Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidská práva a jejich ochrana Listina základních práv a svobod Byla schválena úst. zákonem č. 23/1991 Sb. Při vzniku samostatné ČR se stala součástí ústavního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidská práva a jejich ochrana Listina základních práv a svobod Byla schválena úst. zákonem č. 23/1991 Sb. Při vzniku samostatné ČR se stala součástí ústavního."— Transkript prezentace:

1 Lidská práva a jejich ochrana Listina základních práv a svobod Byla schválena úst. zákonem č. 23/1991 Sb. Při vzniku samostatné ČR se stala součástí ústavního pořádku. LZPS je členěna na preambuli a 6 hlav. Listina zejména:  Uznává neporušitelnost přirozených práv člověka.  Uznává práva občana a svrchovanost zákona. Navazuje na obecné hodnoty humanismu a na demokratické a samosprávné tradice národa.  Vychází z práva českého národa na sebeurčení. Vyjadřuje vůli, aby se ČR zařadila mezi státy, které takové hodnoty rovněž ctí.

2 Listina základních práv a svobod Myšlenka svobody, rovnosti a důstojnosti v právech Rovnost v důstojnosti Rovnost v právech Základní práva = nezrušitelná, nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná

3 Základní práva a svobody(čl. 5-16) Právní subjektivita Právo na život Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Osobní svoboda Zákaz nucených prací nebo služeb Ochrana osobnost Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života Ochrana osobních údajů

4 Základní práva a svobody(čl. 5-16) Právo vlastnit majetek Nedotknutelnost obydlí Nedotknutelnost listovního tajemství Svoboda pohybu a pobytu Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a bezvěrectví Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby Civilní služba Svoboda projevovat své náboženství a víru Nezávislost církví na státu

5 Politická práva (čl. 17 – 23) Svoboda projevu a právo na informace Povinnost informovat o činnosti Petiční právo Právo shromažďovací Právo spolkové (sdružovací) Právo zakládat a sdružovat se v politických stranách a hnutích Právo občanů podílet se na správě veřejných věcí

6 Práva národnostních a etnických menšin Čl. 24-25 Právo na vzdělání ve svém jazyku, užívat svůj jazyk v úředním styku a právo účastnit se řešení věcí týkajících se těchto menšin.

7 Práva hospodářská,kulturní,sociální,ekologická Čl. 26-35 Právo povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost Speciální sdružovací právo na ochranu hospodářských a sociálních zájmů Právo na stávku Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky Zvláštní hospodářská a sociální práva sociálních menšin Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele

8 Práva hospodářská,kulturní,sociální,ekologická Právo na ochranu zdraví Práva rodičů a dětí + zvláštní ochrana rodinně právních vztahů Právo na vzdělání Kulturní práva Právo na příznivé životní prostředí

9 Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl.36-40) Právo na spravedlivý proces Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Právo odepřít výpověď Právo na právní pomoc Právo na tlumočníka Právo na zákonného soudce Práva účastníků v řízení a podmínky vyloučení veřejnosti

10 Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl.36-40) Presumpce neviny Právo na obhajobu Právo obviněného odepřít výpověď Nikdo nesmí být pravomocně odsouzen za čin, pro který již byl odsouzen nebo zbaven žaloby Zákaz retroaktivity

11 Dětská práva Jak lze nahlížet na dětská práva? Definice dítěte Současné představy o dětství a dítěti

12 Vývoj dětských práv Počátek 20.století 1918 - Safe of children – Zachraňte děti 1924 - Deklarace o pávech dítěte 1.12. 1946 - Dětský fond UNICEF 20.11. 1959 - Deklarace práv dítěte – zásady:  dítě nesmí trpět žádnou diskriminací;  má dostávat veškeré příležitosti ke svobodnému a důstojnému  vývoji;  má využívat výhod sociálních jistot;  handicapované dítě má dostávat potřebnou péči;  dítě má právo na vzdělání a odpočinek;  má být první, komu se má dostat ochrany a pomoci;  má být chráněno před všemi formami násilí

