Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky na bakalářskou práci: Požadavky na bakalářskou práci: Interní pokyny KBE PřF OU pro vypracovávání bakalářských prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky na bakalářskou práci: Požadavky na bakalářskou práci: Interní pokyny KBE PřF OU pro vypracovávání bakalářských prací."— Transkript prezentace:

1 Požadavky na bakalářskou práci: Požadavky na bakalářskou práci: Interní pokyny KBE PřF OU pro vypracovávání bakalářských prací

2 Zpracování BP se primárně řídí směrnicí rektora č. 61/2004 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací a jejím Prováděcím předpisem.

3 Přínos a originalita bakalářských prací není podmínkou originálnost výsledků schopnost studenta orientovat se v zadaném tématu ovládá danou metodiku výzkumu dokáže srozumitelně definovat cíle (hypotézu) naměřit nebo zpracovat ucelený soubor dat na základě údajů dostupných v literatuře interpretovat naměřená data

4 Příklady biologických BP  vlastní výzkum práce zaměřená na terénní sledování (minimálně dvě vegetační sezóny - doporučení) práce vycházející z laboratorních pokusů práce vyhodnocující data získaná někým jiným (vedoucím práce, publikovaná i nepublikovaná data) a interpretace výsledků analýza výsledků získaných (od vedoucího práce) rozšířených alespoň o několik vlastních dat

5 Příklady biologických BP  práce aplikovaného výzkumu  - měly by vést k alespoň dílčímu zhodnocení úspěšnosti provedeného revitalizačního zásahu (biotechnického opatření, stavby apod.)  - k návrhu konkrétní metodiky jejího sledování  - k návrhu konkrétního opatření, které by vedlo ke zlepšení nebo řešení zadaného problému  U BP může být hlavním výsledkem příprava metodiky monitorování, mělo by však být zřejmé, že student je schopen získat podkladová data vlastními sledováními nebo analýzami

6  práce typu rešeršní studie  - souborná zpráva, kompilační studie  - na základě podrobného rozboru např. určitou aktuální metodiku sběru (experimentu v dílčí obecně-biologické disciplíně atd.)  - výsledky studie vycházejí z kompletní analýzy moderních (dostupných) literárních zdrojů  - přínos tkví zejména v rozsahu a podrobnosti zpracování, příp. originálních (kritických) závěrech a doporučeních. Příklady biologických BP

7 Rozsah bakalářské práce optimální počet stran je 30 – 40 (bez příloh) minimálně však 25 (při řádkování 1,5)

8 Povinné kapitoly TITULNÍ STRÁNKY  titulní list práce – (v české a anglické verzi) -název vysoké školy, fakulty a katedry, logo, název práce -autor práce a vedoucí práce -rok zpracování práce  prohlášení autora o samostatném vypracování díla  obsahová charakteristika dokumentu (abstrakt: název, klíčová slova, nepovinně vedle A i jiný cizí jazyk)

9 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Úvod Vytvoření výzkumného prostoru – zdůvodnění, opodstatnění studia problému (např. zobecnění tématu či stručný přehled předchozího výzkumu; dále poukázání na protiklad nebo mezeru či položení otázky). Vytvoření výzkumného prostoru – zdůvodnění, opodstatnění studia problému (např. zobecnění tématu či stručný přehled předchozího výzkumu; dále poukázání na protiklad nebo mezeru či položení otázky). Musí zde být dvě základní informace: Co práce řeší a proč to řeší. Nesmějí zde chybět jasně formulované cíle práce (nejsou-li samostatnou kapitolou) Povinné kapitoly

10 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Literární přehled Přehled o stavu problematiky. Na základě dostupných dat a znalosti problematiky (analyticky, kriticky) hodnotí, jaký je stav poznání (co je známo, na čem bude výzkum stavět). Nejde jen o shromáždění různých údajů, ale o průzkum a rozbor problematiky. Pokud bude v práci formulovaná hypotéza, měla by vyplývat právě z hodnocení dostupných literárních údajů. Povinné kapitoly

11 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Materiál a metodika Charakterizuje co a jakým způsobem bylo zpracováváno ( popis použitého materiálu a metodiky sběru a zpracování dat tak, aby bylo možno pokusy a měření přesně zopakovat )Charakterizuje co a jakým způsobem bylo zpracováváno ( popis použitého materiálu a metodiky sběru a zpracování dat tak, aby bylo možno pokusy a měření přesně zopakovat ) Dílčí části:Dílčí části: charakteristika studovaného objektu, resp. území (pokud není uvedena ve zvláštní kapitole), podmínky experimentu (přesný popis podmínek, za jakých pokus probíhal), popis metod (včetně statistických metod zpracování výsledků). - u běžně používaných metod – citace - u původních - podrobný popis ! u determinace nutno uvést citace literatury (nomenklatura) a jména spolupracujících taxonomů Povinné kapitoly

12 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Výsledky prezentace vlastních naměřených dat, případně výsledky statistického zpracování dat tabulky, grafy, statistiky – musejí být číslovány a odkaz v textu musí být ve formě: např. Graf č. x, Tabulka (nebo Tab.) č. x, atd. v případě, že je tabulka nebo uváděný výčet dat delší nebo neobsahuje nová zjištění, měly by být zařazeny do příloh (fytocenologické snímky) každá tabulka i graf musí mít popis, popř. vysvětlivky zkratek atd., popisek tabulky a grafu bývá většinou umístěn nad tabulkou/grafem, popisek obrázku bývá umístěn pod obrázkem interpretace výsledků s komentářem a hodnocením patří do diskuse! Povinné kapitoly

13 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Diskuse Interpretace výsledků - výsledky vs. existující data v literatuře - logické dedukce a závěry plynoucí z naměřených dat - konstatování výjimek, chybějících článků a nejasných bodů, hodnocení a zobecnění, co zjištěné výsledky znamenají, shromáždění důkazů pro závěry. Povinné kapitoly

14 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Závěr stručné a jasné shrnutí nejdůležitějších výsledků -odpověď na cíle práce -příp. prognózy a doporučení pro další výzkum -!!! vyvarovat se opakování výsledků (zvláště číselných) Povinné kapitoly

15 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Použité informační zdroje (popř. Použitá literatura, Citovaná literatura) uvádí se pouze literatura citovaná v textu !!! každá v textu uvedená publikace musí být v této kapitole zahrnuta !!! doporučený min. počet = 15–20 citací hodnotí se rovněž použití zahraniční literatury (doporučení – alespoň 1/3 prací) Povinné kapitoly

16 VLASTNÍ TEXT PRÁCE Použité informační zdroje (popř. Použitá literatura, Citovaná literatura) Citace musí být úplné, jednotné a odpovídat mezinárodním nebo českým normám (viz www).www

17 Další kapitoly pro vhodnější členění textu (nestandardní, nepovinné) Z kapitoly úvod lze vyčlenit cíle práce a hypotézu výzkumu. charakteristika (popis) sledovaného území – u terénních prací je možné vyčlenit z metodiky. Je však zbytečné (chybné) zpracovávat velmi podrobné charakteristiky s řadou irelevantních skutečností. přílohy - poslední část diplomové práce obsahující delší a doplňující tabulky, grafy, fotodokumentaci atd.


Stáhnout ppt "Požadavky na bakalářskou práci: Požadavky na bakalářskou práci: Interní pokyny KBE PřF OU pro vypracovávání bakalářských prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google