se tedy řadí k mnohasetleté biblické tradici (včetně individuálně a sociálně etické dimenze)  Charita se ve svých zásadách a hodnotách hlásí k Ježíšovým evangelijním postojům  Charita se závazně hlásí k SUC

9 Zásady obsažené v Kodexu  Důstojnost lidské osoby (personalistický princip)  Společné dobro  Solidarita  Subsidiarita  Kvalita

10 Zásady obsažené v Kodexu  mají obecný a základní charakter, protože se vztahují na život Charity v celé jeho složitosti  trvalost v čase a univerzální význam  je třeba je vnímat v jejich jednotě a propojenosti s ostatními zásadami

11 Důstojnost lidské osoby „Církev vidí v člověku, a to v každém člověku, živoucí obraz samotného Boha.“ (KSNC 105). „Tajemství člověka se opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova“ (GS 22)

12 Důstojnost lidské osoby Kodex Charity: - Každý člověk nezávisle na svém psychickém, morálním, sociálním, fyzickém stavu je jedinečnou osobou, jíž přísluší nezcizitelná a nemanipulovatelná důstojnost, zakládající její nevýslovnou hodnotu, garantovanou Bohem. - Každá osoba je obdařena právy i povinnostmi - Respekt k důstojnosti zakazuje „zvěcňování“ potřebných na pouhé objekty charitní péče a soucitu, ale vyžaduje podporu jejich schopností a odpovědnosti - Charita usiluje o odstranění ponižující chudoby, která je v rozporu s důstojností člověka - Charitní pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a základní lidská práva klientů (soukromí, důvěrnost sdělení…) - Charitní pracovník přistupuje ke klientovi v duchu rovnocenného partnerství postaveném na lidské důstojnosti

13 Důstojnost lidské osoby  V pojetí lidské osoby jako Božího obrazu je podstatně zakotvená sociální (vztahová) dimenze lidské existence (napětí mezi sociálním a individuálním chápání)  …není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši…(Gal 3,26-28).  Ochrana lidského života od početí do smrti  Člověk je ve vztahu také sám k sobě a je schopen se zamýšlet sám nad sebou – člověk má srdce (duchovní dimenze) – i vůči ní nese charitní služba odpovědnost  Drama hříchu – úžasná prvotní vize člověka je neoddělitelná od lidské náklonnosti ke zlému; člověk je v samotném nitru „zraněný“ – i s tím musí charitní služba počítat (pozor na přílišnou idealizaci – i církev je Božím lidem na cestě - gradualita)  Sociální hřích – porušuje spravedlnost ve vztahu mezi jednotlivci a mezi jednotlivcem a společností, a mezi lidskými skupinami, je proti společnému dobru (úkolem Charity je stavět se rovněž proti sociálnímu hříchu)  Univerzalita hříchu x univerzalita spásy v Kristu – Křesťanský realismus vnímá propast hříchu, ale ve světle naděje mocnější než jakékoli zlo (KSNC 121)  „Nová skutečnost, kterou JK daruje není do lidské přirozenosti naočkována, ani se k ní nepřidává jaksi zvenku; jde totiž o skutečnost... k níž jsou lidé odevždy zaměřeni v hloubce svého bytí, díky své stvořené podobnosti s Bohem (KSNC 122)

14 Důstojnost lidské osoby Lidská osoba má mnoho rysů:  jednota osoby (tělo-duše-duch) – žádný spiritualismus ani materialismus (1.4)  otevřenost transcendenci a vůči všem stvořeným bytostem  otevřenost k plnosti bytí (spása)  svoboda osoby – není neomezená, je spojená s pravdou, odpovědností a naplňováním mravního zákona (KSNC 140)

15 Důstojnost lidské osoby „Jedině uznání lidské důstojnosti umožňuje společný i osobní pokrok všech“ (KSNC 145) - Jak 2, 1-9: „nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi“

16 Solidarita-subsidiarita-společné dobro společné dobro solidaritasubsidiarita

17 Solidarita  zásada solidarity má v SUC tak zásadní význam, že je často označována jako „solidarismus“ (narozdíl od socialismu nebo liberalismu)  vychází z přikázání lásky k bližnímu (spoluodpovědnost za dobro druhého)  dvě základní roviny: - solidarita jako princip bytí (odkazuje na základní sociální stránku lidské osoby) - solidarita jako princip povinnosti (jednotlivců a skupin k sobě navzájem, jednotlivců a skupin k celku a celku vůči jednotlivcům a skupinám) - úzce souvisí s hodnotou spravedlnosti

18 Solidarita v Kodexu  není pouze prchavým soucitem  jde o pevné a vytrvalé úsilí o dobro všech i jednoho každého  je postojem empatie do situace potřebných, vnímání světa z jejich perspektivy  solidarita v Charitě je zejména solidaritou s chudými  nárok na pomoc Charity mají přednostně ti, kdo ve svém okolí nebo systému soc. zabezpečení nenalézají žádnou či dostatečnou pomoc  Charita se musí zasazovat za ty, kteří nemají „hlas“ ve společnosti; podporuje jejich práva a podle zásady participace také zapojení do rozhodovacích procesů, které se jich dotýkají

