Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysočina Education – projekt „Ředitel – manažer učící se organizace“  Smyslem projektu je skrze podpory lídrů škol podpořit školy (jako celky).  Projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysočina Education – projekt „Ředitel – manažer učící se organizace“  Smyslem projektu je skrze podpory lídrů škol podpořit školy (jako celky).  Projekt."— Transkript prezentace:

1 Vysočina Education – projekt „Ředitel – manažer učící se organizace“  Smyslem projektu je skrze podpory lídrů škol podpořit školy (jako celky).  Projekt podpoří profesní rozvoj vedoucích pracovníků Š a ŠZ Kraje Vysočina prostřednictvím zavádění koučinku, mentoringu, modelu CAF a dalších forem vzdělávání tak, aby byli schopni resp. připraveni řídit školy, jako učící se organizace (Peter M. Senge), které jsou schopné tvořivě reagovat na změny prostředí, rozvíjet týmy a nastavit institucionalizované procesy stálého sebehodnocení a sebezlepšování.  Partnerem projektu je Společnost pro kvalitu školy, o. s., partner disponuje sítí lektorů, koučů a konzultantů, odborný garant projektu – prof. Milan Pol, CSc., MU Brno  4 KA: 1. Diagnostika vzdělávacích a rozvojových potřeb vedoucích pracovníků - zapojí se 20 škol, které absolvují vstupní diagnostiku a následné vyhodnocení 2. Řízení učící se školy - vzdělávací program absolvuje 40 vedoucích pracovníků 3. Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků škol - různé druhy výcviku absolvuje 12 vedoucích pracovníků 4. Zavádění CAF na školách Kraje Vysočina - 3 školy pilotně ověří zavádění CAF  Harmonogram: 1.4. 2013 – 31.1. 2015  Rozpočet: 4 127 000,-Kč

2 (KA1 - Diagnostika vzdělávacích a rozvojových potřeb vedoucích pracovníků - SPKŠ) Aktivita diagnostikuje vzdělávací a rozvojové potřeby ve vztahu k vedení škol (jednotlivci) a potřebám škol (celek). Cílem profesního rozvoje ved. prac. škol nemá být jen rozvoj jejich kompetencí, ale měřitelné zvýšení efektivity jejich práce. VE a partner (dále jen SKŠ) chce zavedením této služby podpořit vedoucí pracovníky škol v jejich výběru cest profesního rozvoje, a to jak po stránce obsahu, tak formy. Diagnostika bude prováděna dvěma způsoby: 1. Individuální a skupinová diagnostika:  Zpráva pro vedoucí pracovníky – výstup diagnostiky profesních potřeb učitelů (20 výstupních zpráv k výsledkům pedagogického sboru).  Zpráva pro jednotlivce – charakteristika osobnosti, doporučení k efektivnímu zvládání interpersonálních vztahů (20 výstupních zpráv). 2. Realizace development centra (DC) pro 10 ved. pracovníků. DC - moderní způsob diagnostiky a efektivní způsob rozvoje řídících dovedností a potenciálu ved. pracovníků škol - DC - 8 hodinový workshop pro ved. pracovníky škol, DC bude zajištěno 1x lektorem a 3x pozorovateli. Po ukončení workshopu budou zjištěné výsledky lektorem a pozorovateli vyhodnoceny a zprávy budou předány účastníkům. Účastníci obdrží certifikát o absolvování DC.

3 KA2 „Řízení učící se školy“  Cílem aktivity je zlepšení kompetenční výbavy vedoucích pracovníků Š a ŠZ prostřednictvím pilotní realizace a následného ověření uceleného manažerského programu pro vedoucí pracovníky Š a ŠZ s názvem Učící se škola.  Základní myšlenky tohoto vzdělávacího programu jsou postaveny na konceptu Petera Sengeho – Učící se organizace. Manažerský program Učící se škola má podpořit vedoucí pracovníky Š a ŠZ Kraje Vysočina při ukotvení změn, které byly ve škole zavedeny v procesu tvorby a realizace kurikula.  Jedná se o pěti modulární program, kterého se budou účastnit vždy dva členové vedení školy (zapojení 20 škol, 40 vedoucích pracovníků),kteří se budou učit pracovat s pedagogickým sborem své školy tak, aby se z ní stala tzv. učící se škola. K realizaci tohoto cíle budou účastníkům v rámci projektu sloužit další formy podpory jednotlivců - vedoucích pracovníků Š a ŠZ, jako jsou např. diagnostika, koučink a stáže mimo Kraje Vysočina, které jsou předpokladem pro zdokonalování škol, jako celků.  Vzdělávací program Učící se škola má celkem 80 výukových hodin rozdělených do 5 dvoudenních modulů (5x 16hod), které budou realizovány výjezdově. Vzdělávací program Učící se škola bude projektovým týmem akreditován dle podmínek DVPP MŠMT

