Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan."— Transkript prezentace:

1 Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan Czajkowski

2 www.ochrance.cz 2 Právní rámec činnosti ombudsmana Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Orgány v působnosti ochránce:  Obecní, městské a krajské úřady jako orgány státní správy  Ministerstva  Speciální orgány státní správy (např. KHS) Orgány mimo působnost ochránce:  Obce a města jako orgány samosprávy (např. jako investoři staveb)  Národní památkový ústav  ŘSD, ČD, SŽDC, Lesy, Povodí

3 www.ochrance.cz 3 Změny a vývoj lidského sídla v čase Každé lidské sídlo, tak jak se postupně vyvíjí, zachycuje prostřednictvím zástavby na svém území stavební vývoj, kterým bylo toto sídlo v čase utvářeno. Obecně lze říci, že každá společnost vtiskne právě prostřednictvím staveb lidskému sídlu určitý obraz doby, ve které se daná vývojová etapa vesnice či města nacházela. V některých případech má stavba dokonce takové hodnoty, že je třeba ji pro budoucí generace chránit na úrovni památkové ochrany. Ne každé stavbě však lze památkovou ochranu i přes její kvality poskytnout a právě v těchto případech je třeba, aby ochrannou ruku nad charakterem zástavby pozvedla obec a stavební úřad.

4 www.ochrance.cz 4  schválena usnesením vlády č. 22 ze dne 14. ledna 2015  řeší podporu rozvoje architektury a stavební kultury jako principu zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou  účelem je přinést zlepšení kvality života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí stavby a jejich okolí, veřejná prostranství i krajina tvoří základní součást tohoto prostředí „Citlivé začlenění staveb do okolního prostředí je důsledkem respektu k prostorovým vztahům, atmosféře místa a struktuře stávající zástavby i vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Pro kontinuitu rázu a charakteru prostředí a společenskou přijatelnost staveb je důležitá vazba na kulturní kontext, urbanistické hodnoty i výchozí přírodní danosti lokality, včetně začlenění stavby do krajiny a přiměřené krajinářské úpravy celého řešeného území respektující dané prostředí.“ Politika architektury a stavební kultury České republiky

5 www.ochrance.cz 5 Ochrana stavebního fondu Stávající stavební fond je bohatstvím, které je třeba chránit a rozvíjet. Proto je nutné novou výstavbou respektovat a kultivovat existující prostředí a vycházet z jeho hodnot. Základním cílem je podporovat kontinuitu charakteru prostředí, struktury zástavby, konfigurace terénu, působení sídelních a krajinných dominant a jejich kompoziční vztahy a vhodně rozvíjet identitu místa. Ta tvoří jednu ze základních kvalit prostředí, umožňuje obyvatelům identifikaci s místem, kde žijí, a může se stát i významnou konkurenční výhodou daného sídla.“

6 www.ochrance.cz 6 Urbanistická hodnota území spočívá:  v uspořádání, návaznosti i vlastnostech prostorů a staveb, (např. průhledové osy, orientační, architektonické dominanty území, členitost a různorodost zástavby).  v hodnotě krajiny, vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením (Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. 1. vydání. Praha: ABF, a.s., nakladatelství ARCH, edice STAVEBNÍ PRÁVO, 2003) § 90 SZ- územní řízení „Stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.“ § 26 SZ - územně analytické podklady (tzv. ÚAP) – výkres hodnot území § 24 odst. 4 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území „Změnou stavby ( § 2 odst. 5 SZ) nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.“ Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby

7 www.ochrance.cz 7 NSS ze dne 12. 9. 2008, č.j. 2 As 49/2007-191: „Otázka posouzení architektonického a urbanistického začlenění stavby do území je do určité míry i subjektivní záležitostí. Osoby, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeny, nemají a ani nemohou mít subjektivní veřejné právo na to, aby poměry v území, ve kterém se nachází jejich nemovitosti, zůstaly navždy zakonzervovány a nemohly se měnit. Změny ve využití území v průběhu času, včetně nejrůznějších stavebních aktivit, jsou přirozenou součástí vývoje společnosti a jednotlivec jim a priori nemá právo bránit.“ Změny ve využití území v průběhu času

8 www.ochrance.cz 8 Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc

9 www.ochrance.cz 9 Změna vzhledu stavby Sp.zn. 2985/2015/VOP/MH - Olomouc K § 2 a § 103 SZ – výsledek šetření – zahájeno řízení o odstranění stavby Vzhled stavby určuje zejména její výška, objem, tvar střechy, celková prostorová orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její barevnost, včetně umístění a členění okenních a dveřních výplní. Odstranění zdobných prvků fasády ve spojení se zateplením a změnou barevnosti vnějšího pláště stavby je třeba pokládat za změnu vzhledu stavby a stavební úpravy vyžadující stavební povolení (§ 103 odst. 2 stavebního zákona). V případech, kdy v důsledku stavebních úprav dochází ke změně vzhledu stavby, musí stavební úřad vždy posoudit, zda navrhovanou změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

10 www.ochrance.cz 10 Kde hledat stanoviska ombudsmana ?  Webové stránky veřejného ochránce práv – www.ochrance.cz, sekce – ESO  Souhrnné a čtvrtletní zprávy o činnosti  Tiskové zprávy veřejného ochránce práv  Sborníky veřejného ochránce práv  Informační linka Kanceláře veřejného ochránce práv tel. č. 542 542 888

11 www.ochrance.cz 11 Děkujeme Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Ochrana urbanistických a architektonických hodnot zástavby poznatky veřejného ochránce práv Kancelář veřejného ochránce práv JUDr. Marek Hanák, Mgr. Jan."

Podobné prezentace


Reklamy Google