Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Varování / vyrozumění Signály Ukrytí Evakuace Nouzové přežití PVČ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Varování / vyrozumění Signály Ukrytí Evakuace Nouzové přežití PVČ."— Transkript prezentace:

1

2 Opatření ochrany obyvatelstva

3 Ochrana obyvatelstva Varování / vyrozumění Signály Ukrytí Evakuace Nouzové přežití PVČ

4 Ochrana a chování obyvatelstva za MU Znalost zásad chování při mimořádné situaci je jeden ze základních předpokladů omezení nežádoucích účinků na osoby zasažené touto událostí. Základní pravidla tohoto chování obsahují : – reakce po zjištění události – oznámení události na tísňové linky (národní čísla tísňového volání, jednotné evropské číslo tísňového volání), správný obsah podání informace – poskytování pomoci okolí před příjezdem jednotek IZS – spolupráce se zasahujícími jednotkami po příjezdu, uposlechnutí pokynů Zásady chování se dají rozdělit na : – Všeobecné zásady – Zásady chování při úniku škodlivé látky – Zásady chování při požáru – Zásady chování při povodních – Zásady chování při evakuaci

5 Varování je směřováno k obyvatelstvu, které je nebo může být důsledky vzniklé situace dotčeno či ohroženo. Jedná se o varování obyvatelstva v místě mimořádné události a v místě, kde se předpokládají účinky mimořádné události. Odpovědnost za varování – HZS, starosta obce Varování musí naplňovat následující znaky: – včasné – dostatečně plošné – naléhavé Varování

6 koncový prvek varování je siréna, místní rozhlas tísňové informace se obyvatelstvu sdělují hromadnými sdělovacími prostředky koncový prvek vyrozumění může být mobilní telefon – hromadné rozesílání SMS Varování obyvatelstva

7 VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý tón hrozba, nebo vznik mimořádné události

8 POŽÁRNÍ POPLACH svolání požárních jednotek NENÍ VAROVNÝM SIGNÁLEM

9 ZKUŠEBNÍ TÓN zkušební tón NENÍ VAROVNÝM SIGNÁLEM

10 Vyrozumění je směřováno k orgánům a organizacím, které se podílejí, nebo se mohou podílet na řešení mimořádné situace. schéma vyrozumění obsahují havarijní a krizové plány, je vždy stanoveno „kdo koho a kdy“ a „jakým způsobem“. K vyrozumění orgánů a organizací se využívají následující prostředky: - běžná telekomunikační síť (telefony, faxy) - vyhrazené telekomunikační sítě (HZS, PČR, AČR) - sítě mobilních operátorů (vč. hromadného rozesílání SMS) - e-mailové zprávy - WEB a WAP servery

11 Ukrytí Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva je stanoven plánem ukrytí v Havarijním plánu kraje. Improvizované úkryty – IÚ – zodolnění stávajících staveb. Stálé úkryty – SÚ - STO, STNO, ochranné systémy podzemních dopravních staveb (Metro, Strahovský tunel).

12 Improvizované úkryty jsou využívány v případě nouzového stavu, nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu, kde není možnost ukrytí v SÚ chrání před účinky světelného, tepelného záření, radiaci, kontaminaci RA prachem, tlakovým vlnám využívá přirozených ochranných vlastností budov

13 Stálé úkryty trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb, nebo samostatně stojící jsou využívány v případě stavu ohrožení státu a v době válečného stavu, chrání před účinky zbraní hromadného ničení – Stélé tlakově odolné úkryty – Stélé tlakově neodolné úkryty

14

15

16 Improvizovaná ochrana K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. Použije se v případech: – únik ze zamořeného území – překonání zamořeného prostoru – evakuace obyvatelstva

17 Evakuace Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, výrobní kapacity z míst ohrožených mimořádnou událostí. Provádí se do míst která zajišťují náhradní ubytování, ustájení a uskladnění. Přednostně se plánuje pro: děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zař., osoby umístěné v sociálních zař., osoby zdravotně postižené, doprovod výše uvedených.

18 Objektová evakuace krátkodobé, co nejrychlejší opuštění ohroženého objektu, podle evakuačního plánu: – budovy se složitými podmínkami pro zásah, – činnost s vysokým požárním nebezpečím, po únikových cestách, evakuované soustředit mimo nástupní prostory JPO, dohled na evakuovanými osobami, informovat, psycho pomoc, dočasné náhradní prostory – nouzové přežití, Evakuací bývá často označováno vyvedení obyvatel z domu při MU

19 Plošná evakuace Řízená / neřízená, Krátkodobá / dlouhodobá navazují další opatření, předpokládá se na delší dobu, plánuje se pro: – 3. a zvl. stupeň poplachu (povodně), – zóny HP jaderných zařízení, – zóny HP s NCHL – z. 59/2006 Sb., o prevenci, plánována v HP, VněHP, KP

20 Evakuační/Přijímací středisko Místo pro shromažďování EVA osob Zabezpečuje: – evidenci EVA, – zdravotnickou pomoci, – psychosociální pomoc, – přerozdělení EVA osob do míst nouzového ubytování, – podávání informací EVA osobám, – informování krizového štábu.

21 Zvláštnosti evakuace v rámci povodňové ochrany Uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky. Plánuje se ze záplavových území ohrožených přírodními a zvláštními povodněmi. Rozhoduje povodňová komise.

22 Trendy v evakuaci: Převládá samovolná evakuace. Přednostně připravovat evakuaci pro vybrané skupiny do předem určených objektů. Zavedení systému evidence evakuovaných.

23 Nouzové přežití Nouzové ubytování Nouzové stravování Nouzové dodávky vody Nouzové dodávky energií Nouzové služby – zdravotnické, peněžní, … Humanitární pomoc – NNO,zásoby státu, obec

24 Preventivně výchovná činnost Seznamování obyvatel s požární ochranou riziky v obci opatřeními ochrany obyvatelstva Příprava a provedení PVČ zaměřené na vybrané cílové skupiny děti, studenti seniory, hendikepovaní učitelé

25 PVČ Organizace PVČ v obci- den IZS, příprava JPO Subjekty podílející se na PVČ – obce, kraje, HZS kraje, Policie ČR, ZZS NNO, ČT, ČRo, deníky, právnické osoby

26 PVČ Realizované projekty – Učebna „Pár minut s hasičem“ – Exkurze dětí ze škol, dětské tábory – Soutěže dětí – „Mladý záchranář – Dokaž, že umíš a Hasičem v akci“ – Stezka v korunách stromů – Den bezpečnosti – Den otevřených dveří, Den IZS – Otavský plamínek – Vydávání a distribuce tiskovin s tématikou PO a OOB Pomůcky a materiál

27 Shrnutí Vybraná terminologie, legislativa Integrovaný záchranný systém Komunikace v IZS Opatření ochrana obyvatelstva PVČ

28 Dotazy? plk. RNDr. Helena Majzlíková helena.majzlikova@jck.izscr.cz t.č.:950230260


Stáhnout ppt "Opatření ochrany obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Varování / vyrozumění Signály Ukrytí Evakuace Nouzové přežití PVČ."

Podobné prezentace


Reklamy Google