Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdeněk KADLEC Úvodní slovo ke konferenci „Správní řád v praxi krajských úřadů“ Mgr. Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. 17. - 18. březen 2016 Zdeněk KADLEC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdeněk KADLEC Úvodní slovo ke konferenci „Správní řád v praxi krajských úřadů“ Mgr. Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. 17. - 18. březen 2016 Zdeněk KADLEC."— Transkript prezentace:

1 Zdeněk KADLEC Úvodní slovo ke konferenci „Správní řád v praxi krajských úřadů“ Mgr. Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. 17. - 18. březen 2016 Zdeněk KADLEC

2 224.9.2016 Úvodní pozdravení  přivítání a pozdravení  jubilejní, již 10. pokračování konference, stále větší zájem i kvalita prezentujících a jejich příspěvků  konference je pro správní praxi přínosem, reflektuje, a neskromně si myslím, že i trochu ovlivňuje, praktický výkon státní správy  doufáme, že jsme dobrými pořadateli a že tradice bude pokračovat i v dalších letech

3 Zdeněk KADLEC324.9.2016 Provokativní otázky k zamyšlení Několik provokativních otázek (vzájemně spolu souvisejí)  omluva předem, že moje vyjádření nebude patrně zcela konformní s právními názory mnohých odborníků  přestože jsem se snažil právo studovat, jsem zřejmě natolik ovlivněn svými praktickými zkušenostmi, že mne nedávno jeden z avizovaných významných účastníků této konference v souvislosti s prezentací podobných názorů posílal do prvního ročníku na právnickou fakultu

4 Zdeněk KADLEC424.9.2016 Název konference 1. Úvahy nad názvem naší tradiční konference  správní řád x správný řád, pořádek, logický přístup k regulaci a řešení sporů  řád x neřád jako nepořádek (something like „bor-del“)  neřád jako čert, škodící šotek, element zlé vůle  právo v praxi – život je daleko barevnější, než může předpokládat právní řád, je proto třeba učit se právo aplikovat a mnohdy i nalézat, k tomu je třeba znalostí podrobností, ale zejména hlavních principů, dobré vůle, rozumu, energie a času, často odvahy, vždy pak smyslu pro přiměřenost  praxe krajských úřadů, praxe ministerstev a dalších ústředních orgánů, praxe správních soudů

5 Zdeněk KADLEC524.9.2016 Kam směřuje vývoj správní praxe? 2.Obavy o další vývoj veřejné správy  nesmírná byrokratizace  stále větší důraz na proces, bohužel už značná převaha nad hmotou  stále patrnější tendence k rozhodování na základě psaného práva, přirozené právo ustupuje do pozadí, prohlubuje se formalismus, „slovíčkaření“, princip „co je psáno, to je dáno“, nikoliv úsilí prosadit to, co je spravedlivé, rozumné a přiměřené

6 Zdeněk KADLEC624.9.2016 Kam směřuje vývoj správní praxe?  pokud je rozhodnutí správního orgánu zrušeno správním soudem, je to až příliš často z důvodu nějaké drobné procesní vady, která mnohdy v porovnání s předmětem řízení působí téměř zanedbatelným dojmem (např. pachatel závažného dopravního přestupku, o jehož vině není nejmenší pochybnost, vyvázne beztrestně, protože mu např. správní orgán doručoval na nesprávnou e-mailovou adresu, kterou si dotyčný záměrně zvolil s cílem činit v řízení obstrukce)  bohužel v mnohých případech „přes stromy nevidí se les“  velmi rozsáhlá, podrobná odůvodnění (vyžadovaná nadřízenými stupni a správními soudy), stálý nárůst počtu stran průměrného rozhodnutí

7 Zdeněk KADLEC724.9.2016 Kam směřuje vývoj správní praxe?  někteří úředníci záměrně píší dlouhá a popisná rozhodnutí s tím, že tak činí už pro potřeby soudního přezkumu, který bude pravděpodobně následovat  k negativnímu vývoji veřejné správy přispívá také značný počet řádných i mimořádných opravných prostředků, zjednodušeně počet stupňů řízení  negativním faktorem je i možnost cyklování, vracení zrušených rozhodnutí zpět k novému projednání (i opakovaně), obecně negativní postoje k možnosti atrakce správním orgánem vyššího stupně

8 Zdeněk KADLEC824.9.2016 Kam směřuje vývoj správní praxe? Kde se to všechno zastaví? Čím a jak můžeme přispět k rozumu a přiměřenosti?

9 Zdeněk KADLEC924.9.2016 Umíme prosadit větší investiční projekty? 3.Jsme ještě schopni uskutečňovat větší investiční projekty důležité pro rozvoj, udržení konkurenceschopnosti a pro samotné přežití společnosti?  příklady – vysokorychlostní železniční trať, dálnice, silniční obchvaty, obnova jaderné elektrárny, posílení elektroenergetické přenosové soustavy, vybudování nových zdrojů pitné i užitkové vody (přehrady), splavnění významného vodního toku, vybudování zařízení na likvidaci a energetické využití odpadů, různé průmyslové stavby  praktická možnost zablokování všech větších investic

10 Zdeněk KADLEC1024.9.2016 Umíme prosadit větší investiční projekty?  přístup různých občanských iniciativ do správního řízení, bez prověřování právního důvodu  často účelové jednání, mnohdy hraničící až s vydíráním  některé projekty se ve fázi přípravy velmi prodlužují v čase, nepřiměřeně se prodražují, komplikují, často nepříliš smysluplnými opatřeními se podkopává jejich budoucí efektivnost

