Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU PhDr. Jindřiška Gregoriniová Ing. Pavla Válková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU PhDr. Jindřiška Gregoriniová Ing. Pavla Válková."— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU PhDr. Jindřiška Gregoriniová Ing. Pavla Válková

2 POSLÁNÍ NIPOSu DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY: „podpora rozvoje kultury a veřejných kulturních služeb ve smyslu zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury, neprofesionálních uměleckých aktivit, poskytování informačních služeb a odborných konzultací na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných informací z různých oborů umělecké činnosti“. NIPOS SE ZABÝVÁ: 1. Státní statistická služba (dle zákona č. 89/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 2. Zkoumání veřejných služeb kultury; konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti ekonomiky a práva v kultuře, zejména pro územní samosprávné celky a občanská sdružení 3. Odborný servis pro neprofesionální umělecké aktivity ve 21 oborech od dětí po seniory

3 KOMU JSOU AKTIVITY NIPOSU URČENY : Ministerstvo kultury a jím zřizované příspěvkové organizace (využívány jsou zejména analytické, koncepční, expertní činnosti) Další orgány státní správy, např. ČSÚ, MMR, MZV (výstupy ze statistiky aj.) Územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované příspěvkové organizace (zejména konzultace v oblasti ekonomiky, práva a organizace kultury) Školská zařízení, DDM, ZUŠ apod. (konzultace, workshopy,..) Nevládní neziskové organizace (zejména občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti) Dramaturgie, koncepce přehlídek, konzultace ke stanovám, hospodaření, k neprofesionálním uměleckým aktivitám apod. Fyzické osoby, vč. pedagogů, studentů VŠ (statistika, konzultace včetně konzultací k diplomovým pracím, účastníci přehlídek) Zahraniční subjekty, např. EUROSTAT, UNESCO a jeho členské nonprofitní nevládní organizace (zejména v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit), zahraniční partnerské instituce

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURU NIPOSU TVOŘÍ TYTO ODBORNÉ ÚTVARY : ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity dětskou estetickou výchovu (včetně redakcí časopisů Amatérská scéna a Tvořivá dramatika) Centrum informací a statistika kultury (CIK) – útvar pro shromažďování, zpracování a hodnocení informací v kultuře zabezpečuje z pověření Ministerstva kultury státní statistickou službu za oblast kultury v ČR, jeho součástí je veřejná knihovna REGIS – poskytuje odborné konzultace a informační služby v oblasti kultury, včetně oblasti veřejného uživatele práv chráněných autorským zákonem Redakce časopisu Místní kultura – zajišťuje vydávání internetového časopisu Místní kultura a aktualizaci jeho obsahu

5 SPECIALIZOVANÝ ÚTVAR „ARTAMA“ Působí jako odborný a informační servis v řadě oborů neprofesionálních uměleckých aktivit : divadlo všech druhů, scénický tanec, taneční folklor, dechová, komorní a symfonická hudba, sborový zpěv, film a fotografie, dětské a studentské výtvarné aktivity. V těchto oborech pořádá či odborně zajišťuje dílny a semináře, celostátní přehlídky, festivaly, soutěže. Každoročně je odborným garantem systému postupových přehlídek a odborně spolupracuje na řadě dalších přehlídek a akcí oborů neprofesionálních uměleckých aktivit. Realizuje příležitostné projekty (koncerty k výročí Bohuslava Martinů, máchovský projekt v rámci Šrámkovy Sobotky a další). Vyhlašuje autorské soutěže, popř. na nich spolupracuje (např. autorská soutěž divadelních her pro děti Oříšky pro Popelku a další). Přímo pořádá zájmové a kvalifikační vzdělávání pro zájemce o jednotlivé umělecké obory, cyklické i jednorázové, víkendové, týdenní, celoroční (akreditované MŠMT). Vydává časopisy, bulletiny a odbornou literaturu. Provozuje několik webových portálů ( www.amaterskascena.cz, www.vytvarneprehlidky.cz ). Nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí a odborných expertiz pro orgány stání správy a samosprávy, dramaturgickou poradnu, kontakty s odborníky v jednotlivých oborech, spolupráce se spolky a občanskými sdruženími, školami, kulturními zařízeními atp.

6 www.amaterskascena.cz www.vytvarneprehlidky.cz

7 Více na webové stránce: http://www.amaterskedivadlo.cz/

8 SPECIALIZOVANÝ ÚTVAR „CIK“ CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY Útvar je garantem státní statistické služby za oblast kultury, shromažďuje, zpracovává a hodnotí statistická data. Vytváří databáze krajských úřadů, magistrátů a úřadů s rozšířenou působností a kulturních subjektů zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, nestátními neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty. Z budovaných databází poskytuje informace a zpracovává rešerše. Součástí útvaru je veřejně přístupná knihovna se specializovaným fondem. Ve spolupráci s dalšími subjekty rozvíjí pracoviště CIK unikátní metodu B enchmarkingu v kultuře, kterou aplikuje jak na knihovny, tak i na muzea a galerie ( vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu). V roce 2010 zpracoval útvar CIK na žádost MK materiál „Identifikace překážek pro efektivnější vnější statistická zjišťování“ koncepce „Evaluace činnosti organizací poskytujících veřejné služby v oblasti zprostředkování kulturního dědictví“

