Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí Během listopadu a prosince roku 2011 byl zaměstnancům krajského úřadu k dispozici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí Během listopadu a prosince roku 2011 byl zaměstnancům krajského úřadu k dispozici."— Transkript prezentace:

1 Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí Během listopadu a prosince roku 2011 byl zaměstnancům krajského úřadu k dispozici dotazník, který obsahoval 39 otázek zaměřených na náš přístup k otázkám životního prostředí. Výsledky ankety svědčí o zájmu lidí o životní prostředí. Své odpovědi poslalo 176 osob, tj. 48% všech oslovených zaměstnanců úřadu. Mezi respondenty byla převaha žen (70%).

2 Dotazník Složení respondentů Následující grafy ukazují zastoupení respondentů podle věku a dosaženého vzdělání.

3 Dotazník Postoje k životnímu prostředí Velká většina dotázaných (84%) považuje ochranu životního prostředí za nutnost, a dokonce součást svého životního stylu, a má zájem o informace, jak mohou sami k ochraně životního prostředí přispět. Více než polovina respondentů se rovněž domnívá, že i snaha jednotlivce má v ochraně životního prostředí význam. V otázce vztahu životního prostředí a ekonomiky již však tak jednoznačný názor nepanuje – více než 30% účastníků ankety upřednostňuje před ochranou přírody ekonomický rozvoj regionu.

4 Dotazník Úspory kancelářského papíru Více než 80% dotázaných se řídí organizační směrnicí o ekologizaci provozu budovy krajského úřadu, tj. třídí na pracovišti odpady, využívá možnost oboustranného tisku a téměř 60% rovněž používá recyklovaný papír. Respondenti také překvapili množstvím námětů na úsporu papíru při své práci. Většina navrhovala větší využívání elektronické komunikace, zejména v interních záležitostech úřadu, dále lepší rozvržení dokumentu před tiskem, oboustranné využívání papíru. Často zaznívalo, že je především třeba používat zdravý rozum a netisknout zbytečně.

5 Dotazník Třídění odpadů Potěšující je zjištění, že více než 90% zaměstnanců soustavně na pracovišti třídí odpady. Pokud jde o složky odpadu, které považují respondenti za účelné na úřadě třídit, zastoupení měly všechny anketou nabízené varianty.

6 Dotazník Třídění odpadů – překážky v třídění Mezi důvody, které jsou pro zaměstnance překážkou v třídění odpadů, jsou uvedeny i nedostatek informací k třídění na pracovišti, nedostatek označených košů na tříděný odpad či jejich dosažitelnost. To je poměrně překvapivé vzhledem k soustavnému vzdělávání zaměstnanců v této problematice a existenci organizační směrnice, která přesné informace rovněž obsahuje. Opakování je však matkou moudrosti a úřad bude trvale informovat zaměstnance o této problematice.

7 Dotazník Kancelářský papír Oboustranný tisk a kopírování provádí při své práci přes 70% zaměstnanců, což je potěšitelná informace. Respondenti zároveň přispěli mnoha náměty do diskuse o možnostech, jak papír více ušetřit.

8 Dotazník Recyklovaný papír Následující graf ukazuje, jak zaměstnanci používají recyklovaný papír.

9 Dotazník PC Z dotazníku však dále vyplývá, že více než polovina zaměstnanců – 63% - nevypíná počítač v průběhu pracovního dne ani jej „neukládá k spánku“, a to ani tehdy, když na delší dobu své pracoviště opouští.

10 Dotazník Osvětlení Zbytečné svícení na svém pracovišti omezuje přes 70% zaměstnanců.

11 Dotazník Biopotraviny Jedna z otázek zjišťovala povědomí zaměstnanců o biopotravinách a případný zájem o jejich nabídku ve stravovacím centru. Většina dotázaných nemá o podobnou nabídku zájem.

12 Dotazník Vzdělávání v oblasti životního prostředí Většina zaměstnanců sice nemá dle odpovědí v dotazníku zájem o další vzdělávání v dané oblasti, ale současně navrhli respondenti několik desítek témat na vzdělávací aktivity, a také dalších námětů a připomínek.

