Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina pro oborové didaktiky Akreditační komise vlády ČR Setkání oborových didaktiků českého jazyka Praha 24. června 2014 setkání oborových didaktiků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina pro oborové didaktiky Akreditační komise vlády ČR Setkání oborových didaktiků českého jazyka Praha 24. června 2014 setkání oborových didaktiků."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina pro oborové didaktiky Akreditační komise vlády ČR Setkání oborových didaktiků českého jazyka Praha 24. června 2014 setkání oborových didaktiků českého jazyka

2 Tab. 1 Celkový přehled studijních oborů, ve kterých se uskutečňuje bohemistická pregraduální příprava učitelů, abecedně (* = doplněno M. Š. podle www stránek pracoviště)

3

4 Doplněno po zasedání: obory, na jejichž výuce se podílí Katedra ČJL PdF UP v Olomouci: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika; Učitelství pro mateřské školy (UMŠ); Český jazyk – učitelství pro střední školy (v rámci celoživotního vzdělávání). Navíc: Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta TU v Liberci Rozšiřující studium českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy podle § 6, odstavce 1, písmeno a) a písmeno b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Pro střední školy: dtto. V dalších výpočtech není zahrnuta FF Univerzity Palackého v Olomouci – prozatím bez kontaktu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hrubá statistika: Počet univerzit9 Počet fakult 13 - filozofické 4 - pedagogické 9 Počet kateder/ústavů/sekcí 18 (srovnání s Didaktikou matematiky, tam obrácený poměr: 15 fakult, z toho 6 pedagogických)

5 Graf 1, k tabulce 1 Absolutní součet všech výskytů jednotlivých studijních oborů vyučovaných bohemistickými katedrami na fakultách vzdělávajících učitele v rámci ČR, hrubé rozdělení, podrobně grafy 2, 3, 4

6 Graf 2, k tabulce 1 Struktura a frekvence výskytu jednotlivých studijních oborů v bakalářském studiu

7 Graf 3, k tabulce 1 Struktura a frekvence výskytu jednotlivých studijních oborů v magisterském (dlouhém) studiu

8 Graf 4, k tabulce 1 Struktura a frekvence výskytu jednotlivých studijních oborů v NMgr. studiu

9 Graf 5, k tabulce 1 Pedagogické fakulty podílející se na přípravě učitelů českého jazyka (oborové studium) pro 2. stupeň ZŠ Pozn.: „Prázdný“ sloupec u FF je odrazem skutečnosti, že učitelé vzdělaní v oboru učitelství pro SŠ jsou automaticky kvalifikováni i pro 2. stupeň ZŠ

10 Graf 6, k tabulce 1 Fakulty podílející se na přípravě učitelů českého jazyka (oborové studium) pro střední školy, počítaje v to pro srovnání pedagogické fakulty z grafu 5

11 Graf 7, k tabulce 1 Integrovaná/separovaná výuka oboru český jazyk a literatura (oborové studium)

12 Graf 8, k tabulce 1 Integrovaná/separovaná výuka didaktiky českého jazyka (komunikační a slohové výchovy) a didaktiky literatury (literární výchovy), oborové studium

13 Tab. 2 Přehled předmětů vyučovaných v bakalářském a navazujícím magisterském studi (oborové studium) NMgr. Předměty A (povinné) jsou v NMgr. dále členěny na počet hodin a počet kreditů. Pozn. * = Integrovaná příprava spolu s FF ÚJČ / ** = Předměty poskytující studentům první informace o praxi ve výuce českého jazyka a literatury (jde o integrovanou výuku) / *** Modulový systém výuky Bloková výuka přibližně přepočítána na hodiny týdně (př. 12 hodin = 1 hod. týdně)

