Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

2 2.2. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz LOBBING Osobnost lobbisty, korupce, etika Osobnost lobbisty, vymezení pojmu korupce Strategie vlády v boji proti korupci, etika a etické kodexy Veřejné zakázky a jejich transparentnost, průběh zadávacího řízení, jejich vyhledávání a využití pro cíle zájmových skupin Budoucnost lobbingu CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE OSOBNOST LOBBISTY v návaznosti na pojem korupce ????

3 3.3. OSOBNOST LOBBISTY Dobrý lobbista – přichází s řešeními, usnadňuje řešení. -Přináší odborný pohled a vysvětluje určité technické aspekty diskutovaného problému. - Usiluje o vytvoření (evropského) konsensu uvnitř asociace, kterou zastupuje. -Pokud rozporuje určité prvky návrhu, je jeho kritika opodstatněná a jeho protinávrhy jsou technicky a finančně věrohodné. -V roli lobbisty prosazuje určitá řešení a zachovává si věrohodnost. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Špatný lobbista – daný problém ještě více komplikuje. - Někdy mu chybí technické dovednosti, -není tak zajímavý pro úředníky ani poslance (Evropského parlamentu). - Systematicky volí negativní nebo defensivní strategii. -Jeho argumenty jsou technicky nepřesvědčivé a finančně neudržitelné. Lobbista – prostředník, „ovlivňovač“. Osoba prosazující vlastní zájem či zájem skupiny činitelů, kteří disponují pravomocemi a kompetencemi státní moci a jejích subjektů v hospodářských, kulturních, politických, společenských, ale i privátních a dalších oblastech života.

4 4.4. Role lobbisty Přesvědčovací – etickými způsoby a na reálných faktech založenými argumenty a informacemi ovlivnit rozhodnutí subjektu s rozhodovací pravomocí určitým směrem Informační – poskytovat nezkreslené, úplné a k širšímu kontextu vztažené informace jak veřejným činitelům, tak široké veřejnosti Nabízení řešení – konkrétního problému na základě předložených informací a argumentací Upozorňování na problémy a jejich medializace – cíl velkých masových advokačních kampaní typu obhajoby veřejného zájmu či poukazování na zanedbávané problémy Integrační – komunikace může sloužit k vyjasňování stanovisek nejen mezi spojenci, ale i mezi soupeři, může vést k vytváření koalic, spojenectví, vzájemné loajality a solidarity Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

5 5.5. Role lobbisty Vyšlapávání si cestičky – pro budoucnost Role prostředníka – propojuje zájmové skupiny s vládou – umožnění přístupu k jednání. Díky svým kontaktům má lobbista poměrně široké možnosti působení, sami si vedou seznamy, jak propojit vhodné aktéry, problémy a instituce Role komunikátora – předává informace oběma stranám, snaha propojovat správné lidi Role přitakávače – argumentuje ve prospěch nebo neprospěch určitého zájmu Monitorovací role vládní činnosti Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

6 6.6. Práva lobbisty -Vystoupit na výboru Parlamentu ČR na pozvání, -Mít přístup ke všem dokumentům připravované legislativy, -Mít přístup ke komisím a podvýborům Parlamentu ČR -Připojit stanovisko v rámci legislativního procesu, -Vstoupit do prostor Parlamentu ČR bez doprovodu, -Mít nárok na zveřejnění stanoviska lobiisty věcně příslušným orgánem veřejné moci, -Mít nárok na vypořádání se s připomínkou lobbisty věcně příslušným orgánem. Povinnosti - registrovat se, zveřejnit svého zaměstnavatele, dob a způsob ukončení lobbingu, téma lobbingu, jméno a instituci lobbovaného, odevzdávat finanční zprávu, přijmout audit kontrolního orgánu, podepsat etický kodex.. Změna letního času –Petr Šilar Mnozí Evropané už mají dost věčného posunování času tam a zpět. Vznikla proto Evropská občanská iniciativa Only one time - Jen jeden čas. Má to ale háček. Na jihu Evropy si více přejí zimní čas, na severu preferují letní. Pokud iniciativa nasbírá v Evropské unii milion podpisů, návrhem zrušit změnu času se budou zabývat evropské orgány. Občanská iniciativa umožňuje občanům (na rozdíl od petice) oslovit přímo Evropskou komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh nového právního aktu. Výsledkem by mohla být kompromisní půlhodinka. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

