Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České."— Transkript prezentace:

1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Stanoví pravidla studia ve studijních programech. Řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a Statutu VŠTE. Studium v programech se uskutečňuje podle zásad Evropského systému přenosu a shromažďování kreditů (ECTS). Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

3 Akademický rok (dále jen „AR“) trvá 12 kalendářních měsíců a člení se na zimní a letní semestr. Semestr zahrnuje nejméně 12 a nejvýše 15 týdnů výuky a nejméně 4 týdny a nejvýše 6 týdnů zkouškového období. Na VŠTE máme 13 týdnů výuky a 5-6 týdnů zkouškového období. Časové rozvržení je dáno Harmonogramem AR, který je zveřejněn nejpozději do 31.5. Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 3 Harmonogram AR IS->Dokumenty->Úřední deska->Harmonogram AR

4 Nejpozději k 31.7. a k 31.1. je zveřejněn v IS studijní katalog pro následující semestr (anotace, rozsah..) Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 4 Garant předmětu upravuje anotaci IS->Učitel->Úplný výpis informací o předmětu

5 Zkoušející nebo předseda zkušební komise nebo jiná pověřená osoba zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu každého studenta byl zaznamenán do IS nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu ukončení. Studijní a zkušební řád OBECNÁ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU STUDIA Článek 7 Zadat známku do 5 prac. dnů IS->Učitel->Poznámkové bloky

6 Výuka se uskutečňuje prostřednictvím přednášek, seminářů, tutoriálů, praktik, laboratorních cvičení, praxí, exkurzí, stáží, terénních cvičení, kurzů a konzultací. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatní vnitřní norma (OR k evidenci docházky) Studijní a zkušební řád OBECNÁ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU STUDIA Článek 9 Více OR k evidenci docházky IS->Dokumenty->Úřední deska-> Vnitřní předpisy a normy

7 Student si zapisuje předměty a tvoří si rozvrh sám dle platného harmonogramu AR. Studijní a zkušební řád PRŮBĚH STUDIA Článek 11, 12 Neřeším rozvrh studenta a NIKAM studenta nehlásím do žádných seminárních skupin.

8 Garant předmětu může studentovi na jeho žádost uznat pro studium předměty absolvované na VŠ nebo VOŠ. Studijní a zkušební řád PRŮBĚH STUDIA Článek 14

9 Splnění předmětu: ZÁPOČTEM nebo ZKOUŠKOU Termín zkoušek a zápočtů se mohou vypsat (absolvovat) nejdřív 2 týdny před začátkem zkouškového období. Nedostaví-li se student ke zkoušce, zadává vyučující do poznámkového bloku Závěrečný test hodnotu *30,33. Student má právo na 1 opravný termín v případě, že při zkoušce získal hodnocení X. Studijní a zkušební řád HODNOCENÍ PRŮBĚHU STUDIA Článek 16 Zkouška - - - Zápočet

10 Zápočtem se ukončují předměty, jejichž požadavky jsou plněny PRŮBĚŽNĚ v době výuky. Týká se předmětů, u kterých je pouze cvičení/seminář. Student má nárok na 1 řádný pokus a na 1 opravný pokus. Hodnocení u zápočtu: ZAPOČTENO (Z) NEZAPOČTENO (N) Studijní a zkušební řád HODNOCENÍ PRŮBĚHU STUDIA Článek 18 Zápočet jen u cvičení - - - Z / N IS->Učitel->Poznámkové bloky

11 Zkouškou se plní předměty, u nichž je podstatná část zátěže studenta soustředěna mimo dobu jejich výuky. Týká se předmětů, u kterých je přednáška. Student má nárok na 1 řádný pokus a na 1 opravný pokus. Zkouška může být písemná, nebo ústní, popř. písemná + ústní. Hodnocení u zkoušky, viz čl. 17 Studijní a zkušební řád HODNOCENÍ PRŮBĚHU STUDIA Článek 19 Zkouška je u přednášek - - - A / B / … / F IS->Učitel->Poznámkové bloky

12 Klasifikační stupnice Studijní a zkušební řád HODNOCENÍ PRŮBĚHU STUDIA Článek 17 Hodnocení zkoušky. Známky se počítají automaticky v IS IS->Učitel->Poznámkové bloky

13 Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen „SZZ“). Součástí SZZ je také obhajoba bakalářské / diplomové práce. Obhajoba závěrečné práce je ústní. Zkouška z předmětů SZZ je písemná, výjimečně ústní, popř. ústní + písemná. Zkušební komise jsou členové jmenovaní rektorem po schválení akademickou radou. Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Oponent a vedoucí práce vypracovávají posudek. Zveřejnění závěrečné práce je elektronicky v archivu IS studenta. Studijní a zkušební řád ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH Článek 21, 22, 25

14 Garant předmětů upravuje anotace ve spolupráci se zástupcem ředitele ÚPS pro pedagogickou činnost. Časová osa PŘED obdobím výuky Aktualizace konzultačních hodin v IS. Všichni vyučující si den před zveřejněním rozvrhu zkontrolují svůj rozvrh. Rozvrh řeší s vedoucím katedry. Všichni vyučující si zaktualizují konzultační hodiny a své kontakty v IS.