14 Graf 9, k tabulce 2. NMgr. Oborová a oborovědidaktická příprava, absolutní počet hodin, předměty A, B, C společně

15 Graf 9, k tabulce 2. Pokračování

16 Graf 10, k tabulce 2. NMgr. Povinné předměty A: Absolutní počet hodin, absolutní počet kreditů

17 Text 1. Obvyklé disciplíny jazykové složky studia v bakalářských studijních oborech pedagogických fakult (na příkladu PedF MU v Brně) Fonetika a fonologie českého jazyka Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka Úvod do studia jazyka a jazykovědy Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě Morfologie současného českého jazyka Kapitoly z morfologie současného českého jazyka Seminář k aktuálním problémům jazyk. správnosti Lexikologie současné češtiny Základy slavistiky a staroslověnštiny Kapitoly z lexikologie současné češtiny Kapitoly ze slavistiky a staroslověnštiny Tvoření slov v současné češtině Kapitoly z tvoření slov v současné češtině Lexikální a morfologický rozbor textu Jazyková analýza textu Současná česká syntax Kapitoly ze současné české syntaxe Stylistika současné češtiny Současná česká syntax Kapitoly ze stylistiky současné češtiny Kapitoly ze současné české syntaxe Kapitoly z historické mluvnice českého jazyka Základy korpusové lingvistiky

18 Text 2 Předměty chápané fakultami jako oborovědidaktické Didaktika českého jazyka pro ZŠ, Didaktika literatury pro ZŠ, Didaktika slohové a komunikativní výchovy Didaktická interpretace liter. textu Moderní metody a formy práce Práce s učebnicemi v jazyce, Analýza a způsoby psaní učebnic a dalších příruček k výuce literatury ICT v předmětu český jazyk a literatura Recitace a výrazné čtení jako metoda literární výchovy Výuková praxe, Seminář k učitelské praxi, Učitelská praxe Alternativní metody výuky ČJ Kapitoly z didaktiky českého jazyka Komunikace ve škole Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka Osvojování a vývoj prvního jazyka dětí a mládeže, jazykové poruchy Jazyk mládeže ve školním věku Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního jazyka Nové prvky ve výuce literatury Nové prvky ve výuce českého jazyka Vlastnosti školského dialogu Jazyková problematika v multikulturní výchově Literární exkurze Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ Lingvistická charakteristika učebního textu Příčiny neúspěchu v českém jazyce RWCT v komunikační a slohové výchově Učebnice a pomůcky pro handicapované žáky

19 Graf 11, k tabulce 2 Didaktika ČJL, NMgr. studium, absolutní počet hodin

20 Graf 12, k tabulce 2 Didaktika ČJL, NMgr. studium, absolutní počet kreditů

21 Graf 13 Kvalifikační struktura personálního zabezpečení výuky Didaktiky ČJL

22 Text 3 Obsahová náplň Didaktiky ČJL jako studijního předmětu (1) a výstupní kompetence (2) – příklady podle dodaných sylabů (1) Školská administrativa a legislativa (tvorba školních vzdělávacích programů, reforma maturity apod.). Práce s učebnicemi: srovnávání učebnicové literatury, specifika probírání jednotlivých tematických celků, srovnání různých typů učebnic, diskuse o jejich koncepci. Vymezení disciplíny: Didaktika češtiny jako studijní disciplína, její specifika, vztah k dalším vědním oborům. Současný stav diskuse o smyslu a vhodné podobě jazykové výuky na různých typech středních škol. Cíle, úkoly a obsah výuky češtiny. Místo českého jazyka v soustavě ostatních předmětů. Složky předmětu český jazyk a literatura a jejich vzájemné vztahy. Vývoj a současné pojetí jazykového vyučování. (2) Studenti získají informace o současné koncepci a cílech ve výuce českého jazyka a slohu a seznámí se s edukačními metodami a výukovými materiály pro výuku českého jazyka a slohu na 2. stupni ZŠ. Dále bude řešena problematika výuky jednotlivých jazykových rovin (v sylabech většinou detailně rozepsána od pravopisu přes syntax až po stylistiku M. Š.), rozvíjení komunikačních a stylistických dovedností u žáků na 2. stupni ZŠ.

