Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Np2004 DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY UPLATŇOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH ZÁSAD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ … VYUČOVACÍ METODY … VÝCHOVNÉ METODY … 1.PRINCIPY EDUKACE 2.METODY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Np2004 DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY UPLATŇOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH ZÁSAD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ … VYUČOVACÍ METODY … VÝCHOVNÉ METODY … 1.PRINCIPY EDUKACE 2.METODY."— Transkript prezentace:

1 Np2004 DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY UPLATŇOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH ZÁSAD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ … VYUČOVACÍ METODY … VÝCHOVNÉ METODY … 1.PRINCIPY EDUKACE 2.METODY EDUKACE Martin Polách, 380 853

2 PEDAGOGIKA PO STALETÍ USILOVALA O FORMULACI „ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL“ CÍL: DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU (CO NEJVĚTŠÍ EFEKTIVITY) EDUKAČNÍHO PROCESU (PŮSOBENÍ) … … …POSTUPNÝ VZNIK SYSTÉMU PEDAGOGICKÝCH PRINCIPŮ, OPTIMALIZUJÍCÍH EDUKAČNÍ ČINNOST JAK SE PRINCIPY ZÍSKÁVALI ? CO JE CHARAKTERIZUJE ? ČINITELÉ OSOBNOST EDUKÁTORA PŘEDPOKLADY EDUKOVANÉHO JEDINCE MATERIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ SAMOTNÉ POJETÍ EDUKAČNÍ ČINNOSTI OBECNÁ PLATNOST DALŠÍ PRÁCE RESPEKTOVÁNÍ TVOŘIVÉ UPLATŇOVÁNÍ

3 ODHALENÍ NOVÝCH ASPEKTŮ NAPLNĚNÍ NOVÉHO OBSAHU „HISTORICKÝ VÝVOJ PEDAGOGICKÝCH PRINCIPŮ“ 1. ZMÍNKY JIŽ VE STAROVĚKÉ ANTICE 1. ZMÍNKY JIŽ VE STAROVĚKÉ ANTICE (soustavnost výchovné práce, aktivnost vychovávaného jedince, přiměřenost obsahu, forem i metod edukace …) Quintilianus – Dvanáct knih o výchově řečníka RENESANCE RENESANCE ( názornost – Rabelais, Campanella, More …, jedincova aktivita a samostatnost, důraz na empirii, systematický postup od neznámého ke známému - Bacon, de Montagnie) JAN ÁMOS KOMENSKÝ (Velká didaktika, Analitická didaktika) – názornost JAN ÁMOS KOMENSKÝ (Velká didaktika, Analitická didaktika) – názornost NOVODOBÁ PEDAGOGIKA … NÁVAZNOST, … PRIORITA NOVODOBÁ PEDAGOGIKA … NÁVAZNOST, … PRIORITA DIESTERWEG - rozpracoval principy do 10 zásad, ROUSEAU, PESTALOZZI – požadavek výchovného rázu vyučování !!!, Herbart, Fróbl DIESTERWEG - rozpracoval principy do 10 zásad, ROUSEAU, PESTALOZZI – požadavek výchovného rázu vyučování !!!, Herbart, Fróbl 20. STOLETÍ – OŽIVENÍ KLASICKÝCH PRINCIPŮ 20. STOLETÍ – OŽIVENÍ KLASICKÝCH PRINCIPŮ „POTŘEBY PRAXE“

4 VÝCHOZÍ PRINCIP = CÍLEVĚDOMOST AKTIVNOSTSOUSTAVNOSTNÁZORNOST UVĚDOMĚLOST TRVALOSTPŘIMĚŘENOST MEZI ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÉ PRINCIPY PATŘÍ:  PRINCIP UVĚDOMĚLOSTI A AKTIVITY  PRINCIP NÁZORNOSTI  PRINCIP SOUSTAVNOSTI  PRINCIP PŘIMĚŘENOSTI  PRINCIP TRVALOSTI

5 PRINCIP CÍLEVĚDOMOSTI JASNÉ STANOVENÍ KONEČNÝCH I DÍLČÍCH CÍLŮ VV ČINNOSTI DOSTATEČNÉ ODŮVODNĚNÍ ZVOLENÝCH CÍLŮ PŘIMĚŘENÉ OBJASNĚNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ EDUKOVANÝM JEDINCŮM

