Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol I. Metodický výklad Praha, 2. února 2016 Název prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol I. Metodický výklad Praha, 2. února 2016 Název prezentace."— Transkript prezentace:

1 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol I. Metodický výklad Praha, 2. února 2016 Název prezentace

2 Název kapitoly Název podkapitoly Text Podporované aktivity

3 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinná aktivita – Řízení projektu Žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem Řízení projektu. Obsahem popisu klíčové aktivity musí být: - popis složení realizačního týmu složeného z administrativního a odborného týmu; - popis případných podpůrných systémů (například SharePoint) sloužících k efektivnímu řízení projektu; - další informace k řízení projektu (například porady realizačního týmu aj.).

4 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinná aktivita – Řízení projektu Ve vazbě na klíčovou aktivitu Řízení projektu žadatel doloží prostřednictvím povinné přílohy s názvem Realizační tým: - popis činností jednotlivých pracovních pozic členů týmů s identifikací jejich přiřazení do týmů (je povoleno, aby jeden pracovník vykonával činnosti jak odborné, tak administrativní za podmínky, že je identifikovatelné, kterou činností spadá do jakého týmu);

5 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinná aktivita – Řízení projektu - u každé pracovní pozice je uvedena výše jeho pracovního úvazku na projektu; u pracovníků zaměstnaných na smlouvy mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) je uveden místo výše úvazku týdenní hodinový fond (například: 20 hodin/týdně).

6 Název kapitoly Název podkapitoly Text Povinně volitelné aktivity 1)Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování 2)Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu 3)Příprava a rozvoj externích mentorů Žadatel si musí zvolit alespoň jednu povinně volitelnou aktivitu v rámci každého jím vybraného specifického cíle (SC), s výjimkou SC 5, který obsahuje pouze jednu aktivitu. Projekt může realizovat aktivity z více SC. Pro každý SC je nutné uvádět zvláštní klíčovou aktivitu.

7 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

8 Název kapitoly Název podkapitoly Text 1) Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování Podpora mateřských škol (MŠ) v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Projekty budou realizovat síť nejméně v jednom z témat: a)Čtenářská pregramotnost; b)Matematická pregramotnost; c)Polytechnické vzdělávání v MŠ (včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty);

9 Název kapitoly Název podkapitoly Text d)Individualizace vzdělávání v MŠ (ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých dětí) e)Práce s dvouletými dětmi v MŠ; f)Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ (včetně předávání zkušeností, jak spolupracovat s rodinou, orgány sociálně právní ochrany dětí – OSPOD)

10 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na vznik sítě Pro témata a – c musí žadatel povinně do projektu zapojit nejméně jednu MŠ v každém kraji včetně hlavního města Prahy v roli partnera projektu nebo spolupracujícího subjektu, celkem 14 zapojených MŠ. Pro témata d – f musí žadatel povinně do projektu zapojit nejméně jednu MŠ alespoň ve třech krajích včetně hlavního města Prahy v roli partnera projektu nebo spolupracujícího subjektu, celkem 3 zapojené MŠ.

11 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na rozšiřování sítě SC 1 téma a) – c) V průběhu realizace projektu bude síť center dále rozšiřována následovně: po každém roce realizace projektu o další školu v každém kraji. SC 1 téma d) – f) V průběhu realizace projektu bude síť center rozšiřována následovně: po každém roce realizace projektu o další školu nejméně ve třech dalších krajích. Síť může být rozšiřována i o další školy v kraji.