23 Text 4 Didaktické zpracování tradičních obsahů kurikula českého jazyka na ZŠ a SŠ, osvojení různých vyučovacích metod a přístupů – příklady podle dodaných sylabů Obsah vyučování slohu na základní škole. Metody a formy výuky slohu, organizace vyučovací hodiny. Typy hodin slohového vyučování. Příprava hodiny slohového vyučování. Doplňující materiály: texty k procvičování stylizačních dovedností, texty k vyvození učiva, didaktické hry. Témata slohových cvičení, témata slohových prací. Oprava nedostatků v písemných a ústních projevech žáků. Osvojování a procvičování učiva českého jazyka a jeho specifika na střední škole. Jazyková chyba vs. slohový nebo komunikační nedostatek. Jazyková cvičení, komplexní jazykové rozbory, diktáty. Problematika pravopisu ve výuce českého jazyka na střední škole. Aplikace alternativních výukových metod ve výuce literární výchovy. Organizační formy výuky v literární výchově. Metody a formy práce podporující směřování výuky literární výchovy k dosahování klíčových kompetencí (reprodukční a produkční činnosti, práce s modelovými situacemi, axiologická složka literární textů). Práce s vybranými prozaickými, básnickými a dramatickými texty. Metody a techniky dramatické výchovy a jejich využití v literární výchově. LV a sloh – prvky a postupy tvořivého psaní v literární výchově. Práce s informacemi a informačními zdroji.

24 Text 5 Činnosti studentů v seminářích Didaktiky českého jazyka (1), nejčetněji zadávaná povinná literatura (2) (1) Prezentace založené na studiu odborné literatury, programových dokumentů (zvl. RVP) a dalších kurikulárních materiálů (zvl. učebnic) Modelové hodiny, přípravy k nim a účast v navazujících diskusích Vyučování jednotlivým tematickým celkům – výstupy studentů a rozbor výstupů Hospitace u vybraných učitelů na ZŠ i SŠ a jejich zhodnocení v písemných reflexích Tvorba portfolia Reflektivní praxe (2) ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha 1998. ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha 1998. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 2. vyd. Praha 2005. Platné rámcové vzdělávací programy (na stránkách MŠMT). Orientačně starší vzdělávací programy, zvl. Základní škola a Obecná škola. Vybrané učebnice/učebnicové řady pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ různých typů

25 Text 6 Vědecko-výzkumná činnost pracovišť v oborové didaktice – uvádějí se témata: Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence žáků: = čeština jako první jazyk v předškolním věku = čeština mládeže ve školním věku = komunikační kompetence vybraných komunit ČR (romští žáci) = čeština nerodilých mluvčích (osvojování a užívání jazyka) Komunikace ve škole = obecně = při výuce češtiny jako cizího jazyka Metody vyučování v literárních i neliterárních složkách oboru = možné způsoby výuky literatury a sdělování zkušenosti s literaturou Problematika hodnocení a testování v literárních i neliterárních složkách oboru Problematika testování čtenářské gramotnosti u sociokulturně znevýhodněných žáků Korpusy jako nové didaktické nástroje = budování akvizičních korpusů českého jazyka = vývoj nástrojů pro práci s nimi = vývoj metodiky jejich využití ve výzkumu a ve výuce Kritická reflexe nově vznikajících i běžně používaných učebnic v oboru „Není v oblasti didaktiky explicitně formulován“ Skriptum (včetně internetové verze) oborové didaktiky integrující výuku jazyka a literatury s vybranými problémy z oblasti pedagogiky a psychologie Systémové zhodnocení učebnicových titulů pro střední školy z hlediska propojení odbornosti (s akcentací reflexe současného stavu bohemistického poznání) a metodiky zpracování

