Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní diplomový a bakalářský seminář 3. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní diplomový a bakalářský seminář 3. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Úvodní diplomový a bakalářský seminář 3. 11. 2015

2 Hlavní témata semináře Legislativní požadavky a důležité termíny pro zadání a odevzdání kvalifikační práce (KP). Zadávání a přístup k řešení absolventských prací Zaměření prací a s ním spojené zvláštnosti: práce s převahou umělecké a s převahou vědecké složky – spojující článek: výchovné a vzdělávací zaměření

3 Administrace kvalifikační práce Materiál: Jak postupovat před státnicemi a obhajobou http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace/cinnost_pred_SZZ.pdf Následnost jednotlivých kroků: 1.Výběr tématu, konzultace s vedoucím KP, vypracování zadání KP, vložení studentem do STAGu, tisk a podpis vedoucího KP. 2.Vyzvednutí originálního zadání s podpisem děkana u sekretářky katedry, vevázání do textové části KP. (před odevzdáním KP) 3.Vyplnění formuláře Přihláška k obhajobě DP nebo BP a odevzdání na sekretariát katedry. 4.Souběžné odevzdání vypracované KP na sekretariát katedry ve stanoveném termínu. 5.Případné odhlášení se nebo omluva z obhajoby KP.

4 Článek 54 - Zadání kvalifikační práce /KP/ (1) Student zpracovává KP na základě zadání KP, které obdrží nejpozději šest měsíců před termínem odevzdání KP. (3) Zadání KP nebo jeho změnu schvaluje děkan. Článek 55 – Termín pro odevzdání KP (1) Student odevzdá KP v termínu určeném v zadání KP (2) Neodevzdá-li student KP v termínu podle odstavce 1, má právo nejdéle do pěti pracovní dnů od tohoto termínu podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce. V žádosti uvede důvody odkladu a požadovaný náhradní termín odevzdání práce Článek 56 - (1) Vedoucí katedry jmenuje vedoucího KP a oponenta, případně více oponentů. Vedoucí KP vypracuje na KP hodnocení, oponent (oponenti) vypracují posudky. Student má právo seznámit se s hodnocením a posudkem (posudky) nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby kvalifikační práce. Studijní a zkušební řád ZČU http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/informace_pro_studenty/novy_szr_zcu.pdf

5 Studijní a zkušební řád ZČU Článek 48 - Odhlášení a omluva ze státní závěrečné zkoušky (1) Student má právo odhlásit se od SZZ nejpozději sedmdesát dva hodin před začátkem zkušebního termínu. Neodhlásil-li se student včas, může se dodatečně písemně omluvit. Omluva musí být doručena nejpozději do tří pracovních dnů od termínu SZZ a student v ní musí doložit vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl dostavit. O důvodnosti omluvy rozhodne děkan; jeho rozhodnutí je konečné. Děkan může ze závažných důvodů zmeškání lhůty k omluvě prominout. (2) Nedostaví-li se student k SZZ bez omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, odstoupí-li od SZZ po jejím začátku nebo poruší-li závažným způsobem pravidla SZZ, je hodnocen známkou „nevyhověl“. http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/informace_pro_studenty/novy_szr_zcu.pdf

6 Pokyn proděkana – č. 03PD/2015 2. Termín vyhlášení témat kvalifikačních prací je stanoven harmonogramem fakulty.... Katedry jsou povinny stanovené termíny dodržovat. 3. Každý student je povinen si téma zadat nejpozději do termínu stanoveného harmonogramem fakulty. Studenti bakalářských studijních programů zadávají téma zpravidla ve druhém roce studia, studenti navazujících magisterských studijních programů zadávají téma zpravidla v prvním roce studia a studenti magisterského studijního programu zadávají téma zpravidla ve čtvrtém roce studia.

7 Pokyn proděkana – č. 03PD/2015 4. Součástí zadání práce je plánované datum odevzdání. Na KVK je určen termín 15.4.2016 a 30.6.2015. Pokud chce student obhajovat kvalifikační práci v podzimním (srpnovém) termínu, musí zažádat na SO o posunutí termínu odevzdání KP. Pokud proděkan žádosti vyhoví je vydáno rozhodnutí, které student musí vevázat do KP. 5. Student odevzdá práci ve stanoveném termínu na sekretariát KVK. Sekretářka poté vypracuje seznam studentů, kteří práci ve stanovenému termínu neodevzdali, a do pěti pracovních dnů zašle seznam na studijní oddělení.

