Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAP v ORP Nymburk Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Řídící výbor v ORP Nymburk 21. 6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAP v ORP Nymburk Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Řídící výbor v ORP Nymburk 21. 6. 2016."— Transkript prezentace:

1 MAP v ORP Nymburk Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Řídící výbor v ORP Nymburk 21. 6. 2016

2 Program  Dnešní program  Revize členů ŘV  Co vše již v MAP Nymburk proběhlo  Představení strategického rámce (výběr z analytiky, mapa + priority, cíle, indikátory) + diskuse  Investice (ukázat tabulku, další postup, termíny)  Plán vzdělávacích aktivit (obsáhle a diskuse, návrhy)  Harmonogram projektu (2016/17)  Rozdělení do pracovních skupin dle priorit

3 PROČ MAP?  Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.  Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  Pomoci mají prostředky EU (šité na míru) a MAP  šablony na vzdělávání, čtenářské a matematické kluby, školní asistenty, psychology a speciální pedagogy, spolupráce s rodiči, aj.  IROP na stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)  Podpora inkluze (pracoviště, vybavení, kompenzační pomůcky, aj.)  Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu  Větší spolupráce škol a spolupráce s dalšími sektory

4 Složení řídícího výboru Zástupce realizátora projektu MAPMAS Podli(Pošíková), MAS Svatj(Beneš), NBK (Pekárková) 3/3 Zástupce krajského akčního plánu (KAP) a krajeT. Javanská 1/1 Zástupci zřizovatelů škol bez rozdílu zřizovatele NBK (P. Fojtík), Rožďalovice (P. Kapal), Hořátev (J. Kristl) 3/3 Zástupci MŠ Vrbová Lhota (M. Černá), Mcely (J. Řehořová), NBK (J. Šebestová) 3/3 Zástupci vedení škol (malotřídky)ZŠ Hořátev (M.Vydra), ZŠ Budiměřice (M. Nepimachová) 2/2 Zástupci vedení škol ZŠ Sadská (B.Žánová), ZŠ Křinec (T. Veverka), ZŠ NBK (S. Obická) 3/3 Zástupci spec. školZŠ spec. NBK (R. Klímová) 1/1 Zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání Semiramis (Exnerová), ????? 2x 1/3 Zástupce základních uměleckých škol ZUŠ NBK (V. Janišová) 1/1 Zástupci rodičů a aktivisté Vrbová Lhota (M. Růžička), V. Burger, ???? 2/3 ASZ a další zástupci dle návrhů ŘV ASZ (P. Zahradníková) 1

5 Co vše již v MAP proběhlo Veřejný prostor pro setkávání zájemců o vzdělávání ORP Nymburk 23.3. 2016 - Řídící výbor – statut, ustanovení 5.4. 2016 - 1. Inspirativní workshopy + investice 3.5. 2016 - 2. Inspirativní workshopy + dotazníky Setkání se starosty ORP a představení projektu – 27. 4. 2016 Pracovní výjezd Řídícího výboru 24. – 25. května 2016 Tiskové zprávy, web Průběžně práce realizačního týmu a práce na seznamu investic -

6

7 Podpora školních asistentů a psychologů  Od dubna do června/července 2016 dle možností projektu  Celkem využilo možnosti 13 škol (20 smluv)  Mentoring (2 školy) - CelkemŠkolní asistentŠkolni psycholog Obecod MASosobúvazekosobúvazek Mcely66 78610,800 Hořátev8 34810,100 Hradištko77 5192100 Vrbová Lhota66 78610,800 Kostelní Lhota31 30610,37500 Sadská125 6921110,25 Rožďalovice167 9022110,5 Nymburk -Tyršova a Komenského150 26831,800 Křinec50 08910,600 Dvory19 20110,2300 Straky83 4822100 Hrubý Jeseník66 78620,800 Celkem914 163181021

8 Analytická data o školách v ORP Nymburk

9

10

11

12 Školy v ORP Nymburk Zapojené školy: 23 ZŠ a MŠ z 31 tj. 74%, o zapojení uvažuje MŠ Kostomlaty, MŠ Třebestovice, MŠ Kovanice

13 Strategický rámec MAP pro ORP Nymburk Tvorba Strategického rámce  předchozí strategie (Lokální strategie zvyšování kvality ZŠ v ORP Nymburk)  vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT (na MŠ a ZŠ 2015/2016)  zpětnovazební dotazníky z workshopů a setkání  výjezdní zasedání na Mělník 24. 5. – 25. 5. 2016 – SWOT analýzy jednotlivých povinných/doporučených témat dle Postupů MŠMT pro zpracování MAP =>definování vize a stanovení priorit a cílů

