Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině Úvod do studia AP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině Úvod do studia AP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině Úvod do studia AP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Termín - terminologie ► Termín  „odborné pojmenování s přesným jednoznačným významem“ (Slovník spisovného jazyka českého) ► Terminologie  (a) je synonymem pro odborné názvosloví. Je definována jako soubor odborných názvů, tj. termínů;  (b) je součástí lexikologie (nauka o slovní zásobě jazyka, její struktuře a jejím vývoji) a je naukou o odborném názvosloví. ► Potřebujeme termíny?

3 Terminologie výchovy a aktivit v přírodě – současný stav ► „terminologická džungle“ ► Oblast aktivit a výchovy v př í rodě – nepřesně zmiňov á na v českých pedagogických slovn í c í ch (Mare š & Gavora, 1999; Průcha, Walterov á & Mare š, 2003) ► Vyjasnění terminologie výchovy a aktivit v přírodě  U nás: Neuman (1996, 1999, 2001) a Turčová (2001, 2005), Turčová, Neuman & Martin (2004), Jirásek (2004), Turčová, Martin & Neuman (2005)  Ve světě: Priest (1988), Bowles, (1994), Higgins & Loynes (1997), Knapp (1998), Lynch (1999), a další

4 Česká terminologie ► Sporty a pobyt v přírodě v ČR – dlouhá tradice ► Od 1989 mnoho politických, společenských a ekonomických změn v ČR - obrovský vliv „Západu“ na všechny sféry života ► Dnes – dynamický rozvoj oblasti aktivit a výchovy v přírodě, populární, atraktivní oblast ► Oblast charakterizována celou řadou nových termínů, primárně anglických – vstupují do českého jazyk ► X ► term í ny česk é ho původu – turistika, pobyt v př í rodě, š koly v př í rodě ► běžně použ í van é překlady - výchova v př í rodě, dobrodružn á výchova

5 Česká terminologie ► výpůjčky z angličtiny  stejn á lexik á ln í forma, např. „ outdoor “, „ survival “, „ review “, „ team-building “  česk é koncovky, např. „ outdoorový “, „ iniciativky “, „ icebreakery “ ► mnoho českých synonym ► Česk á terminologie oblasti výchovy a aktivit v př í rodě převzala a poče š tila mnoho anglických term í nů ► Ale:  nespr á vn é překlady  výpůjčky z angličtiny s českými koncovkami  neexistuj í česk é ekvivalenty, např. outdoor(s), development training, corporate training ► Potřeba zaveden í nových term í nů

6 Anglická terminologie ► Rozdíly v porozumění, vysvětlování, definování stejných termínů ► Významy se prolínají, termíny jsou zaměňovány ► Britské, americké, australské termíny ► Termíny se mění v prostoru a čase ► Některé termíny byly použity jen v jedné knize, jedním autorem ► Nejasné, které termíny jsou zastřešující a které podřazené

7 Zastřešující termín ► Obrovská šíře vzájemně se prolínajících termínů ► Outdoor education - zahrnuje do určité míry všechny ostatní (11) Experiential education, jehož podmnožinou je outdoor education, nebo outdoor recreation (3) ► Češi - 8 různých návrhů (výchova v přírodě; zážitková pedagogika nebo výchova prožitkem; výchova prožitkem a zkušeností; zkušenostní výchova; prožitková pedagogika; turistika a aktivity v přírodě; neformální výchova nebo mimoškolní výchova; sporty a pobyt v přírodě)  nejširší, nejnadřazenější - výchova prožitkem a zkušeností (3), zážitková pedagogika (2), výchova v přírodě (3), nebo pobyt v přírodě (1)

8 Srovnání nejčastěji používaných českých a anglických termínů UKČR n outdoor education experiential education environmental education outdoor recreation adventure activities outdoor pursuits ropes courses výchova v přírodě sporty v přírodě turistikaoutdoor n-1 outdoor activities adventure education outdoor adventure outdoor management training Outward Bound aktivity v přírodě hry v přírodě n-2 development training education for sustainability sustainable development pobyt v přírodě cvičení v přírodě lanové překážkové dráhy táboření učení týmové spolupráce výchova hrou ekologická výchova výchova prožitkem a zkušeností zážitková pedagogika rekreace v přírodě

9 Outdoor Dinner for two in the great outdoors. V širokém smyslu - cokoli, co děláte venku pod širým nebem, v přírodním prostředí, dokonce i golf, míčové hry, plavání, grilování na zahradě, setkání v parku na lavičce, atd. V užším smyslu - pouze pobyt a pohyb na horách, sjíždění řek nebo jiné sportovní a rekreační aktivity spojované s pohybem a pobytem v přírodním prostředí. Pro někoho outdoors začíná vykročením z uzavřené místnosti ze dveří ven. Pro mnohé Američany tento termín označuje převážně dobrodružné činnosti v lesích, přírodě. Obrázkem toho je i americký film s Johnem Candym „The Great Outdoors“ V Austrálii není toto slovo součástí každodenního slovníku, lidé spíše hovoří o „going outside“ nebo „že byli v buši“.

