Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

2 Přijímací řízení na SŠ MŠMT vyhlásilo pro obory vzdělání s maturitní zkouškou centrálně zadávané jednotné testy (Cermat - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Týká se žáků, kteří podají ve školním roce 2015/2016 přihlášku ke střednímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Výjimkou jsou také obory vzdělání s talentovou zkouškou = obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou. 2

3 Přijímací řízení na SŠ Uchazeči o studium budou konat jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky Přijímací řízení může obsahovat další zkoušky k ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy 3

4 Přijímací řízení na SŠ Tento způsob přijímacího řízení je pro střední školy do doby nové právní úpravy školského zákona dobrovolné a bude se konat ve středních školách, které se krajským úřadům přihlásí do 15. října 2015. v Pardubickém kraji se zapojí: –všechny krajem zřizované střední školy s maturitními obory vzdělání –EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o. –……. 4

5 Termíny písemných přijímacích zkoušek Přijímací zkoušky se uskuteční v jednom řádném termínu a v jednom náhradním termínu. Výsledky testů obdrží od Cermatu také škola uvedená v přihlášce na druhém místě (bude-li do ověřování zapojena). 5 Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů Čtyřleté obory s maturitou 15. 4. 2016 pátek 13. 5. 2016 pátek Šestileté a osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

6 Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ Uchazeč o studium může v 1. kole přijímacího řízení uplatnit dvě přihlášky, a to do 15. března 2016 (resp. do 30. listopadu 2015 v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou). Pokud se žák hlásí na dvě střední školy, na přihlášce uvede obě školy. Obě přihlášky budou vyplněny shodně. Pokud se žák hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, na přihlášce uvede oba obory (každý zvlášť a pošle obě přihlášky - doporučeně). Pořadí, ve kterém žák uvede vybrané střední školy, není závazné z hlediska odevzdání zápisového lístku, ale je závazné pro místo konání přijímacích zkoušek. Konají-li se v obou středních školách, na které se žák hlásí, jednotné přijímací zkoušky (Cermat), uvede na prvním místě tu školu, kde chce zkoušky konat. 6

7 Nové formuláře přihlášek ke studiu

8 Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ Písemné testy tedy koná žák ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě. V dalších kolech přijímacího řízení vyplní uchazeč na přihlášce pouze jednu střední školu (resp. jeden obor vzdělání), počet přihlášek není v dalších kolech omezen. 8

9 Specifikace písemných přijímacích zkoušek V testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, v některých otevřených úlohách (včetně úloh z konstrukční geometrie) bude požadován a hodnocen i postup řešení. Povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a tabulky nejsou povoleny. Chybné odpovědi nebudou penalizovány. Český jazyk a literatura –časový limit je 60 min –celkový maximální počet bodů z testu je 50 Matematika –časový limit je 60 min –celkový maximální počet bodů z testu je 50 9

10 Specifikace písemných přijímacích zkoušek Testování proběhne metodou tužka – papír. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude Cermat připravovat modifikovaná zadání, případnou modifikaci zajistí střední škola, o případné prodloužení času na vykonání testu rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení (posudek žák doloží k přihlášce ke vzdělávání). Střední školy mohou v týdnu od 1. do 5. února 2016 konat pro uchazeče o studium přijímací zkoušky nanečisto. Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v uvedeném termínu ve všech gymnáziích zřizovaných Pardubickým krajem. 10

11 Výsledky písemných přijímacích zkoušek Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám do 21. dubna 2016 do 24.00 hodin 22. dubna 2016 22. dubna 2016 do 24.00 hodin pro víceletá gymnázia 19. května 2016 do 24.00 hodin pro náhradní termín testů Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna 2016. 11

12 Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Uchazeči o studium budou hodnoceni na základě: –výsledků dosažených v písemných testech –výsledků předchozího vzdělávání (vysvědčení) –výsledku další přijímací či talentové zkoušky (bude-li stanovena) –dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče Hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem na celkovém hodnocení uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet nejméně jednou polovinou. 12

13 Podmínkou pro přijetí žáka ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice: Čtyřleté studium Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných Osmileté studium Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných 13 Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou

