Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLYCIERRO PP-Plastové ploty Stavebnice plastového plotu Mobil: +420 777 200 471 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLYCIERRO PP-Plastové ploty Stavebnice plastového plotu Mobil: +420 777 200 471 1."— Transkript prezentace:

1 POLYCIERRO PP-Plastové ploty Stavebnice plastového plotu Mobil: +420 777 200 471 E-mail: j.dosedla@seznam.cz 1. www.stavebniraj.cz

2 PP-Plastové ploty  zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalit ě na trhu  prodej jednotlivých profil ů s vyu ž itím pro ploty, balkóny, zábradlí, p ř íst ř ešky, pergoly.  kašírování RENOLIT fólií v 49-ti barevných odstínech  doprava  garance stálosti barev

3 Jednotlivé díly stavebnice plastového plotu KSP 110 – kryt sloupku plotu DPP 100 – deska plastového pole 100 x 30mm -hPVC

4 Jednotlivé díly stavebnice plastového plotu KDL 30 – krycí a distan č ní lišta – hPVC DPP 70 – deska plotového pole 70 x 22mm -hPVC

5 Jednotlivé díly stavebnice plastového plotu 1 ½ “ tl. 2 nebo 3 mm –ocel. Trubka pro jádro sloupku – nedodává PP-Plastové ploty 25x25x2 mm ocel. Profily jako mo ž ná výztuha desek plotového pole – nedodává PP-Plastové ploty

6 Jednotlivé díly stavebnice plastového plotu VPK 110 – víko plastového krytu sloupku 110x110 mm – hPVC KV 70 – krycí ví č ko pro desku DPP 70 - hPVC

7 Jednotlivé díly stavebnice plastového plotu SE 10 – spojovací element

8 Technický popis Stavebnice plastového plotu je systém dutých plastových profil ů, které slou ž í k montá ž i lehkých plotových staveb, balkón ů, zábradlí,pergol, lavic, r ů zných st ě n, ohrad a p ř íst ř ešk ů. Plastové profily jsou vyráb ě ny technologií vytla č ování z hou ž evnatého PVC s dlouhou ž ivotností a vynikající odolností pov ě trnosti. Materiál se pou ž ívá i pro výrobu vytla č ovaných profil ů k výrob ě plastových oken. Montá ž stavby plotu je jednoduchá a rychlá s minimální náro č ností na prostor, ná ř a ď ové vybavení a odbornost montá ž ník ů. Systém je tvo ř en dvoudílným plastovým krytem KSP 110 nosné č ásti sloupku (ocelová 1 ½ ‘‘ trubka, zabudovaná v základu plotu v po ž adovaných délkách plotových polí – doporu č. délku cca 2 m, deskami plotových polí DPP 100 (s mo ž nou ocelovou výztuhou) a DPP 70 (dle zvolené-ho designu plotu) a krycí /distan č ní lištou KDL 30 (vymezuje vertikální rozte č e desek plotových polí a dotvá ř í celistvost povrchu plastového krytu sloupku). Vrchol sloupku je ukon č en p ř evle č ným lepeným nebo p ř išroubovaným víkem krytu plastového sloupku VPK 110. Konce desek DPP 70 jsou opat ř eny krycími ví č ky KV 70, které jsou p ř ilepeny. Spojovací elementy SE 10 slou ž í ke spojení vertikálních a horizontálních desek plotových polí.

9 Montá ž plastového plotu Montá ž plastového plotu je znázorn ě na na obr.1 a obr.2 v 7 krocích:Montá ž plastového plotu je znázorn ě na na obr.1 a obr.2 v 7 krocích: 1. Na ř ezání, orientace a p ř ilo ž ení profil ů KSP 110 ke trubce.1. Na ř ezání, orientace a p ř ilo ž ení profil ů KSP 110 ke trubce. 2. Zaklesnutím protilehlých zámk ů profil ů KSP 110 na obvodu trubky se dosáhne slo ž ení plastového krytu sloupku a vzniku 4 drá ž ek po stranách krytu.2. Zaklesnutím protilehlých zámk ů profil ů KSP 110 na obvodu trubky se dosáhne slo ž ení plastového krytu sloupku a vzniku 4 drá ž ek po stranách krytu. 3. Na ř ezání prvních distan č ních lišt KDL 30, jejich zasunutí do drá ž ky krytu sloupku.3. Na ř ezání prvních distan č ních lišt KDL 30, jejich zasunutí do drá ž ky krytu sloupku. 4. Na ř ezání prvních desek plotových polí DPP 100, zasunutí jejich konc ů do drá ž ek krytu sloupku a srovnání desek v č etn ě slo ž eného krytu sloupku do osy plotu, vrtání d ě r pro zajiš ť ovací samo ř ezné šrouby.4. Na ř ezání prvních desek plotových polí DPP 100, zasunutí jejich konc ů do drá ž ek krytu sloupku a srovnání desek v č etn ě slo ž eného krytu sloupku do osy plotu, vrtání d ě r pro zajiš ť ovací samo ř ezné šrouby. 5. Zajišt ě ní správné polohy krytu sloupku samo ř eznymi šrouby, na ř ezání a zasunutí dalších distan č ních lišt KDL 30 a desek DPP 100, st ř ídavé opakování této operace a ž do dosa ž ení správné výšky plotového pole.5. Zajišt ě ní správné polohy krytu sloupku samo ř eznymi šrouby, na ř ezání a zasunutí dalších distan č ních lišt KDL 30 a desek DPP 100, st ř ídavé opakování této operace a ž do dosa ž ení správné výšky plotového pole. 6. Zasunutí krycích lišt KDL 30 do protilehlých drá ž ek krytu sloupku z pohledových stran plotu.6. Zasunutí krycích lišt KDL 30 do protilehlých drá ž ek krytu sloupku z pohledových stran plotu. 7. P ř ekrytí vrcholu sloupku p ř evle č ným víkem VPK 110 a jeho fixace.7. P ř ekrytí vrcholu sloupku p ř evle č ným víkem VPK 110 a jeho fixace.

