Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Program: 1.využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům; 2.postupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Program: 1.využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům; 2.postupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel."— Transkript prezentace:

1 11 Program: 1.využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům; 2.postupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel po účinnosti zák. č. 239/2013 Sb. – od 1. ledna 2015; 3.identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace; 4.ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel vstupem do databází ČKP. 24. června 2014 ČLFA diskusní setkání členských společností k aktuálním problémům financování vozidel

2 22 24.června 2014 Nejdostupnější způsoby zajištění financování: založené na prodeji financovaného předmětu: Vlastnictví PF přímo leasingovou společností ZPVP (Zajišťovací převod vlastnického práva) Zástava věci movité založené na bonitě a budoucích příjmech osoby: od 1.1.2011 nemožnost „zajištění“ směnkou ručení dalším subjektem V důsledku procesně jednoduššího poskytnutí úvěru a legislativních znevýhodnění finančního leasingu změna struktury portfolia 1. Využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům

3 33 24.června 2014 Legislativní vymezení ZPVP (Zajišťovací převod vlastnického práva): sjednání ZPVP je upraveno nově (§§ 2040-2044 NOZ) tak, že dle § 2040 odst. 2 zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn (v našem vnímání ZPVP sjednaný od počátku, se zápisem vlastnictví LS do TP). Možnost, že ZPVP s odkládací podmínkou je platný, je zdůvodňována zásadou smluvní volnosti NOZ, tzn., že si můžeme vztahy s dlužníkem upravit odlišně od zákona. V této věci však je velkou neznámou jak budou postupovat soudy, protože nově je také zavedena povinnost soudců zdůvodnit své stanovisko, pokud je odlišné od stanovisek soudů předchozích vynesených v obdobné věci. Předpokládáme tedy, že úspěšnost určení našeho vlastnictví u ZPVP, kde nejsme v TP zapsáni jako vlastníci, bude spojena s dlouhým (až 2 roky) a v případě ZPVP s odkládací podmínkou i s nejistým výsledkem soudních řízení. 1. Využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům

4 44 24.června 2014 Registrace zajišťovacího převodu práva Vznik zajišťovacího převodu práva bude u věcí zapsaných ve veřejném seznamu, tedy nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, tradičně vázán na jeho zápis do veřejného seznamu (§ 2041 nového občanského zákoníku). V souladu s § 23 odst. 2 písm. f) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se tak nově k nemovitosti dočasně převedené k zajištění zapíše poznámka o dočasné povaze věcného práva zajištěného věřitele na základě zajišťovacího převodu. To je významný posun oproti stávající úpravě, podle níž mohly třetí osoby zjistit, že se jedná o nemovitost převedenou na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva jenom z nabývacího titulu zajišťovaného věřitele.256/2013 Publikace skutečnosti, že převod nemovité věci je pouze zajišťovací, bude mít svůj význam i s ohledem na § 1107 odst. 1 nového občanského zákoníku, dle kterého nabyvatel vlastnického práva přejímá závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu. Pokud tedy věřitel v budoucnu převede nemovitost, která mu byla poskytnuta jako jistota v rámci zajišťovacího převodu práva, ještě před tím, než se zajišťovací převod stane trvalým, bude na takové nemovitosti předmětné zajištění váznout i nadále. Poskytovatel jistoty v podobě nemovitosti tedy o danou nemovitost v důsledku případného protiprávního jednání zajištěného věřitele nepřijde. Naproti tomu pro věci, které se do veřejného seznamu nebudou zapisovat, bude podle shora citovaného ustanovení platit, že jejich nabyvatel přejímá pouze takové závady na nich váznoucí, o jejichž existenci měl a mohl vědět nebo bylo-li to ujednáno. Jiné závady zanikají. Jelikož existence zajištění u věcí nezapsaných ve veřejném seznamu zůstane zpravidla třetím osobám utajena, bude převod těchto věcí znamenat i zánik zajištění samotného. Poskytovatel jistoty pak bude mít v případě včasného splnění dluhu a zániku zajišťovacího převodu práva pouze nárok na náhradu škody vůči zajištěnému věřiteli. 1. Využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům

5 55 24.června 2014 Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Stav v rámci legislativního procesu a další výhled z pohledu procesního projednávání: Zákon je již přijat, je vydán řádně ve Sbírce zákonů a nyní probíhá tzv. legisvakační lhůta, kdy je dána zákonem možnost, aby se subjekty na trhu interně na změnu adaptovaly a připravily na jeho účinnost, která je v této chvíli stanovena na 1. 1. 2015. V přípravě je jeho prováděcí vyhláška, předpokládáme, že její pracovní znění bude k dispozici cca v 3Q roku 2014 (části týkající se registrace; LS se účastní legislativního procesu prostřednictvím ČLFA a zapojením do pracovní skupiny při MD (ministerstvu dopravy). 2. P ostupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel po účinnosti zák. č. 239/2013 Sb. – od 1. ledna 2015