7 Typy lobbistů Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Zástupci ziskového sektoru - Interní ( domácí, podnikoví, in-house) - lobbují pro svého jediného klienta, velkou společnost, ve které jsou zaměstnání.(může být oficiálně na různých pozicích – výkonný ředitel, prezident, zástupce společnosti, specialista na vztahy s vládou …) Podnikové lobbisté pracují pro ziskový sektor, lobbisté neziskových organizací. Osoby pověřené stykem s vládou – zaměstnanci vládních agentur Občanští, na jeden cíl orientovaní dobrovolní lobbisté – představitelé a reprezentanti neziskových organizací, sociálně prospěšných organizací Profesní svazy a sdružení Specializované lobbistické společnosti Média Soukromé samozvané osoby – lobují pro přímé osobní výhody nebo proti politikám a návrhům Zájmové a nátlakové skupiny, odborové organizace, think-tanky (zásobárny myšlenek či znalostí – výzkumné instituce, expertní vědomosti), profesní organizace, politické strany, PA agentury. http://www.thinktank.cz/

8 Kompetence lobbisty Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz mít analytické znalosti a schopnosti, mít odborné znalosti, mít jazykové znalosti, být multikulturální, být důvěryhodný, být empatický, být diskrétní, být morálně bezúhonný, být sebevědomý ( ne arogantní). Navazování kontaktů – oslovovat lidi, pěstovat a udržovat vztahy, shromažďovat informace, vzájemně síťovat lidi mezi sebou, účastnit se akcí v oblastech lobbistova zájmu, být členem asociací, spolků, sdružení …. Samostatnost – být schopen individuálního plánování a výkonu, sám si stanovovat cíle a postupy, získávat zpětnou vazbu ke své práci, umět se samostatně rozhodnout, uvést toto rozhodnutí do konkrétní akce Flexibilita – pracovat s týmem i individuálně podle situace a potřeby, přizpůsobovat se různým cílovým skupinám a klientům

9 Kompetence lobbisty Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Komunikativní dovednosti – naslouchat potřebám a stanoviskům, schopnost věcné argumentace a emotivního přesvědčování, předkládat informace ve vhodný čas a ve vhodné podobě, hovořit o odborných i společensko – politických tématech Schopnost analýzy – sbírat informace při osobních kontaktech, z veřejných zdrojů, na soc. sítích, vyhodnocovat je v souvislostech, definovat výhody a rizika jednotlivých návrhů Myšlení v souvislostech – místní, regionální, celostátní, poukazovat na dopady v různých oblastech, předjímat důsledky situace, posuzovat záměry z hlediska ekonomického, politického, ekologického, právního …. Prezentace a sebeprezentace – srozumitelně, poutavě, zajímavě vysvětlit svůj záměr, motivovat oslovené ke spolupráci, představovat přínosy a užitky záměru, uvádět příklady dobré praxe

10 Kompetence lobbisty Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Všeobecný přehled – vzdělávat se a pracovat na svém rozvoji, orientace v různých oblastech života, zájem o okolí, podpora místních aktivit Orientace ve věci – znalosti, zkušenosti v oblasti lobbistického zájmu, znalost věcná i procesní, zájem o novinky v oboru, kontakty s profesionály v oboru, účast na konferencích, kulatých stolech Jazyková vybavenost - ovládat minimálně jeden světový jazyk slovem i písmem odborně, rozvíjet schopnost v kontaktu s rodilým mluvčím, spolupracovat se zahraničními partnery Společenské chování – umět se chovat při různých příležitostech a v různých společnostech, zvládat společenskou konverzaci, pravidla a normy, otázka oblékání, gastronomie …. Profesionální lobbing je řádné zaměstnání. Profesionální lobbista nemá problém s transparentností své činnosti, naopak ji uznává a podporuje. Kvalitní lobbing je 50/50 lidé/informace. Profesionální lobbing je etický!

11 Pojem korupce Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Ovlivňování může snadno přejít v korupci, tj. zneužívání Svěřené pravomoci k soukromému či skupinovému prospěchu. Korupce může mít různé podoby, například: prosazovaná věc by neoprávněně zvýhodnila nebo naopak poškodila určitou osobu nebo skupinu prosazovaná věc by poškodila veřejný zájem prosazovaná věc je v osobním zájmu funkcionáře (tzv. střet zájmů) funkcionář chce za prosazení této věci protislužbu nebo platbu (z Kodexu lobbistů působících v Evropském parlamentu) Vybrané definice korupce: …zneužívání svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu …zkorumpovaný úředník pokládá svůj veřejný úřad za podnikání s cílem maximalizovat svůj příjem Korupce (z lat. rumpere -zlomit) je starší pojem než lobbing. Dotyčný je přinucen ke změně postojů, zásad a názorů. Jako praktika a pojem chápán od starověku jako „zdravotní stav společnosti“, „individuální selhání jednotlivců“