14 Další kola přijímacího řízení V dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky. Způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. Pardubický kraj doporučí ředitelům středních škol nezohledňovat výsledky jednotných testů z 1. kola přijímacího řízení v dalších kolech. 14

15 Časté dotazy Počet přihlášek ke vzdělávání V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou. Podáním přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat další 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen. 15

16 Časté dotazy Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají. Dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku. 16

17 Časté dotazy Zápisový lístek zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: přijat na základě odvolání –jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání –odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou –odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 17

18 Časté dotazy Zápisový lístek Žák obdrží zápisový lístek na základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek krajský úřad. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá náhradní zápisový lístek škola, která vydala původní zápisový lístek (proti čestnému prohlášení o ztrátě, zničení). 18

19 Informace k přijímacímu řízení Informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)www.klickevzdelani.czwww.msmt.czwww.cermat.cz 19

20 20 Kritéria a podmínky pro přiznání stipendia poskytovaného Pardubickým krajem Kritéria a podmínky pro přiznání stipendia poskytovaného Pardubickým krajem (hodnocené období – pololetí) hodnocení z odborného výcviku stupněm 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný celkové hodnocení na vysvědčení vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a) hodnocení chování stupněm 1 – velmi dobré bez výchovných opatření uložených ředitelem školy omluvená nepřítomnost ve vyučování

21 21 Měsíční výše přiznaného stipendia podle ročníku podle dosaženého stupně prospěchu z odborného výcviku Obor vzdělání s výučním listem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 300 a 400 Kč 300 a 500 Kč 400 a 600 Kč Obor vzdělání s maturitní zkouškou 1. ročník 2. ročník 3. a 4. ročník 150 a 200 Kč 150 a 250 Kč 200 a 300 Kč

22 22 Podporovanéobory vzdělání Podporované obory vzdělání (denní forma vzdělávání) 23-52-H/01 Nástrojař 23-56-H/01 Obráběč kovů 23-61-H/01 Autolakýrník 28-52-H/01 Chemik 34-57-H/01 Knihař 36-65-H/01 Vodař 36-64-H/01 Tesař 36-56-H/01 Kominík 23-51-H/01 Strojní mechanik 29-56-H/01 Řezník – uzenář 36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací 36-67-H/01 Zedník 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

23 Spolupráce škol a firem Prospěchová stipendia ŠkolaFirmyObory Průmyslová střední škola Letohrad Firmy OEZ Letohrad, Isolit Bravo Jablonné nad Orlicí, Forez Ostrov, Rieter Ústí nad Orlicí, ZEZ Silko Žamberk Nástrojař, Strojní mechanik, Elektrikář SOŠ a SOU LanškrounINA Lanškroun; FOREZ Ostrov Nástrojař a Mechanik elektrotechnik SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322 Kovolis Hedvikov a. s.; DAKO-CZ a. s. Mechanik seřizovač, Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů SOU plynárenské Pardubice RWE Česká republika, a.s.; Pro Consulting s. r. o. Mechanik plynových zařízení SOU Svitavy REHAU s.r.o. Moravská Třebová; INA Lanškroun s.r.o., P-D Refractories CZ a.s., Poličské strojírny a.s., ALPS Eletric Czech s.r.o. Mechanik plastikářských strojů 10

24 Spolupráce škol a firem Prospěchová stipendia ŠkolaFirmyObory Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 OR-CZ s.r.o. Moravská TřebováInformační služby ISŠ technická Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Iveco Czech Republic a.s.; Brück AM s r. o. SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk Bühler CZ s.r.o., ŽamberkObráběč kovů SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí Model obaly a.s. CZ; RIETER CZ s. r. o., Ústí nad Orlicí Mechanik seřizovač SŠ zemědělská a VOŠ ChrudimCerea a.s. PardubiceAgropodnikání VOŠ a SŠ technická Česká Třebová České dráhy, a.s.; CZ LOKO Česká Třebová Provoz a ekonomika dopravy, Elektrotechnika 24

25 Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám i Vašim dětem šťastnou ruku při výběru střední školy a úspěšné vykročení do života. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám i Vašim dětem šťastnou ruku při výběru střední školy a úspěšné vykročení do života.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google