11 Zdeněk KADLEC1124.9.2016 Umíme prosadit větší investiční projekty?  tento stav zcela zásadně brzdí rozvoj společnosti, komplikuje odstraňování závažných problémů, odrazuje zahraniční i tuzemské investory, snižuje naši konkurenceschopnost a do budoucna vytváří tendence ke zvyšování nezaměstnanosti a zhoršování zaměstnanecké struktury  společnost ztratila pud sebezáchovy

12 Zdeněk KADLEC1224.9.2016 Umíme prosadit větší investiční projekty? Jak z toho ven? Chceme z toho ven?

13 Zdeněk KADLEC1324.9.2016 Podjatost 4.Otázky související s termínem „podjatost“  hledání odpovědi na otázku, kdy je úředník v postavení oprávněné úřední osoby podjatý  určitě vždy, když se tak sám cítí, o tom není pochyb  pokud je však podjatost namítána účastníkem řízení, je to složitější otázka  podjatost by měla být kvalifikována, tedy musí existovat poměrně silné indicie svědčící o tom, že rozhodování není objektivní, nestranné, nezávislé

14 Zdeněk KADLEC1424.9.2016 Podjatost  daleko větším problémem je a do budoucna může být tzv. systémová podjatost, u té se, bůhvíproč, kvalifikované doložení nepožaduje  přestože termín „systémová podjatost“ není v právním řádu vymezen, stává se stále častějším prostředkem k rozporování správních rozhodnutí  do praxe se termín „systémová podjatost“ dostává rozšiřujícími výklady správního práva a dovozováním, což je pro veřejné právo Ústavou a Listinou vyloučeno

15 Zdeněk KADLEC1524.9.2016 Podjatost  pojem „systémová podjatost“ se stává v rukou účastníků řízení znalých aktuálního vývoje správní praxe, zaměřených na obstrukce, nebezpečným nástrojem k prosazování jejich osobních zájmů  o námitce systémové podjatosti, na první pohled nedůvodné, musí formálně (usnesením) rozhodnout nadřízený orgán, který např. „očistí“ vedoucího podřízeného úřadu, ten následně usnesením „očistí“ svého podřízeného atd., tím vzniká kaskáda třeba i tří, čtyř usnesení, tato usnesení je potřeba alespoň oznámit, aby mohlo řízení pokračovat  proces vypořádání takové námitky může tedy trvat měsíce; např. v řízeních vázaných na lhůty, jako jsou přestupky, dotace apod., to může zmařit samotný účel řízení

16 Zdeněk KADLEC1624.9.2016 Podjatost  praxe, včetně extenzivní rozhodovací praxe správních soudů, začala ohrožovat jinak velmi osvědčený, dobře fungující spojený model územní veřejné správy (tedy výkon státní správy územními samosprávnými celky v přenesené působnosti)  tato praxe často a významně ohrožuje obecný, celospolečenský zájem

17 Zdeněk KADLEC1724.9.2016 Podjatost  přitom bariéry proti ovlivňování výkonu státní správy tzv. samosprávnými, tedy volenými orgány ÚSC jsou již zakotveny  ve správním řádu (nezávislost rozhodování oprávněné úřední osoby)  v zákonech o krajích a o obcích (personálním vedoucím úřadu je ředitel krajského úřadu nebo u významnějších obcí tajemník obecního úřadu, úřad až na zákonem stanovené výjimky není při výkonu přenesené působnosti podřízen voleným orgánům ÚSC)  dále v zákoně o úřednících územních samosprávných celků (zvláštní ochrana vedoucích úředníků)  pochopitelně je na místě diskuse, zda jsou tyto bariéry přiměřené, nebo zda by nezasluhovaly revizi a třeba i posílení

18 Zdeněk KADLEC1824.9.2016 Podjatost  návrh řešení problému (mnozí účastníci konference asi nebudou souhlasit)  princip testování, zda k podjatosti došlo – konkrétní, existující (ne potenciální) důvody podjatosti, důkazy o projevu podjatosti, princip, že důkazní břemeno nese ten, kdo „tvrdí“

19 Zdeněk KADLEC1924.9.2016 Podjatost  zpřísnění právní úpravy pro možnost uplatnění námitky podjatosti (časové omezení, jiné procesní omezení, hmotněprávní omezení zpřesněním a zpřísněním definice podjatosti)  zvýšení bariér proti potenciálnímu ovlivňování výkonu státní správy v přenesené působnosti volenými orgány ÚSC v zákonech o krajích a o obcích a v zákoně o úřednících ÚSC, případně i v trestním právu

20 Zdeněk KADLEC2024.9.2016 Podjatost Jsme ochotni přispět k řešení zmíněného problému? Máme k tomu dostatek dobré vůle, odvahy, energie?

21 Zdeněk KADLEC2124.9.2016 Slovo závěrem  poděkování za pozorné vyslechnutí provokativních otázek a za přemýšlení nad nimi  přání, aby konference byla pro účastníky inspirací, zdrojem nových poznatků, platformou pro sdílení zkušeností  přání příjemného pobytu na Vysočině  budeme rádi, když se k nám budou účastníci konference vracet, a to nejen na konferenci ke správnímu právu a správní praxi, nejen za prací, služebními povinnostmi, ale také pro poznání a pohodu, za kulturním bohatstvím Vysočiny, za zdejší přírodou, pro načerpání nových sil, pro různé volnočasové aktivity

22 Zdeněk KADLEC22 Kontaktní údaje – připomínky, dotazy, náměty Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel úřadu e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.czkadlec.z@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Zdeněk KADLEC Úvodní slovo ke konferenci „Správní řád v praxi krajských úřadů“ Mgr. Ing. Zdeněk KADLEC, dr. h. c. 17. - 18. březen 2016 Zdeněk KADLEC."

Podobné prezentace


Reklamy Google