15 Tisk mého rozvrhu (po prvním týdnu výuky mohou nastat v rozvrhu drobné korekce). Časová osa Období výuky Kontroluji docházku. Výuka: na každém semináři kontroluji docházku dle aktuálně platné vnitřní normy. Konzultuji v době konzultačních hodin. Poskytnutí studijních materiálů. IS -> UČITEL -> Studijní materiály Seminární práce studenti ukládají do odevzdávárny (před tím musím odevzdávárnu otevřít), po té probíhá kontrola plagiátorství)

16 Časová osa Období výuky Zadávám průběžné body nejdéle do posledního dne výuky! Během celého semestru řeším průběžné hodnocení a zadávání. Body z průběžného hodnocení zadávám do IS nejpozději k poslednímu dni výuky. 2 týdny před začátkem zkouškového období mohu vypsat zkušební termíny Suplování – řeším s vedoucím katedry

17 Časová osa Období výuky – poznámkový bloky: Průběžné hodnocení Zadávám jen: *číslo nejdéle do posledního dne výuky! Bodovou hodnotu 0-30 bodů vkládám do poznámkového bloku s názvem „Průběžné hodnocení“. Tento blok je upravovatelný pouze do posledního dne výuky semestru. Po tomto datu již nebude možné manipulovat s blokem průběžné hodnocení. Blok se uzavře. IS -> UČITEL -> Poznámkové bloky -> vyberete si zaškrtnutí „Průběžné hodnocení“ -> editovat

18 Základem pro evidenci docházky jsou čtečky, které se nacházejí u každé učebny. Po přiložení platné ISIC karty ke čtečce student získá záznam do své docházky. Časová osa Období výuky - docházka Na zapomenutí ISIC karty nebude brán zřetel! Na zapomenutí ISIC karty nebude brán zřetel. Pro započtení docházky si student 15 min před začátkem hodiny a nejdéle do 15 min od začátku semináře musí přiložit kartu ke čtečce. Pokud student odejde více než 10 min před koncem semináře, bude mu účast stornována. Opravím v intranetu ručně (ikona: ) Vyučující provede před začátkem každého semináře kontrolu počtu studentů.

19 Pokud si student neoprávněně čipne (čipne a nebude fyzicky ve třídě), docházka nebude započtena a dojde k zahájení disciplinárního řízení. Časová osa Období výuky - docházka Omluvenky vyučující neřeší! Nefunkční čtečka = provedu docházku papírovým způsobem a nejpozději následující pracovní den předám odbornému referentovi pro pedagogickou činnost. Student překládá omluvenku odbornému referentovi pro pedagogickou činnost. O uznání/neuznání rozhodne zástupce ředitele ÚPS pro pedagogickou činnost. Pokud je omluvenka uznaná, student je omluven v intranetu odborným referentem pro pedagogickou činnost pomocí ikony:

20 Student vidí svoji docházku v IS->poznámkové bloky *0 nesplněno = NESPLNĚNÁ DOCHÁZKA *1 splněno = SPLNĚNÁ DOCHÁZKA  Absence = Nepřítomen  Hodina zrušena = přítomen  Omluvenka přijata = přítomen Povolené absence:  13 týdnů výuky – 4 povolené absence  26 týdnů výuky (např. jazyky) – 8 povolených absencí  Výuka každý druhý týden – 2 povolené absence. Časová osa Období výuky – docházka / absence Maximálně 4 povolené absence!

21 Dle platné směrnice je nutné, aby každý školitel BP byl proškolen. Časová osa Období výuky – odevzdání bakalářské práce Sběr BP: prosinec duben červenec Více informací: Harmonogramy BP (termíny odevzdání: prosinec, duben, červenec) Metodika psaní BP. Student prokazuje schopnost řešit samostatně a vedoucí práce není zodpovědný za výsledek. Formální úprava závěrečné práce (viz metodika, šablona BP). Kontrola plagiátorství (školitelem). Vedoucí vytvoří písemný posudek.

22 Vypisování zkušebních termínů (1. krok je rezervace učebny, pak teprve vypisuji zkušební termíny vč. možnosti odhlásit do). Časová osa Zkouškové období Opravuji test a zadám body do IS do 5 prac. dní Vytisknu si prezenční arch na daný termín zkoušky (po možnosti odhlásit se do). Na zkoušce, než začne, zkontroluji platnost ISIC karty. Pokud se student na zkoušku nedostavil -> pozn. blok: *30,33 Pokud student opisuje -> disciplinární řízení -> pozn. blok: *0 Test opravím a zadám body do pozn. bloků nejdéle do 5 pracovních dní Prodloužené zkouškové období – student si musí žádat

23 Časová osa Zkouškové období – poznámkový blok: Závěrečný test Zadávám jen: *číslo Bodovou hodnotu 0-70 bodů vkládáte do poznámkového bloku s názvem „Závěrečný test“. IS -> UČITEL -> Poznámkové bloky -> vyberete si zaškrtnutí „Závěrečný test“ -> editovat

24 Archy (výkaz hodnocení) tiskne sekretářka, podepisuje garant předmětu, archivace na oddělení zástupce ředitele ÚPS pro pedagogickou činnost. Časová osa Po zkouškovém období Zprávy, archy… IS->Učitel Autoevaluační zprávy a předmětová anketa –autoev. zprávu zpracovává na konci každého semestru garant předmětu dle šablony, včetně zpracování výsledků studentské ankety

25 Prostor pro dotazy…. Děkuji za pozornost. Ukázka v IS Ukázka v intranetu ? Oddělení zástupce pro pedagogickou činnost: Bc. Simotová Eva kancelář: D106P Simotova7388@mail.vstecb.cz Tel. 387 842 151 Bc. Kubová Markéta Kancelář: 106L Kubova@mail.vstecb.cz Tel. 387 842 162


Stáhnout ppt "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České."

Podobné prezentace


Reklamy Google