Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy speciální pedagogiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy speciální pedagogiky"— Transkript prezentace:

1 Základy speciální pedagogiky
Mgr. Jarmila Celá

2 Základní literatura Edelsberger, L. a kol. Defektologický slovník. Praha: HaH, 2000. Langmeier, J., Matějček, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: SZN, 1969. Michalík, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. Monatová, L. Pedagogika speciální. Brno: MU, 1995. Monatová, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. Müller, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. Pipeková, J. (Ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. Přinosilová, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU, 1997.

3 Základní literatura Renotiérová, M. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. Říčan, P. Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 1995. Sovák, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986. Vágnerová, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1997. Vágnerová, M. a kol. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2004. Valenta, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. Vítková, M. (Ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. Vítková, M. Kapitoly z úvodu do speciální pedagogiky. Brno: MU, 1992

4 Struktura kurzu Vymezení spec. pg., defekt, defektivita
Klasifikace speciální pedagogiky Etiologická problematika ve speciální pedagogice Speciálně pedagogická diagnostika, spec. pg. metody, komplexní rehabilitační péče Problematika jednotlivých pedií Vývoj a výchova handicapovaných Specifické rysy osobnosti postiženého dítěte. Osobnostní vývoj dítěte s handicapem. Socializace postižených dětí. Rodina s handicapovaným dítětem. Spolupráce s rodinou. Rodina jako jeden ze zdrojů postižení (odchylky) – CAN. Prevence. Systém spec. pg. péče v ČR. Legislativa.

5 Speciální pedagogika …
…nauka o výchově a vzdělávání handicapovaných jedinců (tělesně, psychicky, sociálně). …zabývá se výchovou a vzděláváním defektních osob. … je věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedinců, kteří trpí handicapem a vyžadují proto zvláštní přístup. (Monatová 1998)

6 Speciální pedagogika – jeden z okruhů vědního oboru pedagogika
Vztah k jiným vědním oborům: specializované medicínské obory etika psychologie právo sociologie obecná pedagogika didaktika Rozvoj speciální pedagogiky od 2.pol. 20.stol.

7 Handicap - zdravotní, sociální znevýhodnění, nevýhoda, nerovnost podmínek
zahrnuje: závady oslabení odchylky poruchy vady postižení

8 Defekt – vada - handicap
nepříznivá situace, která vyplývá z OMEZENÉ SCHOPNOSTI (nebo dokonce nezpůsobilosti) jedince uplatnit se stejně dobře jako jiní je PROCESEM, mění se nemusí mít trvalý charakter, ale DLOUHODOBÝ

9 Základní dělení vad: Orgánové Funkční Vývojová vada
Nemoc s trvalými následky Poúrazové stavy Funkční Příčiny nejčastěji v sociálních vztazích (vliv prostředí, výchovy, mezilidské vztahy)

10 Podle hloubky postižení (stupně postižení):
Další dělení vad: Podle druhu: tělesné, zrakové, sluchové, poruchy v oblasti komunikačních schopností, mentální vady, vady v oblasti poruch chování, kombinované/sdružené vady, parciální postižení Podle hloubky postižení (stupně postižení): lehký defekt střední těžký

11 Defektivita Vzniká v případě, kdy defekt (vada) nabude sociální dimenze, vzniká jako důsledek defektu. Vyvíjí se z neschopnosti postiženého adaptovat se na podmínky zdravých lidí. Je poruchou vztahů ke společnosti. Je dlouhodobá, není neměnná, nemusí být trvalá. Nemusí být přímo úměrná stupni defektu.

12 Cílem sociální pedagogiky je
maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace. (Pipeková 1998)

13 Klasifikace speciální pedagogiky
Somatopedie (z řeč. soma = tělo) – (speciální) pedagogika zabývající se jedinci s tělesnými vadami Oftalmopedie (z řeč. oftalmos = oko) - pedagogika zrakově postižených Surdopedie (z lat. surdus = hluchý) – pedagogika sluchově postižených Logopedie (z řeč. logos = slovo) – pedagogika osob s narušenou komunikační schopností. Psychopedie (z řeč. psyché = duše) – pedagogika mentálně postižených Etopedie (z řeč. éthos = mrav) – pedagogika mravně narušených jedinců, osob s poruchami chování Psychické poruchy – neurózy, reaktivní stavy, psychopatie, psychózy Kombinované vady – postižení dvěma nebo více vadami Parciální postižení – částečné nedostatky: specifické vývojové poruchy učení, LMD, leváctví…

14 Etiologie nauka o příčinách vad, nemocí, poruch
zabývá se diagnostikou, prevencí, prognózou Vývojové vady: vrozené vývojové vady (včetně vad dědičných) získané

15 Speciálně pedagogická diagnostika
Vstupní, průběžná a výstupní (kontrolní) DIAGNÓZA – je základem pro stanovení PROGNÓZY a TERAPIE Anamnéza – výchozí metoda pro spec. pg. osobní rodinná anamnéza životních podmínek/prostředí Další diagnostické metody: pozorování, experiment, rozhovor, dotazník, analýza výsledků činnosti, studium školní aj. dokumentace, měření výkonů…

16 Terapeutické (nápravné) metody
metoda reedukace kompenzace rehabilitace


Stáhnout ppt "Základy speciální pedagogiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google