12 Problém korupce Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Problém korupce je stále diskutovanějším tématem již od 90. let 20. století, tato problematika se dostala do agendy národních i mezinárodních vlád. Vlády vyspělých zemí si začaly uvědomovat výši ekonomických ztrát, které má korupce na svědomí a ve stejné době se v mezinárodním měřítku začaly prosazovat nevládní organizace, které měly boj proti korupci v popisu práce. Korupce je jevem postrádajícím hranice a vyskytujícím se ve všech historických obdobích i ve všech typech režimů. Mocní mají tendenci vládnout i s pomocí korupce. Základním znakem korupce je, že se někdo při plnění svých svěřených úkolů, které vyplývají z jeho postavení, zachová nepoctivě, je vedena zištnými cíli (například touha po osobním prospěchu či zisku). Neoprávněná výhoda však nemusí mít pouze peněžní podobu. Korupční vztahy se nemusí objevovat pouze mezi soukromou osobou a veřejným činitelem, ale může k nim docházet i mezi dvěma soukromými subjekty (například při obchodním styku). V těchto vztazích zároveň vždy existuje třetí strana, která je stranou poškozenou. Důsledkem korupce je, že se veřejné zájmy mění na zájmy soukromé. To znamená, že se veřejné instituce stávají platformou pro sledování soukromých zájmů a přestávají sloužit zájmům veřejným.

13 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Typologie korupce ve veřejné správe malá administrativní korupce podplácení úředníků záměrně nepřehledná regulace, zatemňování pravidel, špatná organizace zneužívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy zneužívání veřejných zdrojů zpronevěra veřejných zdrojů nehospodárné využívání veřejných zdrojů soukromý prospěch z privatizace zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek nepotismus, klientelismus, případně „prodej“ pozic Česká republika by uspořila 150 miliard korun, pokud by všechny státní a místní infrastrukturní zakázky, které se ročně pohybují v ceně okolo 400 miliard korun, byly zadány za stejné tržní ceny, jako bytová výstavba u soukromých investorů. Tato skutečnost plyne z faktu, že české „veřejné“ infrastrukturní zakázky jsou o 62 procent dražší (!) oproti cenové hladině v oblasti „soukromé“ bytové výstavby……

14 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Negativní dopady korupce -Ztráta důvěry občanů ve veřejné instituce v důsledku podplácení úředníků. -Nadbytečné transakční náklady pro podnikání (v případě nadměrné či nepřehledné regulace). -Zhoršení pověsti země v zahraničí, a tím i snižování přílivu zahraničních investic. -Zvyšování investičního rizika při zneužívání dozorových pravomocí. Dochází k deformaci hospodářské soutěže i snižování investic v dané zemi. A to především tím, že v podnikatelském prostředí je vykazovaná značná míra nepředvídatelnosti. Hospodářský růst stagnuje. -Růst administrativních nákladů přináší zpronevěra veřejných zdrojů. Tím se zmenšuje objem prostředků, které by bylo možné použít na veřejně prospěšné projekty či veřejné služby. Stejně je tomu i v případě zadávání veřejných zakázek, kdy dochází ke zneužívání pravomocí. -Obecně neefektivní hospodaření s veřejnými zdroji (například v postkomunistických zemích docházelo a stále dochází k výprodeji státního majetku „pod cenou“). -Ohrožení důvěry obyvatel v demokratický systém jako takový a snižování ochoty občana účastnit se veřejného života.

15 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Situace v ČR Od korupce k integritě – Úřad vlády ČR, oddělení boje proti korupci Nové úkoly pro období 2015 -2017 byly identifikovány z námětů jednotlivých rezortů, nestátních neziskových organizací a Úřadu vlády ČR. Základní oblast vládního boje s korupcí představuje veřejná správa s důrazem na státní správu. V následujících třech letech bude pozornost zaměřena především na ústřední orgány státní správy. 1.Výkonná a nezávislá exekutiva 2.Transparentnost a otevřený přístup k informacím 3.Hospodárné nakládání s majetkem státu 4.Rozvoj občanské společnosti

16 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Strategické priority vlády 2015 - 2017 přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě - plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytyčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků posilovat veřejnou kontrolu prostřednictvím důsledného dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, zajištění průhlednosti procesů - projekt elektronické Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, novela zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků tak, aby k nim veřejnost měla snadný přístup. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce. zpřísnění systému financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob. Veškeré příjmy a výdaje volebních kampaní pak musí jít přes transparentní účty.