6 VÝCHOZÍ PRINCIP = CÍLEVĚDOMOST AKTIVNOSTSOUSTAVNOSTNÁZORNOST UVĚDOMĚLOST TRVALOSTPŘIMĚŘENOST MEZI ZÁKLADNÍ DIDAKTICKÉ ZÁSADY PATŘÍ:  ZÁSADA UVĚDOMĚLOSTI A AKTIVITY  ZÁSADA NÁZORNOSTI  ZÁSADA SOUSTAVNOSTI  ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI  ZÁSADA TRVALOSTI

7 PRINCIP SOUSTAVNOSTI USPOŘÁDÁNÍ VV PODNĚTŮ DO ZDŮVODNĚNÉHO SYSTÉMU, KTERÝ UMOŽNÍ JEJICH OSVOJOVÁNÍ V LOGICKÉM POŘÁDKU Z PRINCIPU SOUSTAVNOSTI VYPLÝVAJÍ PRO KONCEPCI I ČINNOST KAŽDÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ČETNÉ POŽADAVKY: VYTVOŘIT ZDŮVODNĚNÝ SYSTÉM VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ NA SEBE NAVZÁJEM NAVAZUJÍ A JSOU MEZI SEBOU KOORDINOVÁNY, JSOU ZAKOTVENY V UČEBNÍM PLÁNU VYBRAT A SYSTEMATIZOVAT POTŘEBNÉ UČIVO ZAJISTIT SYSTEMATICKÝ PRACOVNÍ REŽIM, HARMONICKÝ ROZVRH HODIN DOSÁHNOUT SYSTEMATICKÉHO POSTUPU VE VÝUCE KAŽDÉHO PŘEDMĚTU A JEHO NÁVAZNOSTI A KOORDINACE S JINÝMI PŘEDMĚTY

8 PRINCIP AKTIVNOSTI OPÍRÁNÍ SE O SAMOSTATNÉ ČINNOSTI EDUKOVANÝCH JEDINCŮ AKTIVIZACE POZNÁNÍ, CITOVÝCH A VOLNÍCH PROCESŮ DŮRAZ NA ZÁJMY EDUKOVANÝCH JEDINCŮ A VHODNÁ MOTIVACE APLIKACE VĚDOMOSTÍ A DOVESDNOSTÍ

9 PRINCIP NÁZORNOSTI VÝCHOZÍ JE SMYSLOVÉ NAZÍRÁNÍ. (= přímý názor) OPÍRÁNÍ SE O DOSAVADNÍ PŘEDSTAVY, PRÁCE S PREKONCEPTY (= nepřímý názor) SYSTEMATICKÝ ROZVOJ NAZÍRACÍCH I PŘEDSTAVOVACÍCH SCHOPNOSTÍ

10 PRINCIP TRVALOSTI DŮLEŽITOST OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ + PŘIMĚŘENÉ TEMPO, VHODNÝ VÝBĚR ZÁKLADNÍHO UČIVA, EMOTIVNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE TRVALOST JE DŮSLEDKEM ZACHOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ !!! (SYSTEMATIČNOST, AKTIVNOST, NÁZORNOST, UVĚDOMĚLOST …)

11 PRINCIP UVĚDOMĚLOSTI JEDINEC MÁ PROBÍRANÉ LÁTCE A KLADNÝM NÁROKŮ POROZUMĚT JEDINEC MÁ O UČIVU JASNÉ PŘEDSTAVY A MÁ JEJ UKOTVENO V JASNÝCH POJMECH SMYSLEM TOHOTO PRINCIPU JE VYLOUČIT MECHANICKÉ OSVOJOVÁNÍ SKUTEČNOSTI = POUHÉ MEMOROVÁNÍ BEZ HLUBŠÍHO POCHOPENÍ.

12 POŽADAVKY, PRAVIDLA, NORMY ZÁKONITOSTI EDUKAČNÍHO PROCESU OPTIMALIZACE EDUKAČNÍ ČINNOSTI, která vyplývají ze zákonitoství výchovně vzdělávacího procesu PRINCIPY EDUKACE TEDY JSOU: Nejobecnějsí požadavky, normy a pravidla a optimalizují edukační činnost, čímž pozitivně ovlivňují efektivitu jeho působení. CO JE DIDAKTICKÝ PRINCIP ? CO JE DIDAKTICKÁ ZÁSADA ?