9 SPECIALIZOVANÝ ÚTVAR „REGIS“ Odborné konzultační a informační služby v oblasti kultury Zaměření:  Ekonomika veřejných služeb kultury + právní rámec jejich poskytování  Analýza možností podpory kultury obcemi, městy a kraji Konkrétně: Zpracování analýz, poskytování odborných informací Ministerstvu kultury, ÚSC a dalším institucím veřejné správy. Sledování a analýza účasti veřejných rozpočtů na finančním zabezpečení veřejných služeb kultury a ekonomika PO v kultuře, legislativních i ekonomických opatření veřejné správy i obecně platných právních norem na poskytování a rozvoj veřejných služeb kultury a dále koncepčních a ekonomických záměrů EU. Účast na programech výzkumu a vývoje. Zabezpečení a pořádání odborných a vzdělávacích akcí. Poskytované služby: Konzultace a informace pro oblast místní kultury Komu: ÚSC - obcím, městům, krajům příspěvkovým organizacím, občanským sdružením, ostatním PO i FO působícím v místní a regionální kultuře

10 http://www.mistnikultura.cz/ Místní kultura je internetový časopis, který má charakter veřejnoprávního média. Věnuje se kulturnímu dění v místech a regionech ČR. Zaměření časopisu má široký tematický záběr: od památek po živé umění. Zajímá se o profesionální i amatérské aktivity, o spolkovou činnost i o výjimečné osobnosti. Zajímá se i o takové aktivity, které velká média reflektují minimálně, případně se jim nevěnují vůbec. Redakce spolupracuje s dopisovateli a uvítá další, včetně glosátorů kulturního dění. Kontakt: redakce@mistnikultura.cz. Pozvánek a avíz na akce je dle situace a personálních možností uveřejněno cca 5 – 10 denně. Průměrná návštěvnost www stránek v roce 2011 činí 10570 návštěvníků měsíčně. Cílem redakce časopisu je přitom systematicky informovat veřejnost a zejména samotné pořadatele, že na webové stránky Místní kultury mohou vkládat texty sami. Postupně se počet těch, kteří této možnosti využívají, zvyšuje. V roce 2010 začala Místní kultura informovat novináře o tiskových konferencích souvisejících s kulturou. Novinkou v roce 2010 jsou také překlady některých vybraných článků do angličtiny a od konce roku 2010 má Místní kultura svoji stránku na Facebooku: http://www.facebook.com/mistnikultura.cz Místní kultura poskytuje mediální podporu řadě lokálních, ale i celorepublikových akcí. INTERNETOVÝ ČASOPIS „MÍSTNÍ KULTURA“

11 CO MŮŽE NIPOS NABÍDNOUT: Možnost využití internetového časopisu Místní kultura Dramaturgické a další konzultace týkající se programu slavností a festivalů (např. nabídka zajímavých souborů a jednotlivců, informace o termínovém kalendáři jednotlivých aktivit)  konzultace projektů festivalů a přehlídek, postavení projektu tvůrčí dílny či semináře včetně doporučení lektorů Nabídka zájmových seminářů, kvalifikačního vzdělávání v uměleckých oborech, odborné semináře pro aparát krajského úřadu a příspěvkových organizací k vybraným aktuálním tématům Poskytnutí vybraných údajů z rezortní statistiky Ekonomické a právní konzultace pro subjekty působící na regionální úrovni  různé problematiky pro zastupitelstva (např. zakládání a rušení organizací, nakládání s obecním majetkem, daňové předpisy, autorské právo, koncepce kultury v obci a další), vybraných kapitol i celku koncepčních dokumentů kraje  konzultace pro příspěvkové organizace, nevládní neziskové organizace (např. zakládání, zřizovací listina, nakládání s majetkem, pracovní právo a další)

12 A KTUÁLNĚ : 22.-23. 9. Meziresortní diskusní fórum nastartovalo dialog o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí Vzájemný dialog o roli a podpoře uměleckého vzdělávání v ČR, a to za přítomnosti více než stovky odborníků, pedagogů, studentů i zástupců krajských samospráv a úřadů z ČR i zahraničí. Cílem fóra bylo prezentovat různé podoby formálního a neformálního uměleckého vzdělávání a nabídnout konkrétní výsledky jejich propojení Příspěvky a výstupy z Diskusního fóra shrne sborník, který vyjde do konce letošního roku. Aktuální informace i dění lze sledovat na webových stránkách www.umeleckevzdelavani.cz 10.11. Seminář na téma: Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi PO působících v oblasti kultury

