Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodik prevence v PPP Analýza činností Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík, PhDr. Helena Pacnerová Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodik prevence v PPP Analýza činností Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík, PhDr. Helena Pacnerová Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence."— Transkript prezentace:

1 Metodik prevence v PPP Analýza činností Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík, PhDr. Helena Pacnerová Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence rizikového chování a Pracoviště pro certifikace Národní ústav pro vzdělávání 21. září 015

2 Východiska analýz  Nejednotnost a nejednoznačnost popisu činností metodika prevence (MP) v pedagogicko-psychologické poradně (PPP):  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů §19 (kvalifikační background MP v PPP)  Vyhláška č. 116/2011 Sb., respektive Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a její Příloha (standardní činnosti poradny)  Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28, hlava II., čl.3 (podrobnější vymezení aktivit spadajících do agendy metodika prevence v PPP)

3 Cíle analýz Zmapování spektra činností, které spadají do agendy a kompetence metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci prevence rizikového chování Mapování spolupráce v rámci preventivních aktivit vertikální úrovně školské prevence

4 Metody & organizace  Online dotazník ve dnech 17. - 25. listopadu 2014  Leden – prosinec 2015 – Analýza činností MP v PPP, KŠKP a ŠMP  Série interview a fokusních skupin v několika krajích ČR s MP, KŠKP a ŠMP

5 Tematické oblasti – online dotazník  Spektrum aktivit realizovaných MP v PPP v rámci PPRCH  Četnost aktivit realizovaných v rámci PPRCH  Výše úvazku alokovaná na pozici metodika prevence v PPP  Kvalifikace metodiků prevence a doplňující otázky vzhledem k typům RCH, včetně spolupráce s dalšími odborníky v systému PPRCH

6 Tematické oblasti – výzkum 2015  Spektrum realizovaných aktivit v PPRCH  Spolupráce v rámci preventivních aktivit v rámci vertikální úrovně školské prevence rizikového chování (KŠKP – MP – ŠMP)

7 Online šetření – hlavní zjištění

8 Respondenti  Návratnost platných odpovědí (= vyplněný dotazník): 36, tj. 36,5% z celkového počtu aktuálního počtu MP v PPP (96).  Nejvíce MP z Jihočeského (7) a Plzeňského (5) kraje.

9 Aktivity metodika prevence v PPP v rámci PPRCH – pravidelné  Více než polovina MP uvedla, že pravidelně (každý měsíc) se věnuje těmto činnostem (dle počtu hodin sestupně):  informační servis a podpora školám nebo zákonným zástupcům (telefonický i mailový)  poradenská činnost / poskytování individuální odborné konzultace dalším pedagogickým pracovníkům  poradenská činnost / intervence rodičům a rodinným příslušníkům  poradenská činnost / intervence třídám (vč. realizování preventivního programu)  koordinace aktivit v rámci PPRCH v místě působnosti  metodické vedení a setkávání s ŠMP/VP - individuální  poradenská činnost / intervence jednotlivým žákům

10 Aktivity metodika prevence v PPP v rámci PPRCH – nepravidelné  Více než polovina MP uvedla, že nárazově/jednorázově se věnuje těmto činnostem (dle počtu hodin sestupně):  účast na grantových komisích kraje/obce  metodické vedení a setkávání s ŠMP/VP - skupinové  zpracování statistických údajů a podkladů pro potřeby jiných institucí  pomoc při zpracování grantů a dotací škol  metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol (minimální preventivní program)  účast na vzdělávacích akcích - konference, semináře, výcviky  zpracování grantů a dotací v rámci PPRCH pro PPP  koordinace a zajišťování vzdělávacích aktivit v oblasti PPRCH  vlastní realizace vzdělávání v oblasti PPRCH (lektorování)

11 Shrnutí – činnosti MP v PPP  soulad se stávajícími dokumenty – spektrum nejčastěji vykonávaných pravidelných činností  některé z činností, kterým se MP v PPP věnují, však nejsou zakotveny v žádném stávajícím dokumentu (účast na supervizi nebo její vedení)  !!! velký statistický rozptyl = velmi různé odpovědi  ??? činnost metodiků prevence v PPP není pevně, jasně a jednotně stanovena v předpisech, a proto se činnosti vykonávané MP v reálu velmi různí svým obsahem, intenzitou, a tedy i časem, který je jim věnován.  ??? Vysoký rozptyl jako důsledek menšího počtu navrácených odpovědí

