Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 16. května 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 16. května 2016."— Transkript prezentace:

1 1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 16. května 2016

2 2 Agendy v oblasti veřejné dopravy: 1)Legislativa -probíhající legislativní procesy 2)Financování -regionální veřejné služby -dálkové a nadregionální veřejné služby 3)Koncepce -1. opatření podle Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy -pořizování vozidel z OPD -tarifní integrace -otevírání trhu veřejných služeb Osnova

3 3 Probíhající legislativní procesy Novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Předmět návrhu Transpozice směrnice EP a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (např. stanovení rámce poplatků za použití dopravní cesty, zřízení nezávislého regulátora, přístup k zařízení služeb, pravidla přidělení kapacity). Legislativní proces – probíhá projednávání ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně PČŘ problematické okruhy: vymezení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře přednost dopravy při vyčerpání kapacity režijní jízdné – předpokládaná účinnost k 1. červenci 2017 1) Legislativa

4 4 Probíhající legislativní procesy Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Předmět návrhu úprava licenčního řízení v linkové osobní dopravě prodloužení výjimky z uplatnění některých práv cestujících vyplývajících z nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě změna některých aspektů právní úpravy taxislužby Legislativní proces – nyní probíhá meziresortní připomínkové řízení – předpokládaná účinnost k 28. únoru 2017 1) Legislativa

5 5 Dálkové a nadregionální veřejné služby Rok 2016 Finanční rozsah – poskytnuto meziroční inflační navýšení (0,4%). Předmět objednávky - nové smlouvy na linkách Pardubice – Liberec a Plzeň – Most - nová smlouva o veřejných službách s novým provozním konceptem na lince R13 Brno – Břeclav – Olomouc, s využitím prostředků z OPD1 -nárůst odpisů (jednotky InterPanter na lince R19) 2) Financování

6 6 Dálkové a nadregionální veřejné služby Rok 2017 Finanční rozsah – předpoklad poskytnutí meziročního inflačního navýšení (0,3 %). Předmět objednávky - nová smlouva na lince R16 Plzeň – Most (výsledek nabídkového řízení, popř. přímo zadaná smlouva) -provozní koncept na lince R7 Praha – České Budějovice - Linz -úprava vedení vlaků do Zlínského kraje (linky Ex2 a R18) →přestože bude značně složité najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků dopravců, je snaha o zachování stávajícího rozsahu dopravy (nepředpokládají se redukce s dopadem na provázanost s regionální dopravou) 2) Financování

7 7 Regionální veřejné služby Doposud je finanční rámec stanoven prostřednictvím usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31.8.2009. Prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům v roce 2010 dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč na úhradu kompenzací ve veřejné železniční osobní dopravě. V devíti následujících letech (2011-2019) dotace navyšovat o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. roky 2011 až 2013 - bez inflačního navýšení roky 2014 až 2016 - navýšení o meziroční míru inflace rok 2017 – předpoklad poskytnutí inflačního navýšení (0,3 %). 2) Financování

8 8 1. opatření Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy V Bílé knize schválené vládou ČR (usnesení č. 465 z 15.6.2015) byl uložen úkol zpracovat ve spolupráci s kraji podklad pro rozhodnutí o způsobu řešení organizace a financování regionální železniční dopravy od roku 2020. Varianty: 1)zachování stávajícího systému, kdy regionální železniční doprava bude i nadále v samostatné působnosti krajů a bude částečně financována státem (tzv. „švýcarský model“) a 2)částečné přesunutí regionální železniční dopravy na stát, kdy cca 1/3 regionální dopravy (především rychlé a páteřní vlaky) byla přesunuta na stát a zbývající 2/3 regionální dopravy byly i nadále financovány z rozpočtů krajů (tzv. „rakouský model“). 3) Koncepce

9 9 1. opatření Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy Usnesení vlády č. 191 ze dne 9. března 2016 trvání dotačního systému na patnáct let (pro roky 2020 až 2034) varianta B1 celkové výše spolufinancování – podíl 30,469 % rozdělení mezi kraje jednotným spravedlivým podílem, který je dán rozsahem financování z prostředků krajů v roce 2014 mimořádné navýšení spolufinancování pro Královéhradecký kraj na pět let stanovení podmínek pro poskytování prostředků (podíl pouze pro tratě se 4 a více páry vlaků ve všední dny) závazek státu v případě změn úhrady za použití dopravní cesty uhradit krajům skutečný nárůst kompenzace vyplývající ze zvýšení poplatků. 3) Koncepce

10 10 1. opatření Bílé knihy Koncepce veřejné dopravy Stabilita systému ministru dopravy uložen úkol do 30. června 2016 předložit vládě návrh právního zajištění spolufinancování. snaha o zabezpečení stabilního a dlouhodobého systému financování, s úmyslem předejít situaci z let 2011 až 2013, kdy se nedařilo v plné míře zajistit finanční plnění podle Memoranda s kraji z roku 2009 z pohledu Ministerstva dopravy se jako vhodný nástroj jeví smlouva mezi státem a kraji návrh smlouvy byl v průběhu května předložen k diskuzi s kraji 3) Koncepce

