Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Základní informace OJ EHO  Postup při požáru - Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru 3. OŽP  Nakládání s vodami  Postup při ekologické havárii  Nakládání s odpady  Zásady OŽP na lokalitě 4. MÍSTA PRO OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ, Kontakty 1

3 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. ORIENTACE V AREÁLU 2

4 Virtuální prohlídka elektrárny včetně popisu zařízení: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/ http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-hodonin/ 3

5 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. VSTUPY, VJEZDY Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům - vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Vrátnice: hlavní vrátnice pro vstup osob a vjezd nákladní - vjezd nákladních aut osobních vozidel tel.: +420 511 102 271 4

6 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. VSTUPY, VJEZDY Vstup/vjezd našich zhotovitelů do areálu lokality Hodonín pouze s platnou smlouvou s ČEZ. Vstup osob pouze hlavní vrátnicí u Administrativní budovy Vjezd vozidel: - hlavní vrátnicí (celoročně), - nákladní vrátnicí (nákladní vozidla pouze po dohodě)  trvalá vjezdová povolení - podepisuje příslušný správce jednotlivých oddělení  jednorázová/krátkodobá povolení - podepisuje vždy zaměstnanec ČEZ, a. s., zpravidla ten, který vystavuje daný pracovní příkaz Žádosti o vjezdová povolení dodavatelů smí podepsat pouze zaměstnanec ČEZ, a. s. Naši dodavatelé nemají oprávnění podepisovat žádosti o vjezd vozidel svých subdodavatelů a to ani jednorázová či krátkodobá. 5 Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč

7 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DOPRAVA 20 km/hod. v celém areálu Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům. Vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech. Platí:  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  Místní provozní instrukce - Dopravní řád  Návštěvní řád – součást Řádu fyz. ochrany lokality Hodonín  Zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa  Povoleno používání jízdních kol – musí být řádně označena, evidována a kontrolována Za nerespektování smluvní sankce 5.000,- Kč POZOR na ZÁKAZ:  stání vozidel u výjezdu z budov  stání vozidel u vjezdu do areálu hlavní vrátnicí  vjezdu vozidel do HVZ – pouze se souhlasem POZ lokality Hodonín 6

8 Přehled řídících pracovišť pro ohlašování prací: (zahájení, přerušení, ukončení práce) 1. Centrální velín - strojovna k. 7.5 m II. blok místnost hlavního velínu tel.: 511 102 206 nebo 602 532 876 2. Velín zauhlování - skládka paliva objekt zauhlování I. patro, provozuje AWT a.s., tel.: 511 102 437 3. Velín elektro centrální velín objekt strojovny, kóta 7.5m, provozní budova, tel: 511 102 215 4. Chemická úpravna vody objekt CHÚV přízemí, tel.: 511 102 273 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. ŘÍDÍCÍ PRACOVIŠTĚ PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ INTERNÍ 7

9 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP Povinné používání ochranné přilby, prac. oděvu a obuvi: Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, zejména  objekty: kotelna, strojovna, odsíření, CHUV, zauhlování  při pohybu pod jeřábovými dráhami, pasovými dopravníky atd. Doporučené používání chráničů sluchu:  Strojovna Nařízené používání chráničů sluchu:  Kompresorová stanice Ostatní OOPP na základě zhodnocených rizik a vlastních činností 8

10 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina Hluku – poškození sluchu  Strojovna, Kompresorová stanice k dispozici jsou zásobníky zátkových chráničů sluchu v prostoru strojovny a místnosti centrálního velínu Zvýšená hladina Prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí  Objekty míchacího centra – úletový popílek – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování - v okolí a nad hlubinným zásobníkem paliva  Objekt kotelny - zásobníky surového paliva - stabilní měření CO s přenosem na velín, monitorig CO a CH4 k. 30.00m Výskyt zdrojů ionizující záření – kotel FK1 a FK2 k.13.26 (radiometrické váhy paliva) 9