12 Vzdělání, praxe & úvazky  Vzdělání  91,2% respondentů ukončené VŠ(Mgr., PhDr. a vyšší), ostatní minimálně Bc.  Praxe  průměrně 6,9 let, nejčastěji 5 let (13 % MP)  Úvazek  v průměru na jednoho metodika 0,5 úvazku, nejčastěji mezi 0,4-0,6, dále viz následující tabulka

13 Úvazky Velikost úvazku0 – 0,390,4 – 0,60,61 – 1 Počet metodiků29,8 %43,2 %27 %

14 Úvazky  Kombinace úvazků  18 metodiků (49%) má rovněž úvazek na jinou činnost v rámci PPP, (speciální pedagog, psycholog, v ojedinělých případech vedoucí PPP či koordinátor projektu)  Ideální úvazek  přibližně 112 hodin (odpovídá 0,7 úvazku)

15 Shrnutí Vzdělání a praxe  Naše zjištění jsou v souladu se stavem požadovaným platnou legislativou. („Metodik prevence v PPP získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu.“) Úvazky  Výše úvazků, které jsou v jednotlivých regionech k dispozici, se velmi různí.  Naše šetření poukázalo na jistou poddimenzovanost úvazky vzhledem k doporučením daným Metodickým doporučením (tj. alespoň 0,5 úvazku).  !!! Velikost úvazku sama o sobě příliš nevypovídá o vytíženosti jednotlivých metodiků prevence. Z našich výsledků vyplývá, že neexistuje přímá úměra, tj.: vyšší úvazek≠vyšší počet škol.

16 Typy RCH řešené v rámci práce MP  Nejčastější typy RCH, které MP ve své praxi řeší, je  šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, a to v rámci VŠECH úrovní primární prevence.  Nejméně se MP zabývají RCH jako  rizikové sporty, rizikové chování v dopravě a negativní působení sekt.

17 Zájem o další vzdělávání MP  největší zájem o:  sebezkušenostní výcvik,  kazuistické semináře,  témata práce se skupinou dětí.  spíše menší zájem o témata:  návykové látky,  záškoláctví,  sexuální rizikové chování.

18 Spolupráce s dalšími odborníky/institucemi  Nejčastěji MP uvádějí spolupráci s  KŠKP,  MP v rámci jiné oblasti/PPP,  NNO.  Nejméně MP uvádějí spolupráci s  dětskými lékaři  manažery prevence kriminality

19 Závěr: Navrhovaná doporučení Vzdělání  Definovat blíže požadovaný nebo doporučený typ vzdělání a rovněž rozsah znalostí specificky se vztahujících k prevenci rizikového chování a v souladu s trendy v jiných oborech a v rámci kariérního rozvoje, definovat požadavky na další (celoživotní) vzdělávání v oblasti PPRCH.

20 Závěr: Navrhovaná doporučení Počet škol/úvazek  Vytvořit algoritmus, podle něhož bude určen počet škol, případně typ škol, respektive žáků pro určitou výši úvazku metodika prevence v PPP.

21 Závěr: Navrhovaná doporučení Standardní činností MP v PPP  Podrobněji zmapovat, jaký poměr času je věnován v náplni práce metodika v PPP činnosti metodické, koordinační a přímé práci, respektive jaké je reálné časové zatížení pro tyto oblasti aktivit.

22 Závěr: Navrhovaná doporučení Spolupráce v preventivních aktivitách  S kým a v jakých aktivitách týkajících se PPRCH jednotliví odborníci spolupracují.  Popis spektra činností na jednotlivých pozicích = inspirace a přenositelná dobrá praxe pro MP v PPP může napomoci rozvíjet systém koordinace prevence rizikového chování, a tím také zvyšovat jeho efektivitu.

23 Děkuji za pozornost. Diskuze, otázky, náměty… lucie.jurystova@nuv.cz


Stáhnout ppt "Metodik prevence v PPP Analýza činností Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík, PhDr. Helena Pacnerová Oddělení ústavní a ochranné výchovy, prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google