11 11 Pořizování vozidel z OPD Program přijat usnesením vlády ČR č. 923 ze dne 9. listopadu 2015 cílem je obnova vozidlového parku regionální i nadregionální železniční dopravy na celém území ČR řídící orgán MD, výzvy pro regionální dopravu budou vyhlašovány ve spolupráci s AKČR resp. jednotlivými kraji podle naléhavosti potřeb ve schválené podobě programu jsou povolenými příjemci železniční dopravci, popř. objednatelé veřejných služeb u varianty vlastnictví státu nabídnuta krajům možnost pořídit i vozidla regionální dopravy - kraje by tak měly na výběr ze 3 variant (vlastnictví dopravce, vlastnictví kraje, vlastnictví státu). 3) Koncepce

12 12 Pořizování vozidel z OPD alokace prostředků EU = 17,849 mld. Kč (podpora ve výši 85 %) národní spoluúčast ve výši 15 % hradí objednatel nebo v regionální dopravě dopravce (následně uplatňuje odpisy). pro potřeby nadregionální dopravy předběžně v programu určeno 6,88 mld. Kč z prostředků EU (k tomu 1,2 mld. Kč jako spoluúčast ze státního rozpočtu) pro potřeby regionální dopravy předběžně v programu určeno necelých 11 mld. Kč z prostředků EU snaha o navýšení prostředků z OPD2 podle aktuálních potřeb v průběhu jeho realizace (požadavky krajů již na 24 mld. Kč) podpořena budou pouze vozidla v rámci uceleného provozního konceptu - všechny spoje na lince nebo v území 3) Koncepce

13 13 Pořizování vozidel z OPD Důraz na ekonomickou životnost vozidel - provoz pouze na výkonech, pro které byla dotačním projektem určena. Po skončení smlouvy o veřejných službách:  dopravce povinen předat vozidlo takovému zájemci, který bude nadále provozovat veřejné služby, zpravidla na základě smlouvy se stejným objednatelem a na totožné dopravní služby. V případě 100 % dotace bude převod bezúplatný, jinak za zůstatkovou cenu vozidla v účetnictví provozovatele  se souhlasem objednatele budou moci být vozidla převedena stávajícím dopravcem na jiné výkony obdobného charakteru v závazku veřejné služby stejného objednatele  teprve v případě nemožnosti uvedených dvou řešení vrátí dopravce poskytovateli dotace poměrnou část dotace 3) Koncepce

14 14 Tarifní integrace Východisko: zda má být i na liberalizované železnici možné získat určitý typ jízdního dokladu mezi libovolnými dvěma body české železniční sítě, pokud ano, pak za jakých podmínek, a zda a popřípadě jak je možné, potřebné a vhodné a zapojení orgánů veřejné správy do tohoto procesu. -projekt CDV pro TAČR „Metodika pro implementaci opatření pro zajištění tarifní soudržnosti“ -diskuzní materiál MD „Možnosti rozvoje tarifní integrace“ V druhé polovině roku 2016 předpoklad nastavení procesních kroků Ministerstva dopravy směřujících k nastavení tarifní integrace na železnici. 3) Koncepce

15 15 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb Vláda ČR rozhodla o postupném otevírání trhu (aktuální časový plán přijat usnesením č. 1050 ze dne 14. prosince 2015), přičemž na části trhu bude i nadále zůstávat přímé zadání. Provozní soubory zahrnuté do nabídkových řízení -R14: Liberec – Pardubice a R15: Liberec – Ústí nad Labem -R5: Praha – Ústí n.L. – Karlovy Vary – Cheb a R20: Praha – Roudnice n.L. – Ústí n.L. – Děčín -R27: Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc IV. železniční balíček – předpoklad postupného otevření trhu i na železnici, se stanovenými výjimkami a určitým přechodným období (předmět projednávání). 3) Koncepce

16 16 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb 3) Koncepce

17 17 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb Linka R16 Plzeň – Most v únoru 2015 vypsáno nabídkové řízení na výběr dopravce: -vozba užitými vozidly, provázání s OPD nebylo podmínkou -doručeno pět nabídek - MD vybralo jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku uchazeče GW Train Regio, a.s. -soutěž napadena ze strany ČD - ÚOHS zrušil nabídkové řízení z důvodu diskriminace ČD v oblasti režijního jízdného -MD podalo proti rozhodnutí rozklad - výsledek nabídkového řízení závisí na rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu s ohledem na jistotu zajištění veřejných služeb v období od prosince 2016 bylo MD nuceno zveřejnit předběžná oznámení přímého zadání smlouvy s GW Train Regio, a.s., v intencích nabídky v soutěži - absolvovala test porovnatelnosti 3) Koncepce

18 18 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Michalčík ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 16. května 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google