Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Poregistrační studie bezpečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Poregistrační studie bezpečnosti."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Poregistrační studie bezpečnosti z pohledu nové legislativy Mgr. Veronika Deščíková Oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv O čem dnes - úvod Čl.1 (15) – nová definice – Poregistrační studie bezpečnosti (PASS – Post-authorisation safety study) Hlava IX (FARMAKOVIGILANCE) - Kapitola 4 – Článek 107m + články 107n– 107q („vyžádané“ PASS) Čl.21a a 22a („vyžádané“ PASS) Čl.23 (MAH poskytne neprodleně veškeré nové informace ovlivňující B/R) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

3 [ 3 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Poregistrační studie bezpečnosti: Čl.1 (15) – nová definice Farmakoepidemiologická studie nebo klinické hodnocení prováděné v souladu s rozhodnutím o registraci a za účelem stanovení nebo kvantifikace bezpečnostního rizika ve vztahu k registrovanému léčivému přípravku Jakákoli studie týkající se určitého registrovaného léčivého přípravku za účelem zjištění, popsání nebo kvantifikace bezpečnostního rizika, potvrzení bezpečnostního profilu tohoto léčivého přípravku nebo zjištění míry účinnosti opatření prováděných v rámci řízení rizik.“ Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

4 [ 4 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Hlava IX - Kapitola 4 – Články 107m – 107q ČLÁNEK 107m – všechny PASS (8 bodů) Definice kapitoly 4 – vztahuje se na neintervenční PASS, které: MAH iniciuje, řídí nebo financuje z vlastní vůle MAH iniciuje, řídí nebo financuje na základě povinností uložených podle článku 21a (podmínka registrace) nebo 22a (poregistrační povinnost) a jejichž součástí je sběr bezpečnostních údajů od pacientů nebo ZP Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

5 [ 5 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv ČLÁNEK 107m – všechny PASS (8 bodů) Touto kapitolou nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky a požadavky Unie na zajištění pohody a práv účastníků v neintervenčních poregistračních studiích bezpečnosti. NOVĚ : Tyto studie se neprovádějí, pokud by to propagovalo používání určitého léčivého přípravku Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

6 [ 6 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv ČLÁNEK 107m – všechny PASS (8 bodů) NOVĚ : Platby zdravotnickým pracovníkům za účast na neintervenčních poregistračních studiích bezpečnosti se omezí na náhrady času a vzniklých výdajů! národní autorita (NA) může požadovat předložení protokolu a zprávy o pokroku ve všech MS, v nichž studie probíhá Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

7 [ 7 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv ČLÁNEK 107m – všechny PASS (8 bodů) NOVĚ : MAH zašle závěrečnou zprávu (ZZ) všem MS, ve kterých studie probíhala do 12 měsíců od ukončení sběru dat NOVĚ : během studie MAH sleduje a posuzuje získané údaje a vliv na B/R (zpráva o pokroku) + veškeré nové informace ovlivňující B/R musí být sděleny MS, ve kterých je LP registrován (čl.23) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

8 [ 8 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Články 107n-107q Články 107n až 107q se vztahují pouze k PASS podle článku 21a nebo 22a („vyžádané“ PASS) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

9 [ 9 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Čl.21a a 22a („vyžádané“ PASS) Čl. 21a – udělení registrace LP je vázáno na splnění podmínek m.j. PASS nebo studie účinnosti (PAES), v případě, že pochybnosti o účinnosti lze odstranit až po uvedení LP na trh stanoví se lhůty pro splnění podmínek v rozhodnutí o registraci (další podmínky viz čl.21a – celkem 6) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

10 [ 10 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Čl.21a a 22a („vyžádané“ PASS) Čl.22a – národní autorita může uložit MAH povinnost po udělení registrace LP (písemně, důvod, cíle, harmonogram) a) provést PASS (safety) existují-li pochybnosti týkající se bezpečnostních rizik registrovaného léčivého přípravku. Vztahují-li se stejné pochybnosti k více léčivým přípravkům, vybídne příslušný NA po konzultaci s PRAC dotčené MAHy, aby provedli společnou poregistrační studii bezpečnosti Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