19 Subsidiarita  jedna z nejcharakterističtějších vůdčích myšlenek SUC  společnosti vyššího řádu musí zaujímat vůči nižším společnostem postoj služby a podpory („subsidium“)  chrání osoby před zneužíváním vyššími autoritami (přílišná centralizace, byrokratizace a zásahy vyšších celků)  konkretizuje a ohraničuje zásadu solidarity  subsidiarita tedy reguluje kompetence v rámci solidarity  je náročná, protože vyžaduje odpovědnost

20 Subsidiarita v Kodexu  zavazuje Charitu podporovat rozvoj občanské společnosti  zavazuje k podpoře a aktivizaci vlastních schopností klientů....snaha vést je k samostatnému a odpovědnému životu  aplikace na struktury Charity (rozhodování na nejnižších úrovních)

21 Společné dobro  je jakoby cílem, ke kterému se ubírá společnost  nejde o souhrn dober, ale o dobro všech i konkrétního člověka (socialismus x liberalismus)  každý člověk, aniž by byl zvýhodňován nebo vylučován musí mít možnost dosáhnout všeho, co potřebuje ke svému rozvoji a naplnění  všem je uložena povinnost zasadit se za práva druhých

22 Kvalita  nejde v přímém smyslu o zásadu SUC, ale Kodex ji vypočítává („jakost“)  Jan 10,10 – „přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti (kvalitě)“  požadavek Standardů soc. služeb  osobní odpovědnost i odpovědnost celku  odborná dimenze, ale i duchovní a etická  nejde o něco přidaného, měla by být přítomná ve všech okamžicích pomoci  v Charitě je výrazem křesťansko-etického závazku vůči uživatelům

23 Další zásady SUC  Univerzální určení statků (jeden z důsledků společného dobra a solidarity: Bůh daroval zemi celému lidskému pokolení, všem jeho členům, nikdo není vylučován nebo zvýhodňován: země je darem. Každý člověk musí mít možnost dosáhnout takové úrovně blahobytu nezbytné k jeho plnému rozvoji)  Soukromé vlastnictví (důsledek subsidiarity a svobody; poskytuje každé osobě prostor pro osobní a rodinnou nezávislost, nejde však o právo absolutní, je podřízeno univerzálnímu určení statků)  Přednostní rozhodování ve prospěch chudých (Opce pro chudé) – Mt 25,40 – Ježíš poznává své vyvolené podle toho, co udělali pro „nejposlednější bratry“; (různé formy chudoby x různé formy tělesného a duchovního milosrdenství)  Participace (důsledek subsidiarity) – povolání ke spoluúčasti na životě společnosti, uskutečňuje se v různých rovinách vztahu mezi občanem a institucemi

24 Hodnoty obsažené v Kodexu  Všechny hodnoty vyplývají z důstojnosti lidské osoby, jejíž autentický rozvoj podporují – jde v zásadě o pravdu, svobodu, spravedlnost a lásku (GS 26; KSNC 197)  Jejich uplatňování je cestou k osobnímu zdokonalení a lidštějšímu společenskému soužití  Orientační bod pro ty, kdo nesou odpovědnost

25 Pravda  když se soužití ve společnosti zakládá na pravdě, pak je uspořádané, plodné a odpovídá osobní důstojnosti  angažovanost všech při hledání pravdy  Charita ČR chce směřovat k pravdě, respektovat ji a odpovědně dosvědčovat;  usiluje o transparentnost své komunikace i práce  KSNC připomíná rovněž ekonomickou oblast a sdělovací prostředky  „Caritas in veritate“ – Láska v pravdě

26 Svoboda „Svoboda je v člověku nejvznešenější známkou Božího obrazu a následně také znamením vysoké důstojnosti každé lidské osoby“ (KSNC 199) - nejde o nekontrolované a svévolné uplatňování vlastní osobní autonomie „Hodnota svobody je respektována, je-li každému členu společnosti umožněno realizovat své vlastní osobní povolání (čl. 200) - Charita je zavázána podporovat své klienty i pracovníky v uplatňování sociálně odpovědné svobody a ve využívání svých vlastních schopností.

27 Spravedlnost  klasická definice: dávat Bohu a bližnímu, co jim patří  nebezpečí redukce spravedlnosti na užitečnost případně naplňování právních norem (spravedlnost zákoníků)  ze subjektivního hlediska jde o jasný postoj vůle, který uznává druhého jako osobu  z objektivního hlediska rozhodující kritérium etičnosti v oblasti meziosobních a společenských vztahů  spravedlnost sama o sobě nestačí, může dokonce dospět k popření sebe sama, pokud se neotevře lásce

28 Láska  Incipit exire qui incipit amare. (Začal vycházet, kdo začal milovat) – sv. Augustin (Výklad Žalmu 64,2)  láska je pro Charitu svrchovanou hodnotou a charakteristickým prvkem kvality všech charitních služeb a procesů  Charita je přesvědčena, že pouze dobrotivá a milosrdná láska je schopná naplnit nejhlubší tužby člověka.  Láska je východiskem základní spirituality charitního pracovníka bez ohledu na jeho duchovní orientaci  „Kdo je prodchnut opravdovou láskou je velmi vynalézavý v odhalování příčin bídy, v nacházení prostředků, jak proti ní bojovat a jak nad ní rázně vítězit“ (PP 75)


Stáhnout ppt "Kodex Charity ČR Velehrad, 22.-23. 4. 2010 Michal Umlauf, CMTF UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google