17 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Strategické priority vlády 2015 - 2017 zákon o centrálním registru smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit závazné standardy pro nominace zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu. zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem, odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky, elektronizaci faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

18 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Strategické priority vlády 2015 - 2017 centrální nákupy a elektronické aukce, transparentní a nezpochybnitelné zpeněžení veřejného majetku rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, zákon o vnitřním řízení a kontrole, Záměrem je, aby byla většina výdajů kontrolována již před proplacením faktur. Legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů)

19 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Korupční jednání dle oblasti výskytu Korupce ve státní správě Korupce mezi zaměstnanci veřejné správy Korupce v souvislosti s veřejnými zakázkami Korupční jednání policistů Problematika v oblasti správních institucí Korupce v politice Korupce v souvislosti s privatizačním procesem Korupce v soukromém sektoru Korupce v souvislosti s organizovaným zločinem Korupce v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti Korupce v soudnictví Korupce ve zdravotnictví, v armádě, ve sdělovacích prostředcích, ve sportu atd.

20 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci Mezinárodní organizace : GRECO (Group of States against corruption) - Státy proti korupci OSN (United Nations) - Organizace spojených národů OLAF (Office de la Lutte Anti-Fraude) - Evropský úřad boje proti podvodům Rada Evropy (Council of Europe) Světová banka a evropská banka pro obnovu a rozvoj Mezinárodní obchodní komora - ICC (International Chamber of Commerce) SECI (South-East European Co-operation Initiative) - Iniciativa pro spolupráci v jihovýchodní Evropě Působení České republiky v GRECO spočívá zejména v účasti při hodnocení protikorupčních opatření, přijatých v jednotlivých členských státech, v zajištění bezproblémového průběhu hodnocení České republiky a v podílu na rozhodování o dalším směřování Rady Evropy v oblasti, která je s problematikou boje proti korupci spojena. Českou republiku reprezentují v GRECO dva stálí zástupci, jeden z Ministerstva spravedlnosti a jeden z Ministerstva vnitra.

21 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci Transparency International - Česká republika, o. p. s. Transparency International - Česká republika, o. p. s. Jedná se o nejrozšířenější světovou organizaci, zabývající se bojem proti korupci. Její pobočky upozorňují na aktuální problémy a navrhují možnosti jejich řešení. Je klíčovým aktérem pořádání Mezinárodních protikorupčních kongresů (International Anti-Corruption Congresses – IACC). Oživení, o. s. Sdružení Oživení se původně zaměřovalo na aktivity v oblasti plánování a realizace pěších a cyklistických tras na podporu šetrné turistiky. Postupem času se sdružení začalo zabývat i podporou obnovy komunitního života v obcích a městech České republiky a snaží se napomáhat rozvoji těchto obcí a měst s ohledem na životní prostředí. Občanské sdružení Oživení se ve spolupráci s Koalicí občanských sdružení SOS Praha a za podpory Nadace OSF zabývá i tématem konfliktu zájmů a bojem proti korupci ve veřejné správě (včetně relevantní osvětové činnosti a přípravy legislativních změn) - program Bez korupce. Růžový panter, o. s. Nevládní organizace Růžový panter působí v oblasti práva, boje proti korupci, organizovanému zločinu a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, monitoruje korupční prostor a snaží se o jeho systematické omezování, Oživení, o. s.Bez korupce Růžový panter, o. s.

22 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci Ekologický právní servis, o. s. Ekologický právní servis, o. s. EPS je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice od roku 1995 právní cestou. Průřezově ve všech programech a formách činnosti se EPS zabývá také tématem korupce a klientelismu. Společnost přátel přírody, o. s. Společnost přátel přírody je sociálně-ekologická organizace, jejíž činnost je zaměřena na široké spektrum vzájemně provázaných činností. Projekt "V srdci regionální korupce" se týká boje proti korupci v libereckém regionu. Jeho pilířem je pravidelně aktualizovaný web www.nasliberec.cz, poskytující mediální prezentaci jednotlivých kauz. Otevřená společnost, o. p. s. Jedná se o společnost, založenou ze strany nadace Open Society Fund Praha, zaměřenou na plnění některých úkolů v oblasti zajišťování práva občanů na informace.korupce a klientelismu Společnost přátel přírody, o. s. www.nasliberec.cz Otevřená společnost, o. p. s.