8 Pokyn proděkana – č. 03PD/2015 8. Posunutí termínu pro odevzdání kvalifikační práce bude povoleno pouze výjimečně, a to z těchto důvodů: doložené dlouhodobé závažné zdravotní důvody, mobility v rámci Erasmu (ale i jiné) organizované univerzitou, rodičovská dovolená, relevantní důvody spojené s koncepcí kvalifikační práce (např. vegetační období pro sběr rostlinného materiálu.... je nutno přiložit potvrzení vedoucího práce i vedoucího katedry. 9. Důvodem pro odklad kvalifikační práce není: pokračování ve studiu, výkon zaměstnání, změna vedlejšího sloupu, krátkodobé onemocnění.

9 Pokyn proděkana – č. 03PD/2015 12. Pokud student práci neodevzdal a nepožádal o náhradní termín odevzdání nebo děkan jeho žádosti nevyhověl, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni). Rozhodnutí zašle studentovi.

10 Jak se přihlásit k obhajobě KP? Je třeba sledovat harmonogram na stránkách KVK a FPE Harmonogram přizpůsobený KVK: webové stránky KVK v sekci Studium na adrese http://fpe.zcu.cz/kvk/studium/Harmonogramy.html Student musí KP odevzdat do termínu uvedeného na zadání práce. K obhajobě KP se student přihlašuje písemně na sekretariát KVK v termínech daných harmonogramem akademického roku.

11 Harmonogram KVK 2015/2016 Vyhlášení témat DP (provede katedra) do 9. 10. 2015 Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání DP ( 1 roč. NMgr. a 4.roč. Mgr.) – odevzdává se na KVK do 11. 12. 2015 Mezní termín pro uložení zadání DP do IS/STAG a předložení zadání DP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 31. 3. 2016 Vyhlášení témat BP (provede katedra) do 11.3.2016 Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě KP a odevzdání vypracované KP pro letní termín obhajob na sekretariát KVK - 15. 4. 2016 Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání BP (2.ročník) - odevzdává se na KVK do 17. 6. 2016 Mezní termín pro odevzdání přihlášky k obhajobě DP a odevzdání vypracované KP pro podzimní (náhradní) termín obhajob na sekretariát KVK 30. 6. 2016 Letní termíny obhajob kvalifikačních prací. 23. 5.-27. 5. 2016 Podzimní termíny obhajob kvalifikačních prací. 29. 8. – 2. 9. 2016 Mezní termín pro uložení zadání BP do IS/STAG a předložení zadání DP k podpisu děkance (provede sekretariát KVK) 30. 9. 2016

12 Formální požadavky FPE Šablona pro tvorbu diplomové a bakalářské práce (aktualizovaná 2015) http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace/vzory/sablonaDP2015.do tmhttp://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/kvalifikacni_prace/vzory/sablonaDP2015.do tm Vzor desek, titulní strany, čestného prohlášení KVK Pokyny k vypracování bakalářské a diplomové práce http://fpe.zcu.cz/kvk/studium/Mgr./Vyhlka-DP-12-13.rtf

13 Jak volit téma? Výběr zadaného tématu: návaznost na práci katedry Zaměření k vlastnímu zájmu: jen omezeně, zvážit možnosti shánět literaturu a spoluvytvářet koncepci. Rozhovor o tématu, vedoucí práce jako garant Oponent Chyby: –výběr na poslední chvíli, –neujasněný vztah k tématu, –špatná domluva s vedoucí/m

14 Ještě k volbě tématu a jeho zpracování Nezapomeňte: Zpravidla každý okruh KP, již někdo v minulosti zpracovával KP by v ideálním případě měly na sebe reagovat tak, aby vznikala funkční síť odkazů, která systematizuje profil pracoviště Práce studentů z posledních let jsou zpravidla dostupné na Portále entita „Kvalifikační práce“ Spolu s obhájenými pracemi jsou dostupné také posudky vedoucího a oponenta práce Tyto informace mohou pomoci studentům zorientovat se ve všech fázích práce na KP Vedoucí doporučí práce, které rámují prostor tématu (nasazují laťku, nebo naopak obsahují nějaké chyby, kterým je třeba se vyhnout, atd.)

15 Jak připravit zadání? Teze: –Zadání → návaznost –Obsah → na co se zaměřím –Cíle → čeho chci/mohu dosáhnout –Možnosti → jaké podmínky mohu zajistit (rozsah výzkumu, prostředky) Součinnost s vedoucí/m práce: „revizní kolečko“ Chyby: –Příliš široký záběr (!)