13 APLIKACE PEDAGOGICKÝCH PRINCIPŮ Výchovné zásady souvisejí s životními zásadami, které jsou pro člověka určitým usměrněním a návodem pro vytvoření životního stylu, který realizuje v každodenním prožívání. (KLÍČOVÉ KOMPETENCE ???) Výchovné zásady vyjadřují vztah mezi cílem, obsahem, podmínkami a prostředky výchovy y vyplývají z poznání vztahů výchovy a společnosti, z poznání a respektování vztahů uvnitř výchovného procesu… … ….. VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ UKAZUJÍ, ŽE SE PEDAGOGŮM VŽDY NEDAŘÍ DIDAKTICKÉ PRINCIPY DOSTATEČNĚ UVÁDĚT DO PRAXE A TO JE JEDNA Z PŘÍČIN MALÉ PRODUKTIVITY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ !!! KONCIPOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI. VÝZNAMNÝ NÁSTROJ OBJEKTIVNÍHO POSOUZENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU.

14 ZÁSADA ÚCTY KE KAŽDÉMU ČLOVĚKU ZÁSADA OHLEDU NA VĚKOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI VYCHOVÁVANÝCH ZÁSADA OPORY O KLADNÉ RYSY OSOBNOSTI VYCHOVÁVANÉHO ZÁSADA AKTIVITY VYCHOVÁVANÝCH ZÁSADA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI VYCHOVATELE ZÁSADA NÁZORNOSTI ZÁSADA TRVALOSTI ZÁSADA SOUSTAVNOSTI ZÁSADA CÍLEVĚDOMOSTI ZÁSADA VĚDECKOSTI ZÁSADA SPOJENÍ VÝCHOVY SE ŽIVOTEM ZÁSADA SPOLUPRÁCE VŠECH VYCHOVATELŮ … VZÁJEMNÁ SPJATOST A PODMÍNĚNOST VÝCHOVNÝCH ZÁSAD. … UVEDENÝ SYSTÉM VÝCHOVNÝCH ZÁSAD BYCHOM MĚLI CHÁPAT JAKO OTEVŘENÝ, KTERÝ MŮŽEME DOPLŇOVAT O DALŠÍ ZÁSADY.

15 Np2004 DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY UPLATŇOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH ZÁSAD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ … VYUČOVACÍ METODY … VÝCHOVNÉ METODY … 1.PRINCIPY EDUKACE 2.METODY EDUKACE Martin Polách, 380 853

16 „METODY EDUKACE“ METODA, z řec. „methodus“ = CESTA ZA NĚČÍM !!! PODÍVÁME –LI SE NA POJETÍ RŮZNÝCH AUTORŮ, JE VIDĚT, ŽE NELZE STRIKTNĚ ODDĚLOVAT METODY VÝCHOVNÉ A VYUČOVACÍ. „DEFINICE: „ZÁMĚRNÉ A SYSTEMATICKÉ ZPŮSOBY, POSTUPY A PROSTŘEDKY, KTERÉ SMĚŘUJÍ K VÝCHOVNÉMU CÍLI.“ (P., W., M. – Ped.slovník, st. 116) PROSTŘEDÍ VĚK CÍL INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠNOSTI MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ ZKUŠENOSTI OBJEKTU I SUBJEKTU EDUKACE VÝBĚR METOD ZÁVISÍ NA:

17 „VZDĚLÁVACÍ (VYUČOVACÍ) METODY“... VYTVÁŘENÍ SÉRIE PODNĚCUJÍCÍCH, UČEBNÍCH SITUACÍ, NA KTERÉ MÁ ŽÁK REAGOVAT. … DOSAŽENÍ VZDĚLÁVACÍCH A VÝCHOVNÝCH CÍLŮ. „Vyučovací metoda z pedagogického hlediska znamená záměrné, plánovité uspořádání učiva, vyučovacích činností žáka tak, aby vzhledem k spolupůsobícím podmínkám, byl co nejefektivněji dosažen cíl vyučování.“ (Mojžíšek, 1975) OPAKOVATELNÝ A ZÁMĚRNÝ VÝBĚR UČIVA, JEHO USPOŘÁDÁNÍ, I ZPŮSOB INTERAKCE SE ŽÁKY.

