Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020."— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

2 Národní úroveň Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020 usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012 pověření MŠMT přípravou OP VVV Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR) usnesení vlády č. 447 ze dne 12. června 2013 zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů

3 Přehled programů: UV č. 867/2012 Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

4 Cíle a obsah OP VVV Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a na něj navazující téma podpory kvalitního výzkumu. Oblasti intervencí OP VVV Podporu rovnosti a kvality přístupu ve vzdělávání. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

5 http://www.youtube.com/watch?v=mXcaRRmaE9M

6 Cíle a obsah OP VVV 9. 7. 2014 schválen Vládou 16. 7. 2014 odeslán EK Připomínky EK – konec září Zahájení formálního dialogu – začátek října Dohoda o partnerství – schválena EK: 26. 8. 2014

7 Struktura prioritních os OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 4 Technická pomoc

8 Prioritní osa 3 – prioritní směry intervence posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

9 Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) Specifické cíle 1.1. Vzdělávání k sociální integraci 2.1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 2.2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 2.3. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 2.4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 2.5. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

10 SC 1.1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP Zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě/ žáka skrze a rozvoji KK každého dítěte / žáka v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Místní plány rozvoje vzdělávání, spolupráce, zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol, rozvoj systému včasné peče o ohrožené děti. Zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření v součinnosti se školami, NNO a OSPOD. Posilování aktivizačních programů ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a terapie pro děti a žáky v institucionální výchově, zavádění tranzitních programů přechodu ze školy do práce pro žáky se SVP a vzděláváni rodičů těchto dětí a žáků, v celé ČR. Vyšší míra začleňování dětí a žáků se SVP do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání v celé ČR.

11 SC 2.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Zvýšení podílu vzdělávacích organizací s lepší kvalitou předškolního vzdělávání. Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, které pomáhají zlepšit každodenní práci předškolních pedagogů. Zajištění kvalitní metodické, pedagogicko-psychologické a asistenční podpory pedagogickým i dalším pracovníkům a rodičům dětí v předškolních zařízeních. Zvýšení počtu pedagogických pracovníků PV, kteří v rámci systematického DVPP prohloubili či rozšířili své vědomosti a dovednosti pro rozvoj KK (včetně pregramotností) svěřených dětí a vhodně je uplatňují ve výchově a vzdělávání, a to s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí Zlepšení kompetencí pracovníků zařízení pro předškolní vzdělávání pracujících v souladu s RVP PV mimo sektor veřejných MŠ. Zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ - spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, odborníků a rodičů.

12 SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 1.Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ZŠ a SŠ i v neformálním a zájmovém vzdělávání. 2.Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů. 3.Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků. 4.Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK a to podporou celých škol při vytváření a realizaci strategií a akčních plánů naplňujících princip rovných příležitostí a umožňujících rozvoj KK u každého žáka. 5. Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP,SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnostické a intervenční činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků. 6.Otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s rodinou, různými subjekty v místě i v zahraničí, včetně zapojení žáků i pedagogů při rozvoji KK. 7.Zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k diverzifikované výuce, individuálním přístupům

13 SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích A 1.Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ZŠ a SŠ i v neformálním a zájmovém vzdělávání. 2.Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů. 3.Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků. 4.Zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke KK a to podporou celých škol při vytváření a realizaci strategií a akčních plánů naplňujících princip rovných příležitostí a umožňujících rozvoj KK u každého žáka. 5. Zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP,SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnostické a intervenční činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků.

14 SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích B 7.Zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k diverzifikované výuce, individuálním přístupům (tak aby osobní a společenské faktory, jako je například pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, či rodinné zázemí, nepředstavovaly pro jednotlivce překážky pro naplnění jeho potenciálu), aktivizačním metodám k výchově a vzdělávání a k jejich přiblížení potřebám praktického života. 8.Zavedení a rozvoj postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky s využitím ICT technologií a on-line vzdělávání, včetně propojování výuky s informálním učením. 9.Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání.

