Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103."— Transkript prezentace:

1 Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103

2 Doba trvání projektu Datum zahájení realizace projektu: 01.05.2010 Datum ukončení realizace projektu: 30.04.2012

3 Financování Dotace v celkové maximální výši 1.649.970,-- Kč 1.402.474,84 Kč z rozpočtu EU (85 %) 247.495,56 Kč ze státního rozpočtu ČR (15 %)

4 Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči. Zabezpečení realizace plánu prostřednictvím jednoletých akčních plánů orientovaných na konkrétní aktivity. Vytvoření fungující spolupráce mezi zadavatelem, poskytovateli a uživateli sociálních služeb ve městě. Průběžné vyhodnocování efektivity střednědobého plánu města Třebíč a sledování jeho naplňování.

5 Způsoby a zajištění projektu Koordinátor projektu Funkce koordinátora projektu spočívá především v odpovědnosti za realizaci projektu, tedy v koordinaci dílčích činností z časového hlediska. Koordinátor bude vykonávat následující činnosti: –organizace výběrového řízení na zpracovatele podkladových materiálů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; –organizace setkávání pracovních skupin a řídící skupiny, administrativní zajištění (zápisy, presenční listiny); –kontrola postupu práce na tvorbě podkladových materiálů a analýz; –pořádání seminářů a konferencí k plánu; –zajištění zapojení veřejnosti; –vedení informační kampaně; –zajištění publicity projektu; –administrace projektu, tzn. podávání průběžných zpráv, závěrečné zprávy a dalších dokladů vyžadovaných poskytovatelem finanční podpory jak ve fázi realizace, tak v období udržitelnosti projektu; –tvorba každoročních akčních plánů v horizontu platnosti střednědobého plánu.

6 Vedoucí pracovních skupin a pracovní skupiny Jedná se o 3 vedoucí pracovních skupin. Vedoucí řídí proces koordinace a plánování v rámci příslušné pracovní skupiny, podává návrhy týkající se podpory a rozvoje konkrétních sociálních služeb zaměřených na příslušnou cílovou skupinu. Při realizaci procesu plánování koordinují aktivity dle schváleného plánu rozvoje sociálních služeb. Pracovní skupiny jsou složeny z řad uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů a zástupců zadavatele a mohou se během času postupně rozšiřovat a doplňovat. Cílem pracovních skupin je vystihnout základní oblasti v dané problematice, jejichž rozvoj umožní zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb. Právě prostřednictvím pracovních skupin bude do procesu plánování v oblasti sociálních služeb zapojena také zainteresovaná veřejnost. Řídící skupina Řídící skupina pracuje ve složení koordinátor, 3 vedoucí pracovních skupin, vedoucí odboru sociálních věcí a radní města zodpovědný za sociální oblast.

7 Výstupy z projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči Demografická a sociologická studie Webový portál s interaktivním katalogem Akční plán rozvoje sociálních služeb

8 Hlavní aktivity Aktivita č. 1: Tvorba střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Byl jmenován hlavní koordinátor projektu. Byla vytvořena Řídící skupina, jejímiž členy jsou: Ing. Bc. Miroslav Cejpek, DiS. – hlavní koordinátor projektu JUDr. Božena Dolejská – vedoucí pracovní skupiny I. Senioři Mgr. Kateřina Svobodová – vedoucí pracovní skupiny II. Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní (od 01.05.2010 do 30.06.2010) Mgr. Hana Chloupková – vedoucí pracovní skupiny II. Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní (od 01.07.2010) Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. – vedoucí pracovní skupiny III. Rodina, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané a osoby ohrožené závislostmi, etnické menšiny Mgr. Martina Machalová – vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč Vladimír Malý – radní města Třebíče (od 01.05.2010 do 10.11.2010) Ing. Marie Černá – místostarostka města Třebíče (od 11.11.2010)

9 Proběhlo 14 jednání Řídící skupiny, a to ve dnech 10.05.2010, 24.05.2010, 18.06.2010, 30.06.2010, 12.07.2010, 15.07.2010, 21.07.2010, 09.08.2010, 30.08.2010, 29.09.2010, 11.10.2010, 08.11.2010, 15.11.2010 a 29.11.2010. Z každého jednání byl vytvořen zápis, který je uložen u koordinátora a rovněž umístěn na internetových stránkách města Třebíče – (www.trebic.cz – komunitní plánování). Byl vytvořen a Řídící skupinou schválen „Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči“. Bylo osloveno sedm subjektů zabývajících se realizací školení zaměřených na téma komunitního plánování. Jednalo se o: –Lara consulting s.r.o. (Praha) –Institut komunitního rozvoje, o. s. (Ostrava) –Občan v akci Občan v akci, o. s. (Praha) –Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu, o. s. (Praha) –Komunitní plánování o.p.s. (Žďár) –Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, o. s. (Ústí nad Labem) –Centrum pro komunitní práci střední Čechy, organizační jednotka sdružení (Praha) Kromě Centra komunitní práce Ústí nad Labem, o. s. všechny ostatní organizace reagovaly a mimo Lara consulting s.r.o. přišly i s nabídkou. Bližší spolupráce byla prostřednictvím e-mailu a telefonu dohodnuta s Ing. Jitkou Materovou, ředitelkou občanského sdružení Občan v akci.