18 JAKÉ METODY VYUŽÍVÁME ? MOTIVAČNÍ METODY (POTŘEBY A INCENTIVY) EXPOZIČNÍ METODY (PŘÍMÝ PŘENOS POZNATKŮ OD UČITELE NA ŽÁKA, ZPROSTŘEDKOVANÝ PŘENOS POMOCÍ NÁZORU, HEURISTICKÝM PŘÍSTUPEM, METODY SAMOSTATNÉ PERCEPČNÍ ČINNOSTI ŽÁKŮ) FIXAČNÍ METODY (NÁCVIK NOVÝCH ČINNSTÍ, ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ) DIAGNOSTICKÉ METODY (Stařec – Studia s teorie a metodiky ped. výzkumu)

19 METODY SLOVNÍ (ZÁVISÍ NA KULTUŘE ŘEČI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO, PŮSOBITOSTI ŘEČI… METODY NÁZORNÉ ZALOŽENY NA POUŽÍVÁNÍ SMYSLŮ… ČÍM VÍCE SMYSLŮ, TÍM LÉPE METODY PRAKTICKÉ ČINNOSTI cca. Problematické učení… PŘEDNÁŠKA VYPRÁVĚNÍ POZOROVÁNÍ POPIS DEMONSTRACE VYSVĚTLOVÁNÍ (demonstrace, ilustrace…) PRÁCE NÁCVIK

20 „VÝCHOVNÉ METODY“... VYPLÝVAJÍ Z PEDAGOGICKÝCH TEORIÍ A EMPIRICKÝCH ZKUŠENOSTÍ ! KLADENÍ POŽADAVKŮ (PŘIMĚŘENOST, VYVÍJENÉ ÚSILÍ, OVLIVNĚNÍ ASPIRACE ŽÁKŮ, PŘIMĚŘENOST CÍLŮ… „PRAVIDLA VE TŘÍDĚ“) PŘESVĚDČOVÁNÍ (POKYNY, NÁVODY, PŘÍKAZY AJ., JAKO VNITŘNÍ MOTIVY PRO ŽÁKA…) HODNOCENÍ - ODMĚNA A TREST (POSÍLENÍ A USMĚRNĚNÍ ŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ ŽÁKA, SCHOPNOST ADEKVÁTNÍHO…) NAVYKÁNÍ A CVIČENÍ (VYTVÁŘENÍ ZÁMĚRNÝCH SITUACÍ PRO POCHOPENÍ PROBLEMATIKY, POPŘ. ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍ UČENÍ…) VÝCHOVNÁ PŘIKLAD (VELKÝ VÝZNAM PRO STUPŇOVÁNÍ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ, DŮRAZ I NA PŘÍKLADNOST I MIMO VÝUKU…) J.A.K – DŘÍVE SE UČÍME NAPODOBOVAT, NEŽ POZNÁVAT… SKUPINOVÁ VÝCHOVA (SOCIOMETRIE, SKUPINOVÁ DINAMIKA …)

21 „VÝCHOVNÉ METODY“... VYPLÝVAJÍ Z PEDAGOGICKÝCH TEORIÍ A EMPIRICKÝCH ZKUŠENOSTÍ ! HRA (MAKARENKO…, PŘIROZENOST, ROLOVÉ HRY, MIMO JINÉ MOŽNOST DIAGNOSTIKY APOD…) REŽIM (DŮLEŽITOST U MALÝCH DĚTÍ, NÁVIK…) VÝCHOVNÉ METODY FORMUJÍCÍ SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ HRA VÝCHOVNÝ PŘÍKLAD NAVYKÁNÍ A CVIČENÍ UTVÁŘEJÍCÍ VĚDOMÍ ČETBAROZHOVOR PŘIROZENÉ NÁSLEDKY

22 „DĚKUJI ZA POZORNOST“

23 „SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY“ PRŮCHA, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 1998 PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky, Portál, 2000 MOJŽÍŠEK, L. (1988). Vyučovací metody. SAVIN, N. (1974). Pedagogika. ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. 1993 MAŇÁK, J., & ŠVEC, V. (2003). Výukové metody. FIALOVÁ, L. (2010). Aktuální témata didaktiky školní TV. ŠMAHELOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J. (2007). Kapitoly z obecné pedagogiky http://www.pf.ujep.cz/obecna-didaktika/pdf/Vyukove_metody.pdf POLÁCH, M. (2012). Uplatnění pedagogických principů ve výuce TV. – oborová práce JŮVA, V. sen. A jun. (1997) Úvod do pedagogiky. BAKOŠ, L. (1968) Teória výchovy. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (1998).Pedagogický slovník. Materiály z přednášek (STUDIUM PEDAGOGIKY, pod ústavem ped. Věd)


Stáhnout ppt "Np2004 DIDAKTIKA TĚLESNÉ VÝCHOVY UPLATŇOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH ZÁSAD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ … VYUČOVACÍ METODY … VÝCHOVNÉ METODY … 1.PRINCIPY EDUKACE 2.METODY."

Podobné prezentace


Reklamy Google