11 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Přehled základních a zásadních dokumentů v systému řízení prací platném od 1. 1. 2013: 10 poř. č. Název dokumentu 1ČEZ_ME_0910 - Obsah, kompletace a vyhodnocení dokumentace spisu přípravy v KE 2ČEZ_ME_0907 - Zásady realizačních činností v KE 3ČEZ_ME_0914 - Zajišťování, předávání do opravy a přebírání z opravy v KE 4ČEZ_ME_0714 - Bezpečnost při práci na elektrických a strojně technologických zařízeních a při provádění požárně nebezpečných činností v KE ČEZ_SD_0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s., KE, bod 2a) uvádí: „Smluvní partner je povinen řídit se vnitřními předpisy ČEZ, které mu byly prokazatelně předány“. Zavazuje se seznámit všechny zaměstnance (včetně zaměstnanců svých dodavatelů) s obsahem těchto dokumentů.

12 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. ŘÍZENÍ PRACÍ - DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Pro lokalitu Hodonín je vydána provozní instrukce (PI): Prováděcí předpis lokality Hodonín k metodice ČEZ_ME_0914 Zde je pro dodavatele důležitá zejména kap. 3.3.2 Přerušení prací 11

13 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. ŘÍZENÍ PRACÍ – PRACOVNÍ PŘÍKAZY (PP)  Pozor na časové prodlevy při administraci PP, počítejte s nimi při plánování své práce !!!  Nutno včas předávat provozu požadavky na zajištění  Pokud možno požadavky na zajištění dávat den předem do denního programu provozu  Nutno vracet jednotlivé PP ihned po ukončení práce, nečekat „až bude hotovo“ u více PP a pak „dávkově“ vracet 12

14 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. LEŠENÍ, STAV PRACOVIŠTĚ  zodpovědnost za stav na převzatém pracovišti/staveništi má daný zhotovitel = vedoucí práce (VP)  vedoucí práce má odmítnout používat nevyhovující lešení = žádat zjednání nápravy  místa určená ke skladování materiálu (nového i demontovaného) včetně lešení udržovat uklizená, odvážet průběžně odpad  po ukončení práce provést řádný úklid pracoviště včetně odstranění bezpečnostní pásky, tabulek s označením pracoviště atd. Pozor !!! na zavírání VŠECH dveří a vrat zejména na kotelně a strojovně holubi !!! 13

15 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ - sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Pravidla chování ČEZ, a.s., KE, kap. 4.2, písm. g): Povinnosti smluvního partnera před zahájením činnosti Mimo jiné………….…Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZ stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací… Také za toto zodpovídá vedoucí práce. 14

16 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů Veřejné WC pro naše dodavatele jsou za rohem vrátnice ve vestibulu u jídelny. Povinnost vedoucího práce o těchto místech informovat své pracovníky. 15

17 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ŘÍZENÍ PRACÍ - sociální zázemí zaměstnanců dodavatelů tady NE 16

18 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Před zahájením prací na jednotlivých lokalitách si všichni proškolení zaměstnanci zhotovitelů / dodavatelů ZAJISTÍ VYDÁNÍ NEBO AKTIVACI IDENTIFIKAČNÍ KARTY Vezměte si s sebou:  Kopii Potvrzení o školení (VP a OO)/Kopii Záznamu o školení (ostatní)  Žádost o identifikační karty (pro každou roli zvlášť – VP + OO x ostatní) Žádost o IK za ČEZ schvaluje odpovědná osoba za věci technické (popř. jiná pověřená osoba ČEZ a. s., ČEZ TAS, a.s., ČEZ Inženýring s.r.o.) 17