23 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Organizace a instituce zapojené do boje proti korupci Nadace rozvoje občanské společnosti, NROS Nadace rozvoje občanské společnosti, NROS Jedná se o Nadaci, zaměřenou na rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívající k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. NROS podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Open Society Fund Praha Open Society Fund Praha Jedná se o nadaci, mimo jiné zaměřenou na problematiku posilování a rozvoje občanské společnosti. SOS Praha, volné sdružení pražských občanských sdružení SOS Praha, volné sdružení pražských občanských sdružení Jedná se o platformu, sdružující celou řadu občanských sdružení, jejichž jedním ze společných zájmů je zvýšení podílu účasti občana na rozhodování a zajištění práva občana na informace. Občanovi nabízí rady v některých situacích z běžného života, kdy dochází k jeho konfrontaci s veřejnou sférou.

24 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz K bodu obratu v boji proti korupci Po celém světě si noví političtí lídři, jako například Mauricio Funes v Salvadoru, Petr Nečas v České republice a Juan Manuel Santos v Kolumbii, za svou prioritu vytyčili boj proti korupci. V Malajsii během vlády premiéra Najiba Razaka probíhá slibný vládní transformační program. Filipínský prezident Benigno Aquino ml. postavil svou kampaň na heslu „Nebude-li korupce, nebude ani chudoba.“ Potřebujeme nový přístup. Tento přístup počítá s tím, že: -korupce je problém politických kultur, stejně jako špatných zákonů a špatných politik. -korupce zahrnuje neformální systémy, které funguje souběžně s oficiálními, právními systémy. -reformátoři si musí získat důvěryhodnost a důraz „chytáním velkých ryb“ a rychlým dosahováním velmi viditelných úspěchů. - na diagnóze a léčení systémů prorostlých korupcí se musí podílet podnikatelská sféra i občanská společnost

25 25. 1.Krok - diagnóza Analýza současného stavu. Navrhnout protikorupční aparát. Naslouchat lidem. Analyzovat korupční systémy. Zásadní je zaměřit se na systémy a ne na jednotlivce. Stanovit největší úniky. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Mezi zásadní strategické směry protikorupční politiky patří: profesionalizace veřejné správy, nakládání s veřejnými prostředky, posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru, posilování politického systému a zvyšování transparentnosti politických stran, odhalování, vyšetřování a stíhání korupce, posilování protikorupčního klimatu v české společnosti, vytvoření kapacit pro monitoring korupce, formulaci protikorupční politiky a její monitoring a koordinaci jednotlivých kroků protikorupční politiky. Posílení zdrojů na implementaci protikorupční politiky a posilování transparentnosti veřejného sektoru.

26 2.krok - strategie Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Nový přístup začíná rozpoznáním, že korupční systémy jsou politicky zakořeněné, což znamená, že existují silné zájmy, kterým jde o jejich zachování. Rozvrátit korupční systémy. Pečlivě analyzovat politiku, včetně rizik boje s korupcí. Strategie musí zasáhnout politické vedení Pomoci podnikatelské sféře ke společnému postupu. Podnikatelská sféra musí rozpoznat, že v mnohých formách korupce se objevuje vězňovo dilema, kdy firmy uplácejí, protože to dělají i ostatní. Řešení by tedy měla být založená na společném vlastním zájmu podnikatelské sféry. Změnit ekonomické kalkulace zkorumpovaných. Dále jsou potřebné systémové reformy. Je třeba omezit monopolní pravomoci a posílit konkurenci. Je třeba odstranit prostor pro vlastní uvážení a svévoli v oficiálním jednání i v pravidlech hry. Je třeba posílit transparentnost a odpovědnost prostřednictvím objektivních výkonových ukazatelů a systematické zpětné vazby ze strany občanů, firem i samotných zaměstnanců státní správy. Je třeba změnit pozitivní i negativní motivy pro ty, kdo úplatky dávají, i pro ty, kteří je berou. Protikorupční manuál pro občany

27 27. 3. Krok - realizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Vytvořit důvěru a důraz. Je třeba chytit (a usmažit) několik velkých ryb, jak uplácejících, tak uplácených, včetně lidí z vládnoucí strany. Prioritou musejí být silně viditelné příklady zlepšení, včetně politických kampaní. Reorganizovat boj státu proti korupci. Pěstovat partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Umožnit fungování sociálních sítí. umožnit občanům a podpořit je v tom, aby pátrali sami – a pak přejít od individuálních stížností k navržení systémových zlepšení. Sociální sítě jsou slibné. Posílit kapacity. Mnohé státy vyžadují rozsáhlejší a kvalitnější praktické školení v etice, vedení a řízení. Potřebují vybudovat lepší systémy v životně důležitých oblastech jako je vnitřní audit, opatřování zdrojů, finanční úřady a veřejné práce. Získat zpět aktiva. Část realizačního programu může navázat na analýzu „velkých úniků“ s programy na odstranění úniků a navrácení ukradených aktiv.

