Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPOVĚDNOST. PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI Porušení právní povinnosti Příčinná souvislost Škoda/porušení právem chráněného zájmu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPOVĚDNOST. PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI Porušení právní povinnosti Příčinná souvislost Škoda/porušení právem chráněného zájmu."— Transkript prezentace:

1 ODPOVĚDNOST

2 PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI Porušení právní povinnosti Příčinná souvislost Škoda/porušení právem chráněného zájmu

3 PORUŠENÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI Ze Smlouvy Ze Zákona Povinnost daná: Úmysl Nedbalost Typy zavinění

4 TYPY ODPOVĚDNOSTI Občanskoprávní Pracovněprávní Správní Trestní

5 ODPOVĚDNOST DLE PRÁVA OBČANSKÉHO

6 NÁHRADA ÚJMY Újma Majetková Škoda Nemajetková Újma

7 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody). (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění posoudí obdobně podle ustanovení o povinnosti nahradit škodu.

8 Nepřihlíží se k ujednání, § 2898 které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy.

9 POVINNOST PREVENCE Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

10 NÁHODA Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

11 VYLOUČENÍ PROTIPRÁVNOSTI Nutná obrana Před útokem Krajní nouze Před hrozící újmou Při posouzení, zda někdo jednal v nutné obraně, anebo v krajní nouzi, se přihlédne i k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo odvracel útok nebo jiné nebezpečí.

12 PORUŠENÍ ZÁKONA Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

13 PORUŠENÍ SMLOUVY Poruší-li strana povinnost ze smlouvy: nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.

14 POVINNOSTI K NÁHRADĚ SE ŠKŮDCE ZPROSTÍ, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila: mimořádná nepředvídatelná nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

15 §2919 – OBOHACENÍ Z DELIKTU Obohatil-li se škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody bezdůvodné. Promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat, aby mu škůdce vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení.

16 ŠKODA ZPŮSOBENÁ VĚCÍ Kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci. To platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních, veterinárních a jiných biologických služeb.

17 ŠKODA ZPŮSOBENÁ INFORMACÍ NEBO RADOU Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

18 ROZSAH NÁHRADY

19 OBECNÉ USTANOVENÍ (1) Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. (2) Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.

20 ROZSAH Skutečná škoda Ušlý zisk

21 VADNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY (1) Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. (2) Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění.

22 TRESTNÝ ČIN

23 Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

24 TRESTNÝ ČIN JE SPÁCHÁN ÚMYSLNĚ, JESTLIŽE PACHATEL a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

25 NEDBALOST JE: a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

26 ZÁSADA SUBSIDIARITY Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

27 SPECIFIKA ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE

28 O JAKÝ SOFTWARE SE JEDNÁ Software na zakázkuKrabicový softwareSaS?

29 MÁTE PODEPSANOU SMLOUVU? Co je specifikace plnění Zaručila Vám smlouva nějakou funkcionalitu? Pouhá licence ? Nevznikla vada změnou vnějších podmínek? Závazek aktualizace?

30 POVAHA VADY Faktická vada Nedělá co má Poškozený nosič Právní vada Neměl právo dát licenci plnění

31 FAKTICKÁ VADA (1) Dlužník plní vadně, zejména a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

32 FAKTICKÁ VADA - ALE Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži nabyvatele. Přenechá-li se věc jak stojí a leží (úhrnkem), jdou její vady k tíži nabyvatele. To neplatí, nemá-li věc vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že ji má, nebo již si nabyvatel vymínil.

33 ODSTOUPENÍ VS. VÝPOVĚĎ Odstoupení Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Výpověď Ukončení smlouvy v čase Lze vypovědět smlouvu na dobu neurčitou Uplatní se u SAS

34 PODSTATNÝ VS. NEPODSTATNÝ Podstatný  Odstoupení Nepodstatný -oprava -doplnění toho, co chybí, -přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

35 ODPOVĚDNOST ZA OBSAH UŽIVATELŮ (netýká se vady počítačového programu, týká se cloudových služeb)

36 ODPOVĚDNOST PROVIDERA ZA UKLÁDANÁ DATA

37 ODPOVĚDNOST SPRÁVCE POČÍTAČOVÉ INFRASTRUKTURY ZA OBSAH

38 CO VŠECHNO MOHOU PORUŠOVAT VAŠI UŽIVATELÉ Duševní vlastnictví Osobní údaje Soukromí třetích osob (fappening) Důvěrnost informací ….

39 ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací neodpovídá při poskytování této služby za obsah přenášených zpráv.

40 SLUŽBA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elektronického zařízení pro ukládání dat,

41 SAFE HARBOR REGIME Poskytovatel odpovídá za obsah, jen pokud a) přenos sám iniciuje, b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

42 CACHING Jen pokud:  a) změní obsah informace,  b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,  c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,  d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo  e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

43 HOSTING Jen pokud: a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

44 DATA RETENTION Osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna:  uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje,  současně je tato právnická nebo fyzická osoba povinna zajistit, aby při plnění povinnosti podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv a takto uchovávaný dále předáván.

45 NA POŽÁDÁNÍ BEZODKLADNĚ POSKYTNOUT Orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství, České národní bance Vždy pouze pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.


Stáhnout ppt "ODPOVĚDNOST. PŘEDPOKLADY VZNIKU ODPOVĚDNOSTI Porušení právní povinnosti Příčinná souvislost Škoda/porušení právem chráněného zájmu."

Podobné prezentace


Reklamy Google