10 Hlavní koordinátor projektu absolvoval dne 25.10.2010 jednodenní akreditovaný vzdělávací program „Veřejná setkání – oslovení veřejnosti, organizace, moderování“ pořádaný o. s. Občan v akci, Koněvova 126/2b, Žižkov, 150 00 Praha 5, IČO: 26608979. Vzdělávací program byl akreditován Ministerstvem vnitra jako průběžné vzdělávání (pod číslem akreditace AK/PV-282/2009) a jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (pod číslem akreditace AK/VE-164/2009). Tento kurz absolvovala rovněž členka Řídící skupiny, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč Mgr. Martina Machalová. Hlavní koordinátor projektu dále absolvoval dne 26.10.2010 jednodenní akreditovaný vzdělávací program „Prezentační dovednosti – příprava a realizace prezentace“ pořádaný o. s. Občan v akci, Koněvova 126/2b, Žižkov, 150 00 Praha 5, IČO: 26608979. Vzdělávací program byl akreditován Ministerstvem vnitra jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (pod číslem akreditace AK/VE-106/2010) a jako průběžné vzdělávání (pod číslem akreditace AK/PV-272/2010). Hlavní koordinátor projektu společně s členkou Řídící skupiny, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Třebíč absolvovali ve dnech 31.05.–02.06.2010 a 20.10.–23.10.2010 seminář v programu „Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při využívání principů partnerství“ realizovaného v rámci projektu „Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb“, který byl podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a organizovaný společností Instand o. s, 5. května 9, 140 00 Praha 4, IČO: 26648989. Z každého školení byl zpracován zápis, který je i se získanými osvědčeními a ostatními souvisejícími materiály uložen u koordinátora.

11 Aktivita č. 2: Zpracování podkladů Byla vytvořena nabídka na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“. Rada města Třebíče na své 119. schůzi dne 12.08.2010 schválila usnesením č. RM- 119-2010-22: 1.text výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 10060001 na zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“; 2.seznam vyzvaných firem pro uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu: –Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu, se sídlem Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65761910; –AUGUR Consulting s. r. o., se sídlem Rovniny 102, 748 01 Hlučín, IČ: 25358014, kontaktní adresa Vinařská 471/5a, 603 00 Brno; –Sociotrendy – výzkumná agentura, Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc., Rooseveltova 139/95, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ: 73222518; a stanovila členy komise pro otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek takto: Vladimír Malý, Ing. Marie Černá, Mgr. Martina Machalová, Mgr. Marie Valentová, Ing. Iveta Ondráčková; náhradníci: JUDr. Svatava Rosenkrancová.

12 Výzva byla osloveným dodavatelům odeslána doporučenou poštou dne 17.08.2010. Dále jim byla dne 16.08.2010 zaslána prostřednictvím elektronické pošty (bez doručenky) a také byla dne 17.08.2010 zveřejněna na úřední desce města Třebíče (i s dálkovým přístupem). Dne 01.09.2010 hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek otevřela obálky s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 10060001 na zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“. Zadavateli v řádném termínu doručili nabídky čtyři uchazeči: 1.Sociotrendy s.r.o., Rooseveltova 139/95, 779 00 Olomouc-Nové Sady, IČ: 28630319 2.AUGUR Consulting s.r.o., se sídlem Rovniny 102, 748 01 Hlučín, IČ: 25358014, kontaktní adresa Vinařská 471/5a, 603 00 Brno 3.Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu, se sídlem Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65761910 4.DHV CR, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8, regionální pobočka Ostrava, Hollarova 3119/5, 702 00 Ostrava, IČ: 45797170

13 Hodnotící komise otevřela neporušené obálky a posuzovala úplnost doručených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spočívalo v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součástí nabídky dle čl. 6 „Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 10060001 na zpracování podkladů pro tvorbu ‘Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči‘“, a došla k závěru, že všechny jsou zpracované podle požadavků výzvy a splňují všechny v ní uvedené podmínky. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle přidělených pořadových čísel. Nabídky byly hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria, jímž byla nabídková cena s vahou 100 %. Předmětem hodnocení byla, dle výzvy, nabídková cena bez DPH. O výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodováno v souladu s vnitřní směrnicí č. QS – 7.4.2/1 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Třebíč, verze 3.3 ze dne 01.04.2010 a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3.