4 KA3 -Rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků Š a ŠZ Předpokladem pro zlepšování školy, jako celku je především rozvoj manažerských kompetencí vedoucích pracovníků Š a ŠZ v oblasti řízení školy prostřednictvím moderních forem DVPP (cílem KA3): 1.Vytvoření kompetenčního modelu dále KM jako nástroje pro hodnocení pedagogů podle předem vybraných kritérií, využívaného běžně v soukr.sféře. Na vytváření tohoto KM se bude podílet expertní skupina složená z členů vedení škol. Po odborné stránce aktivitu řídí expert,který má zkušenosti s vytvářením standardu pro práci pedagoga i ze zahraničí. Proběhne WS se zaměřením na kvalitu ve vzdělávání a práci s KM. Následně pak budou členové expertní skupiny pracovat na vytvoření kritérií hodnocení práce pedagogů a KM, který bude použitelný při vedení pedagogů. Aktivita bude zajištěna 1x dvoudenním výjezdovým seminářem pro 12 ped. prac. (6 ředitelů a 6 zástupců školy). 2. Stáže mimo Kraj Vysočina - sdílení dobrých zkušeností je nejúčinnější metodou profesního rozvoje manažerů. Stáž bude nezprostředkovaným sdílením s několika specifiky: krátký shadowing, tzn. že bude preferováno individuální vzdělávání doplněné mentoringem a counsellingem PDP budou vybrány mimo kraj z důvodů rozdílných a specifických stylů řízení v rámci školy a pravidel zřizovatelů jsou identifikovány a předjednány hostitelské školy, v řadě případů je i vedení těchto škol proškoleno pro práci s lidmi v roli mentora. 3. Výcvik v koučování pro vedoucí pracovníky - 2x 2denní výcvik, jehož cílem je seznámit vedoucí pracovníky s koučovacím přístupem, jakožto moderním způsobem vedení lidí. Na základě tréninku tento přístup později použijí vedoucí pracovníci v praxi a popíší své zkušenosti v PDP viz. kompetenční model. Předpokladem pro vlastní využití metody koučinku v oblasti vedení týmů je nezbytná vlastní zkušenost s koučováním.Všichni účastníci proto projdou procesem koučování.

5 Kompetenční model – KA3 Obsah kompetenčního modelu: nástroje pro profesní rozvoj pedagogických pracovníků PDP - zkušenosti s řízením škol mimo region /specifika, rozdíly, srovnání atd./ kazuistiky - práce s kompetenčním modelem a uplatňování koučovacího přístupu v praxi vedoucích pracovníků

6 Kompetenční model - využití

7 KA4 – Zavádění CAF na školách Hlavním cílem KA4 je podpořit 3 SŠ v Kraji Vysočina při zavádění modelu CAF, jako specifické strategie řízení kvality ve škole skrze rozvoj autoevaluačních procesů ve škole s pomocí externí poradenské a metodické sítě expertů pro řízení kvality. Společný hodnoticí rámec: (Common Assessment Framework, CAF - http://www.csq.cz/res/data/001/000258.pdf - Aplikační příručka modelu CAF pro školy) umožňuje získat celkový přehled o nejdůležitějších předpokladech a výsledcích školy a jejich vzájemné provázanosti. Ředitelé všech 3 škol vyjádřili zájem o implementaci CAF na svých školách, 2 z nich se účastnili stáže v Tampere, kde se právě s modelem CAF seznámili. Proces proběhne v těchto fázích: 1) Motivační seminář pro zástupce (mini-CAF týmy) zapoj. škol 2) Školení hodnotitelů a koordinátorů 3) Navazující praktické workshopy, které budou zaměřené na nácvik práce s metodikou a nástroji. 4) Poradenství v průběhu implementace a při vyhodnocení Hodnoticích zpráv a při tvorbě Akčních plánů v jednotlivých školách - zajistí tým složený ze 3 expertů /každá škola bude dostávat individuální konzultace podle potřeb. V rámci KA4 bude vytvořena expertní skupina pro řízení kvality, která v průběhu celého procesu bude vytvářet podpůrné prostředí pro týmy zapojených škol, poskytovat informační zdroje, poradenství, supervizi, průběžnou evaluaci procesu, a především bude pracovat na vytvoření metod. příručky pro školy Začínáme s CAF na škole, která bude zahrnovat praktické postupy, rady a metod. doporučení, informace a zkušenosti pilotních škol včetně použitých evaluačních nástrojů PDP, které budou vodítkem pro další případné zájemce ze strany školy z regionu o CAF. Otázka regionální certifikace?

8 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education


Stáhnout ppt "Vysočina Education – projekt „Ředitel – manažer učící se organizace“  Smyslem projektu je skrze podpory lídrů škol podpořit školy (jako celky).  Projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google