19 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. DALŠÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ na jednotlivých lokalitách je ODPOVĚDNÁ OSOBA DODAVATELE (za BOZP, PO A OŽP) povinna:  Kontaktovat koordinátora BOZP lokality  Zajistit schválení Žádosti o vydání IK pro danou lokalitu  Předložit informace o rizicích a opatřeních, která vyplývají z činností smluvního partnera  Předložit Plán BOZP na staveništi (v případě potřeby, zpravidla je předmětem smluvního ujednání) 18

20 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  V ČEZ, a. s., OJ Elektrárny Poříčí, Hodonín, lokalita Hodonín, zajišťuje požární ochranu v preventivní oblasti útvar PO KE a v represivní oblasti požární hlídky EHO a HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín.  Riziková pracoviště elektrárny Hodonín jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS) a kamerového systému.  V době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu, prostřednictvím členů požárních hlídek a preventivních požárních hlídek na zauhlování.  V mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektrárny Hodonín zaměstnanci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu EHO. 19

21 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EHO  ZAUHLOVÁNÍ - nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu a na skládce paliva nebezpečí samovznícení paliva. skládka paliva - 80 000 tun uhlí, 2 x 3000 tun biomasy hlubinný, čelní a štěrbinový výklopník přesypová věž, zauhlovací most 1 a 2, zauhlovací most u automatických vzorkovačů a u štěrbinového výklopníku, přesypy na kótě 34m I. a IV. blok  Čerpací stanice nafty u skládky paliva /22.000 litrů nafty/ - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.  Strojovna /2x 10 000 litrů turbínového oleje/- nebezpečí požáru hořlavých kapalin.  Kotelna - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na kótě + 27 m. 20

22 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EHO  Chemické provozy - CHÚV, přítomnost nebezpečných přípravků (kyselina chlorovodíková).  Sklad hořlavých kapalin - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.  Sklad technických plynů - nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a následný požár.  Sklad topných olejů – nebezpečí požáru hořlavých kapalin.  Sklad turbínových a transformátorových olejů – nebezpečí požáru hořlavých kapalin.  Stanice zapalovacího plynu propan – butan pro kotle FK1 a FK2 – nebezpečí výbuchu vysoce hořlavého plynu.  Kabelové kanály a kabelové mosty, rozvodny VVN, VN a NN – nebezpečí elektrického proudu. 21

23 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE EHO Požární poplachová směrnice je vyvěšena na pracovištích na viditelném místě a přístupná všem zaměstnanců a všem dodavatelským organizacím, kteří jsou povinni se touto směrnicí řídit v případě požáru.  Ohlásit zjištěný požár na OHLAŠOVNU POŽÁRU EHO  511 102 333  V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, telefonní číslo)  Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe).  Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU - SIRÉNOU, TELEFONEM, VOLÁNÍM „HOŘÍ“. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU  Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách.  Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany. 22

24 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Pro EHO je zřízen shromažďovací prostor před budovou kuchyně. Do příjezdu první jednotky HZS JmK řídí evakuaci osob členové požární hlídky EHO. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni spolupracovat s velitelem požární hlídky při kontrole evakuovaných osob. 23

25 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. VYHRAZENÁ MÍSTA PRO KOUŘENÍ Zákaz kouření: platí v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ). Určená místa v lokalitě EHO, kde je povoleno kouřit:  U centrální dozorny, strojovna kóta 7,5 m  Dílna (svařovna) Energetických opraven, a.s.  Míchací centrum (schodiště u velínu)  Budova zauhlování (pod velínem zauhlování kóta 0.00m)  U vchodu do šaten provozní budovy  U kuchyně (bývalá kantýna)  CHÚV (u zadního vchodu)

26 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ EHO 25  Nahlásit mistrovi výrobních bloků a vedoucímu pracoviště zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu.  Nahlásit koordinátorovi PO a HP používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy).  Nahlásit na centrální dozornu EHO a mistrovi výrobních bloků činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS).  Nahlásit na centrální dozornu EHO a mistrovi výrobních bloků změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil.  Nahlásit ihned na ohlašovnu požáru každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