10 Schema montá ž e plastového plotu obr.1

11 Schema montá ž e plastového plotu obr.2

12 Prostorové schema detailu sloupku plotu obr.3

13 Variantní p ů dorysné provedení plastového plotu Variantní provedení plastového plotu jsou znázorn ě na na obr.4 a obr.5 Konstrukce plastového krytu sloupku umo žň uje variantní p ů dorysné provedení stavby plotu podle obr.4 – p ř ímé, odbo č né, k ř í ž ové, rohové – pravoúhlé a rohové – obloukové, závisí to pouze na konkrétním pou ž ití 4 drá ž ek plastového krytu sloupku.

14 Pohledové variantní provedení plastového plotu Pohledové variantní provedení stavby plotu podle obr.5 závisí na konstrukci plotových polí, kterou m ůž ou tvo ř it v nejlevn ě jší a nejmén ě pracné variant ě pouze samotné desky plotových polí DPP 100 – zasunuté do drá ž ek sloupk ů v horizontální poloze – a to s ocelovou výztuhou nebo bez ní – varianty A+B. Z obou typ ů desek lze vytvo ř it také kombinované pole – s horizontálními nosnými deskami DPP 100 (s ocelovou výztuhou nebo bez ní – podle po ž adavk ů na tuhost plotu) a vertikálními deskami DPP 70, vlo ž enými mezi nimi – varianta C. Kombinovaná pole, tvo ř ená horizontálními nosnými deskami DPP 100 (s ocelovou výztuhou nebo bez ní) a z p ř ední strany plotu p ř išroubovanými vertikálními deskami DPP 70 s krytím konc ů krytkami KV 70 – jsou ozdobn ě jší, ale také pracn ě jší – varianta D+E+F.

15 Variantní pohledové provedení plastového plotu obr.5

16

17 Další mo ž né varianty provedení plotových polí slo ž ených z horizontálních DPP 100 a r ů zn ě vysokých vertikálních DPP 70

18 Variantní pohledové provedení plastového plotu obr.5 Mo ž nosti pou ž ití jeklem vyztu ž ených horizontálních DPP 100 místo betonového, nebo kamenného nebo zd ě ného soklu – lze je spolu se sloupky i barevn ě odlišit. Mo ž nosti pou ž ití jeklem vyztu ž ených DPP 100 pro stavbu jednoduchých bezúdr ž bových zábradlí.

19 Variantní pohledové provedení plastového plotu Pohledové znázorn ě ní mo ž ností ř ešení terénních nerovností v konstrukci plotu, plotová pole slo ž ena v horizontálních DPP 100 a vertikálních DPP 70 se základovým soklem nebo bez n ě j.

20 Detail spoje horizontální DPP 100 a vlo ž ené vertikální DPP 70 P ř i montá ž i kombinovaného plotového pole s vlo ž enými vertikálními deskami se podle uvedenéhoobrázku vyu ž ije spojovacích element ů SE 10, vlepených do krajních´dutin desek DPP 70. U této varianty plotového pole je d ů le ž itá kvalita a kolmost ř ezu DPP 100a DPP 70, p ř esnost jejich ř ezaných délek, p ř esnost poloh a kolmost vrtanýchd ě r pro uchycení element SE 10.

21 Detaily krytu konc ů DPP 70 a šroubového spoje DPP 70 + DPP 100 Šroubované p ř ední vertikální desky DPP 70 s horním a spodním p ř esahem jsou podle uvedeného obrázku uzav ř eny na obou koncích vlepovanými ví č ky. Vertikální desky se vrtají p ř es nosné horizontální desky DPP 1 (nad a pod ocelovou výztuhou – v ž dy 2 vruty) a p ř es ž eb ř í č kovou ž ebrovou výztuhu profilu DPP 70 – šroubují se nerezovými vruty ze zadní strany plotu délky 45mm

22 Provedení plotu


Stáhnout ppt "POLYCIERRO PP-Plastové ploty Stavebnice plastového plotu Mobil: +420 777 200 471 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google