12 Název kapitoly Název podkapitoly Text 2) Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu Jedná se o individuální podporu pedagogů MŠ včetně podpory osobnostně a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ. Příprava a rozvoj interních mentorů – aktivity zaměřené na zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků. Cílem je získat, procvičit či zdokonalit dovednosti účastníků předávat své zkušenosti jiným pedagogům. V projektu musí být současně s dovednostmi pro kolegiální podporu obsaženy i dovednosti pro interní mentoring

13 Název kapitoly Název podkapitoly Text Projekty realizované v rámci této aktivity budou zaměřeny nejméně na jedno z následujících témat: a)Individualizace vzdělávání ( ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých dětí); b)Čtenářská pregramotnost c)Matematická pregramotnost d)Polytechnické vzdělávání (včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty); e)Podpora formativního hodnocení dětí a učitelů; f)Podpora mentoringu; g)Práce s dvouletými dětmi v MŠ; h)Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

14 Název kapitoly Název podkapitoly Text 3) Příprava a rozvoj externích mentorů. Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na poskytování externího mentoringu. Externí mentor úspěšně absolvoval příslušný akreditovaný kurz. Žadatel, který zvolí tuto aktivitu musí mít vzdělávací program pro externí mentoring akreditovaný.

15 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

16 Název kapitoly Název podkapitoly Text 1) Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování Podpora základních a středních škol v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Projekty budou realizovat síť nejméně v jednom z témat: a)Matematická gramotnost – inovativní metody výuky v ZŠ. b)Čtenářská gramotnost mimo vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (tzv. čtení v předmětech) v ZŠ.

17 Název kapitoly Název podkapitoly Text c)Individualizace vzdělávání v ZŠ a SŠ (Zvyšování teoretických znalostí práce a odlišností včetně práce se žáky se zdravotním postižením) d)CLIL v ZŠ; e)CLIL v SŠ (mezi školami, které tvoří síť, je maximálně 25 % gymnázií)

18 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na vznik sítě Žadatel povinně do projektu zapojit nejméně jednu školu v každém kraji včetně hlavního města Prahy v roli partnera projektu nebo spolupracujícího subjektu, celkem 14 zapojených škol.

19 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na rozšiřování sítě V průběhu realizace projektu bude síť center dále rozšiřována následovně: po každém roce realizace projektu o další školu v každém kraji.

20 Název kapitoly Název podkapitoly Text 2) Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu Jedná se o individuální podporu pedagogů ZŠ a SŠ, školních družin a školních klubů včetně podpory osobnostně a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků výše uvedených subjektů. Příprava a rozvoj interních mentorů – aktivity zaměřené na zvyšování lektorských a mentorských kapacit pedagogických pracovníků. Cílem je získat, procvičit či zdokonalit dovednosti účastníků předávat své zkušenosti jiným pedagogům. V projektu musí být současně s dovednostmi pro kolegiální podporu obsaženy i dovednosti pro interní mentoring.

21 Název kapitoly Název podkapitoly Text Projekty realizované v rámci této aktivity budou zaměřeny nejméně na jedno z následujících témat: a)Individualizace vzdělávání (ve smyslu práce s individuálními potřebami jednotlivých žáků); b)Čtenářská gramotnost; c)Matematická gramotnost; d)Přírodovědná gramotnost; e)Podpora formativního hodnocení žáků i učitelů; f)Kolegiální podpora formou mentoringu.

22 Název kapitoly Název podkapitoly Text 3) Příprava a rozvoj externích mentorů. Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na poskytování externího mentoringu. Externí mentor úspěšně absolvoval příslušný akreditovaný kurz. Žadatel, který zvolí tuto aktivitu musí mít vzdělávací program pro externí mentoring akreditovaný.

23 Název kapitoly Název podkapitoly Text SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

24 Název kapitoly Název podkapitoly Text 1) Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování Podpora škol (MŠ, ZŠ, SŠ) v roli center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů. Projekty budou realizovat síť nejméně v jednom z následujících témat: a)Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka b)Vzdělávací oblast Člověk a příroda (centrem může být i víceleté gymnázium, ale témata musí zohledňovat i slabší žáky)

25 Název kapitoly Název podkapitoly Text c)Rozvoj kreativity dětí a žáků d)Podpora podnikavosti na ZŠ e)Spolupráce ZŠ a SŠ při podpoře přírodovědného a technického vzdělávání (návaznost na výzvu č. 44 OP VK)

26 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na vznik sítě Žadatel povinně do projektu zapojit nejméně jednu školu v každém kraji včetně hlavního města Prahy v roli partnera projektu nebo spolupracujícího subjektu, celkem 14 zapojených škol.