14 Komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku dodavatele Sociotrendy s.r.o., Rooseveltova 139/95, 779 00 Olomouc-Nové Sady, IČ: 28630319, a doporučila Radě města Třebíče s tímto dodavatelem uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu č. 10060001 na zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“. Následně na základě doporučení hodnotící komise rozhodla Rada města Třebíče na své 124. schůzi dne 23.09.2010 usnesením č. RM-124-2010-06 uzavřít smlouvu o dílo č. 06/14/2394/10 na realizaci zakázky malého rozsahu č. 1006001 na zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“ s firmou Sociotrendy s.r.o., Rooseveltova 139/95, 770 10 Olomouc- Nové Sady, IČ: 28630319. Tato smlouva byla podepsána dodavatelem dne 20.08.2010 a objednatelem dne 30.09.2010. Firma Sociotrendy s.r.o. vypracovala návrh „měřících nástrojů“ (dotazníků), které byly rozeslány členům Pracovních skupin k připomínkování společně s pozvánkou na listopadová jednání Pracovních skupin s tím, aby své podněty na doplnění či změny adresovali přímo na firmu Sociotrendy s.r.o. Na programu jednání Pracovních skupin 15.11.2010 byla zařazena, mimo jiné, také prezentace fy Sociotrendy s.r.o. a diskuse o konečné podobě „měřících nástrojů“.

15 Firma Sociotrendy s.r.o. zpracuje, dle uzavřené smlouvy, podklady pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, které budou strukturovány následovně: 1.Socio-demografická analýza založená na charakteristice vývoje počtu obyvatel, struktury obyvatelstva, prognóze populačního vývoje, ekonomické aktivity a nezaměstnanosti ve městě. 2.Analýza sociálních služeb na základě sociologického průzkumu názorů uživatelů (osob bydlících v pobytových zařízeních pro seniory, osob využívajících služeb zařízení sociální péče pro občany v obtížené životní situaci) či obecně názorů obyvatel na sociální služby v Třebíči. 3.Analýza poskytovatelů – rozdělení poskytovatelů podle cílových skupin, typy služeb a jejich kapacita, typy služeb a chybějící články péče, oblast kvality sociálních služeb, tvorba katalogu poskytovatelů. 4.Vytvoření SWOT analýzy sociálních služeb dle zaměření pracovních skupin. 5.Analýza zdrojů sociálních služeb - přehled o možnostech využití finančních prostředků z různých zdrojů – národních i mezinárodních - určených pro podporu rozvoje sociálních služeb.

16 Aktivita č. 3: Vytvoření a činnost pracovních skupin Pro potřeby tvorby „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“ byly vytvořeny tři Pracovní skupiny se zaměřením na: –sociální služby pro seniory – Pracovní skupina I. –sociální služby pro občany se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocné – Pracovní skupina II. –sociální služby zaměřené na rodinu, děti a mládež, občany v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobivé občany a osoby ohrožené závislostmi, etnické menšiny – Pracovní skupina III. V následujících termínech proběhla jednání jednotlivých pracovních skupin: –Pracovní skupina I. 21.06.2010 –Pracovní skupina II. 23.06.2010 –Pracovní skupina III. 28.06.2010 Jednání se řídila následujícím programem: 1.Zahájení 2.Seznámení s činností Řídící skupiny 3.Seznámení s projektem registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103 „Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“ financovaného z OP LZZ 4.Záměr evaluace „Komunitního plánu sociálních služeb města Třebíče – DLOUHODOBÝ PLÁN 2015“ 5.Návrh vlastního loga projektu 6.Diskuse Na jednání Pracovní skupiny II. bylo jednání doplněno o volbu nového vedoucího Pracovní skupiny, jelikož stávající vedoucí Mgr. Kateřina Svobodová z této funkce z důvodu čerstvého mateřství odstoupila. Novou vedoucí Pracovní skupiny „Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní“ byla zvolena ředitelka Občanské poradny Třebíč Mgr. Hana Chloupková.

