Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ LIMITY NEFORMÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE JUDr. Michal Žižlavský © JUDr. Michal Žižlavský, advokát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ LIMITY NEFORMÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE JUDr. Michal Žižlavský © JUDr. Michal Žižlavský, advokát"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ LIMITY NEFORMÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE JUDr. Michal Žižlavský © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

2 RESTRUKTURALIZACE (RS) ca REORGANIZACE (RO) RS obecně = změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů RS ze sledovaného pohledu – při provozu podniku v krizi = opatření k ozdravění hospodářského podniku (akcent na zájem akcionářů či společníků) RO = postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle (věřiteli přijatého) insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu (RP) s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů (akcent na zájem věřitelů) 2 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

3 ZPŮSOBY PROVEDENÍ RS Při provozu podniku v krizi management nebo vlastní krizový tým podniku, v zájmu akcionářů či společníků, bez přesně daných pravidel (neformální RS) zpravidla usiluje o: zajištění provozního kapitálu - ale získat úvěr v potřebném rozsahu není vždy možné restrukturalizaci pohledávek věřitelů (prominutí části dluhu, příslušenství dluhu, odklad splatnosti) ukončení neefektivních výrob, prodej nepotřebného majetku (neprodukční majetek, nepotřebné zásoby a podobně) snižování nákladů (rušení nadstandardních výhody zaměstnanců a managementu - služební vozidla k soukromým účelům) - zpravidla jediné „neutrální“ opatření (viz dále) případně o řešení formou přeměny (fúze, rozdělení, převod jmění) 3 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

4 ZPŮSOBY PROVEDENÍ RO RO lze provést pouze na základě věřiteli přijatého a soudem schváleného RP, podle přesně daných pravidel (formální proces) pod kontrolou věřitelů a to zpravidla těmito způsoby: zajištění financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části restrukturalizace pohledávek věřitelů prodej celé majetkové podstaty nebo její části nebo prodej podniku fúze dlužníka s jinou osobou nebo převod jmění na společníka se zachováním nebo změnou práv věřitelů vydání aktiv věřitelům nebo jejich převod na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast 4 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

5 ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ RS neúčinné zajištění po zahájení IŘ, skončí-li dlužník v konkursu (§ 248/2 IZ) přerušení řízení o povolení vkladu prohlášením konkursu (§ 263 IZ) další rizika s ohledem na dosud neustálený výklad, kupř. –zpětná odporovatelnost zajištění z důvodu zvýhodnění věřitele, který poskytne úvěrové financování, resp. zkrácení ostatních věřitelů (§ 235 an. IZ, ač výslovně jen u zajištění existujícího závazku § 241/3 d) IZ, výčet je demonstrativní) −neplatnost zajištění (§ 5 IZ ve vazbě na § 39 ObčZ – rozpor se zákonem, zejména pokud by nešlo o právo nabyté v dobré víře (§ 5 c) IZ a contrario). 5 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

6 ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ RO Komfortní režim úvěrového financování – superpriorita pohledávky (§ 357 a § 41 IZ) – nezpochybnitelné zajištění, přednostní pořadí + uspokojení k tíži stávajících zajištěných věřitelů, kteří neposkytli úvěrové financování (§ 357/2 IZ) Přichází v úvahu i jiné formy financování nežli klasické úvěrové financování, kupř. faktoring v rizikovém „meziobdobí“ od podání insolvenčního návrhu, resp. od povolení reorganizace do přijetí reorganizačního plánu 6 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

7 RESTRUKTURALIZACE POHLEDÁVEK V případě RS odporovatelnost úkonů při restrukturalizaci pohledávek dřívější splnění dluhu (§ 241/3 a) IZ) změna či nahrazení závazku, která bude (následně) hodnocena jako úkon v neprospěch dlužníka (§ 241/3 b) IZ) poskytnutí majetku k zajištění existujícího závazku (§ 241/3 d) IZ) V případě RO je-li restrukturalizace pohledávek věřitelů „vtělena“ do schváleného RP, uvedená rizika odpadají 7 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

8 MAJETKOVÉ DISPOZIČNÍ ÚKONY RS není zajištěna přímá (procesní) kontrola věřitelů – realizuje management v zájmu vlastníků riziko (zpětné) neplatnosti úkonů (soupis do podstaty, vylučovací žaloba) riziko (zpětné) odporovatelnosti úkonů (odpůrčí žaloba) neúčinnost projektu přeměny - fúzi či jinou přeměnu lze „zablokovat“ pouhým podáním IN (§ 5/3 z.č. 125/2008 Sb. o přeměnách), zbytečné transakční náklady 8 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

9 MAJETKOVÉ DISPOZIČNÍ ÚKONY RO proces pod přímou předchozí kontrolou věřitelů (přijetí RP) a soudu (schválení RP) proces pod přímou následnou kontrolou věřitelů (plnění RP § 355 IZ) přeměna bez rizika zpochybnění 9 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

10 RIZIKA JEDNAJÍCÍCH OSOB Porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře = neomezená osobní odpovědnost statutárních zástupců dovnitř společnosti, za kterou jednali (§ 194/5 ObchZ) vůči jiným subjektům (§ 194/6 ObchZ) odpovědnost dalších jednajících, ne SO (§ 66c ObchZ) odpovědnost stínových manažerů (§ 66/6 ObchZ) trestněprávní riziko z důvodu zvýhodňování, případně poškozování věřitelů, když se nepodaří dohoda se všemi věřiteli (zejm. § 223 TZ „kdo jako dlužník v úpadku zmaří byť částečně uspokojení věřitele zvýhodněním jiného věřitele“ + § 113 TZ i kdo se toho účastní, spolupachatel) riziko náhrady škody jednajících osob v adhezním řízení 10 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz

11 RS, RO, SANAČNÍ KONKURS, LIKVIDAČNÍ KONKURS RS – realizuje se zájem akcionářů, společníků, managementu, chybí přímá (procesní) kontrola ze strany věřitelů, pokud je realizována ve stavu úpadku či hrozícího úpadku, nese s sebou civilní i trestněprávní rizika a může být zpochybněna RO – proces pod přímou (procesní) kontrolou věřitelů, realizuje se obdobnými způsoby jako RS, pokud projde testem zájmu věřitelů a testem zákonnosti (RP je schválen soudem), odpadají rizika neformální RS Konkurs nemusí být vždy likvidační z pohledu zachování provozu podniku dlužníka, i v konkursu je možné udržet podnik v chodu, případně jej sanovat a následně zpeněžit – pod kontrolou věřitelů (souhlasy věřitelského výboru, pokyny zajištěného věřitele) 11 © JUDr. Michal Žižlavský, advokát ak@zizlavsky.cz, www.zizlavsky.cz


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ LIMITY NEFORMÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE JUDr. Michal Žižlavský © JUDr. Michal Žižlavský, advokát"

Podobné prezentace


Reklamy Google