15 SC 2.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních. Vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému, včetně propojení externího a interního hodnocení. Hodnocení bude zahrnovat kritéria naplňování cílů v oblasti rovných příležitostí a umožní cíleně podporovat školy se slabšími výsledky tak, aby nedocházelo k nespravedlivému ohrožení některých škol. Zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky i dosud chybějící nástroje pro hodnocení vzdělávacích cílů, včetně cílů obtížněji hodnotitelných, jako jsou např. KK. Podpora pedagogickým pracovníkům v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a poskytování formativní zpětné vazby. Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami.

16 SC 2.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků Rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠ – aplikace nástrojů vnitřního a vnějšího hodnocení a sdílení dobré praxe. Zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků pro pedagogickou diagnostiku, individualizaci, diferencovanou výuce, formativní i sumativní hodnocení a rozvoj KK napříč oborovými specializacemi. Posílení dlouhodobé reflektované pedagogické praxe ve studijních programech. Vytvoření sítí fakult, škol a ostatních vzdělávacích institucí a organizací - vzdělávací programy, zajištění praxe, posílení didaktické transformace odborných témat, rozvoj aktuálních poznatků oboru, zavádění průřezových témat ve výuce/studiu, která vedou k rozvoji KK. Redukce obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi Rozvoj kvalitních programů CŽV na základě potřeb školské praxe a blended-learning programů pro zvýšení kvalifikace pedagogů MŠ. Rozvoj lidských zdrojů a rozvoj pedagogického a didaktického výzkumu, akční výzkum ve školách.

17 SC 2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 1. Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu práce; 2. Rozšíření „polytechnické výchovy“ od MŠ: rozvoj kreativity, osobního vyjadřování, logiky, a manuální zručnosti a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ, SŠ a VOŠ; 3. Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci formálního vzdělávání (vč. praktického vyučování) i neformálního a zájmového vzdělávání (vč. stáží): účast zaměstnavatelů na profesně specifickém počátečním vzdělávání, úpravách ŠVP, kariérovém poradenství, podpoře manuální zručnosti, kreativity a zájmu o přírodní a technické obory; 4. Rozšíření spolupráce mezi školami při výuce, sdílení dobré praxe a propojení neformálního, zájmového a odborného vzdělávání zaměřené na inovace technologií a efektivní výuku odborných a podnikatelských kompetencí a podporu žáků s vynikajícími výsledky v praktických předmětech;

18 SC 2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce 5. Zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách, s cílem omezit předsudky a snížit vliv osobních a společenských faktorů na vzdělávací trajektorie a volbu povolání žáků a zvýšit relevanci kariérového poradenství pro potřeby trhu práce; 6. Zvýšení relevance RVP k potřebám zaměstnavatelů a posilující dlouhodobou uplatnitelnost absolventů na trhu práce; 7. Rozvoj předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního, neformálního, zájmového a DV prostřednictvím systému uznávání výsledků předchozího učení.

19 3 principy vedoucí ke změně - 1 „V samém srdci vzdělávání stojí dítě“ Odstraňování předsudků Individuální přístup Formativní hodnocení Čtenářská a matematická gramotnost jako základ pro další učení Aktivizující formy učení Rozvoj maximálního potenciálu každého žáka Podpora žáků pro úspěšnost v budoucím životě Snižování vlivu osobních a společenských faktorů (například pohlaví, zdravotní stav, etnický původ či rodinné zázemí) na úspěšnost, vzdělávací trajektorie a volbu povolání žáků – inkluzívní vzdělávání

20 3 principy vedoucí ke změně - 2 Podpora práce učitele a ředitele s cílem rozvoje potenciálu každého žáka Individuální přístup – metodická podpora - mentoring, koučování Formativní hodnocení, reflexe a sebereflexe práce učitele a ředitele, autoevaluace školy (kultura učení) Reálné cíle profesního rozvoje Kvalitní pregraduální studium a DVPP Rozvoj maximálního potenciálu každého učitele a ředitele formou vzájemného předávání zkušeností, kolegiální podpory, podporou týmové spolupráce, spolupráce na vedení školy a síťování Vedení k lepším výsledkům vzdělávání žáků (leadership)

21 3 principy vedoucí ke změně - 3 Partnerství: společné vzdělávání, porozumění, prostředí důvěry spolu-práce a společné vyhodnocení výsledků se společným cílem: rozvoj potenciálu každého žáka Zřizovatel – ředitel – učitel - rodiče Veřejnost – škola – rodiče - sociální služby Škola + neformální vzdělávání + informální učení Škola + zaměstnavatelé VaV + VŠ + SŠ + ZŠ a MŠ …