13 Dotazník Vzdělávání v oblasti životního prostředí a další náměty - vypořádání Mezi navrhovanými tématy vzdělávacích aktivit jednoznačně dominovalo poradenství pro domácnost, zejména možnosti energetických a dalších úspor. Dále respondenti uváděli třídění odpadu, zelené nakupování a fair trade, zdravý životní styl. Zajímavý byl návrh, aby toto vzdělávání bylo prováděno formou e-learningu, kdy si každý může vybrat téma, které ho zajímá. Toto vzdělávání je nad rámec povinného vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Vzhledem k podnětům zaměstnancům bude snahou úřadu tuto problematiku zakomponovat do e-learningového vzdělávacího kurzu Adaptační proces. Prozatím mohou zaměstnanci využívat v rámci vzdělávacího portálu obecný e-kurz s názvem Environmentální minimum. Mezi náměty na vylepšení v rámci provozu budovy krajského úřadu se objevilo: -instalování nádoby na kovový odpad a třídění biologicky rozložitelného odpadu a ostatních plastů (nejen PET) V současnosti není pro takto vytříděný odpad dostupný odbyt; pokud jde o směsné plasty, obyvatelé Liberce mají možnost pouze jejich pytlového sběru s následným vlastním odvozem do sběrného dvora. -koše na tříděný sběr před budovou úřadu Vzhledem k tomu, že úřad není na trase běžně průchozí pro občany, tj. přichází sem prakticky jen ti, kteří jdou na úřad, je vybavení vnitřních prostor koši na třídění dostatečné. -vytvořit jasná pravidla k dodržování pro ekologický provoz -sdělovat informace o množství vytříděných odpadů Pravidla jsou daná v organizační směrnici OS-08/05/11. Informace o třídění jsou zpracovávány v rámci vyhodnocování směrnice a jsou umístěny na internetu v sekci Zelený úřad. -kontrola filtrů v klimatizaci Kontrolou provádí oddělení hospodářské správy budovy a externí servisní firma a na základě kontrol je prováděna údržba filtračních jednotek. -osvětlení toalet a kuchyněk O tomto problému víme, vylepšení stavu (např. instalace senzorů) bude vyžadovat poměrně velkou investici, která se zatím neplánuje.

14 Dotazník další náměty - vypořádání -vypínání pater nosteru dříve Doba provozu oběžného výtahu je od 6:00 (příchod zaměstnanců) do 19:00 (pracovníci ostrahy vypínají po obchůzce budovy). Námět na zkrácení této doby bude projednán s vedením úřadu. -zapojení samosprávy do projektu zelený úřad – nejlépe proklamativně, třeba v rámci předvolební kampaně; dále zbytečné jednostranné materiály do RK a ZK Projekt „Zelený úřad“ vychází z Vize krajského úřadu a jeho opatření mají vliv na chod úřadu. Úřad se snaží efektivně využívat svěřené finanční a materiální prostředky, a to příkladným způsoben šetrným k životnímu prostředí. Zapojování samosprávy do projektu je postupné, a to především přes realizované kroky patrné v rámci budovy sídla Libereckého kraje. -chybí dostupné koše na tetrapaky Na každém patře ve všech kuchyňkách jsou žluté koše společné pro PET lahve a tetrapaky. -méně svítit na chodbách Podobně jako intenzitu svícení v kancelářích lze i svícení na chodbách ovlivnit jednoduše vypínačem. -použití užitkové vody na splachování WC Zatím není v plánu (investice do nových rozvodů užitkové vody). -ekologizace autoprovozu (LPG, elektro…) S instalovaným pohonem LPG jsou spojena některá rizika (např. omezení parkování v podzemních prostorách), elektromobily jsou zatím hudbou budoucnosti (nedostupnost čerpacích míst). -nakupovat ekologicky šetrné čistící prostředky Úklidové čistící prostředky si nakupuje firma, která v budově zajišťuje úklidové práce. V rámci výběrového řízení na zajištění úklidu v budově KÚ LK byl požadavek na předložení ověřené kopie certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 k prokázání jakosti a splnění požadavků systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí.


Stáhnout ppt "Dotazník ke zjištění postojů a chování zaměstnanců vůči životnímu prostředí Během listopadu a prosince roku 2011 byl zaměstnancům krajského úřadu k dispozici."

Podobné prezentace


Reklamy Google