10 Outdoor education / výchova v přírodě ► outdoor education  přístup spojovaný s formální školní výukou, implikuje formalitu, strukturu, školní prostředí, odehrává se v přírodním prostředí, cílem je osobnostní a sociální rozvoj, je přítomen učitel, facilitátor, využívá se prožitku a obsahem či výchovným prostředkem jsou aktivity v přírodě  Mnozí lidé v Británii spojují tento termín hlavně s dovednostmi a pohybovými cvičeními, jiní mu dávají až téměř spirituální dimenzi. OE může zahrnovat kreativní činnosti, dobrodružné aktivity, ekologické aktivity a vnímání přírody, řemesla, primitivní život v přírodě, apod. Často je ekologicky nebo dobrodružně zaměřená. ► výchova v př í rodě  neform á ln í výchova mimo š kolu, výchova a vzděl á v á n í ml á deže v ml á dežnických organizac í ch  v š e provozovan é venku, tzn. že zahrnuje i outdoor management training

11 Outdoor education (názory britských expertů) výchova v přírodě (názory českých expertů) - široká oblast výchovné filosofie a výchovných technik - přístup k učení - způsob učení - proces učení - předmět ve školním prostředí - větev výchovy zaměřená na environmentální výchovu, osobnostní a sociální rozvoj a aktivity v přírodě - prostředek k dosažení určitých výchovných cílů - součástí různých předmětů ve škole, není to samostatný předmět - jakákoliv zkušenost, při které probíhá učení - jakékoliv učení založené na zkušenosti v přírodním prostředí - proces učení/výchovy - hraniční disciplína - pedagogika využívající jiné prostředí či složku přírodní výchovy

12 Experiential education (názory expertů) Výchova prožitkem (názory expertů - přístup využívající prožitku, zážitku k výchově a učení - větev, podmnožina celé pedagogiky - metoda pedagogiky - technika používaná jako součást ostatních - často je z této výchovy činěn formální proces, je užitečnější o ní přemýšlet z filosofického hlediska - způsob, jakým se vyučují aktivity v přírodě - soubor filosofií - spíše procesy (učení, výchovy) než přístupy - pedagogické přístupy - disciplíny - metody Zážitková pedagogika je chápána jako nauka o výchově, teoretická disciplína, která studuje výchovu prožitkem a zkušeností jako praktickou činnost (oba termíny ale překládáme experiential education)

13 Experiential education Experiential learning Experiential pedagogy Implikuje: - být vychováván a vzděláván - vyučování někoho tzn. v centru stojí učitel, žák je kontrolován, učitel vystupuje jako průvodce, podpora, osoba, která vše řídí - vyučuje, pomáhá, organizuje výchovné prožitky, vymýšlí a sestavuje obsah - soubor filosofií - je více zaměřeno na učení - v centru stojí žák, jedinec, který je vyučován (rozdíl od experiential education je ve směru působení) - týká se procesu, který se děje - vyučování i učení, více orientována na vyučování - způsob výuky - co učitel dělá, jak vyučuje, jak plánuje aktivitu, jak být učitelem - teorie učení, jak se učíme - filosofie, celý koncept prožitku, prožitkovosti - spojováno často s německou Erlebnispädagogik

14 Adventure education / výchova dobrodružstvím ► Adventure education  hlavní propagátor AE - Brit Colin Mortlock (1984).  přístupem k učení, který můžeme také metaforicky chápat jako přístup k celému životu  proces učení začíná kontaktem s přírodním prostředím a přímým prožitím nějakého dobrodružství. Přináší hodnoty, jako je svoboda, krása, autentičnost, integrita a demokracie.  mělo by vždy obsahovat něco neznámého, nejistého, cestu pryč  Dnes – značný posun od původní filozofie, aktivity se přemísťují do uzavřených a uměle vytvořených prostorů, např. umělé horolezecké stěny, centra lanových překážkových drah, umělé kanály, apod. ► Dobrodružná výchova  vznikla překladem termínu adventure education a její význam je velmi podobný. U nás se tento termín moc neujal, není používán velmi často. Pro některé experty znamená to samé jako výchova v přírodě a někteří ho dokonce neradi slyší, myslí si, že tento termín je nevhodný a nesmyslný. „Může to být cokoli: je to honění se po lese? Lezení? Když jdu s kluky na noc ven spát pod širákem? Lanové překážky? Kam až to jde? Kde jsou ty hranice?“

15 Další termíny ► Outdoor learning ► Outdoor recreation ► Environmental education ► Development training ► Adventure therapy ► Outdoor training, corporate training ► OMT, OMD

16 Literatura ► Jirásek, I. (2004). Vymezení pojmu Zážitková pedagogika. Gymnasion (1), 6-16. ► Higgins, P., & Loynes, C. (1997). On the Nature of Outdoor Education. In P. Higgins, Loynes, C. and Crowther, N. (Ed.), A guide for Outdoor Educators in Scotland (pp. 6-8). Penrith: Adventure Education. ► Priest, S. (1988). Outdoor Leadership Around the World : A Matter of Semantics. JAEOL, 5(1), 9-12. ► Turčová, I., Martin, A., & Neuman, J. (2005). Diversity in language: Outdoor terminology in the Czech Republic and Britain. Journal of Adventure Education and Outdoor learning, 5(2), 101-117. ► Turčová, I., Neuman, J., & Martin, A. (2004). Navigating the OE 'terminological jungle': Outdoor education in the Czech Republic. 'Pathways', The Ontario Journal of Outdoor Education, 16(2), 25-27. ► Turčová, I. (2005). Diversity in language: Outdoor terminology in the Czech Republic and the UK. Unpublished doctoral thesis, Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, Prague. ► Turčová, I. (2007). „Terminologická džungle“ - česká a anglická terminologie oblasti výchovy a aktivit v přírodě. Gymnasion, 2006 (v tisku) ► Turčová, I. (2007). Outdoor terminology: Do we need it? In I.Turčová, D. Bartůněk, & A. Martin (Eds.), Proceedings from the 3nd International Mountain and Outdoor Sports Conference Hrubá Skála, Czech Republic. Praha : Duha. (v tisku)


Stáhnout ppt "Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině Úvod do studia AP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google