13 TÝDEN AMATÉRSKÉHO UMĚNÍ Původně v Belgii, Nizozemí, Velké Británii, akce je výsledkem aktivit evropské sítě pro aktivní kulturní účast zvané Amateo. Cíl akce: Dosáhnout většího povědomí o amatérském umění a poskytnout další výstavní a jevištní příležitosti. Příklad Flandry a Brusel: Každý rok se Týdne amatérského umění (WAK) na konci dubna a začátkem května účastní 160 měst a obcí Pokrývá všechny obory umění (hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, fotografie, …) Umělci/skupiny se samostatně přihlašují prostřednictvím místního koordinátora WAK (většinou jde o osobu pracující pro obec) Snaha zapojit mládež Akci podporují obce (např. komunikace, logistika) Centrální koordinaci (zajištění kampaně, webových stránek, soutěží, média, atd.) zajišťuje Forum voor Amateurkunsten Co je třeba: Centrální koordinace – na národní úrovni by zajistil NIPOS – ARTAMA, organizaci zajistí obce samy Centrální webové stránky s kalendářem online Propagační nástroje poskytované lokálním organizátorům (plakáty, pohlednice,…) Více informací Česká republika: artama@nipos-mk.cz Flandry: kaat.peeters@amateurkunsten.be Nizozemí: t.derooij@kunstfactor.nl Spojené království: robin@voluntaryarts.org Belgie (Flandry a Brusel)Nizozemí UK (Skotsko)

14 Evropský rok dobrovolnictví 2011 (ERD) Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (dále jen "ERD"), je tematickým rokem, vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích na celý rok 2011. Hlavním cílem ERD je podpora občanského sektoru, zejména dobrovolných činností napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Gestorem ERD v roce 2011 je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity v rámci ERD jsou financovány z grantu Evropské komise a kofinancovány MŠMT.

15 Stěžejní cíle ERD: 1) usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických; 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů; 4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.

16 MŠMT na přípravě ERD i po dobu jeho realizace spolupracuje s tzv. Mezirezortním koordinačním výborem, ve kterém jsou zastoupeny další rezorty (MV, MZV, MŽP, MK, MPSV, MZ, RV NNO), neziskové organizace a média, se kterými gestor ERD komunikuje. Na realizaci se spolu s MŠMT podílí také Národní institut dětí a mládeže. V prosinci 2010 proběhla první národní akce v rámci ERD, a to celostátní Síťovací konference k ERD, v Berouně, na základě které byly stanoveny pracovní skupiny pro jedenáct oblastí dobrovolnictví v ČR. Pracovní skupiny sdružují zejména neziskové organizace a další subjekty občanského sektoru působící v oblastech dobrovolnictví, pracují s dobrovolníky či mají zájem o naplňování některého z cílů ERD.

17 Aktuálně v rámci realizace ERD v České republice působí jedenáct tematických pracovních skupin, tedy: Dobrovolnictví ve zdravotnictví Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v kultuře Dobrovolnictví ve sportu Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce Dobrovolnictví při mimořádných a krizových situacích Firemní dobrovolnictví Komunitní dobrovolnictví Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech

18 V rámci ERD pracuje skupina Dobrovolnictví v kultuře, která byla ustavena již v prosinci roku 2010. Zakládajícími členy skupiny jsou NIPOS a Asociace NNO Plzeňského kraje, o. s.. NIPOS se ujal funkce sekretariátu pracovní skupiny a během roku 2011 inicioval řadu aktivit: uspořádal několik pracovních setkání, kde byla, mimo jiné, řešena témata jako např.: Fundraising v kultuře aneb Kde sehnat peníze na kulturní projekt, dobrovolnictví v kulturních organizacích a s tím související problematika akreditací, pojištění, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, certifikace aj. Cílem pracovní skupiny je definovat dobrovolnictví v kultuře jako takové i s jeho problémy, se kterými se potýká a pomoci zdůraznit a rozvinout jeho roli v naší společnosti. V pracovní skupině jsou zástupci těchto subjektů: NIPOS, MK ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu, Moravská galerie v Brně, Institut umění – Divadelní ústav, Knihovnický institut – NK ČR, ANNO Plzeňského kraje, Asociace NNO, Hestia, o.s., ANKST o.s.

19 Během roku skupina dospěla k závěru, že oblast kultury pociťuje absenci metodiky týkající se dobrovolnictví v kulturních institucích a nejen jich. Proto se rozhodla tento nelehký úkol uskutečnit a začala pracovat na „ Metodice dobrovolnictví v kultuře a umění“. Další setkání skupiny věnované výše zmíněné metodice se uskuteční v říjnu a v plánu je samozřejmě její účast na Týdnu dobrovolnictví, který se uskuteční v listopadu 2011. Více informací o Evropském roku dobrovolnictví naleznete na národním webu ERD na adrese: www.dobrolnik.cz a www.volunteer.cz

20

21 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Blanická 4, P.O.BOX 12 120 21 Praha 2 tel.: 221 507 942 e-mail: regis@nipos-mk.cz http://www.nipos-mk.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU PhDr. Jindřiška Gregoriniová Ing. Pavla Válková."

Podobné prezentace


Reklamy Google