28 28. 4.Krok - přesah Měření výkonu. Diagnostické údaje uvedené v prvním kroku je třeba za nějaký čas pořídit znovu. Dokumentace a sdílení úspěchu v rámci státu může být úžasná věc. Může posílit morálku občanů i státních zaměstnanců. Úspěšné příběhy se mohou stát studijními materiály pro státní vzdělávací programy a vzdělávací instituce. Praktické seznamy úkolů. Zásadním bodem je přenést úspěšné příběhy do praktických „seznamů úkolů“ na úrovni jednotlivých státních organizací (v rámci ministerstev, agentur, obcí, nemocnic, apod.). Tyto seznamy úkolů pomáhají šíření účinných postupů. Mezinárodní přesah. Úspěch by se měl také dostat do centra pozornosti mezinárodních opinion leaderů a investorů. Státy by se si měly uvědomit, jak se vytvářejí široce používané indikátory dobré správy věcí veřejných a mezinárodní konkurenceschopnosti – co tyto státy mohou udělat pro to, aby lépe informovaly o svém pokroku. Právě popsané kroky mohou mít silný vliv na hrdost a profesionalitu zaměstnání ve státní sféře, na důvěru občanů ve stát a na mezinárodní vnímání země. Tyto vlivy naopak mohou vést k vyšším investicím, silnější podpoře občanů a lepšímu ratingu v indexu vnímání korupce. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

29 29. Závěr Lobbing Ing. Petrů Naděžda, 9895@mail.vsfs.cz Boj proti korupci není jen morální požadavek. Může vést ke konkrétním výsledkům: lepším veřejným službám, vyšším investicím, většímu množství pracovních míst a vyšší spokojenosti občanů, a lepšímu ratingu v mezinárodních indexech konkurenceschopnosti. A možná také k bodu obratu v rozvoji celé země. Autor: Robert Klitgaard je univerzitní profesor na Claremont Graduate University v Kalifornii. Napsal osm knih, mimo jiné Controlling Corruption a High-Performance Government: Structure, Leadership, Incentives. Společně se skupinou odborníků z celého světa nedávno založil organizaci Turning Point, která se věnuje sdílení osvědčených metod pro transformaci správy věcí veřejných. Robert.Klitgaard@gmail.com

30 30. Robert Klitgaad Robert Klitgaard radil vládám v Latinské Americe či v Asii, jak si poradit s rozmáhajícími se úplatky. Nyní přijel do Prahy na pozvání Americké obchodní komory. Ve sněmovně vystaví českým politikům, byznysmenům a úředníkům nelichotivé vysvědčení. "Sice máte zdroje na to, abyste byli na úrovni Norska, ale vaše instituce jsou podobné spíše Senegalu," říká v rozhovoru pro HN tento profesor z kalifornské Claremont University. Jedním z důležitých bodů je pochopit, že to není jen o právním systému, ale že korupce je nesmírnou zátěží pro ekonomiku země. A veřejnost musí vidět pokrok, aby uvěřila, že to myslíte s bojem proti korupci vážně. Nejlepší je chytit velkou rybu. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

31 31. Veřejné zakázky Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách a zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Smyslem těchto zákonů je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-137-2006-sb-o-verejnych-zakazkach/uplne/ http://www.vz24.cz/

32 Najděte příklad pochybných tendrů a jak jsou řešeny Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

33 33. Komplexní informace o veřejných zakázkách Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Kromě toho se MMR podílí na tvorbě celostátní koncepce v oblasti spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP). MMR je správcem „Informačního systému o veřejných zakázkách“ a Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup:www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz Komplexně řešený je zde informační systém o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup: k Věstníku veřejných zakázek k seznamu kvalifikovaných dodavatelů k systémům certifikovaných dodavatelů k statistikám veřejných zakázek k rejstříku koncesních smluv k klasifikacím a číselníkům k rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek k rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv

34 34. Etika Etika, nebo též teorie morálky zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit.“ Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Naše chování je i odrazem naší společnosti, kdy korupce je téměř normální, kdy morální hodnoty jsou zatlačeny našim chováním do ústraní. V poslední době je snad i vlivem ekonomické recese v České republice se podvědomí morálních hodnot a etiky vrací. Etické či neetické chování každého z nás je ovlivněno především výchovou v rodině. Zde se utváří morální odpovědnost a utváří se základní hodnotový žebříček jedince. Etika je jedním z předpokladů uspořádání života jedinců a společenských celků, je to soubor pravidel, se kterými jsou spjata naše rozhodnutí a činy. Tyto pravidla jsou založena na vizích dobra a zla, správnosti či špatnosti, spravedlnosti či nespravedlnosti. Otázky: Co je dobré? Jak žít? Co dělat? Co je spravedlivé? Co je nejvyšším dobrem? Musíme dělat to, co je správné, i když nám to nepřináší osobně žádnou výhodu? Pokud ano, proč? Dělá někdo to, co je správné, i když mu to nepřinese žádnou výhodu? Pokud ano, proč? Můžeme vědět, co je správné? Pokud ano, jak? Uveďte příklady etického a neetického chování z Vašeho okolí v oblasti - Školství - zdravotnictví (eutanázie) - sociálních služeb - podnikatelského prostředí