11 [ 11 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Čl.21a a 22a („vyžádané“ PASS) b) provést PAES (efficacy) jestliže poznatky o určité chorobě nebo klinické metodologii naznačují, že předchozí hodnocení účinnosti může být třeba podstatně revidovat Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

12 [ 12 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Čl.21a a 22a („vyžádané“ PASS) MAH může do 30 dnů požádat o předložení písemného vyjádření k povinnosti (ve stanovené lhůtě), NA mu to umožní na základě vyjádření MAHa NA povinnost odvolá nebo potvrdí – pokud NA potvrdí – změní se registrace a aktualizuje RMS (čl.1, bod 28b) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

13 [ 13 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vyžádané PASS (Články 107n - 107q) Před provedením studie MAH předloží návrh protokolu PRAC (s výjimkou studií prováděných pouze v 1čl. státě na základě čl.22a – pouze NA) PRAC/NA vydá do 60 dnů od předložení dopis: a)Souhlas b)Námitku s podrobným odůvodněním v případě propagace LP anebo posouzením, že návrh studie nenaplňuje její cíle c)Sdělení, že studie je KH (podle 2001/20/EC) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

14 [ 14 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vyžádané PASS (Články 107n - 107q) Studie může být zahájena pouze s písemným souhlasem PRAC nebo NA (dle okolností)!!! Pokud je vydán dopis se souhlasem (a) zašle MAH protokol zúčastněným NAs a může studii zahájit Podstatné změny protokolu musí být oznámeny PRAC/NA před provedením – MAH je seznámen se souhlasem/nesouhlasem PRAC/NA (příp. jsou informovány ostatní zúčastněné státy) Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

15 [ 15 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vyžádané PASS (Články 107n - 107q) Ihned po dokončení studie a do dvanácti měsíců od ukončení sběru údajů se konečná zpráva o studii (ZZ) předloží PRAC/NA Možnost osvobození MAHa od ZZ MAH vyhodnotí dopad studie na registraci LP, případně podá žádost o změnu registrace NA ZZ a souhrn výsledků zašle MAH elektronicky PRAC/NA Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

16 [ 16 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Vyžádané PASS (Články 107n - 107q) PRAC po konzultaci s MAHem může vydat doporučení ohledně registrace s uvedením odlišných postojů a důvodů Pokud je doporučena změna, pozastavení nebo zrušení registrace – CMD zaujme postoj… dále postup jako u PSURů a referralů konsensus a opatření členských států, pokud dohodnuta změna – MAH podá žádost a dohoda se zveřejní na evropském webovém portálu není konsensus - předání EK s postojem většiny (EK – čl.33,34) CMD vs. PRAC – podrobné vědecké vysvětlení důvodů nesouhlasu Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

17 [ 17 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Formát protokolů, abstraktů a ZZ Dle EMA doporučení dle mezinárodních standardů – ISPE guideline, ENCePP Checklist of Study Protocols a Methodological guide, doporučení významných biomedicínských časopisů (BMJ) STROBE statement: http://www.strobe- statement.org/index.php?id=available-checklistshttp://www.strobe- statement.org/index.php?id=available-checklists PRISMA statement: http://www.prisma- statement.org/statement.htmhttp://www.prisma- statement.org/statement.htm Do budoucna ve veřejném Registru studií i protokol a abstrakt ZZ Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

18 [ 18 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Shrnutí Nová definice Upřesnění podmínek PASS Postup schvalování PASS podle článků 21a a 22a Protokol, abstrakt a závěrečná zpráva - doporučení Sekce dozoru – odd. farmakovigilance

19 [ 19 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST A BDĚLOST! Vaše dotazy prosím? a) ihned b) emailem: veronika.descikova@sukl.cz Poregistrační studie bezpečnosti z pohledu nové legislativy


Stáhnout ppt "[ 1 ] Mgr. Veronika Deščíková 9.6.2011 Seminář odd. farmakovigilance – nová legislativa © 2011 Státní ústav pro kontrolu léčiv Poregistrační studie bezpečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google