17 Dne 15.11.2010 se uskutečnilo společné jednání Pracovních skupin, s následujícím programem: 1.Zahájení 2.Seznámení s činností Řídící skupiny 3.„Zásady financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče“ 4.Seznámení s průběhem realizace projektu registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103 „Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“ financovaného z OP LZZ 5.Prezentace fy Sociotrendy s.r.o., Rooseveltova 95, 770 10 Olomouc – Specifikace metodologie, způsobu realizace, harmonogram zpracování podkladů pro tvorbu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči“. 6.Diskuse Na programu jednání byla zařazena prezentace fy Sociotrendy s.r.o. Současně byla smluvena technika připomínkování „měřících nástrojů“ (dotazníků).

18 Aktivita č. 4: Tvorba a provoz webových stránek Byly osloveny čtyři firmy zabývající se tvorbou webových prezentací s výzvou o zaslání hrubé cenové kalkulace a dalších informací – jednalo se o fy MOONFACE, s. r. o., WEBHOUSE, s. r. o., DIGITAL ACTION s.r.o. a Yashica s.r.o. Své nabídky zaslaly dvě – fa WEBHOUSE, s. r. o. a fa Yashica s.r.o. Řídící skupina rozhodla kontaktovat v souvislosti s tvorbou webových stránek fu WEBHOUSE, s. r. o., Levského 3187/6, Praha 4 – Modřany, 143 00 Praha 4, pracoviště Masarykovo náměstí 1205/47, 586 01 Jihlava 1. Dne 01.09.2010 proběhlo jednání se zástupcem fy WEBHOUSE, s. r. o. Ing. Janem Stuhlem. Jednání se zúčastnil kromě Mgr. Machalové a Ing. Cejpka také pan Miroslav Zima – správce webových stránek (webmaster) města Třebíče. Firma WEBHOUSE, s. r. o. podala písemnou cenovou nabídku. Dne 22.09.2010 město Třebíč podalo písemnou objednávku. Dne 22.09.2010 byly mezi městem Třebíč a fou WEBHOUSE, s. r. o. podepsány tři smlouvy: –Smlouva č. 06/14/2462/10 o dílo „Tvorba webových stránek“ –Smlouva č. 06/22/2463/10 o poskytnutí práv k užívání systému vismo INslužby –Smlouva č. 06/22/2464/10 o provozu systému vismo INslužby V současné době je základní formát stránek ve výrobě. Jelikož součástí webového portálu prezentujícího střednědobý plán rozvoje sociálních služeb bude také interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb, byli v souvislosti s tvorbou tohoto katalogu osloveni poskytovatelé sociálních služeb s žádostí o informace, jež by v něm chtěli mít o svém zařízení v katalogu uvedeny. V současné době požadované informace postupně dodávají.

19 Aktivita č. 5: Realizace procesu rozvoje sociálních služeb V rámci této aktivity bude docházet k následujícím činnostem: –implementace střednědobého plánu sociálních služeb do praxe; –tvorba každoročních akčních plánů založených na střednědobém plánu; –optimalizace počtu zařízení sociální péče či jejich kapacity dle potřeb klientů; –poskytování informací o finančních zdrojích využitelných pro poskytovatele sociálních služeb; –evaluace efektivnosti plánu atd. Tato klíčová aktivita bude probíhat průběžně a dle potřeby po celou dobu udržitelnosti projektu.

20 Shrnutí Město Třebíč je zapojeno do procesu komunitního plánování od roku 2002. Tehdy se začal tvořit dlouhodobý Komunitní plán sociálních služeb města Třebíč koncipovaný do roku 2015. Tento plán byl dokončen a schválen v roce 2005. Vzhledem ke svému obecnému charakteru však v současnosti nevyhovuje potřebám zadavatele a jeho snahám o systematický rozvoj a efektivní financování sociálních služeb, ani nevychází z aktuálních a koncepčně monitorovaných potřeb občanů a jejich poptávky po sociálních službách. Projekt je nutné realizovat z důvodu poskytnutí občanům města Třebíč co nejkvalitnější služby v sociální oblasti a zároveň v co nejširším spektru, a to prostřednictvím financování takových služeb, které mají v dané komunitě své opodstatnění. Jak již bylo uvedeno, město Třebíč je zapojeno do procesu komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2002, avšak nedisponuje střednědobým plánem, který by v sobě zahrnoval jak obecné trendy týkající se podpory sociálních služeb, tak aktuální potřeby zjištěné na základě terénních šetření u jejich uživatelů a poskytovatelů. Optimálním časovým horizontem pro potřeby zadavatele se jeví období 2011–2015.


Stáhnout ppt "Tvorba a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/45.00103."

Podobné prezentace


Reklamy Google