Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava MAP ORP Olomouc – 1. fáze přípravy doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava MAP ORP Olomouc – 1. fáze přípravy doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Příprava MAP ORP Olomouc – 1. fáze přípravy doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ

2 Důvody přípravy MAP pro ORP -„Dotace z ESF do vzdělávání ANO, ovšem pokud jsou jasně specifikované potřeby.“ -MAP je podmínkou pro žádost o dotace do regionálního školství. -Podklad pro územně zaměřené výzvy OP VVV a IROP -Koordinace aktivit v území

3 Důvody přípravy MAP pro ORP -Potřeba souvislosti s KAP: oblasti: Podpora polytechnického vzdělávání Podnikavost a iniciativa Kariérové poradenství Excelentní a nadstandardní projekty -Potřeba synergie a spolupráce: Koordinace a zacílení výzev v OP VVV zaměřených na oblasti MAP Koordinace a zacílení výzev IROP na oblasti MAP Koordinace se strategií ITI Olomoucké aglomerace

4 Přínosy přípravy MAP pro ORP -sdílení zkušeností a společné vzdělávání managementu škol -sdílení zkušeností a společné vzdělávání pedagogů škol -společné sdílení zkušeností managementu škol a pracovníků zřizovatele -vyhledávání aktivních pedagogů pro mentoring na školách (viz mj. kariérní systém učitelů) -spolupráce MŠ a ZŠ v oblasti neformálního vzdělávání (DDM, sdílené dílny, NNO)

5 Proč se zapojit do přípravy MAP 1) Možnost využít vzdělávání dle výběru škol: -viz evaluační dotazníky 2) Přehled o aktuální situaci škol v ORP v oblastech vymezených OP VVV a IROP 3) Lepší příprava škol na šablony (v rámci šablon je možné získat až 100 % prostředků z dotace)

6 Postup přípravy MAP ANALYTICKÁ ČÁST - analýza potřeb území – dosavadní strategie, agregovaná data MŠMT, šetření MASK, výstupy workshopů, výstupy RT, výstupy PS STRATEGICKÁ ČÁST – diskuze v území (do srpna 2016) - Návrh priorit – PS + RT >> ŘV > stanovení priorit = Strategický rámec MAP do 2023 AKČNÍ PLÁN - Návrh opatření – PS + RT >> Cíl opatření, popis kroků k naplnění cíle: aktivity škol, aktivity spolupráce, infrastruktura

7 Postup přípravy MAP – 1. fáze ANALYTICKÁ ČÁST -analýza potřeb území – dosavadní strategie a data (ČSÚ, ČŠI, MŠMT), agregovaná data MŠMT, šetření MASK, výstupy workshopů, výstupy RT, výstupy PS -Interpretace stávajících známých dat, nalezení shody na klíčových (prioritních) oblastech -Činnosti: a)Vyhodnocení agregovaných dat b)Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti c)Metaanalýza stávajících strategických záměrů a dokumentů v území d)Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů e)Projednání analytické části MAP

8 Vyhodnocení dotazníkového šetření Metaanalýza stávajících strategií Vyhodnocení a zpětná vazba Vymezení klíčových oblastí a problémů Zjištění potřeb investic ve školách Agregovaná data MŠMT Strategie + přehled projektů OP VK + IROP Agregovaná data MŠMT + MAS + ITI Agregovaná data MŠMT + MAS + Strategie Zpětná vazba RT - porady Práce pracovních skupin MAP

9 Role odborného garanta 1) Na národní úrovni: odborný garant MŠMT – konzultační činnost, webináře, informování o výsledcích 2) Na lokální úrovni: odborný garant – Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta: pomoc při přípravě strategie, konzultace návrhů opatření (soulad s národními strategiemi, současným stavem poznání v oblasti pedagogiky a didaktiky, vhodné metody a formy práce na jednotlivých typech škol, oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ad.) Oblast inkluze: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, Ph.D., proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia, Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP Oblast MŠ: doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., vedoucí Katedry primární a preprimární pedagogiky PdF UP Oblast ZŠ: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání, Katedra českého jazyka a literatury, Centrum inovací ve vzdělávání PdF UP

10 Agregovaná data pro ZŠ

11 Interpretace dat – prioritizace Zdroj: Výzkum PISA, ČŠI 2009

12 Interpretace dat – prioritizace PISA 2000 x 2009:  Významné zhoršení – 5 zemí, z toho o 13 bodů Česká republika  ČR je jednou ze 6 zemí, ve kterých významně vzrostlo zastoupení žáků pod 2. úrovní způsobilosti (celkem 6 úrovní) – ze 17,5 % na 23,1 % PISA 2012:  zlepšení, stále za zeměmi jako je Polsko, Estonsko…

13 Zdroj: Výzkum PISA, ČŠI 2012

14 Interpretace dat – prioritizace Zdroj: Výzkum PIRLS, ČŠI 2011

15 Interpretace dat – prioritizace Zdroj: Výzkum PISA, ČŠI 2009

16 Interpretace dat – prioritizace Zdroj: Výzkum PISA, ČŠI 2009

17 Interpretace dat – prioritizace  Země s nejlepšími výsledky PISA (anglicky mluvící země, severní Evropa) > nejvyužívanějšími zdroji nejsou učebnice, ale např. materiály z jiných předmětů, dětské knihy, internetové materiály apod.  Využitím metod kritického myšlení lze u žáků docílit osvojení si technik práce s textem, zdokonalení se ve čtení s porozuměním a nácviku dílčích složek čtenářské gramotnosti (M. Tušková, 2011)

18 Interpretace dat - prioritizace  Země s nejlepšími výsledky PISA (anglicky mluvící země, severní Evropa) > nejvyužívanějšími zdroji nejsou učebnice, ale např. materiály z jiných předmětů, dětské knihy, internetové materiály apod.  Závěry ČŠI (2011): Je třeba pracovat s informacemi, které mohou žáci získat z různých zdrojů;  J. Průcha (2007): Pro rozvoj jazykových kompetencí je nezbytné používat také texty autentické, které nejsou primárně vytvořeny pro výuku a neslouží k didaktickým účelům.

19 Zdroj: Výzkum PIRLS, ČŠI 2011

20 Interpretace dat – návrhy opatření  Závěry ČŠI (2011): 1.učitelé nevedou žáky k samostatnému myšlení tak, aby žáci dokázali naučené znalosti vhodně využít 2.Učitelé by měli žáky naučit porozumět textu a hledat v něm důležité informace, které pak budou umět zpracovat a zhodnotit  Využitím metod kritického myšlení lze u žáků docílit osvojení si technik práce s textem, zdokonalení se ve čtení s porozuměním a nácviku dílčích složek čtenářské gramotnosti (M. Tušková, 2011)

21 Interpretace dat – návrhy opatření 776 respondentů (učitelé 2. stupně ZŠ všech krajů), L. Hejsek (2014) Metody kritického myšlení

22 Interpretace dat – příklad

23

24 Interpretace dat – návrhy opatření Možné návrhy opatření z analytické části:  Kurzy DVPP v oblasti kritického myšlení  Materiálové vybavení škol v oblasti různorodých autentických dokumentových zdrojů  Implementace metod kritického myšlení do ŠVP + data z agregovaných dat MŠMT:  Realizace pravidelných čtenářských kroužků…ad.

25 Příprava MAP ORP Olomouc – 1. fáze přípravy Děkuji za pozornost… hana.maresova@upol.cz Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ


Stáhnout ppt "Příprava MAP ORP Olomouc – 1. fáze přípravy doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. Workshop 25.4.2016, Pedagogická fakulta UP MAP VZDĚLÁVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google