27 Název kapitoly Název podkapitoly Text Požadavky na rozšiřování sítě V průběhu realizace projektu bude síť center dále rozšiřována následovně: po každém roce realizace projektu o další školu v každém kraji.

28 Název kapitoly Název podkapitoly Text Volitelné aktivity

29 Název kapitoly Název podkapitoly Text Volitelné aktivity Žadatel může zvolit následující aktivitu pouze ve spojení s povinně volitelnou aktivitou 1 nebo 2 v SC 1, SC 2, nebo SC 5.

30 Název kapitoly Název podkapitoly Text 1) Propojení studentů (budoucích pedagogů) s aktivními pedagogy Tato aktivita umožňuje propojení studentů fakult nebo vyšších odborných škol vzdělávajících pedagogické pracovníky, v případě MŠ i žáky SŠ, s aktivními pedagogy.

31 Název kapitoly Název podkapitoly Text 2) Tuzemské i zahraniční stáže Cílem je výměna zkušeností se zahraničními kolegy. Jedná se o stáž v zařízeních pro předškolní vzdělávání, v ZŠ a SŠ. Stáže v ČR i zahraničí (v rámci EU). Min. délka stáže 5 pracovních dní a max. délka 10 pracovních dní (bez cesty)

32 Název kapitoly Název podkapitoly Text 3) Příprava a ověření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání Metodika pouze pro oblasti, kde metodiky chybí. Vznik metodiky je nutné zdůvodnit v žádosti o podporu. Na metodice se musí podílet tým složený z pedagogů MŠ, zástupce VŠ a odborníků na dané téma. Nová metodika bude ověřena nejméně na deseti MŠ.

33 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cílové skupiny

34 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cílové skupiny Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Děti a žáci Studenti vysokých škol a vyšších odborných škol (budoucí pedagogičtí pracovníci) Pracovníci České školní inspekce Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání včetně neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

35 Název kapitoly Název podkapitoly Text Monitorovací indikátory

36 Název kapitoly Název podkapitoly Text 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkávání Vykazují se školy, které plní úlohu center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů.

37 Název kapitoly Název podkapitoly Text 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem Jedná se o metodické materiály, které byly odpilotovány na nejméně deseti MŠ. V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu ESF je třeba uvést dílčí klíčové výstupy indikátoru.

38 Název kapitoly Název podkapitoly Text 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří se zúčastnili kurzů DVVP nebo dalších aktivit k rozvoji pedagogů. Každý úspěšně ukončený kurz se započítává jako samostatná podpora.

39 Název kapitoly Název podkapitoly Text 6 00 00 Celkový počet účastníků Počet pracovníků ve vzdělávání vykazovaný v indikátoru 5 40 00 snížený o opakovanou podporu. Každá osoba se vykazuje pouze jednou. Účastník se započítá při splnění bagatelní podpory tj. 40 hodin. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka.

40 Název kapitoly Název podkapitoly Text 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí Vykazují se organizace, jejichž pracovníci ve vzdělávání konzultují v centrech kolegiální podpory, a školy, na kterých byly odpilotovány metodické materiály.

41 Název kapitoly Název podkapitoly Text 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří prošli alespoň jedním DVPP nebo další aktivitou k rozvoji pedagogů. Získané poznatky uplatňují v praxi, což dokládají materiály v portfoliu pedagoga nebo profesním portfoliu (u nepedagogů).


Stáhnout ppt "Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva – Budování kapacit pro rozvoj škol I. Metodický výklad Praha, 2. února 2016 Název prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google