35 35. Etika Odborníci rozlišují: - etiku autonomní - etické zásady si stanoví sám člověk, sama společnost, -etiku heteronomní - mravní zásady a pravidla jsou např. chápány jako dané Bohem, -etiku deskriptivní - popisuje mravní jednání a hodnoty, - etiku normativní – usiluje o nalezení a analýzu normy lidského chování, - individuální etiku – zabývá se morálními otázkami jednotlivce, -sociální etiku - zkoumá mravní život různých společenství a sociálních skupin, -etiku profesní - aplikuje obecná etická pravidla na poměry konkrétních oborů lidské činnosti (lékařství, farmacie, právo, školství, novinářství ap Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

36 36. Etika v podnikání Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Podnikatelská etika, je velni rychle rozvíjející se věda. Základem podnikatelské etiky jsou normy a zásady, bez nichž by podnikání bylo špatně uskutečnitelné. Základem podnikání je spravedlnost a poctivost. To jsou dvě morální zásady, které možná nejsou nejpopulárnější, ale z dlouhodobého hlediska přinášení nejvyšší zisky a návratnost financí. "Čím vyšší je "morálka obchodníků a výrobců", tím je bohatší lid, tím je bohatší celá země. Nemůže být bohatství tam, kde jsou lidé zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají čas na vybudování hodnot,na vytvoření bohatství.” Tomáš Baťa V souvislosti s podnikatelskou a manažerskou etikou se často hovoří o tzv. společenské odpovědnosti, povinnosti být prospěšným pro společnost, minimalizovat negativní účinky svého chování. -Odpovědnost vůči spotřebitelům -Odpovědnost vůči zaměstnancům -Odpovědnost vůči životnímu prostředí -Odpovědnost vůči akcionářům - Odpovědnost vůči veřejnosti vnější vlivy - životní prostředí, veřejnost, politické uspořádání, správní a právní prostředí, media a vnější stakeholdeři neboli zájmové skupiny participující na podnikání. individuální vlivy - hodnotové systémy jedince, morální úroveň jedince, svědomí, sebereflexi a sebekontrolu, emoční zralost a etické vnitřní přesvědčení. Organizační vlivy - podniková kultura, etické kodexy, organizační strukturu společnosti, systém odměn, vnitřní směrnice a morální úroveň manažerů.

37 37. Etické řízení Etické řízení manažery podniků neznamená mít pouze odborné znalosti, ale manažer by měl být i silnou osobností s morální odpovědností. Autoritu si buduje svým příkladným chováním, dodržováním firemní kultury a etického kodexu společnosti. Musí být v chování manažera soulad mezi slovy a činy, v opačném případě je vnímám pouze jako nadřízený s direktivními příkazy. Morální autorita manažera je nesmírně důležitou vlastností či schopností člověka ve vedoucí funkci. Takovýto člověk je schopen využívat svých silných i slabých stránek své osobnosti tak, aby v konkrétních situacích byla etičnost je chování a rozhodování transparentní. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Dalším a ne nedůležitým úkolem dobrého manažera při tvorbě pracovní morálky je pozitivní motivace podřízených. Vzhledem k tomu, že se množilo nemorálním chování malých a středních podnikatelů z různých profesních skupin ke spotřebitelům i mezi sebou, představitelé založili profesní organizace či asociace, které garantují, že všichni organizovaní v těchto skupinách se budou chovat dle vymezených norem a pravidel, tzv. profesních kodexů. Ve velkých podnikatelských celcích je již nyní pravidlem, že mají vypracovaný soubor pravidel a norem, které vymezují vztahy mezi skupinou lidí a deklarují klíčové etické hodnoty a odpovědnosti.