13 Vývoj dětských práv Související dokumenty: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech

14 Úmluva o právech dítěte VS OSN schválilo Úmluvu 20.11. 1989 V platnost vstoupila 2.9. 1990 Právní dokument nejvyššího řádu Procesuální stránka podpisu a přijetí Proces ratifikace Proces přistoupení (akcese)

15 Význam Úmluvy Obecně humánní Význam legislativně-technický Rozhodující dokument v systému mezinárodně-právní ochrany dětí. Je však také součástí širšího komplexu mezinárodní ochrany lidských práv. Jednotný přístup s ohledem na rozdílnost kultur … Zahrnuje práva občanská, politická, ekonomická, sociální i kulturní Děti = nositelé práv

16 Filozofie Úmluvy Vychází z humanistické psychologie Maslowova teorie potřeb Práva, která jsou v Úmluvě požadována, lze obsahově seřadit takto:  Dítě potřebuje, aby mu společnost poskytovala ochranu.  Dítě potřebuje být respektováno jako jedinec ve společnosti.  Dítě potřebuje emočně kladně laděné prostředí a projevování lásky.  Dítě má být respektováno jako jedinec s možností rozvoje.  Dítě má být respektováno jako individualita, která si utváří svůj vlastní život.

17 Členění Úmluvy Obecné principy Hmotná ustanovení (ustanovení procesní) Občanská práva a svobody Rodinné prostředí a vedení dítěte Základní zdravotní a sociální péče o dítě Výchova, vzdělání, volný čas a rekreace Zvláštní ochranná opatření Uskutečňování a monitoring Výzva

18 Významné články Úmluvy článek 1 – definice dítěte (každá lidská bytost mladší 18 let, pokud zletilost není zákonem stanovena jinak) článek 2 – vylučuje jakoukoli diskriminaci kteréhokoliv dítěte z jakéhokoliv důvodu (všechna práva se vztahují bez výjimky na každé dítě, stát je povinen chránit děti před diskriminací) článek 3 - upřednostňuje zájem dítěte jako přední hledisko při jakékoli činnosti nebo rozhodování týkajícím se dítěte

19 Významné články Úmluvy článek 6 – každé dítě má právo na život a rozvoj v nejvyšší možné míře článek 7 – dítě má od narození právo na jméno, právo nabývat státní příslušnost, pokud je to možné. znát své rodiče článek 8 – stát má chránit, příp. obnovit základní znaky identity dítěte článek 9 – dítě má právo žít s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmy článek 11 – stát se zavazuje předcházet únosům nebo držení dětí v zahraničí rodičem

20 Významné články Úmluvy článek 14 – státy budou respektovat právo dítěte na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání článek 15 – děti mají právo se navzájem setkávat, spojovat nebo vytvářet sdružení článek 16 – ochrana soukromí článek 20 – ochrana dítěte bez rodiny (stát má zabezpečit vhodnou náhradní rodinu s ohledem na kulturní zázemí dítěte) článek 21 – osvojení

21 Významné články Úmluvy článek 22 – uprchlické děti článek 23 – postižené děti (mají právo na zvláštní péči a výchovu) článek 24 – zdraví a zdravotnické služby článek 25 – dítě svěřené do péče, ochrany, léčení má právo, aby jeho umístění bylo pravidelně kontrolováno článek 26 – dítě má právo na výhody sociálního zabezpečení článek 27 – životní úroveň článek 28 – dítě má právo na vzdělání a stát je povinen zajišťovat bezplatné a povinné základní vzdělávání článek 29 – hovoří o cílech výchovy

22 Významné články Úmluvy článek 30 – děti menšin a domorodého obyvatelstva mají právo užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství článek 31 – volný čas články 33, 34 – zneužívání drog, sexuální zneužívání článek 38 – účastnické státy se zavazují, že děti mladší 15 let se neúčastní bojových akcí článek 40 – justice pro mladistvé


Stáhnout ppt "Lidská práva a jejich ochrana Listina základních práv a svobod Byla schválena úst. zákonem č. 23/1991 Sb. Při vzniku samostatné ČR se stala součástí ústavního."

Podobné prezentace


Reklamy Google