27 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno.  Výtahy v OJ EHO nejsou evakuační, při požáru se nesmí používat.  V celém areálu OJ EHO se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů.  Na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití. 26

28 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne, zda musí být vystaven „S/V příkaz“. Pokud je rozhodnuto oprávněnou osobou ČEZ, že příkaz S/V není třeba vystavovat, platí pro provádění požárně nebezpečných prací základní povinnosti dané §3, odst. 4, 5, 7, 8, 9, a §4 vyhlášky č. 87/2000 Sb. Seznam prostor, kde MUSÍ BÝT vystaven PŘÍKAZ „S/V“ VŽDY, viz další slide. V ostatních prostorách zadavatel práce (vystavovatel „S/V“ příkazů) posoudí přímo na místě situaci a rozhodne, zda je nutné vystavit příkaz „S/V“. Na předaném pracovišti za požární ochranu zodpovídá po dobu činnosti zhotovitel prací!! 27

29 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU SEZNAM PROSTOR, KDE MUSÍ BÝT VYSTAVEN VŽDY PŘÍKAZ „S/V“  Zauhlování - vnější a vnitřní (hlubinný, čelní a štěrbinový výklopník, všechny dopravní pásy a přesypy, skládka paliva a biomasy, okruh 15 m od čerpací stanice nafty).  Kotelna FK1 A FK2 - prostory zásobníků a nad zásobníky paliva (kóta 27m, kóta 34m I. a IV. blok).  Stanice zapalovacího plynu propan – butan pro kotle FK1 A FK2.  Kabelové kanály a kabelové prostory  Elektroprovoz - rozvodna 110 kV, rozvodna 22 kV, rozvodny 6 kV a 0,4 kV, transformátory, akumulátorovny a dieselagregát.  Sklad hořlavých kapalin  Sklad technických plynů  Sklad turbínových a transformátorových olejů, revizní věž  Sklad topných olejů včetně vnějších stojatých nádrží  Strojovna (prostory kolem turbogenerátorů a v okruhu do 15m od olejových nádrží)  Čerpací stanice nafty 28

30 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.: 29  Pracoviště musí být uklizeno  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno  Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru

31 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 2. ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní datový list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu V.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ. Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 30

32 31 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 3. NAKLÁDÁNÍ S VODAMI Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění Pro dodavatele jsou nejdůležitější § 16 a § 39 § 16 - vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek (příloha č.1 VZ) do kanalizace OV vypouštěny do kanalizace EHO musí dodržovat limity stanoveny KŘ města Hodonín. V případě vniknutí NZL do kanalizace a následně do ČOV dochází k úhynu bakterií, nebo ke změně prostředí optimálního pro čistící procesy a k částečnému omezení účinnosti čištění až úplnému kolapsu ČOV. Je proto zakázáno vylévat do výlevek nebo kanalizace jakékoliv oleje, ředidla, barvy a jiné látky, které by mohli na ČOV města Hodonína způsobit havárii. § 39 - nakládání se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost vod Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Vylévání nebo vypouštění závadných látek do půdy (na jakýkoli rostlý terén) ohrožuje jakost podzemních vod a je ze zákona zakázáno. EHO má vypracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek, kterým se dodavatel musí řídit. Informaci o HP podá kontaktní osoba.

33 32 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 3. HLÁŠENÍ HAVÁRIE V AREÁLU EHO POSTUP V PŘÍPADĚ HAVÁRIE  činit okamžité opatření k odstranění příčin a následků havárie  okamžitě informovat příslušného zaměstnance EHO mistra výrobních bloků:  (+420) 511 102 206, mobil: 602 532 876 Únik netěkavých ropných látek zamezit dalšímu úniku – uzavřít, utěsnit zdroj RL zamezit šíření znečištění – ucpat kanalizaci, svod prosáklých a dešťových vod, obsypat či obložit skvrnu sorbentem (vapex, písek, sorpční rohože, hadry,…) Únik těkavých látek - ! riziko výbuchu a požáru výparů zamezit jiskření, vypnout el. spotřebiče opuštění a odvětrání prostor Smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP. Odpad vzniklý při likvidaci havárie – zneškodnit jako nebezpečný odpad v uzavřených sudech a plastových pytlích – nasycené sorbenty