26 Text 7 Vztah k mateřským oborům a pedagogice – citace z dotazníků „Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětů didaktika českého jazyka a didaktiku slohu jsou vědomosti a dovednosti osvojené v jednotlivých odborných disciplínách. Bez těchto poznatků nelze v didaktikách pracovat. Můžeme mít sebelepší metody, prostředky a formy, bez základních znalostí oborových disciplín není možné dosáhnout dobrého výsledku (např. pokud student sám nedokáže rozlišit slovotvorný základ a kořen slova – což bývá navíc v současných učebnicích českého jazyka podáváno chybně – sebelepší znalost možných uplatňovaných metod nepomůže).“ „ Chápeme oborovou didaktiku v souladu se zavedenou a ustálenou mezinárodní tradicí v oblasti didaktiky jazyka jako aplikovanou vědu, která hledá odpovědi na praktické otázky spojené s vyučováním (učením) příslušného oboru (jazyka). Využívá k tomu podle potřeby teorií, terminologického aparátu, metodologie a poznatků všech základních věd, které se mohou pro řešení konkrétní otázky jevit jako relevantní. U didaktiky českého jazyka a literatury přichází v úvahu především (a) lingvistika, resp. komplex věd o sociální a mediální komunikaci; (b) literární věda, historie a komparatistika, (b) psychologie a obory styčné (zvl. psycholingvistika), (c) sociologie a obory styčné (sociolingvistika), (d) pedagogika.“

27 Text 7 – pokračování Vztah k mateřským oborům a pedagogice – citace z dotazníků „Didaktika českého jazyka je přesně ohraničená disciplína základního výzkumu operující na poli školní edukace. Je vědecká disciplína s jedinečnými výzkumnými problémy, se specifickými cíli, terminologickým aparátem a metodologickými postupy. Centrum její pozornosti spočívá v systematickém výzkumu osvojování a edukace českého jazyka v procesu školního vyučování, ve výzkumu fungování českého jazyka v pedagogické komunikaci. Soustředí se prvořadě na modelování teoretických konceptů na základě empirického výzkumu didaktických jevů přítomných v rámci školního vyučování.“ „Podstatou je (M. Š.) rozvíjení odborné erudice studentů a její usouvztažnění se soudobými poznatky pedagogických, didaktických a psycholingvistických disciplín.“ „Podstatou je (M. Š.) soustavná spolupráce se školami a zohlednění požadavků pedagogické praxe.“

28 Text 8 Slabé (převládající) a silné stránky výuky didaktiky dle dotazníků Dostáváme méně prostoru než obecné pedagogické a psychologické předměty. Nemůžeme se opírat o kvalitní tradici a teprve získáváme potřebnou prestiž. Práce didaktika nemá v našich oborech dostatečnou váhu a je jedním z nejméně vyžadovaných předpokladů habilitačního řízení, což nás pochopitelně demotivuje. Oborová didaktika není respektována jako plnohodnotný vědní obor. Nedostatečný respekt oborových bohemistů. Specifické výsledky oborové didaktiky nejsou považovány za adekvátní výsledky vědecké a výzkumné činnosti a také nejsou zohledněny v metodikách pro hodnoceni VaV, z čehož plyne i nízká odborná produkce v oborové didaktice a nízká orientace na oborový didaktický výzkum. Z toho vyplývá nedostatek kanonických a všeobecně uznávaných prací, které by rozvíjely terminologii, metodologii oboru. Nedostatečný počet akreditovaných pracovišť (doktorská, habilitační a profesorská řízení). Didaktici na pracovištích paběrkují, odborná komunita není propojena, chybějí společné výzkumné projekty (zdůraznila M. Š.). Nejednoznačnost profilu absolventa připravovaného pro učitelské povolání. Chybějí centra pro cvičné pedagogické praxe na nejlepších školách v ČR, event. i v zahraničí. Nedostatek kvalitních uchazečů o studium učitelství. Neproporční vyvážení teoretických předmětů a praktického „výcviku“ studentů. Odtržení didaktiků vyučujících na VŠ od praxe (potřeba souběžných úvazků na ZŠ nebo SŠ). Didaktiku budujeme na kvalitních teoretických základech umožňujících aplikaci lingvoliterárního přístupu, stejně jako na kritickém hodnocení existujících výukových metod, k čemuž využíváme zkušeností řady vynikajících ostravských češtinářů.

29 Děkuji srdečně za pozornost. Martina Šmejkalová


Stáhnout ppt "Pracovní skupina pro oborové didaktiky Akreditační komise vlády ČR Setkání oborových didaktiků českého jazyka Praha 24. června 2014 setkání oborových didaktiků."

Podobné prezentace


Reklamy Google