16 Jak rozvrhnout řešení úkolu? Stanovit HARMONOGRAM! Celkový čas na řešení: 1. část: co nejrychleji získat maximum informací (teorie, metodika), vytvořit podmínky a shromáždit údaje (do 5 měs.) 2. část: zpracování údajů, doplňování odkazů, psaní nanečisto (do dalších 6 měs.) 3. část: psaní čistopisu Chyby: –Rychlý rozjezd – pauza – šturm –Příliš široký záběr

17 Požadavky na studenta v předmětech KVK/DS, DS2, BAP1 a BAP2 KP by měla vznikat v semestrech, v nichž má student zapsány relevantní předměty, a je třeba se řídit požadavky na studenta. Platí obecný úzus, že po absolvování obou diplomových a bakalářských seminářů by měla být k dispozici práce, dosahující kvalit pro podání přihlášky k obhajobě. V jiném případě by neměl školitel udělit zápočet.

18 Jak připravit projekt výzkumu? Možnosti a metodika – ujasnit Cíle, problém – co nejpřesněji formulovat Výzkumný vzorek: –způsob výběru, zdůvodnit –rozsah – únosný, dostatečný Materiál, podmínky Chyby: –Příliš široký záběr –Chaotické nebo neúplné rozvržení –Slabé zdůvodňování

19 Jak připravit umělecký projekt? Uvážlivě zvolit a prokonzultovat nosné téma Nepřecenit síly, zvolit projekt, pro který jsem již osvědčil/a tvůrčí předpoklady Nezapomenout shromažďovat a dokumentovat skicovní materiál Věnovat dostatečnou pozornost textové části práce Věnovat dostatečnou pozornost adjustaci před obhajobou

20 Jak splnit cíle práce? Vazba cílů na stanovené otázky (problémy) Přesně sledovat konkrétní údaje. Hlídat harmonogram jednotlivých fází práce. Včas konzultovat průběh – nepodceňovat poradu nad rozpracovaným textem!

21 Uplatnitelnost KP Práci na KP lze spojit s účastí ve SVOČce, která je finančně dotovaná formou stipendia Některé důležité informace z vyhlášení SVOČ 2016: nezahrnuje uměleckou a sportovní činnost. Do soutěže je však možné zařadit i práce studentů KTV, KHK a KVK, pokud jsou výzkumně zaměřeny. SVOČ-2016 má pouze jedinou kategorii. Student posledního ročníku může předložit práci zabývající se stejnou problematikou, která je zpracovávána v jeho bakalářské, diplomové, pouze však za předpokladu, že tato práce bude samostatně svázána jako práce SVOČ. Za 1., 2. a 3. v celofakultním kole jsou navržena mimořádná stipendia: Harmonogram SVOČ-2016 naleznete na stránkách FPE – sekce Projekty VaV  SVOČ

22 Formální požadavky Norma pro bibliografické citace: ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 KNIHA: KOSEK, Jiří. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný pruvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. KAPITOLA V KNIZE: KOSEK, J. Html – tvorba dokonalých stránek: podrobný pruvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 291 s. ISBN 80-7169-608-0. Kapitola 12, Kaskádové styly dokumentu, s. 177–199. DIPLOMOVÁ PRÁCE: KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. 89 s. [33] s. příl. + CD. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Katedra andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl. PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU: URBAN, Rudolf. Možné přístupy k objektivizaci výdajů v resortu obrany. In BUSS, I.; CANTOR, B. M. (Eds.) Objektivizace výdajů z veřejných rozpočtů. Sborník referátu z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie EDF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko- správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie, 1997. Část 4. Obrana a životní prostředí. s. 265– 271. ČLÁNEK V ČASOPISU: SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, listopad 1999, roč. 9, č. 11, s. 54–55. ISSN 3030-3285. ELEKTRONICKÝ ZDROJ: Cite them right – electronic information. URL: [cit. 2010-12-10]. Přehled: Pedagogika č. 2/2003, s. 216 – 222

23 Požadavky na prezentaci Uměleckou prezentaci připravujte a konzultujte včas, aby bylo možné zajistit podmínky. Také prezentaci obhajoby teoretické práce včas konzultujte s vedoucím práce.

24 Jak se připravit na obhajobu? Pojetí obhajoby: věcné, stručné, zajímavé Časový rozvrh: cca 10 min –Představení práce –Odpovědi na připomínky Power-Point: úsporný text, přehledné řešení, příjemná forma Odpovědi na připomínky: zdůvodňovat!

25 Přejeme hodně radosti z práce a úspěšné zakončení!


Stáhnout ppt "Úvodní diplomový a bakalářský seminář 3. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google