34 33 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Základní povinnosti  Veškeré nakládání s odpady si zajišťuje smluvní partner na svoji odpovědnost  Vlastní kontejnery (pokud není dohodnuto jinak)  Třídění odpadů  Zákaz ukládání odpadu mimo vyhrazená místa  Zabezpečit proti neodborné manipulaci, zneužití nebo úniku, nebo ohrožení zdraví osob a ŽP  Zákaz vnášení odpadů do areálu EHO  EHO má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených v areálu EHO, jejichž původce nebyl zjištěn, u toho smluvního partnera, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu.

35 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ostatní odpady shromažďování do sběrných nádob odděleně, označit názvem odpadu. Směsný komunální odpady shromažďování do sběrných nádob (černé popelnice) rozmístěných po areálu EHO. Systém tříděného sběru – papír, plasty, sklo, shromažďování separovaně do sběrných nádob (modré, žluté, zelené a bíle popelnice) rozmístěných po areálu EHO. Nebezpečné odpady – shromažďování do sběrných nádob odděleně. Nutné označit grafickým symbolem nebezpečnosti dle zákona o chemických látkách a přípravcích, dále sběrné místo NO vybavit identifikačním listem. Je nezbytné dodržovat separovaný sběr odpadů a udržovat čistotu v okolí sběrných nádob. 34

36 35 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 3. ZÁSADY OŽP Další zásady OŽP  Smluvní partner nesmí znečišťovat komunikace a další plochy v areálu EHO a poškozovat zeleň.  Zákaz čištění a mytí vozidel a mechanizmů v areálu EHO.  Smluvní partner nesmí v areálu EHO znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností. Nejčastější nedostatky dodavatelů v EHO  Neoznačené obaly chemických látek  Únik ropných a jiných chemických látek  Nedostatky v úklidu  Nepovolené ukládání odpadů mimo místa k tomu určená  Neoznačená shromažďovací místa odpadů  Nedostatky v třídění odpadů

37 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 4. MÍSTA K OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události podle potřeby přivolat pomoc: tel. IZS150, 155, 158 popř. 112 První pomoc: 155 popř. 112 MUDr. František Markus, tel. 518 355 573 Ohlašovna požáru: 511 10 2333 Ekologická havárie: 150 Pro případ součinnosti s lokalitou Hodonín Směnový inženýr +420 602 532 876 36

38 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 4. MÍSTA K OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Dále musí být události ohlášené příslušným zaměstnancům lokality Hodonín: 37 Požárkoordinátor PO a HPEva Graciasovátel. 602 517 428 Úrazkoordinátor BOZPJana Markovátel. 724 529 855 Ekologická havárieekologIveta Machalínkovátel. 725 658 026 Krádeže, konfliktyostrahaZdeněk Šupatel. 602 227 422 Kartičky s kontakty si vyzvedněte u koordinátora BOZP (Jana Marková) před nástupem na práce

39 SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 4. KONTAKTY BOZP, PO A HP, OŽP Jana Marková Koordinátor BOZP Tel. 724 529 855 nebo 511 102 251 E-mail: jana.markova@cez.cz Eva Graciasová Koordinátor PO a HP Tel. 602 517 428 nebo 511 102 434 E-mail: eva.graciasova@cez.cz Iveta Machalínková Ekolog a vodohospodář Tel. 725 658 026 E-mail: iveta.machalinkova@cez.cz Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách www.cez.cz/pravidla-chovani www.cez.cz/pravidla-chovani 38

40 39 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY HODONÍN 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google