38 Zástupce Agrární komory se hlavně snaží hájit zemědělské zájmy včasným dodáním informací, pravidelným monitoringem dění v zemědělské oblasti na úrovni EU,příp. individuálními konzultacemi se zástupci Komise. Všechna tři zastoupení národních asociací představují v bruselské české struktuře etablované hráče, kteří znají bruselské prostředí, disponují kontaktní databází a jsou schopni svých znalostí využít ve prospěch astupovaného subjektu. Možnosti skutečného prosazení určitých zájmů přesto neodráží pouze jejich individuální schopnosti. „ Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Svůj etický kodex mají například lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Také některé organizace, sdružení nebo firmy mohou vytvářet kodexy pro své zaměstnance, a to buď závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě kodex k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) nebo nezávazné (jejichž dodržování je dobrovolné).“lékařiHippokratova přísahaprávnícinovináři V případě lobbingu patří přijímání etických kodexů k nejrozšířenějším formám nepřímé regulace. I přesto však existují země (například i ČR), kde ani kodex nebyl přijat s odůvodněním, že se jedná o nedostačující opatření (především kvůli jeho dobrovolnosti). Pokud stát, jeho jednotlivé instituce a úřady, soukromé firmy i nejrůznější organizace vlastní a respektují etické kodexy a pravidla chování, nemá korupce kde se uplatnit. 38. Profesní kodex, etický kodex Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

39 Zástupce Agrární komory se hlavně snaží hájit zemědělské zájmy včasným dodáním informací, pravidelným monitoringem dění v zemědělské oblasti na úrovni EU,příp. individuálními konzultacemi se zástupci Komise. Všechna tři zastoupení národních asociací představují v bruselské české struktuře etablované hráče, kteří znají bruselské prostředí, disponují kontaktní databází a jsou schopni svých znalostí využít ve prospěch astupovaného subjektu. Možnosti skutečného prosazení určitých zájmů přesto neodráží pouze jejich individuální schopnosti. http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/eticky-kodex/ Odpovědnost Zajištění podstatných důkazních údajů Nepravdivá či zavádějící tvrzení Neschválené léčivé přípravky a indikace Dobré mravy Nepodložené superlativy Nové léčivé přípravky Srovnávací reklama Napodobování Lékařská etika Rozlišení propagačního materiálu Pokud stát, jeho jednotlivé instituce a úřady, soukromé firmy i nejrůznější organizace vlastní a respektují etické kodexy a pravidla chování, nemá korupce kde se uplatnit. 39. Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

40 Zástupce Agrární komory se hlavně snaží hájit zemědělské zájmy včasným dodáním informací, pravidelným monitoringem dění v zemědělské oblasti na úrovni EU,příp. individuálními konzultacemi se zástupci Komise. Všechna tři zastoupení národních asociací představují v bruselské české struktuře etablované hráče, kteří znají bruselské prostředí, disponují kontaktní databází a jsou schopni svých znalostí využít ve prospěch astupovaného subjektu. Možnosti skutečného prosazení určitých zájmů přesto neodráží pouze jejich individuální schopnosti. Co by měl obsahovat Etický kodex pedagoga? 1. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého studenta. 2. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k výuce. 3. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti. 4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů. 5. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí. 6. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti. Možná bych ještě přidal následující body: 7. Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům. 8. Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu studentů. 9. Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání. 10. Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty. 11. Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům. 40. Profesní kodex, etický kodex Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

41 41. Etické kodexy Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Etický kodex poslance parlamentu Etický kodex poslance evropského Parlamentu Etický kodex zaměstnance ministerstva

42 Budoucnost lobbingu Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Je evidentní, že se v posledních letech zvyšuje snaha o vytvoření jasných pravidel mezi lobbisty a lobbovanými subjekty, jak mezi evropskými institucemi, tak mezi mnohými členskými zeměmi EU. Důvody jsou především: lepší orientace v nepřehledném a špatně čitelném prostředí unijní arény; vzrůstající vliv lobbingu na rozhodovací procesy; a vymezení a zprůhlednění lobbistických aktivit vůči korupčnímu jednání. Pro určitou formu regulace prosazování zájmů jsou tedy jak zástupci lobbistických skupin, tak evropské instituce i většina členských zemí. Nejdříve je však nutné vymezit základní pojmy, kritéria a definice, což, jak se ukázalo, není vůbec jednoduché. Další komplikací jsou také kulturní, historické a politické odlišnosti jednotlivých členských zemí, díky nimž jsou také přístupy k lobbingu a jeho regulaci zcela rozdílné. Pokud je však regulace lobbingu považována za určitý nástroj ke snižování rizika korupčního jednání, měly by se jednotlivé subjekty sjednotit na zavedení, formě i obsahu pravidel včetně kontroly jejich dodržování.


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové finance LOBBING Ing. Naděžda Petrů"

Podobné prezentace


Reklamy Google