14 Vize - Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání 1) Spolupracujeme.  Naší vizí je učící se a vzájemně spolupracující region, ve kterém se vytváří více příležitostí pro spolupráci a prostor pro ni je systémově ošetřen. 2) Jsme na cestě.  Naše vize zahrnuje sebevzdělávání, respektující přístup a aktivitu zapojených aktérů. „Cestu buď najdu, nebo si ji udělám.“ 3) Chceme kvalitu.  Naší vizí je kvalitní vzdělávání, které přináší rozvoj pro každého žáka. Kvalita vzdělávání pro nás spočívá v zajištění vhodného podnětného prostředí, ale zejména v kvalitě práce učitele. Učitel je průvodce vzděláváním. Respekt ke svým kolegům i dětem je jedním ze stavebních kamenů dobrého klimatu škol. Kvalita vzdělávání se stále ověřuje nejen testováním dětí.

15 Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet (Podpora pedagogů a ostatních pracovníků ve vzdělávání a péče o ně) Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi (Koordinovaná spolupráce, síťování a příklady dobré praxe pro MŠ a ZŠ v ORP Nymburk) Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění (Změna klimatu/kultury škol, propojení školy a komunity) Prioritní oblasti rozvoje

16 Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet (Podpora pedagogů a ostatních pracovníků ve vzdělávání a péče o ně)  narůstající náročnost práce pedagogů - začleňování žáků se SVP, MŠ – děti 2-7 let, vysoké počty dětí  administrativní zatížení ředitelů a pedagogů  nedostatek financí na vybavení a pomůcky  nepřipravenost na inkluzi (potřeba dalšího vzdělávání a metodické podpory)  riziko syndromu vyhoření

17 Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet Strategický cíl 1.1 – Vzdělaní a dobrou praxi sdílející pedagogové a další pracovníci ve vzdělávání  podpora dalšího vzdělávání pedagogických a řídících pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání  zpřehlednění možností DVPP + hodnocení kurzů  mentoring, supervize, koučing, párová výuka, vzájemné návštěvy učitelů a výměna příkladů dobré praxe

18 Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet Strategický cíl 1.2 – Komplexní tým profesionálů ve školách  odlehčení pedagogům od administrativy, dozorů, podpora pro práci s heterogenními skupinami, žáky se SVP  podpora pedagogů dalšími profesionály přímo ve třídách (asistenti pedagoga, školní asistenti, třídní asistenti, v MŠ – chůva)  podpora celých pedagogických sborů (interní mentor, logoped, školní psycholog, speciální pedagog)  podpora nepedagogických pracovníků  investice na zajištění zázemí pro nové pracovníky

19 Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet Strategický cíl 1.3 – Dostatečné materiálně-technické podmínky pro výuku  nákup pomůcek a vybavení (vč. pomůcek a vybavení pro děti se SVP)  zajištění bezbariérovosti  odborné učebny  investice do ICT  investice do zkvalitnění venkovního prostředí (zahrady, hřiště)

20 Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi (Koordinovaná spolupráce, síťování a příklady dobré praxe pro MŠ a ZŠ v ORP Nymburk)  podpora systémové spolupráce škol, NNO a dalších org., síťování, sdílení příkladů dobré praxe  zabezpečení výuky při absenci pedagogů (pozice suplent, využití učitelek na MD/RD, v důchodu)  zvýšení spolupráce se specializovanými pracovišti

21 Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi Strategický cíl 2.1 – Existující koordinace a systémová podpora vzdělávání v regionu  koordinace vzdělávání, dlouhodobá koncepce na území ORP  organizace síťování  zprostředkování kontaktů  metodická podpora

22 Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi Strategický cíl 2.2 – Existence systému pro vzájemné setkávání a sdílení inspirativních námětů a nápadů  platforma pro pravidelná setkávání pedagogů – formální i neformální (workshopy s příklady dobré praxe, pedagogické kavárny)  vytvoření Katalogu pedagogické inspirace ze škol i jiných organizací  spolupráce mezi školami i v rámci školy (inspirativní hodiny)  akce společně organizované více školami

23 Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi Strategický cíl 2.3 – Zvýšení kvality vzdělávání formou spolupráce s NNO a dalšími organizacemi formálního, neformálního a celoživotního vzdělávání  analýza funkčnosti a dostupnosti služeb NNO a dalších organizací neformálního vzdělávání  Katalog služeb NNO v regionu, případné návrhy na vznik nových služeb  podpora infrastruktury i personálu pro NNO/další org.