22 Krajské akční plány Místní akční plány RIS 3 Cíle máme Jak se tam dodstaneme?

23 Systémové/koncepčníRegionálníTematická partnerství a sítě Ostatní (vč. formou šablon) malé - málo vybraná témata území krajůúzemí obcíInovace a pilotáž Diseminac e OPŘO + konsorcium Řešitel - konsorcium SŠ + VOŠMŠ + ZŠDefinuje výzva Jednotlivé instituce územní spolupráce východiskem vzdělávací politika ČR, specifické cíle OP VVV Dlouhodobý záměr + specifické cíle → Akční plán kraje/území obcí (přes projekt) → Akční plán školy – šablony nebo Dlouhodobý záměr + specifické cíle → Akční plán kraje/území obcí (přes projekt) → projekt kraje/obce

24 Koordinace témat: KLIMA Akce KLIMA je způsob, jak zajistit, aby mateřské a základní školy byly podpořeny systémem vzájemně sladěných aktivit (jak obsahově, tak chronologicky) Cílem je podpora v následujících tématech: K – Kultura učení L – Leadership (pedagogické vedení) I – Inkluzívní vzdělávání M – Metodická podpora učitelů + Mentoring A – Aktivizující formy učení

25 Účiná podpora ve škole Přímá podpora učitelů a celých škol: Mentoring Pedagogický konzultant Plánování akcí k rozvoje celé školy

26 Partnerství v území – systémový leadership Místní akční plán rozvoje předškolního a základního vzdělávání – cíl: Kvalita vzdělávání Otevřenost Dostupnost

27 Partnerství v území – systémový leadership Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – cíl: Rozvoj kompetencí pro iniciativu, kreativitu a podnikavost Zvýšení zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku Lepší spolupráce škol a zaměstnavatelů Zkvalitnění kariérového poradenství Rozvoj sítí celoživotního učení

28 Partnerství v území – systémový leadership Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – cíl: Rozvoj kompetencí pro iniciativu, kreativitu a podnikavost Zvýšení zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku Lepší spolupráce škol a zaměstnavatelů Zkvalitnění kariérového poradenství Rozvoj sítí celoživotního učení

29 Strategie regionálního rozvoje

30 Regionální stálá konference Regionální akční plán kraje ITI IPR Ú Strategie regionálního rozvoje 2014+ Oblast vzdělávání KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Doprav a Další oblasti … Další strategie kraje

31 Regionální akční plán kraje Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání: ESF i ERDF ve vybraných tématech Místní akční plányKrajský akční plán Vybran é vstupy z MAP Vybraná témata pro oblast vzdělávání v RAP: Podnikavost a iniciativa Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Kariérové poradenství Školy jako centra dalšího vzdělávání

32 Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání ESF i ERDF Místní akční plán RIS 3 smart akceler átor Zaměstn avatelé, zástupci IPR Ú ITI Strategie zaměstnanos ti v kraji Zástup ci škol Vstupy z dalších organiza cí Vstupy ze MŠ, ZŠ Zástupci dalších organiza cí Kvalitní a inkluzívní předškolní a základní vzdělávání Vstupy od zřizovatelů Strategie vzdělávací politiky 2020 Podnikavost, Polytechnika, Odborné vzdělávání, Kariérové poradenství, Školy jako centra DV Zástupci zřizovatelů Vybran é výstupy z MAP Dlouhodobý záměr vzdělávání Hlavní výstupy přímo do OPVVV, PPR a IROP

33 Koordinační mechanismy - Dohoda o partnerství „V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby budou zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic. Prostřednictvím akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP a OP PPR.“

34 Partnerství v území Česká realita: -autonomie, konkurence, boj o žáka, nedůvěra, uzavřenost Požadavky partnerství: -porozumění, důvěra, otevřenost, upřímnost, spolupráce -Uvnitř škol, mezi školami, s okolím školy Partnerství přináší výhody pro každého účastníka. Rozdrobený systém změnu nepřinese.

35 Územní dimenze Krajské akční plány Místní akční plány Strategie VŠ Strategie S3

36 Informace o OP VVV http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

37 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google