6 66 24.června 2014 Záměrem zákona je  centrální registr,  zrušení „polopřevodů“,  evidence „skutečného vlastníka“,…  konstitutivní zápis provozovatele  provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.  registr vozidel jako neveřejný seznam, nahlížení  poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu 2. P ostupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel po účinnosti zák. č. 239/2013 Sb. – od 1. ledna 2015

7 77 24.června 2014 2. P ostupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel po účinnosti zák. č. 239/2013 Sb. – od 1. ledna 2015  registrace změny vlastníka a provozovatele  písemný souhlas vlastníka silničního vozidla k zápisu tohoto vozidla do registru silničních vozidel s úředně ověřeným podpisem,  písemný souhlas osoby, která je v žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel uvedena jako provozovatel silničního vozidla, je-li odlišný od vlastníka, se zápisem údaje o provozovateli silničního vozidla s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem,  protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,  Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. (na tuto alternativu ale registrační místa nejsou fakticky připravena) Dotazy na MD k praktickému provádění změn:

8 88 24.června 2014 2. P ostupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel po účinnosti zák. č. 239/2013 Sb. – od 1. ledna 2015  Značky na přání  O značku může požádat provozovatel se souhlasem vlastníka nebo vlastník při změně registračních údajů (vlastník registrovaný, o neregistrovaném vlastníku na základě ZPVP nikdo neví…).  Budou přenosné po celém území republiky a jejich vlastníci je budou moct následně převést i na své další vozidlo. U standardních registračních značek k úpravě přenosnosti nedojde.  Sankce 50 tis. Kč při nesplnění lhůty či povinnosti  Skutečně jsou jako vlastníci zapsáni vlastníci vozidel? Vozidlo koupila M.Slažanská Financováno úvěrem se ZPVP s rozvazovací podmínkou:  provozovatelem bude Marta Slažanská  vlastníkem zapsaným v TP bude kdo? a) M.Slažanská b) ČSOB Leasing

9 99 24.června 2014 Varianty obchodního přístupu k ZPVP a registraci vlastníka v TP  ZPVP s odkládací podmínkou = vlastníkem vozidla je do doby splnění odkládací podmínky zákazník Není identifikován přímý rozpor se stávající ani budoucí legislativou, je však spojeno s vysokou mírou pravděpodobnosti, že soudy nebudou vlastnictví LS přiznávat a zpochybní tento způsob zajištění i do budoucna (aktuálně tato soudní řízení jako poskytovatelé financování prohráváme). (+) pro zákazníky žádná změna bez vlivu na realizovaný objem obchodů použitelné pro financování skladových ojetých vozidel (-) ve všech případech nespolupracujících zákazníků soudní řízení o určení vlastnictví s poklesem ceny vozidla (2 roky prodleva) při zabavení vozidla nutné zajistit plnou moc dlužníka k registraci rizika pokut za nedodržení povinností dle zákona 56/2001 Sb. o registraci vozidel po automatickém splnění podmínek pro uplatnění ZPVP může mít zásadní vliv na RWA z pohledu financujících bank po 1.1.2015 3. Identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace

10 10 24.června 2014 Varianty obchodního přístupu k ZPVP a registraci vlastníka v TP  ZPVP s rozvazovací podmínkou bez zápisu LS jako vlastníka do TP = registrovaným vlastníkem vozidla je zákazník, právním vlastníkem je LS LS bude smluvně vlastníkem od počátku, ale nebude zapsán v registru vozidel, LS vědomě poruší povinnosti dle zákona 56/2001 (tento přístup je již dnes aplikován u některých LS.) Vědomě porušují zákon 56/2001, který však při nezapsání do registru nestanovuje dnes žádné sankce, novela účinná od 1.1.2015 stanovuje sankci do 50 000 Kč pro podnikající subjekty - LS). Obava zákazníka z toho, že i on porušuje zákon, může vést k mírnému snížení prodejů. (+) velmi nízký dopad na snížení objemu nových obchodů - na trhu již použito neohrožuje spotřebitelské preference a jejich financování při soudním řízení prakticky jistota uznání vlastnictví LS použitelné pro skladové financování ojetých vozidel (-) při zabavení vozidla nutné zajistit plnou moc dlužníka rizika pokut za nedodržení povinností dle zákona 56/2001 Sb. o registraci vozidel má nezanedbatelný vliv na RWA z pohledu financujících bank po 1.1.2015 náklady na soudní řízení a předpokládaná dlouhá doba soudního řízení (až 2 roky) s dopadem na prodejní cenu vozidla 3. Identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace

11 11 24.června 2014 Varianty obchodního přístupu k ZPVP a registraci vlastníka v TP  ZPVP s rozvazovací podmínkou se zápisem LS jako vlastníka do TP = registrovaným vlastníkem vozidla je LS LS bude smluvně vlastníkem od počátku, bude zapsán v registru vozidel, LS plní všechny legislativní povinnosti a jedná s péčí řádného hospodáře (+) při zabavení vozidla jistota prodeje (nebudou problémy se zápisem nového kupujícího jako vlastníka) legislativně nezpochybnitelné, není spojeno se soudním řízením o určení vlastnictví bez rizika pokut za nedodržení povinností dle zákona 56/2001 Sb. o registraci vozidel bez vlivu na RWA z pohledu financujících bank (-) obchodní střet s preferencí zákazníků (zejména spotřebitelů) „být vlastníkem“ vozidla Při řádném ukončení administrativně náročný proces změny vlastníka Pro skladové financování ojetých vozidel nebo předváděcích vozidel s přidělenou RZ procesně velmi komplikované až prakticky nepoužitelné (nutnost evidenční STK při každé změně vlastníka a časová prodleva, počet zápisů v TP..) 3. Identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace

12 12 24.června 2014 Očekávané preference zákazníků  Korporátní zákazník  Preferuje operativní leasing nebo finanční leasing, nemá zájem být vlastníkem vozidla.  SME zákazník  Potlačeno osobní vlastnictví firemním (u komodity NA je zápis v TP i při financování úvěrem běžným standardem).  Motivem pro zákazníka bude větší dostupnost financování.  V případě řešení ohroženého úvěru je častým problémem situace, kdy není dohledatelný statutární zástupce společnosti (změna jednatelů, jednatel cizinec apod.), takže i když zákazník – firma formálně existuje, není možné nalézt osobu, která by úředně zplnomocnila LS k zápisu vlastnictví do TP.  RETAIL (spotřebitelé)  převládá osobní preference „vlastnit vozidlo“, „mít své jméno v TP“, která je dána jednak marketingovou proklamací samotných leasingových společností (viz internetové stránky xxx…) a pocitem zákazníka, že mu vozidlo „nikdo nevezme“. 3. Identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace

13 13 24.června 2014 Možnosti eliminace obchodních rizik  ???  ??? Komunikace o očekávaných změnách v médiích  ??? Plná moc zákazníka (úředně ověřená) předem  Registr vozidel jako veřejný seznam se zápisem ZPVP či zástavy jako samostatného záznamu  ……. 3. Identifikace obchodních rizik a diskuse k možnostem jejich eliminace

14 14 24.června 2014 Procesní podmínky a rozsah předávaných dat  Podmínky pro předávání dat  jednotné pro všechny členské společnosti  úplata 3 tis. Kč / 2 roky  zadání dotazu dle jednotných kritérií  memorandum o poskytování dat mezi členy ČLFA a ČKP  Standardizovaný vzor smlouvy  jednotný pro všechny přistupující společnosti  definovaný rozsah předávaných dat Další postup  Doporučení členů ČLFA k vydání memoranda a potvrzení zájmu uzavřít smlouvu  Schválení P ČLFA  Individuální uzavření smluv členskými společnostmi 4. Ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel vstupem do databází ČKP

15 15 „Představenstvo ČLFA doporučuje z podnětu Legislativně-právního výboru členským společnostem, aby při využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva k úvěrovaným vozidlům (s rozvazovací podmínkou a s výpůjčkou úvěrovaného vozidla dlužníkem) zapisovaly věřitele do registru vozidel jako vlastníka.“ Děkujeme za pozornost, Vratislav Kejdana, předseda legislativně právního výboru ČLFA Marta Slažanská, předsedkyně výboru pro financování podnikatelů Clfa@clfa.cz ČLFA diskusní setkání členských společností k aktuálním problémům financování vozidel 24.června 2014


Stáhnout ppt "11 Program: 1.využívání zajišťovacího převodu vlastnického práva (ZPVP) k financovaným vozidlům; 2.postupy a povinnosti při registraci financovaných vozidel."

Podobné prezentace


Reklamy Google