24 Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění (Změna klimatu/kultury škol, propojení školy a komunity)  škola - bezpečné klima, respektující komunikace  úspěch pro každého žáka (individualizace výuky, polytechnika)  vize škol – týmová práce  prohloubení spolupráce se zřizovatelem, rodiči, komunitou  škola centrem dění  zlepšit povědomí o školství

25 Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění Strategický cíl 3.1 – Otevřená komunikace a spolupráce uvnitř školy (učitel - děti/žáci, ředitel - pedagogové)  atmosféra otevřené komunikace a spolupráce  vize škol – týmová práce, podpora iniciativy pedagogů  ředitel školy – nejen dobrý manažer, ale i pedagogický lídr  kurzy pro ředitele škol – manažerské, řízení lidských zdrojů  akce na stmelování kolektivu (teambuilding, exkurze apod.)  individualizace výuky  hodnocení žáka - diskuse: učitel – rodič - žák

26 Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění Strategický cíl 3.2 – Efektivní spolupráce mezi zřizovateli a vzdělávacími subjekty  pravidelné setkávání zřizovatelů, ředitelů škol, zástupců dalších vzdělávacích subjektů – koncepce vzdělávání v obci, demografický vývoj, plánování kapacit, investic  zřizovatel by měl znát potřeby školy a její fungování (provozní i personální oblast)  společné akce školy a zřizovatele

27 Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění Strategický cíl 3.3 – Větší propojení komunity a školy  otevřít školu více veřejnosti  umožnit využití prostor školy pro další vzdělávací subjekty, spolkovou činnost, kulturní a sportovní akce  zlepšit povědomí o školství  zlepšit spolupráci s rodiči  rozvíjet v dětech sounáležitost s regionem

28 Investice  MŠ – zajištění kapacity, podpora inkluze př. vybavením  ZŠ – stavební úpravy za účelem zajištění následujících klíčových kompetencí: Komunikace v cizích jazycích Technické a řemeslné obory Přírodní vědy  Celoživotní vzdělávání v souvislosti s klíč. kompetencemi  Neformální a zájmové vzdělávání v souvislosti s klíč. kompetencemi  Doplňkově zeleň

29 Investice – další postup  Obeslání škol a zřizovatelů s žádostí o dohodu nad tabulkou investičních záměrů (plnou či prázdnou) Termín: 31. 8. 2016 MAS Podlipansko má záměry z obcí: Kostelní Lhota, Hořátev, Vrbová Lhota, Hradištko, dopracovává se Sadská, Nymburk, Třebestovice MAS Svatojiřský les má záměry z obcí: Mcely, Rožďalovice a Hrubý Jeseník, ostatní se dopracovávají Z ostatních obcí dorazily záměry zatím pouze z Kostomlat n. L.  Rozeslání komplet tabulky investičních záměrů pro investiční intervence za celé ORP členům ŘV v úterý 6. 9. 2016  Termín pro příští zasedání Řídícího výboru - schválení SR komplet 14. 9. 2016

30 Plán vzdělávacích aktivit ve šk. roce 2016/2017  Semináře k povinným tématům MAP: - Pro mateřské školy (Komunikační dovednosti, Inkluze v MŠ, Mat.+čten. pre/gramotnost, Polytechnické vzdělávání v MŠ) - Pro základní školy (Čtenářská a matematická gramotnost, Inkluze, Polytechnické vzdělávání, Kompetence k rozvoji komunikace v cizích jazycích + digitální vzdělávání, Sociální a občanské kompetence, kulturní povědomí a vyjádření žáků) Formy vzdělávání: Workshopy, výjezdy, hospitace, skupinové stáže  Společné vzdělávání: - Ředitel jako „Leader“ - Novela školského zákona a změna způsobu vykazování - Novela školského zákona pro zřizovatele školských zařízení - Podpora vzájemného dialogu mezi školou a rodičem

31 Harmonogram projektu – co nás čeká???  Vzdělávání a síťování (nový web) – celý školní rok 2016/17 - školy, NNO - širší zapojení rodičů a zřizovatelů  Termín pro zasedání Řídícího výboru  Schválení SR komplet středa 14. 9. 2016  Průběžná evaluační zpráva úterý 10.1. 2017  Projednání dokumentu MAP začátek října 2017  Schválení dokumentu MAP leden 2018  Dopracování vlastního dokumentu MAP dle doporučené osnovy - návštěvy všech škol v regionu – individuální schůzky - rozpracování jednotlivých priorit – pracovní skupiny

32 Děkujeme za pozornost www.vzdelavani-spolecne.cz Ing. Markéta Pošíková manažerka MAP v ORP Nymburk info@podlipansko.cz +420 602 57 82 97 kancelář Chvalovická 1076, Pečky


Stáhnout ppt "MAP v ORP Nymburk Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Řídící výbor v ORP Nymburk 21. 6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google